Програма за опазване на околната среда разработена съгласно регламента на чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната



страница1/7
Дата27.07.2017
Размер1.22 Mb.
#26666
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7
ОБЩИНА ЛЪКИ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Разработена съгласно регламента на чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната

среда

Одобрена с решение на

Общински съвет Лъки No................................

Период на действие



2016 – 2020г.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БД

Басейнова дирекция

БО

Битови отпадъци

ГИС

Географски информационни системи

ЕК

Европейска комисия



Европейски съюз

ФПЧ

Финни прахови частици

ЗВ

Закон за водите

ЗЗ

Защитени зони

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУО

Закон управление на отпадъците

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ

Качеството на атмосферния въздух

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НСИ

Национален статистически институт

ИАОС

Изпълнителна агенция по околната среда

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ИАГ

Изпълнителна агенция по горите

НДНТ

Най-добри налични техники

МРО

Масоворазпространени отпадъци

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НАСЕМ

Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг

ОПООС

Общинска програма за опазване на околната среда

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

ОВОС

Оценка за въздействие върху околната среда

ОС

Околна среда

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПДК

Пределно допустима концентрация

НПУДО Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НПУДО Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

ПСОВ

Пречиствателни станции на отпадъчни води


ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПДК

Пределно допустима концентрация


ПЗ

Природна забележителност

РИОСВ

Регионална инспекция околната среда и водите

РИОКОЗ

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация


ТБО

Твърди битови отпадъци

ТСБ

Териториално статистическо бюро


ТИЦ

Туристически информационен център


ДТБО

Депо за твърди битови отпадъци

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОбА

Общинска администрация

НПО

Неправителствена организация

РЦУО

Регионален Център за Управление на Отпадъците


t/y

Тонове на година

dka

Декари

ha

Хектари

SWOT анализ

(Strengths Weaknesses Opportunities Threats = Силни страни, Слабости, Възможности, Заплахи) - Анализът разглежда силните и слаби страни, възможности и заплахи

СОЗ

Санитарно-охранителни зони




Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница