Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включващаДата22.07.2016
Размер76.32 Kb.
#1249
ТипПрограма

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

На основание чл. 40 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с ДДС № 12/ 21.12.2012 г. на Дирекция “Държавно съкровище” при Министерство на финансите, приложено Ви представям Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Българска национална телевизия към 31.12.2012 година.

Със Закона за бюджета на Република България за 2012 година, на Българска национална телевизия бе определена субсидия в размер на 67 114 000 лева, от които 8 100 000 лева по чл.70 ал. 4, т.2 от Закона за радиото и телевизията. С Постановлението за изпълнение на държавния бюджет - №367/29.12.2011 година на Българска национална телевизия е утвърден норматив за час програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща:


 • “БНТ 1” – 8 784 часа /24 часа на ден/,

 • „БНТ Свят” -8 784 часа /24 часа на ден/;

 • Регионални програми -10 980 часа / по 6 часа за петте регионални програми/;

 • „БНТ 2” – 6 588 часа /18 часа на ден/

На основание чл. 62, т.6 от Закона за радиото и телевизията, Управителният съвет на БНТ утвърди Бюджет на БНТ за 2012 година / Протокол № 05 от 31.01.2012 г./ в размер на 74 928 395 лева, в това число 8 100 000 лева за капиталови разходи и фактически норматив за час програма в размер на 1 902 лева за излъчване на 35 136 часа програма.

За отчетния период на основание чл. 34 ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на държавния бюджет са направени следните промени по бюджета на БНТ: • В изпълнение на Постановление № 268 на Министерски съвет от 26.10.2012 г. е предоставена допълнителна субсидия на Българска национална телевизия в размер на 990 000 лева, за заплащане на правата за заснемане и разпространение на мачовете от българското футболно първенство, сезон 2011 - 2012 г.;

 • В изпълнение на Постановление № 312 на Министерски съвет от 12.12.2012 г. на Българска национална телевизия е предоставена допълнителна субсидия в размер на 7 800 000 лв., за заплащане таксите за излъчване на телевизионната програма.

С предоставените трансфери от Столична община, Община Панагюрище, Министерски съвет, МОМН и БНР е направена корекция на плановите показатели на бюджета на БНТ в размер на 246 704 лв., както следва:

 • Предоставен трансфер от Столична община като съорганизатор на новогодишния концерт „Сцена под звездите”- 2011 г. в размер на 25 000 лева;

 • Предоставен трансфер от Община Панагюрище като съорганизатор на „Тържествен митинг заря в чест на 136 годишнината от Априлската епопея” в размер на 4 400 лева;

 • Предоставен трансфер от Столична община в размер на 4 080 лв. по проект на Столична програма „Култура 2012”, който се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 година.;

 • Предоставен трансфер от МОМН – Национален дворец на децата в размер на 9 768 лева, по проект на Столична програма „Култура - музикално изкуство и балет” за популяризиране постиженията на българските ученици в резултат на подготовката им по време на извънкласна форма на обучение и българското участие в проекта на EBU „ Вълшебният цирк”.;

 • Предоставен трансфер от Министерски съвет във връзка с реализиране на дейности в рамките на Работна програма за 2012 година на „Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз” в размер на 80 000 лева;

 • Предоставен трансфер от Българско национално радио в размер на 936 лв., за заснемане кантата „Кармина Бурана” от Карл Орф с участието на Симфоничния оркестър на БНР;

 • Предоставен трансфер от Столична община в размер на 35 000 лева, във връзка с организирането и провеждането на празничния новогодишен концерт „Сцена под звездите”.;

 • Предоставен трансфер от Столична община в размер на 6 120 лева”, по реда на Столична програма „Култура” за хонорари на участниците и изпълнителите по проект „Музиката на София”.

 • Предоставен трансфер от Министерство на образованието, младежта и науката в размер на 81 400 лева за производство на 40 броя предавания – „Опознай България”.

Във връзка с актуализиране на плановите показатели на бюджета е направена и вътрешна корекция между отделни параграфи и подпараграфи, която не води до промени в общата бюджетна рамка.


І. Изпълнение на собствените приходи по бюджета на БНТ
За отчетния период реализираните нетни приходи от продажба на услуги в това число, реклама, спонсорство, технически услуги, почивно дело, продажба на програми и други са в размер на 6 950 258 лева. Размера на отчетените нетни приходи е след приспадане на внесените данъци за:

  • данък добавена стойност – 1 565 489 лв.;

  • корпоративен данък – 320 289 лв.;

  • туристически данък – 7 280 лв.

Спрямо годишния план изпълнението на собствени приходи е 92.67 %.

Въпреки предприетите мерки за изпълнение на планираните собствени приходи и оптимизирането на разходите, неразплатените задължения от предходната година затрудниха изключително изпълнението на бюджет 2012 г. Създадоха се предпоставки за забавяне на редица плащания и натрупване на задължения. За погасяване на задълженията към БТК за разпространение на телевизионната програма Министерство на финансите предостави на БНТ изпреварващо финансиране в размер на 8 500 000 лв., и допълнителна субсидия от 7 800 000, в резултат на което беше спазено изискването на чл. 17 от ЗДБРБ. Към 31.12.2012 г. задълженията на БНТ са в размер на 3 443 591 лв., като основно това са задължения към независими продуценти за външни продукции, авторски права лиценз за филми и програми, сателитни трасета и др.


ІІ. Изпълнение на разходите по бюджета на БНТ

Оптимизирането на разходите, въвеждането на редица лимитни ограничения и строгият контрол при разходването на бюджетни средства са само малка част от мерките, предприети от БНТ за ограничаване на разходите и преодоляване на финансовите затруднения. Разходите за производство на телевизионни продукции са редуцирани съобразно утвърдената бюджетна рамка на дирекциите произвеждащи програмно съдържание, продуцентските центрове и продуцентските направления. Във връзка с подобряване на управлението и ефективността на бюджетните ресурси в БНТ се прецизираха и приоритизираха всички разходи.

Към 31.12.2012 година отчетените разходи са в размер на 82 842 316 лева, в това число:


 • дейност „Телевизия” - за подготовка, създаване и разпространение на телевизионна програма – 82 454 747 лева;

 • дейност „Почивно дело” - 387 569 лева.

Изпълнението спрямо годишния план е 98.66%.

Отчетените средства за заплати и възнаграждения по трудови и приравнени към трудовите правоотношения представляват 21,76 % от всички разходи. Изпълнението спрямо годишния план възлиза на 99.60%.

За издръжката на националната телевизия през отчетния период са изразходвани средства в размер на 40 796 696 лева, представляващи 49.25% от общите разходи.

По голяма част от разходите за издръжка са за обезпечаване производството и разпространението на телевизионната програма на БНТ. Това са разходи за: • телекомуникационни услуги – 18 345 300 лв.

 • авторски права – 5 006 579 лв.

 • външни продукции – 3 457 577 лв.

 • трасета и унилатерали – 1 287 022 лв.

 • социологически изследвания – 215 298 лв.

 • отстъпени права за закупуване на програми и спортни събития с лицензионен срок до една година – 1 646 615 лв.

 • информационни услуги – 519 089 лв.

 • технически услуги на международни и спортни състезания - 467 212 лв.

Отчетените капиталови разходи са в размер на 17 974 363 лева, от които: • основен ремонт на ДМА -64 515 лева;

 • придобиване на дълготрайни материални активи – 6 257 370 лева;

 • придобиване на програмни продукти – 55 448 лв.

 • филмопроизводство по Закона за радиото и телевизията – 5 662 959 лева;

 • патенти – 49 976 лева;

 • лицензионни права за излъчване на европейски и световни първенства – 4 122 450 лева;

 • отстъпени права за излъчване на чужди и български програми – 1 761 645 лева.ІІІ. Натурални показатели

За отчетния период излъчената програма е в размер на 32 573 часа, от които 8 784 часа по БНТ 1; 8 784 часа по „БНТ Свят” ; 8 784 часа Регионална програма и 6 221 часа – „БНТ 2” .

Най-голям дял в структурата на общия обем излъчена програма по БНТ1 е собствената програма – 41.85%; повторения – 32,80 %; чужда програма – 15,73 % и външни продукции – 3,86%. Излъчената сателитна програма е 100% от годишния план, ” БНТ 2” и регионални програми – 85.41%.
Към 31.12.2012 година са отчетени 1 300 заети щатни бройки, от които 1 295 бр. по трудови правоотношения, 5 бр.- по правоотношения приравнени към трудовите /Управителен съвет на БНТ/. Средногодишните заети щатни бройки за годината са 1 294 броя.

ІV. Трансфери

За отчетния период Българска национална телевизия е получила от Министерство на финансите субсидия в размер на 70 230 300 лева. Трансфера за поети осигурителни вноски е в размер на 5 676 402 лева.

Получените Трансферите между бюджетни сметки са в размер на 246 704 лева, в това число: от Столична община – 70 200 лв.; Община Панагюрище - 4 400 лв.; .Министерство на образованието, младежта и науката - 91 168 лв.; Министерски съвет - 80 000 лв. и БНР 936 лв.

На основание писмо № 91-00-132 / 12.03.2012 година на Министерство на финансите БНТ е погасила задължението си от 5 282 лева към Централния бюджет за суми по разчети за поети осигурителни вноски от 2011 година.

Във връзка с Указание на Министерство на финансите ДДС № 12/21.12.2012 г., т. 9.4., средствата от набирателните сметки на БНТ са отчетени в отделен отчет за касово изпълнение на бюджета /ИБСФ 3/. Към 31.12.2012 г. са отчетени средства в размер на 1 193 523 лв., в т.ч. 988 922 лв. – Кампания на президента на Р. България „Българската коледа”, 348 лв. - депозити от наематели на РТВЦ Русе и 204 253 лв. - депозити за процедури по ЗОП на БНТ.

Наличните средства на Българска национална телевизия към 31.12.2012 година са както следва : • левови банкови сметки - 542 094 лева;

 • валутни бюджетни сметки - 13 063 лева;

 • набирателни сметки - 1 193 523 лева;


ВЯРА АНКОВА

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

Съгласувал:

Маргарита Николова

Финансов директор
Росица Григорова

Зам. Финансов директор

Изготвил:

Елена Илиева

Н-к отдел „Бюджет”


Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия
2013 -> Програма Бнт 3 Изготвил: Ния Иванова гл експерт в отдел „ОП


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница