Програма за правна защита на бежанци и мигранти договор №4735/29. 09. 2011г с Държавна агенция за бежанците при мс покана за изпълнение на транспортни услугиДата15.08.2018
Размер88.08 Kb.
#79630
ТипПрограмаБЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ


Договор № 4735/29.09.2011г. с Държавна агенция за бежанците при МСПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
Раздел І. Възложител


  1. Наименование: Български хелзинкски комитет

  2. Адрес за кореспонденция: София 1000, ул."Узунджовска" №1, етаж 3

  3. Телефон: (02) 981-33-18 и 988-00-57

  4. Факс: (02) 980-20-49

  5. Електронен адрес: refunit@bghelsinki.org

  6. ЕИК: 831091447

  7. Лице за контакт: Илиана СавоваРаздел ІІ. Описание на поръчката
2.1. Категория услуга: 02 - Услуги на сухопътния транспорт.


  1. Код по CPV: 60100000 - Услуги на сухопътен транспорт, без разписание.

2.3. Договор №4735/29.09.2011г. за безвъзмездна помощ.


2.4. Обект на процедурата: Изпълнение на бюджетни дейности по Перо H: Други

преки разходи; Вид разход: Транспорт до РПЦ / ТЦ на ДАБ;


2.5. Вид на процедурата: процедура на договаряне чрез събиране на три оферти.
2.6. Описание на услугата: извършване на таксиметров превоз.
2.6. Местоизпълнение: гр.София, с.Баня (общ.Нова Загора) и с.Пъстрогор.


  1. Срок на изпълнение: до 30.06.2012г.
  1. Прогнозна стойност на услугата: 11 960,00 евро, или, в левова равностойност от 23 391,37 лева по курса на Европейската комисия от 1,9558 лева за 1 евро.
  1. Срок за подаване на офертите: 7 календарни дни след получаване на поканата.
  1. Адрес за подаване на офертата: София 1000,ул."Узунджовска" №1,етаж3, БХК


Раздел ІІІ. Приложения - Изисквания към офертите и Критерии и Методика за оценка на офертите.

Ръководител на проекта:

(Илиана Савова)

Част 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

3.1. Изисквания при подаване на офертата - кандидатът подава:
а) оферта (по образец) - техническа и финансова част, която задължително съдържа срок за изпълнение и предлагана цена;
б) документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице документ за самоличност - в заверено от кандидата копие;
в) декларация по т.55 - по образец (приложена към поканата) - подпис и печат;
г) декларация по т.48 по образец (приложена към поканата) - подпис и печат;
д) списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата. Върху плика кандидатът посочва адрес и телефон за за кореспонденция.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер и датата на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициера и не се разглеждат.


  1. Изисквания при сключване на договор - кандидатът представя в оригинал:

а) свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо кандидата;


б) удостоверение за липса на образувано производство по несъстоятелност;
в) удостоверение за това, че кандидатът не е в ликвидация;

Част 4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

4.1. Критерий за оценка на офертата:
Икономически най-изгодна оферта.

4.2. Методика за определяне на оценката:


Оценката се определя съобразно наличието на следните компоненти:
А- най-ниска цена на километър превоз;
В - възможност за предплатен абонамент или превоз чрез ваучери;
С - най-много предложени места за изпълнение,
Наличието на всеки отделен компонент носи съответно:

А - 70 точки,

В - 20 точки и

С - 10 точки,Общо-100 точки (максимален брой)

4.3. Класиране:
Кандидатът/тите, чиято оферта постигне най-много точки ще бъде поканен да сключи договор. При представяне на равностойни оферти могат да бъдат класирани двама и повече кандидати.

Част 5. ОФЕРТА - ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ЧАСТ

5.1. Техническа част - данни за кандидата:
а) наименование:
б) ЕИК:
в) седалище:
г) адрес на управление:
д) управител/представител:
е) лице за контакт:
ж) телефон, факс и електронен адрес:
з) IBAN / BIC / банка

5.2. Финансова част - предложение за изпълнение на услугата:


а) цена на услугата - за превоз на километър:
б) срок на изпълнение:
в) места на изпълнение:

5.3. Приложения към офертата


а) документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице документ за самоличност - в заверено от кандидата копие;
б) декларация по т. 55 от Приложение ХVІ за липса на обстоятелства- подпис и печат;
в) декларация по т.48 (1) от Приложение ХVІ, че офертата е валидна до сключване на договора - подпис и печат;
г) списък на приложените документи, подписан от кандидата.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТОЧКА 55 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІ

Долуподписаният …………, ЕГН: ….в качеството ми на законен представител на ………………….. (наименование) със седалище:… и адрес на управление: ….. ЕИК:..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.1 Не съм осъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

б) подкуп;

в) участие в организирана престъпна група;

г) престъпления против собствеността;

д) престъпления против стопанството;


1.2. Не съм обявен в несъстоятелност и по отношение на мен няма открито производство по несъстоятелност;
1.3. Не съм в производство по ликвидация или не се намирам в подобна процедура съгласно законодателството на страната.
1.4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;
1.5. Нямам парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата:. Декларатор:

(подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТОЧКА 48 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІ

Долуподписаният …………, ЕГН: ….в качеството ми на законен представител на ………………….. (наименование) със седалище:… и адрес на управление: ….. ЕИК:..


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представените от мен оферти е валидна до сключване на договора за възлагане предмета на процедурата в съответствие със срока за сключване, посочен от Възложителя Български хелзинкски комитет в поканата за провеждане на процедура на договаряне.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата:. Декларатор:

(подпис и печат)

Част 6: проект на договорДОГОВОР
Днес, ………..2011 г. , в гр.София се сключи настоящият договор между:

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ със седалище гр.София, адрес на управление: София, ул. „Върбица“№7 и адрес за кореспонденция: София, ул. "Узунджовска" №1, ЕИК:831091447, представляван от Илиана Савова, директор Програма за правна защита на бежанци, упълномощена с нотариално пълномощно рег.№5210/21.03.2011г. , наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

............................................, със седалище гр. ...................... и адрес на управление:......................, EИК...... и адрес за кореспонденция: ......, представлявана от ...................................– управител, наричана по-долу изпълнител.
Страните се споразумяха за следното:
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши услуги по таксиметров превоз. Услугите се възлагат по извършена процедура на договаряне в изпълнение на бюджетни дейности по Перо H: Други преки разходи; Вид разход: Транспорт до РПЦ / ТЦ на ДАБ по Договор №4735/29.09.2011г. между възложителя Български хелзинкски комитет и Държавна агенция за бежанците при МС.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугите, предмет на договора качествено в срок до 30.06.2012 г.
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на дължимия разход за извършен таксиметров превоз за цена от ... лв ( словом- лева) за километър превоз на дневна тарифа и .... ... лв ( словом- лева) за километър превоз на нощна тарифа с включен ДДС. В тази сума са включени всички разходи и печалби на изпълнителя, както и всички данъчни задължения, които могат да му бъдат наложени. Заплащането се извършва след издаване на фактура в български лева по сметка на Изпълнителя на фактура както следва:

Банка

Клон

BIC

IBAN на получателя (Сметка):
Чл.4. Настоящият договор се прекратява: • По взаимно съгласие на страните.

 • С оттегляне на поръчката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 • При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от поръчката с 1-месечно предизвестие;

 • Поради неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 • При прекратяване на страните по договора;

Чл. 5. При оттегляне на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, той дължи на ответната страна направените разноски до този момент разноски по изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има това задължение и ако изпълнението на поръчката е станало невъзможно поради причина, за която не отговаря никоя от страните.


Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се откаже от поръчката без основателна причина и не съобщи своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той му дължи обезщетение за вреди в размер на десет (10%) процента от стойността на договора.
Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно - по съдебен ред. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Приложение 1 - Свидетелство за съдимост на лицето, представляващо изпълнителя;

Приложение 2 - Удостоверение за липса на образувано производство по несъстоятелност;

Приложение 3 - Удостоверение за това, че кандидатът не е в ликвидация;

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Европейски бежански фонд / Годишна програма за 2010г.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница