Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсовеДата13.01.2018
Размер64.02 Kb.
#45119
ТипПрограма


СТАНОВИЩЕ


върху дисертационен труд за получаване на научна степен

за присъждане на образователната и научна степен

доктор”

Автор на дисертационния труд: Инж. Иван Грудев Георгиев
Тема на дисертационния труд: Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
Изготвил становището (име, научно звания и научна степен): доц. д-р инж. Анастас Стефанов Крушев

Уважаеми дами и господа,1/. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и научно-приложно отношение. Степен и мащаб на актуалността на проблема и конкретните задачи, разработени в дисертацията.
1.1/. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно отношение е свързан с проблеми на прилагането на правила 13 и 15 от Международните правила за предпазване на море, МППСМ’72, когато корабите се движат на догонващи се курсове. Авторът много задълбочено е анализирал случаите, при които МППСМ’72 не дава изчерпателно предписание за правилни действие в случаите на:

- изпреварване на сходящи курсове, при която изпреварващия се намира от десния борд на изпреварвания на курсови ъгли спрямо него по-големи, но близки до 112,5°;

- пресичане на курсовете, при което корабът отдясно се намира около или малко зад траверза на другия кораб, но на курсови ъгъл по-малък от 112,5°,

особено при усложни метеорологични условия на видимост на светлините през нощта и при

определяне на точния ракурс и разположение на дясностоящия кораб през деня, когато не се виждат светлините.
1.2/. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно-приложно отношение.

Дисертантът добре е обосновал, че въпреки многото научни разработки и изследвания, няма напълно автоматизирана система за избягване на сблъскванията между корабите, инкорпорираща както МППСМ, така и ограниченията на средата. Извеждайки като основен научно-приложен проблем вида на логика, която трябва да залегне в алгоритмите, той развива идеята, че моделът на сблъскване и уравненията на относителното движение, описващи такава опасна ситуация, биха могли да залегнат в основата на една автоматизирана система, която да обхваща не само случаите в открито море, а и при плаване в стеснени, в навигационно отношение, райони.


1.3/. Степен и мащаб на актуалността на проблема и конкретните задачи, разработени в дисертацията.

Опирайки се на характерни случаи на сблъсквания, свързани с двете правила и алгоритмизацията на задачата за избягване на сблъскването, авторът се е насочил към разработването на математически апарат за логиката, която показва, по какъв начин или под каква форма се отчитат съществуващите ограничения на средата. Оригинално се явява решението да се стъпи на невронна система с размита логика, разбита на подмрежи, която е насочена към разминаване на няколко кораба в ограничено водно пространство


2/. Познава ли дисертантът състоянието на проблема и оценява ли творчески литературния материал.

При изясняване състоянието на проблема, дисертантът се позовава на голям брой източници / 140 /, издавани в по-широк период от време. Между тях, не малък брой са с фундаментален характер, но в същото време значителен е и броя на източниците, които описват и анализират от различви аспекти, безопасността при разминаване в контекста на дисертацията. Авторът е успял да обработи сравнително голям обем от информация, което му е помогнало правилно да формулира същността на проблема от гледна точка на предмета на изследването.


3/. Избраната методика на изследване дава отговор на поставената цел и задачи на дисертационния труд.

Във втора глава дисертантът представя цялостен модел и ограничителните условия, необходими за изграждането и валидизирането на компонентите на алгоритъма. Описани са методите за получаване на табличните данни на изследването (входни и изходни променливи) и статистическите методи за валидизацията на компоненти от алгоритъма.

При съставянето на алгоритъма за разминаване на кораб с една цел е използвана логиката, разработена в общата теория на маневрирането. Алгоритъмът за разминаване предвижда позициониране на целта в определен сектор, което позволява да се изключат пречките, които съществуват при останалите случаи и опростява използването на логически схеми. Във втора глава е представен също математическият апарат за влиянието на външните фактори, но без той да бъде включен в алгоритъма, поради причината, че за външните фактори са изградени коригиращи блокове към вече съществуващите автоматизирани системи.
4/. Научните или научно-приложните приноси на дисертационния труд.

Научни приноси:

4.1. Създаден е алгоритъм за разминаване на кораб с една цел в условия на изпреварване на собствения кораб от десен борд.

4.2. Аналитично и чрез статистически методи са валидизирани част от компонентите на алгоритъма (безопасен курс, време за връщане към безопасен курс, безопасна скорост, време за връщане към безопасната скорост) при ситуации на прекомерно сближение, в диапазон на курсови ъгли 112.5° – 135°.

4.3. Доказано е, че в сектора 112.5° – 135°, при ситуациите на прекомерно сближение (5-8 мили) дистанцията оказва критичен фактор при избора на безопасния курс и безопасната скорост .


Научно-приложни приноси:

4.4. Предложената програма за оптимизация на разминаването на кораб, движещи се на догонващи курсове в определен сектор може да бъде приложена като самостоятелна или подсистема за автоматично разминаване, за обучение или за последващи научни изследвания.

4.5. Статистически изведената голямата свобода на избор на безопасните скорост при далечна дистанция на откриване и решение за разминаване могат да бъдат прилагани широко от кораби, имащи възможност за изменение на скоростта, на които корабната силова уредба (КСУ) е в маневрен режим.

Приносите в дисертационния труд имат методологически характер и на практика дават безопасен изход от ситуацията на дистанции по-малки от 5.5 мили, когато графичният подход при решаване на задачата за разминаване би довел до объркване вследствие на различната ситуация спрямо класическите случаи на разминаване при големи дистанции, а широко използвания визуален подход от своя страна води до непълна оценка на всички фактори на ситуацията.

Аргументира се прилагането на по-голямата свобода при избор на безопасните скорост от кораби, на които корабната силова уредба (КСУ) е в маневрен режим - като военни, пътнически кораби, бързоходни кораби и пр, което води до щадене на КСУ в сравнение с рязко намаляване на скоростта, предизвиквно от принудително преминаване на двигателя в друг режим на работа и свързаните с това температурни разширения и критични режими на работа.
5/. Резултатите от дисертационния труд са станали достояние на научната общност в областта на корабоплаването, чрез публикуването от докторанта на доклади от научните сесии във ВВМУ по съществените резултати от разработката.

Считам, че е необходимо в по-голяма степен да се търси популяризиране на изследването, с цел прилагането му в корабоводителската практика, което може да се достигне чрез изнасяне на резултатите в международни специализирани морски списания и въвеждането му в практиката на обучението на бъдещите навигационни офицери.


6/. Мотивирани препоръки за бъдещо използване на научните и научно-приложните приноси: какво и къде да се внедри?

Напълно подкрепям, направените в заключителната част изводи, свързани с предложената програма за оптимизация на разминаването на кораб, движещи се на догонващи курсове в определен сектор, че тя може да бъде приложена като:

6.1. Самостоятелна система за автоматично разминаване в дадената ситуация;

6.2. Част от комплексна система за автоматично разминаване;

6.3. Модел за обект на бъдещи изследвания и разработки в областта на разминаването на корабите;

6.4 Методология за валидизиране на бъдещи алгоритми и методи в областта на маневрирането на корабите;

6.5. Елемент от тренажорна система за обучение по разминаване;

6.6. Система или подсистема за симулация на научни изследвания в дадената област на разминаване;


7/. Други въпроси, по които рецензентът счита, че следва да вземе отношение.

Докторантът е отчел направените от мен препоръки в заключителния период на подготовка на работата си и ни е представил едно стегнато изследване с ясно формулирани проблеми, цели и начини на достигането им. Необходимо е да се търси по-широко популяризиране на резултатите, т.к. те биха помогнали за практическото решаването на важни въпроси от безопасността на корабоплаването, при маневриране на корабите в близост един от друг.


8/. Заключение с ясно становище да се даде или не научна степен.

В резултат на изложеното погоре от мен и на представената докторска дисертация и автореферата към нея, които отговарят на изискванията за представяне на изследване от такъв тип, предлагам на членовете на уважаемия научен съвет да присъди на докторанта Иван Грудев Георгиев образователната и научна степен „ДОКТОР”, по научна специалност 02.14.12 „Управление на кораби и корабоводене”.


Дата 30.01.2012 г.
Рецензент: .................... / доц. А.Крушев /

(подпис)Каталог: konkursi-proceduri -> Iv-Gr-Georg
konkursi-proceduri -> Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” факултет „навигационен”
konkursi-proceduri -> Конкурс за „професор" по професионално направление "Администрация и управление", научна специалност " Икономика и управление"
konkursi-proceduri -> Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „инженерен”
konkursi-proceduri -> Р е з ю м е т а н а н а у ч н и т е п у б л и к а ц и и на д-р Камелия Вунова – Нарлева
konkursi-proceduri -> На дисертационния труд
Iv-Gr-Georg -> Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
Iv-Gr-Georg -> Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
Iv-Gr-Georg -> Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница