Програма за подготовката и ученията на въоръжените сили на Република БългарияДата15.08.2018
Размер168.44 Kb.
#79102
ТипПрограма
ПРОЦЕДУРА

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ
ПЛАНИРАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ И ПОДЧИНЕНИТЕ МУ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ


Документи за справка:

1. Доктрина за подготовка на въоръжените сили на Република България -НП-7;

2. Указания на началника на отбраната по планирането и провеждането на подготовката на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (последно действащи);

3. Програма за подготовката и ученията на въоръжените сили на Република България (за последно действащия период);

4. Документи на НАТО в областта на планирането на подготовката;

5. Указания на постоянния секретар на отбраната, относно извършване на годишното и месечното планиране в Министерството на отбраната;

6. Процедура по: „Организиране и провеждане на средносрочното и краткосрочното планиране на подготовката в щаба на отбраната, БА и СППМО”.
Таблица за внесените промени


Дата на внасяне на промяната

Дата на приемане на промяната

Дата на
влизане в сила на промяната


ОснованиеI. ЦЕЛ

Да се опишат процесите и отговорностите при организиране и провеждане планирането на подготовката в Централно военно окръжие и военните окръжия, както и взаимодействието за осъществяване на тези дейности.

Тази процедура е разработена на основание Ръководство за планиране, провеждане, отчитане и анализиране на подготовката на щабовете и военните формирования от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, обявено със заповед на министъра на отбраната на Република България №ОХ-345/13.05.2013 г. и процедура разработена в Щаба на отбраната по „Организиране и провеждане на средносрочното и краткосрочното планиране на подготовката в Щаба на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната”.
II. ОБХВАТ
Дейността при изпълнение на тази процедура се осъществява от Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели.

Разпространението на тази процедура е както следва:

1. външно – за дирекция „Операции и подготовка” в Министерство на отбраната и дирекция „Управление на човешките ресурси“.

2. вътрешно – за отделите в Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели/отдел „Столичен”.


III. ПРИЛОЖИМОСТ
Описаната в процедурата организация за планиране на подготовката се отнася за Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели/ отдел „Столичен”, чиито функции и задачи са свързани с планиране на подготовката.

При промяна на организацията и взаимодействието при планирането на подготовката в Централно военно окръжие се изготвя нова процедура.IV. ДЕФИНИЦИИ
Планирането на подготовката обхваща всички дейности по установяването на определени пропорции между различните йерархични звена и разработване на комплекс от мероприятия, имащи за цел получаването на определени резултати от дейността на началниците на отдели в Централно военно окръжие и началниците на военни окръжия.

1. План е документ, съдържащ свързаните с подготовката на началниците и формированията практически опит, помощни средства, ресурси и дейности, специфични за всяко организационно звено.

2. Утвърждаване на план е волеизявление на оторизирано длъжностно лице, с което на плана се дава задължителна сила.

3. Съгласуване на план е постигането на единно становище с длъжностни лица или външни органи, които в рамките на своята компетентност имат непосредствено отношение към решаваните с плана въпроси.

4. Методи на планиране са начините, пътищата и способите, с помощта на които се осъществява процесът на планиране и се изготвят плановите документи. На практика са утвърдени два основни метода – последователен и паралелен. В зависимост от възприетият метод, той може да бъде от горе надолу или обратно. В последно време се употребява и т. нар. хибриден метод на планиране, при който основно планирането е от долу нагоре като основните цели на подготовката и очакваните резултати от нея се поставят по команден ред от непосредствените началници (ръководители), а самото планиране за довеждане на подготовката до тези резултати се осъществява от най-ниското звено в йерархията.
V. РЕД, ОТГОВОРНОСТИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СРОКОВЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА

1. Основания за разработване на документите по планирането:


1.1. Доктрина за подготовка на въоръжените сили на Република България НП-7;

1.2. Ръководство за планиране, провеждане, отчитане и анализиране на подготовката на щабовете и военните формирования от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (обявено с МЗ № ОХ-345/13.05.2013 г.);

1.3. Документи на НАТО в областта на планирането на подготовката;

1.4. Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика (последно обявени);

1.5. Програма за подготовката и ученията на въоръжените сили на Република България (за последно действащия период);

1.6. Процедури по „Организиране и провеждане на средносрочното и краткосрочното планиране на подготовката в щаба на отбраната, БА и СППМО”.

2. Срокове, взаимодействие и ред за разработване на документите по планирането.

2.1. Указания на началника на отбраната по планирането и провеждането на подготовката в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Указанията се разработват в дирекция „Операции и подготовка“ ежегодно до 15 юли. В тях се указва мисията по отношение подготовката на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Посочва се основната цел на подготовката и задачите за нейното изпълнение. Същите се разработват за период до 5 години и подробно за следващата учебна година.

2.2. Указания на началника на Централно военно окръжие по планиране и провеждане на подготовката на Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели/отдел „Столичен” и офисите за военен отчет в общините/районите.


2.2.1. Указанията се разработват на основата на посочените в т. 5.1. документи ежегодно до 30 септември. В тях се указват задачите по отношение подготовката на ЦВО, военните окръжия и областните военни отдел/отдел „Столичен” за следващата учебна година.

2.2.2. За разработване указания на началника на Централно военно окръжие, със заповед се създава работна група, в която са включени представители от отделите в Централно военно окръжие и военните окръжия. При необходимост, членовете на работната група се заменят с нови, по предложение на техните началници. Ръководител на работната група е началникът на отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри” в Централно военно окръжие. Дейността на членовете на работната група се контролира от заместник-началника на Централно военно окръжие, който носи отговорност за верността и актуалността на информацията.

2.2.3. Ежегодно до 5 август началниците на военни окръжия и началниците на отдели в ЦВО представят предложения за включване на мероприятия и основни задачи за подготовка през следващата учебна година. Информацията се представя по Автоматизирана информационна система на Министерството на отбраната и Българската армия (АИС на МО и БА) в отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри” в утвърдения табличен вид.

2.2.4. След обобщаване предложенията се изпращат в текстови вид и по АИС в дирекция ”Операции и подготовка” и дирекция „Управление на човешките ресурси“.

2.2.5. Указанията се разработват на основата на задълбочен анализ на състоянието и подготовката на Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели/отдел „Столичен”. Отчитат се и резултатите от извършените комплексни и частични проверки през годината. В резултат на това се планират или отменят мероприятия, както и допълнително се планират такива.

2.2.6. Разработените указания на началника на Централно военно окръжие служат за основа на подготовката в Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели/отдел „Столичен” през следващия период.


3.  Последователност при разработването на План за подготовката на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за следващата учебна година.

3.1. Планът за подготовката на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за следващата учебна година се разработва в дирекция „Операции и подготовка” на основата на Указания на началника на отбраната по планирането и провеждането на подготовката на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


3.2. Ежегодно до 23 август се представят в дирекция „Операции и подготовка“ предложенията от Централно военно окръжие за мероприятия и основни задачи за включването им в Плана. Предложенията се получават на хартиен носител и по АИС на МО и БА на указан АИС адрес в отдел „Подготовка и сертификация”.

3.3. Разработеният проект на Плана предварително се съгласува по АИС на МО и БА със структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, СКС, командванията на видовете въоръжени сили. В резултат на това съгласуване, проектът на Плана се актуализира и отново се съгласува с всички. Предварителното съгласуване по АИС на МО и БА е с цел да се уточнят основните задачи, мероприятията и осигуряването на подготовката в интерес на други структури.


4.  Последователност при разработването на Годишен план за дейността на Централно военно окръжие през учебната година.


4.1. Основната форма за планиране подготовката (дейността) на Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели/отдел „Столичен” през годината е годишния план. Към изготвянето на годишните планове се предявяват следните изисквания:

4.1.1. Годишните планове се утвърждават от непосредствения началник (ръководител), с което се реализира принципа на единоначалие и йерархичност на системата за планиране;

4.1.2. В рамките на годишното планиране се формулират основните задачи за подготовка на Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели/отдел „Столичен” в изпълнение на поставените цели;

4.1.3. Съдържанието на годишните планове отразява основните направления по подготовката (дейността) на Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели/ отдел „Столичен”;

4.1.4. Към годишните планове се изготвят приложения под формата на разчети, графици, таблици, списъци и други, като конкретизация на отделни направления за работа, дейности и мероприятия. Като приложения към годишния план може да се разработват и други планове;

4.1.5. Годишните планове се подписват от началника (ръководителя), а приложенията - от отговорните за поддържането им длъжностни лица;

4.1.6. Във връзка с възможни промени във финансовите квоти и ресурси за подготовка се планира преглед на плановете за подготовка.

4.2. Разработването на годишните планове се предшества от предварителна подготовка на началниците (ръководителите), която включва:

4.2.1. Изучаване на задачите, основните мероприятия и осигуряването им, залегнали в плана на старшата инстанция в касаещия ги обем;

4.2.2. Изучаване разпоредителните документи на непосредствения началник (ръководител), регламентиращи спецификата на работа;

4.2.3. Анализиране на резултатите от подготовката на началниците (ръководителите) и подчинените териториални структури за предшестващия планов период;

4.2.4. Обобщаване и анализиране предложенията на подчинените;

4.2.5. Извършване на разчети и определяне на лимити за постигане и поддържане на определеното ниво на подготовка.

4.3. Разработването на плана започва с формулиране на основните задачи. При формулирането им следва да се има предвид следното:

4.3.1.Да произтичат от целите, поставени в основните нормативни документи и плана на старшата инстанция, като се конкретизират съобразно възможностите за тяхното изпълнение;

4.3.2. Да бъдат точни, гъвкави и постижими – реалността на поставените цели трябва да създава мотивация за тяхното изпълнение. С изменение на условията и възможностите, задачите се подлагат на преоценка и доуточняване;

4.3.3. Да не се смесват с основните мероприятия, с които се постига тяхното изпълнение.

4.4. Планът за дейността на Централно военно окръжие за следващата учебна година се разработва в отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри” на основата на Указания на началника на отбраната по планирането и провеждането на подготовката на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Указания по планирането на началника на Централно военно окръжие и се извършва в заповяданите в тях срокове.

4.5. До 5 август предложенията за мероприятията в отделите на Централно военно окръжие се предоставят на електронен носител в отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри” за обобщаване и съгласуване.

Разработеният проект на годишен план за дейността на Централно военно окръжие се изпраща за съгласуване в Щаба на отбраната по АИС на МО и БА в заповядания срок. Предварителното съгласуване в Щаба на отбраната е с цел да се уточнят основните задачи, мероприятията и осигуряването на подготовката в интерес на други структури.

Същите се разпространяват от дирекция „Операции и подготовка”-МО по АИС на МО и БА за съгласуване с дирекциите и самостоятелните отдели на Щаба на отбраната, както и до други заинтересовани дирекции от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

4.6. Предложенията за промени и корекции в плана се обобщават от дирекция „Операции и подготовка” (ДОиП) и се връщат по АИС на МО и БА на Централно военно окръжие. След преглед на изпратените предложения, Централно военно окръжие предоставя по АИС на МО и БА окончателния си проект на годишния план за окончателно съгласуване в дирекция „Операции и подготовка”. След проверка (а при необходимост и ново съгласуване и уточняване на мероприятията) се дава принципно съгласие за разпечатването му.

4.7. В заповядания срок годишният план за дейността на Централно военно окръжие се представя на директора на дирекция ”Операции и подготовка” за преглед и на началника на отбраната - за официално (писмено) съгласуване.

Последващите дейности по съгласуването на плана с други длъжностни лица и утвърждаването му от министъра на отбраната, са отговорност на Централно военно окръжие. Копие от годишния план се изпраща в Министерство на отбраната, а извадка - до военните окръжия по АИС на МО и БА.

4.8. На основание указанията на началника на Централно военно окръжие по планиране и провеждане на подготовката на Централно военно окръжие и утвърдения годишен план за дейността на Централно военно окръжие се разработват годишните планове на военните окръжия/отдел „Столичен“ и областните военни отдели. Разработените проекти на годишни планове за дейността на военните окръжия/отдел „Столичен“ се изпращат за съгласуване в отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри“ по АИС на БА и МО в заповядания срок. Предварителното съгласуване е с цел да се уточнят основните задачи и планираните мероприятия за следващия период. Същите се предоставят на електронен носител за съгласуване в отдели: „Административно обслужване и човешки ресурси“, „Финансово-стопански дейности“ и сектор „Сигурност на информацията“ в Централно военно окръжие.

4.9. Промените и корекциите в годишните планове на окръжията се обобщават от отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри“ и се връщат по АИС на МО и БА на военните окръжия. След преглед и проверка (а при необходимост и ново съгласуване и уточняване на мероприятията) се дава принципно съгласие за разпечатването му. В заповядания срок годишните планове за дейността на военните окръжия/отдел „Столичен“ се представят за писмено съгласуване и утвърждаване от началника на Централно военно окръжие.

4.10. Копие от годишните планове се изпраща в Централно военно окръжие, а извадка – до областните военни отдели по АИС на МО и БА. Разработените проекти на годишни планове за дейността на областните военни отдели се изпращат за съгласуване във военните окръжия по АИС на МО и БА в заповядания срок. След проверка и корекции същите се утвърждават от началниците на военни окръжия. Копия от годишните планове на областните военни отдели се изпращат във военните окръжия, а извадка – до офисите за военен отчет в общините/районите.

5. Последователност при разработването на месечен план за работа на Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели.


5.1. За непосредственото ръководство и осигуряване на подготовката и дейността на Централно военно окръжие, военните окръжия и областните военни отдели/отдел „Столичен” се разработва месечен план за работа на Централно военно окръжие. Той се изготвя на основата на утвърдения годишен план и указанията на началника на Централно военно окръжие за изпълнение на заповяданите задачи. Съдържанието на тези планове е като на годишния план, като в него се разработват само онези раздели, по които реално ще се извършва конкретна дейност.

5.2. Редът и сроковете за разработване на месечните планове за дейността (подготовката) на военните окръжия се регламентират в месечните планове на Централно военно окръжие. Към месечните планове се разработват приложения, конкретизиращи определените мероприятия.

5.3. Планът за работа през следващия календарен месец се разработва до 25-то число на предходния месец от отдел ”Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри”.

В плана се обобщават мероприятията от отделите в Централно военно окръжие.

За изготвянето на месечните планове взаимодействието е както следва:

5.3.1. До 18-то число на текущия месец, отдел ”Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри” обобщава предложените мероприятия от отделите на Централно военно окръжие за включване в Плана за дейността на Централно военно окръжие през следващия месец.

5.3.2. До 20-то число на текущия месец в отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри” се получават по АИС на МО и БА предложенията от военните окръжия за включването им в Плана за работа на Централно военно окръжие през следващия календарен месец. След утвърждаване на плана за следващия месец (до
25-то число), същият се изпраща по АИС на МО и БА на военните окръжия за ползване при изготвянето техните месечни планове.

5.4. Планът за следващия месец се подписва от началника на отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри” и се съгласува с началниците на отдели в Централно военно окръжие, като се утвърждава от началника на Централно военно окръжие. Утвърденият план се завежда в регистратурата за некласифицирана информация не по-късно от 3 (три) работни дни преди началото на месеца, за който се отнася.

5.5. Началниците на отдели в Централно военно окръжие разработват месечни планове на основата на месечния план на Централно военно окръжие.

5.6. Началниците на военни окръжия разработват месечните си планове на основата на утвърдените годишни планове и изпратения по АИС на МО и БА План за работа на Централно военно окръжие през следващия календарен месец. Началниците на областни военни отдели разработват План за работа на областния военен отдел на основание месечните планове на военните окръжия.


6. Структура на плановете на военните окръжия, областните военни отдели/отдел „Столичен” и експертите в общините/районите.


Структурата на годишния план за подготовка на военните окръжия, областните военни отдели/отдел „Столичен” и експертите в общините/районите се регламентира с указания на началника на Централно военно окръжие.

Месечните планове за работа на военните окръжия и областните военни отдели/отдел „Столичен” имат структурата на месечния План за подготовка на Централно военно окръжие като се разработват само онези раздели, по които реално се извършва конкретна дейност. Към плановете могат да се разработват конкретизиращи мероприятията приложения.


7. Поддържане на плановете.


7.1. Отговорен за поддържане и контрол на изпълнението на планираните в плановете мероприятия е отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри”.

7.2. Всяка промяна в утвърдените от началника на Централно военно окръжие годишни планове се извършва след негово разрешение. Утвърдените промени се нанасят с червен цвят в съхраняващите се в регистратурата на военните окръжия оригинали на годишните планове за работа на военните окръжия, както и в копията на съответните годишни планове за дейността на военните окръжия. Тази дейност се осъществява от отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри” като се посочват конкретните документи, с които е станала промяната, датата на нанесената промяна, подпис и фамилия на извършилия промяната.
Таблица за промени


Дата на внасяне на промяната

Дата на приемане на промяната

Дата на
влизане в сила на промяната


Основание

Каталог: sites -> default -> files -> public files -> zapovedi -> cvo
cvo -> Правила за проверка и оценка на военните окръжия и областните военни отдели в централно военно окръжие глава първа общи положения
cvo -> Кодекс се определят правилата за поведение на служителите в Централно военно окръжие
cvo -> Единен армейски тест
cvo -> Вътрешни правила за определяне реда за планиране на работната заплата, допълнителни възнаграждения и награди в централно военно окръжие І. Общи положения
cvo -> Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и се издава служебна бележка за провеждането му, която се съхранява в служебното дело на инструктирания
cvo -> Правила за определяне на дейностите при изготвяне на документи и подреждане на регистри по военния отчет и административно обслужване на граждани в централно военно окръжие глава първа
cvo -> Счетоводна политика на централно военно окръжие I. Общи положения
cvo -> Конкурсите кандидати за служба в доброволния резерв от отдел „Столичен" в Централно военно окръжие отдел „столичен"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница