Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групиДата11.01.2018
Размер95.31 Kb.
#43274
ТипПрограма
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ”

гр. Маджарово, общ. Маджарово, обл. Хасковска, ул. „Петър Ангелов” №10

тел. 03720/2406

УТВЪРЖДАВАМ:
Директор:..................

/Д. Стоянов/
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
В

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

ДИМИТЪР МАДЖАРОВ”ГР. МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВСКА
УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет

с протокол № 10/ 04.09.2017 година
І. ВЪВЕДЕНИЕ
Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици, чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

Програмата за прeдоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в СУ "Димитър Маджаров"- Маджарово е разработена в съответствие със Законът за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/, Конституцията на Република България, Международната конвенция за правата на детето и определените приоритети за развитие в сферата на средното образование.

Програмата извежда равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик. Акцентира, че законът извежда приобщаването, а не интеграцията като основен момент. Програмата предвижда да реши няколко от идентифицираните затруднения пред равния достъп на децата със специални образователни потребности в училище.

Законът за предучилищното и училищно образование определя четири групи деца, които са разпознати с потребности от допълнителна работа, поради специфики на тяхното развитие:


  • деца в риск;

  • деца със специални образователни потребности;

  • деца с таланти;

  • деца с хронични заболявания.

Вариациите вътре във всяка от групите е предизвикателство пред учителите, което неизбежно води до разместване на педагогическите практики в класната стая и създава нова обучителна ситуация за намиране на начини за учене и напредък за всяко дете.

Настоящата програма разглежда настоящето и бъдещето на приобщаващото образование в СУ „Димитър Маджаров”– гр. Маджарово. Програмата предлага описание и анализ на образователната сегрегация в училището и разглежда политиките и практиките в областта на приобщаващото образование, като същевременно очертава препятствията и дава препоръки с оглед постигането на една добре функционираща включваща образователна среда.


Програмата представя:

 SWOT анализ - определяне на уязвимите групи ученици в СУ "Димитър Маджаров" и прилагане на мерки, за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците;

 дефиниране на дейности, насочени към равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи, чрез предлагане на качествено образование – изработване на индивидуални планове за обучение на децата и учениците, подобряване на квалификацията за работа на учителите с деца и ученици от уязвими групи, превръщане на училището в желана територия - подобряване на архитектурно достъпната среда, осигуряване на нужните технически помощни средства, работа с родители, приоритети, дефинирани в Стратегията за развитие на училището.

 обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни.


II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО
СУ „Димитър Маджаров” е единственото училище на територията на община Маджарово. Включено е в списъка на Средищните и защитени училища в България.
За ефективното прилагане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи е необходимо първо да се определят рисковите групи от ученици, както и да се предложат превантивни мерки, насочени към тези групи ученици. Образователната сегрегация, основана на етническа принадлежност, е реален проблем в училището. Въпреки частичния напредък в преодоляването на образователната сегрегация на децата със специални образователни потребности и децата от ромски произход съществуват множество проблеми, чието разрешение предстои. Трябва да бъдат осъществени много качествени промени и да се положат усилия за установяването и по-мащабно прилагане на добри практики в областта на приобщаващото образование.

Успешното приобщаване и необходимата за това подкрепяща среда в училище включва наличието най-малко на три предпоставки.

- На първо място, архитектурно адаптиране на училищната сграда за осигуряване на физически достъп на децата до училището, до класната стая и до всички останали помещения в него.

- На второ място, важно е осигуряването на екип от специалисти, особено ресурсен учител, който да работи с учениците в класната стая и да подпомага учебния процес и включването на учениците в общообразователната среда.

- Друго изискване е осигуряването на нужните технически помощни средства, адаптирането на учебните програми и учебниците, създаване на условия за индивидуализиране на учебния процес и подкрепа на участието на ученика, включително и посредством работа с родителите.

По отношение на архитектурно достъпната среда училището трябва да кандидатства по проекти на неправителствени организации.

Осигуряването на ресурсен учител е свързано с редици трудности. За съжаление в училището изпитваме недостиг на такъв специалист, но има ресурс от обществени възпитатели, които могат да се занимават с децата и учениците от уязвимите групи и да предоставят грижа за образованието и възпитанието им.

Изхождайки от опита си, смятаме, че подобряването на квалификацията за работа с деца и ученици от уязвимите групи на учителите в училище е добра практика, в която трябва да се инвестира.

Работата с родителите е от изключително значение. Специално внимание следва да се отдели на изработването на механизми, които в максимална степен да въвлекат родители.

Програмата цели задоволяване на различни потребности на различните ученици, чрез използване на допълващи и алтернативни програми, методи и средства. Системното и рационално организирано приобщаващо образование в училището се основава на следните принципи:

 подкрепа на самостоятелната активност на детето;

 активно участие в образователния процес;

 вариативност при организацията на обучението и възпитанието;

 партньорски отношения с родителите;

 динамично развитие на образователния модел в училище.

   ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  1. Създаване на приобщаващо общество, което да позволи на всички деца и ученици, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност, наличие или отсъствие на нарушения в развитието или с тежки заболявания да участват в живота на обществото и да имат своя принос.
  1. Качествено образование за всички деца, което ще позволи на всяко от тях да развие пълния си потенциал.
  1. Подобряване на знанията и уменията на учителите за работа с деца и ученици от уязвимите групи.
  1. Промяна на разбиранията на родителите за приобщаването.


IV.ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Мерки за реализиране на политиките


Отговорник


Срок за изпълнение
I.НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ И СУБЕКТИ НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ.

1.1.Осигуряване на културно-образователна среда за приобщаване, управление

1.1.1.Разработване и изпълнение на политики в училището.

1.1.1.1.Архитектурно адаптиране на училищната сграда за осигуряване на физически достъп на учениците до училището, до класната стая и до всички останали помещения в него.


Директор

2017/2018г.


1.1.1.2.Осигуряването на екип от специалисти, особено ресурсни учители, които да работят с учениците в класната стая и да подпомагат учебния процес и включването на децата в общообразователната среда.


Директор

2017/2018г.


1.1.1.3. Осигуряването на нужните технически помощни средства.


Директор,

Учители2017/2018г.


1.1.1.4. Адаптирането на учебните програми и учебниците, създаване на условия за индивидуализиране на учебния процес.


Директор,

Учители2017/2018г.


1.1.1.5. Иницицииране и популяризиране, посредством информационна кампания за повишаване информираността за нуждата и обществената полза на приобщаващото образование.


Главен учител

2017/2018г.


1.1.1.6. Изготвяне на регистър на ученици за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.

- изготвяне на списък
Директор,

Зам. директор2017/2018г.


1.1.1.7. Работа по Национални програми и проекти за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите.


Директор,

Зам. директор2017/2018г.


II.ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ.

1.2.1.Квалификация на педагогически специалисти, насочена към идентифициране и справяне с деца и ученици от уязвимите групи.


Директор,

Зам.-директор2017/2018г.


1.2.2.Планиране и реализиране на обучение, ориентирано към потребностите на всеки ученик.


Учителите


2017/2018г.

1.2.3.Реална екипна работа за подкрепа на учениците между учители и специалисти.Учителите


2017/2018г.

1.2.4.Наличие на ресурсен/помощен учител, който да подпомага учениците.


Директор

2017/2018г.

1.2.5.Гъвкава учебна програма.


Директор,

Учителите
2017/2018г.

1.2.6.Насърчаване на подкрепяща и приятелска среда между всички деца в класа.


Директор,

Учителите
2017/2018г.

1.2.7.Анализиране на резултатите от обучението спрямо очакваните резултати.


Учителите


2017/2018г.

III.ПРОМЯНА НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ КЪМ РАЗЛИЧИЕТО.

1.3.1.Включване на родителската

общност за повишаване на активността и и сътрудничество с уч. ръководство
Директор,

Зам. – директор2017/2018г.

1.3.2.Възможност учители, родители и деца да прекарват повече време заедно в извънкласните занимания.


Директор, Учители, Родители

2017/2018г.

1.3.3.Инициативи за подпомагане на деца и ученици от уязвимите групи от техни съученици.


Класните ръководители

2017/2018г.


,

  
Каталог: article images -> source -> 2018
source -> Приложение №4 годишен план за паша за 2015 г. На община симеоновград
source -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2013 год
source -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2014 год. І. Въведение годишната програма
source -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Техническо задание за проектиране
2018 -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница