Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включващаДата22.07.2016
Размер69.43 Kb.
#498
ТипПрограма

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

На основание чл. 40 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с ДДС № 10/ 18.12.2013 г. на Дирекция “Държавно съкровище” при Министерство на финансите, приложено Ви представям Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Българска национална телевизия към 31.12.2013 година.

Със Закона за бюджета на Република България за 2013 година, на Българска национална телевизия бе определена субсидия в размер на 70 128 000 лева, в това число 8 100 000 лева целева субсидия за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи в изпълнение на чл.70 ал. 4, т.2 от Закона за радиото и телевизията.

С Постановлението за изпълнение на държавния бюджет - № 1/09.01.2013 година на Българска национална телевизия е утвърден норматив за час програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща: • “БНТ 1” – 8 760 часа /24 часа на ден/;

 • „БНТ Свят” - 8 760 часа /24 часа на ден/;

 • РТВЦ – 8 760 часа / по 6 часа за четирите регионални програми/;

 • „БНТ 2” – 8 760 часа /24 часа на ден/

На основание чл. 62, т.6 от Закона за радиото и телевизията, Управителният съвет на БНТ утвърди Бюджет за 2013 година / Протокол № 12 от 22.02.2013 г./ в размер на 78 183 157 лева, в това число 8 100 000 лева, за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи и фактически норматив за час програма в размер на 2 000 лева, за излъчване на 35 040 часа програма.

За отчетния период са направени четири корекции в бюджета на БНТ.

На основание чл. 34 ал. 1 от Закона за устройство на държавния бюджет и в изпълнение на Постановление № 44 на Министерски съвет от 22.02.2013 г. на Българска национална телевизия е предоставена допълнителна субсидия за реализиране на тържествен концерт в навечерието на 3 март в размер на 60 000 лева.

С предоставените трансфери от Столична община, Министерски съвет и Министерство на образованието, младежта и науката, БНР и Община Панагюрище е направена корекция на плановите показатели на бюджета на БНТ в размер на 105 906 лв., както следва: • Предоставен трансфер от Столична община като съорганизатор на новогодишния концерт „Сцена под звездите” в размер на 15 000 лева;

 • Предоставен трансфер от Дирекция „Култура на Столична община във връзка с реализиране на документален филм „Знаете ли че....” в размер на 16 800 лв.

 • Предоставен трансфер от МОМН в размер на 38 436 лева, за реализиране на детско телевизионно предаване „Бърколино”;

 • Предоставен трансфер от Министерски съвет във връзка с реализиране на дейности в рамките на Работна програма за 2013 година на „Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз” в размер на 30 000 лева;

 • Предоставен трансфер от Община Панагюрище в размер на 4 670 лева, във връзка с прякото излъчване на националния митинг заря на 1 май 2013 г. в гр. Панагюрище по повод 137-та годишнина от Априлското въстание.

 • Предоставен трансфер от Българско национално радио в размер на 1 000 лв., във връзка с отразяване на конкурс за нова поп и рок музика „Златна пролет”.

Във връзка с актуализиране на плановите показатели на бюджета е направена и вътрешна корекция между отделни параграфи и подпараграфи, която не води до промени в общата бюджетна рамка.


І. Изпълнение на собствените приходи по бюджета на БНТ
За отчетния период реализираните нетни приходи от продажба на услуги, в това число, реклама, спонсорство, технически услуги, почивно дело, продажба на програми и други са в размер на 6 911 400 лева. Размера на отчетените нетни приходи е след приспадане на внесените данъци за:

  • данък добавена стойност – 1 205 373 лв.;

  • корпоративен данък – 25 952 лв.;

  • туристически данък – 11 704 лв.

Спрямо годишния план изпълнението на собствени приходи е 92,15 %.


Към 31.12.2013 г. задълженията на БНТ са в размер на 3 818 334 лв., като основно това са задължения към независими продуценти за външни продукции, лиценз за филми и програми, авторски права, такси за излъчване и др.ІІ. Изпълнение на разходите по бюджета на БНТ

Във връзка с подобряване на управлението и ефективността на бюджетните ресурси в БНТ са предприети редица мерки за ограничаване на разходите и преодоляване на финансовите затруднения. Оптимизирането на разходите, въвеждането на редица контролни процедури, прецизирането, приоритизирането, въведените лимитни ограничения, са малка част от мерките, които Българска национална телевизия е предприела за изпълнението на бюджета за 2013 година.

Разходите за производство на телевизионни продукции са редуцирани съобразно утвърдената бюджетна рамка на дирекциите произвеждащи програмно съдържание. Реализацията на нови продукции се допуска само при наличие на осигурено допълнително външно финансиране.

Към 31.12.2013 година отчетените разходи са в размер на 79 325 326 лева, в това число: • дейност „Телевизия” - за подготовка, създаване и разпространение на телевизионна програма – 78 961 461 лева;

 • дейност „Почивно дело” - 363 428 лева.

 • „Други дейности по отбраната” – 437 лева.

Изпълнението спрямо годишния план е 98,68%.

Отчетените средства за заплати и възнаграждения по трудови и приравнени към трудовите правоотношения представляват 24.86 % от всички разходи. Изпълнението спрямо годишния план възлиза на 99.74%.

За издръжката на националната телевизия през отчетния период са изразходвани средства в размер на 35 078 571 лева, представляващи 44.22% от общите разходи.

По голяма част от разходите за издръжка са за обезпечаване производството и разпространението на телевизионната програма на БНТ. Това са разходи за: • телекомуникационни услуги – 9 949 886 лв.

 • авторски права – 6 782 814 лв.

 • външни продукции – 4 043 464 лв.

 • трасета и унилатерали – 994 013 лв.

 • социологически изследвания – 402 558 лв.

 • отстъпени права за закупуване на програми и спортни събития с лицензионен срок до една година – 2 133 121 лв.

 • информационни услуги – 587 402 лв.

 • услуги и наеми за предавания – 1 236 560 лв.

Отчетените капиталови разходи са в размер на 17 715 090 лева, от които: • основен ремонт на ДМА -168 646 лева;

 • придобиване на дълготрайни материални активи – 4 361 913 лева;

 • придобиване на програмни продукти – 140 704 лв.

 • филмопроизводство – 5 687 718 лева;

 • патенти – 265 736 лева;

 • лицензионни права за излъчване на европейски и световни първенства – 3 966 836 лева;

 • отстъпени права за излъчване на чужди и български програми – 3 123 537 лева.


ІІІ. Натурални показатели

За отчетния период излъчената програма е в размер на 35 040 часа, от които 8 760 часа по БНТ 1; 8 760 часа по „БНТ Свят” ; 8 760 часа Регионална програма и 8 760 часа – „БНТ 2” .

Най-голям дял в структурата на общия обем излъчена програма по БНТ1 е собствената програма – 45.68%; повторения – 31.38 %; чужда програма – 14.02 % и външни продукции – 3,07%. Излъчените програми по „БНТ Свят”, „БНТ 2” и РТВЦ отчитат 100% изпълнение от годишния план.
Към 31.12.2013 година са отчетени 1 323 заети щатни бройки, от които 1 318 бр. по трудови правоотношения, 5 бр.- по правоотношения приравнени към трудовите /Управителен съвет на БНТ/. Средногодишните заети щатни бройки за годината са 1 313 броя.

ІV. Трансфери

За отчетния период Българска национална телевизия е получила от Министерство на финансите субсидия в размер на 62 224 220 лева. Трансфера за поети данъци и осигурителни вноски е в размер на 7 968 052 лева.

Получените Трансфери между бюджетни сметки са в размер на 105 906 лева, в това число: от Столична община – 31 800 лв.; Министерство на образованието, младежта и науката - 38 436 лв., Министерски съвет – 30 000 лв., Община Панагюрище – 4 670 лв. и БНР – 1 000 лв.

На основание писмо № 91-00-104 / 08.03.2013 година на Министерство на финансите БНТ е погасила задължението си от 2 702 лева към Централния бюджет за суми по разчети за поети осигурителни вноски от 2012 година.

Във връзка с Указание на Министерство на финансите ДДС № 06/24.09.2013 г., т. 1., средствата от набирателните сметки на БНТ са отчетени в отделен отчет за касово изпълнение на бюджета /ИБСФ 3/. Към 31.12.2013 г. са отчетени средства в размер на 1 503 692 лв., в т.ч. 1 091 840 лв. – Кампания на президента на Република България „Българската коледа”, 652 лв. - депозити от наематели на РТВЦ Русе и 411 200 лв. - депозити за процедури по ЗОП на БНТ.
Наличните средства на Българска национална телевизия към 31.12.2013 година са както следва :


 • левови банкови сметки - 472 416 лева;

 • валутни бюджетни сметки - 12 843 лева;

 • набирателни сметки - 1 503 692 лева;


ВЯРА АНКОВА

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Съгласувал:

Съгласувал:

Росица Григорова

Финансов директор

Изготвил:

Елена Илиева

Н-к отдел „Бюджет” директор

III


IIiiII


Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия
2013 -> Програма Бнт 3 Изготвил: Ния Иванова гл експерт в отдел „ОП


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница