Програма за работа обслужване на транспортния потокДата17.10.2018
Размер345.4 Kb.
ТипПрограма
Приложение №17

Т Е Х Н И Ч Е С К А

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на обект „ВИСЯЩ ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД РЕКА ДЯВОЛСКА, ГР.ПРИМОРСКО”Съдържание:

 1. ОБЩО

  1. Обхват на поръчката

  2. Връзки между различни договори

 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

  1. Изработка, материали и стоки

  2. Обхват на строително – монтажните работи

  3. Изпълнение на строително-монтажните работи

  4. Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя

  5. Условия на работа

  6. Правила за безопасност и общ правилник за обекта

  7. Качество на предвидените СМР

  8. Конструктивно укрепване на моста

  9. Антикорозионна защита на стоманени и стоманобетонни елементи

  10. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ

  11. Приемане и предаване на обекта

 3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

  1. Обслужване на транспортния поток

 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

  1. Общо

  2. Защита на собствеността

  3. Изисквания за предварителна инспекция / одобрение

  4. Открити изкопни работи

  5. Противопожарна защита

  6. Експлозивни работи и взривове

  7. Опазване на дърветата и зелените площи

 5. МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ

  1. Заменяне

  2. Складиране и охрана на оборудване и материали

  3. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи

  4. Общо за пробите

 6. ПОЧИСТВАНЕ

  1. Общо

  2. Окончателно почистване

 7. ЧЕРТЕЖИ

  1. Работни чертежи

  2. Изчисления

 8. ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ

 9. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ

 10. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

  1. Общо

  2. Временно водоснабдяване

  3. Временно ел. захранване

  4. Санитарни възли

 11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 1. ОБЩО


Настоящите Строителни работи, (включително, но не ограничени до изредените) ще бъдат изпълнени от Изпълнителя.

Обектът стоманен висящ мост над река Дяволска е с премостваща дължина от 48 m. Носещото му въже (състоящо се от усукване на 6 броя основни въжета, около едно централно) е с общ диаметър Ф40. То оформя вдлъбната крива, като преминава през две П-образни стоманени рамки на двата бряга и се закотвя във фундаменти под съществуваща пешеходна настилка. На въжето през осово разстояние 300 cm има стоманени окачвачи с диаметър Ф20. За тях са окачени носещите напречни греди. Всяка от тях представлява двойка U профили с височина на напречното сечение 100 mm, които са свързани с окачвачите, които в долния си край имат резба и гайка. Върху напречните греди стъпват надлъжни греди, които са изпълнени от двойка жп релси, чиито пети са една до друга. Противоветровата връзка, представляваща хоризонтална ферма, на която пояси са надлъжните греди. Пълнежните пръти са диагонали от ъглови профили L63/63/6. Възловите плочи на фермата са вместени между петите на двойката релси и са заварени за тях. Настилката на моста е от дървени талпи.

През 2014 г. е извършено Конструктивно обследване на обекта. Основните констатирани проблеми са както следва:

• В откритите части от надземната част стоманеното въже е в много добро състояние. По цялата му повърхност е положена антикорозионна защита, като не се наблюдават сериозни дефекти както в изграждащите го по-малки въжета, така и в отделните струни.

• Двете П-образни стоманени рамки в много добро състояние, по тях е положена антикорозионна защита, като само в отделни точкови участъци има малки повърхностни дефекти.

• Напречните греди са с повърхностна, но на места и язвена корозия, с дълбочина достигаща до 1,0 – 1,2 mm.

• Стоманените релси, които са изработени от високо въглеродна легирана стомана се намират в задоволително състояние. Развиващите се корозионни процеси са предимно повърхностни и не достигат дълбочина над 0,8 – 1,1 mm. Значителен проблем за надлъжните греди се явяват планките между двете ж.п. релси. Корозионните процеси в тях се развиват интензивно, като при извършеното контролно замерване се установи, че от първоначална дебелина от 15 mm, продуктите на корозията при някои са набъбнали до 30 mm.

• Диагоналите от противоветровата връзка са в много тежко състояние. Дълбочината на корозионните процеси при тях достига 2,0 – 2,5 mm, при което напречното им сечение е почти изцяло поразено от корозията. При преминалото наводнение през 2014 г., в следствие ударите от влачените от високите води предмети и части от дървета, част от кородиралите прътите са прекъснати.

• Дълбочината на развитие на корозионни процеси по стоманените напречни греди варира в границите от 920 μm до 1210 μm или средно 1075 μm. При ж.п. релсите от стоманените надлъжни греди тя варира в границите от 880 μm до 1150 μm или средно 1025 μm. Докато по стоманените диагонали от противоветровата връзка е в границите от 1860 μm до 2555 μm или средно 2230 μm.

На база на констатираните видове дефекти и измерената дълбочина на развитие на корозионни процеси в конструктивната стомана са предложени следните основни групи от мероприятия за рехабилитация на моста:

• Подмяна на противоветровата връзка.

• Ремонтни работи по въжетата в подземната им част.

• Ликвидиране провисването на моста.

• Подмяна на елементите от дървената настилка.

• Изпълнение на антикорозионна защита.

Строителството трябва да се извърши с подходяща за целта строителна техника и механизация.

Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде ограничена, до подсигуряване на цялата работна ръка, площадка, съоръжения и материали, необходими за изпълнението на поръчката, разчистване на обекта, доставка, изкопни, демонтажни, монтажни, разрушителни, кофражни, бетонови, довършителни работи, както и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както са показани на Чертежите или както се изискват от Инженера/инвеститорския контрол/.


  1. Обхват на поръчката

На база на констатираните видове дефекти и измерената дълбочина на развитие на корозионни процеси в конструктивната стомана са предложени следните основни групи от мероприятия за рехабилитация на моста:

• Подмяна на противоветровата връзка.

• Ремонтни работи по въжетата в подземната им част.

• Ликвидиране провисването на моста.

• Подмяна на елементите от дървената настилка.

• Изпълнение на антикорозионна защита.

Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения според проектната документация и количествената сметка.


  1. Връзки между различни договори

Изпълнителят да определи, други учреждения, организации и подобни, ако има такива, които осъществяват или ще провеждат работи или дейности едновременно с него, като координира действията си с тях.

Както се изисква, Изпълнителят да предостави цялата нужна информация и измервания под формата на работни чертежи като по този начин осигурява правилното място за поставяне на компонентите, структурни размери, и пр., и различни сведения, необходими за извършване на строителни работи на други свързани договори.

Възложителят няма да заплаща допълнителна компенсация в случай на възможно неудобство, претърпяно от Изпълнителя по това отношение.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


Изпълнението на всички СМР и др. дейности на обекта да е съобразено с изискванията на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България. Строителните продукти да отговарят на български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти или „еквивалентни“ и да отговарят на одобрените строителни книжа.

  1. Изработка, материали и стоки

Всички изработки, материали и стоки, използвани за изпълнението на проекта, трябва да са нови и неупотребявани, и трябва да представляват последните технологични открития и разработки. Равнозначност на стандарти и нормативи.

Където в Договора се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в Договора. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи, като това подлежи на предварителен преглед и писмено съгласие на Инвестоторския контрол. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя. Трябва да се предадат на Инвестоторския контрол, поне 28 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи съгласието на Инвестоторския контрол. В случай че Инвестоторския контрол установи, че така предложените отклонения не осигуряват равностойно или по-високо качество, то Изпълнителят ще спазва стандартите, определени в документацията.  1. Обхват на строително – монтажните работи

Обхватът на строително–монтажните работи включва възстановяване на носещата способност на земната основа и експлоатационната годност на устоите на ст. бет. конструкции на моста, както и възстановяване монолитността на бетона и изпълнение на антикорозионната защита на пешеходен мост при устието на река Дяволска“, гр. Приморско, включително:

 • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации;

 • отстраняване на дефекти.

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и поднормативни актове.

Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в Количествените сметки.  1. Изпълнение на строително-монтажните работи

Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-монтажни работи след откриване на строителна площадка /чл.157, ал.2 и ал.4 от ЗУТ/.

Изпълнението на СМР, да се предхожда от мобилизационен период или време за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на фургони на подходящи места на строителната площадка.

Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след договарянето за изпълнението му и одобряване от Инвестоторския контрол. Сроковете и количествата за доставка на необходимите материали е въпрос на технически уточнения.

При изпълнението на строежа стриктно да се спазват изискванията на всички действащи нормативи в Р. България.

Успоредно с извършване на СМР да се изготвят съответните екзекутивна и пълна съпътстваща документация за предаването на обекта на Възложителя.


  1. Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя

Служители и персонал на Изпълнителя:

За потребностите на собствения си и друг персонал под негов контрол, работещ по Договора, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими офиси, помещения за обществени нужди, квартири и пр. нужни удобства.

Изпълнителят трябва да застрахова срещу загуба, причинена от пожар или кражба, съхранените в офиса материали. За времетраенето на Договора Изпълнителят ще подсигури поддръжката и обслужването на офиса, цялото офис оборудване и мебели, и плаща разходите за ел. енергия, комуникации, вода и канализация, и/или такси за отпадни води. Тези услуги ще включват и ежедневното почистване и охрана на офисите. Офисите могат да бъдат в специални фургони или съществуващи сгради.


  1. Условия на работа

 • Работата да се извършва по време на нормалните работни часове и в дни съгласно одобрената работна програма, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с Инвестоторския контрол;

 • Средства за указване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло;

 • Изпълнителят трябва да организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни;

 • Осветление на работните места и обекта;

 • Противопожарно оборудване.

  1. Правила за безопасност и общ правилник за обекта

Изпълнителят носи пълната отговорност за намирането, опресняването и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да съответстват на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти.

Изпълнителят писмено ще информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани.

Собствеността на Възложителя като машини и инструменти, когато е необходимо трябва да бъдат защитени от повреда.

Всички работници трябва да са облечени със светлоотразителни жилетки с рефлектиращи ленти, когато се налагала да се работи на улици с движение.  1. Качество на предвидените СМР

Всички видове работи да се изпълняват съгласно изискванията на действащите нормативни актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да отговарят на изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. За доказване на качеството при доставката всяка партида или количество трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и декларации за съответствие, при това преди доставката те ще бъдат одобрявани от Инвестоторския контрол.

2.8. Конструктивно укрепване на моста

КОНСТРУКТИВНОТО УКРЕПВАНЕ НА МОСТА включва:

- Изграждане на стоманобетонни кожуси защитаващи въжетата в частта им под земята и до закотвящия блок, както и свързването им с фундаментите

- Възстановяване на хоризонталната ферма под платното за движение.

• Коригиране на нивото на проходящата част с цел да се ликвидира съществуващото провисване и да се постигне надвишение.

• Мерки по обработването на конструкциите и антикорозионната им защита .

• Стоманобетонни кожуси за защита на въжетата и свързването им с фундаментните блокове

Предвидено е кожусите да бъдат от бетон С30/37 по БДС ЕN 206-1. Надлъжната армировка за всеки кожух се състои от 6N22 от стомана В500 по БДС 9252-07 За предаване на опънната сила от въжето на армировъчните пръти е необходимо въжето да се закотви на дължина 310 cm. Общата дължина на кожуха е 800 m, което гарантира допълнителна сигурност при закотвянето.

Надлъжната армировка на кожусите е обхваната от стремена N12. Стоманобетонните кожуси предават опънната сила на хоризонтален елемент (къса греда), която се опира на издадени части на фундаментите. За връзката между стария и новия бетон са предвидени анкери. За гарантиране на сигурна връзка, повърхностите от съществуващите блокове, където се осъществява контакта с новия бетон, трябва да бъдат обработени както следва: първо да се осъществи песъкоструене, а след това измиване. Повърхностите на въжетата, в зоната на кожусите трябва да се обработят, както е дадено в частта „Технологичен проект за защита на стоманени и стоманобетонни елементи”. В съшият проект е дадена хидроизолацията на новите стоманобетонни части намиращи се под земята.

• Възстановяване на хоризонталната ферма под платното за движение

Хоризонталната ферма под платното за движение (противоветроватавръзка), изградена по време на строителството на моста е напълно компрометирана. Предвижда се останалите й части да бъдат изрязани. Новата ферма ще има същата форма на решетката. Профилите L63/63/6 ще бъдат заменени с L75/75/6, което отговаря на съвременните стандарти за стоманени профили. При изграждането на моста възловите плочи на хоризонталната ферма са вместени между петите на релсите. За новата ферма използването на такива плочи е невъзможно.

За изпълнението на новата ферма е необходимо да се премахне горната настилка от напречни дъски. От надлъжните дъски трябва да останат само тези, които са разположени по средата, за да може да се изпълняват изработи новата ферма.

Предвидено е дъсчената настилка дървената конструкция на моста да бъде от нов материал.

• Коригиране на нивото на проходящата част

Конструкцията на висящия мост е видимо провиснала в резултат на пластичните деформации на стоманата на въжетата, проявили се в течение на почти половинвековния период на експлоатация. С оглед да се подобри външния и вид се предлага да се скъсят окачвачите с подходящи размери, с оглед не само да се анулира провисването, но и да се постигне надвишение. За коригиране на нивелетата на моста е предвидено да се изгради скеле. То се състои от две петнадесет двойки тръби ф203 mm.Тръбите се забиват по начин указан в част ІІ. Технология за изпълнение на конструктивното укрепване на моста”. Върху двете всяка двойка тръби се монтират иглолистни напречни греди с размери 14/16/400cm, които се захващат за опорните им плочи. За извършването на работите под моста: спомагателните работи при направата на скелето, новата хоризонтална ферма, почистване и боядисване на стоманените части и други е предвидено да се ползва плавателен съд, на който трябва да има платформа за достигане до долната повърхност на моста с възможност на нея да работят 4 души.

ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНОТО УКРЕПВАНЕ НА МОСТА включва:

• Повдигане на пешеходната конструкция на проектно положение, с което се отстранява съществуващото й голямо провисване и се дава 10cm надвишение.

• Подмяна на съществуващата противоветрова връзка.

• Защита на анкерирането на носещите въжета от корозия с конструктивни мерки, а на цялата стоманена конструкция с подходящо антикорозионно покритие.

• Подмяна на дървената конструкция на пешеходния мост с нова и възстановяване на плочната настилка на обекта, отстранена или повредена при строителните работи.

За извършване на работите, непосредствено над реката е необходимо да се направи работно скеле. В проекта е предвидено това скеле да бъде изградено върху забити в реката стоманени тръби ф203.6 с дължина по 6m.

Тръбите се забиват до кота 0.50m над ниво вода срещу всеки окачвач, на 1.50m от ос пешеходен мост. За забиването на тръбите се може да се ползва вибрационна машина закачена на стрелата на автокран. Възможно е автокранът да застане на улицата успоредна на Дяволска река. Автокранът трябва да бъде така избран, че да може да повдига тръбата и вибрационната машина върху нея, чиято маса е 2,5 тона.

Върху горния край на тръбните колони се заваряват опорни плочи, върху които се закрепват дървени напречни греди 14/16/400cm от първокачествен иглолистен материал без чепове. Върху гредите се прави работна площадка от наредени през една талпи 20/4/400cm от иглолистен материал и се монтират обезопасителни парапети.

Отстранява се дъсчената настилка на моста, като се оставят една или две надлъжни талпи, по които да може да се ходи с оглед достъп до противоветровата връзка от горната страна.

Отрязват се възловите плочи и диагонали на съществуващата противоветрова връзка на моста и се отстранява корозията по надлъжните греди и напречниците чрез песъкоструене или водно бластиране.

Монтират се винтови глави при напречника на всеки втори окачвач (общо на 7 напречника по 2 броя). С помощта на винтовите глави напречниците се повдигат на проектна кота. При това окачвачите са свободни и се отрязват напосредствено над накладките. Следва монтажа на новите накрайници на окачвачите, повторно отрязване на съществуващите окачвачи на точното място, за да се заварят към накладките на новите накрайници. След заваряването се премахва опирането на напречниците и се пристъпва към окончателно нивелиране на конструкцията с помощта на гайките на накрайниците.

От работната площадка, с помощта на шаблон се пробиват сдвоените релси и се монтират комплектите нови възлови плочи, за които се заваряват диагоналите на противоветровата връзка.

Вече може да се отстранят и последните елементи на старата дървена скара и тя да се подмени с нова.

Работите по защитата на анкерирането на носещите въжета от корозия може да се извършват по същото време, по което се ремонтира стоманената конструкция. Особено важно е, преди да бъдат обхванати от стоманобетонния кожух носещите въжета да бъдат идеално изчистени от корозията и остатъците от битумна изолация. В последствие бетонните повърхнини на кожусите и опорните греди при анкерните блокове трябва да бъдат защитени от вредното въздействие на морската вода чрез трикратно хидроизолиране.

Накрая се демонтира работното скеле, забитите тръби се изваждат и материалите се транспортират до склада на Строителя. Възстановява се повредената плочна настилка на обекта.

За извършване на работите под моста е предвидено да се ползва лодка с надстройка, от която да може да се работи по хоризонталната конструкция на моста.


  1. Антикорозионна защита на стоманени и стоманобетонни елементи

Стоманени конструктивни елементи

В съответствие с определените агресивни въздействия е избрана антикорозионна система на база полиуретан – грунд и основно покритиеТехнически характеристики и изисквания при полагане

Повърхността, върху която се полага грунда, трябва да е чиста, обезпрашена, без мазнини. Допустимо е грундът да се полага директно върху ръжда, но е силно препоръчително това да не се допуска, освен при невъзмжност същата да се почисти.

Полагането може да става ръчно или машинно. В случай, че вискозитетът на грунда не е достатъчно нисък за пръскане, се допуска да се разреди с полиуретанов разредител до 5 %.

При полагане да се съблюдава максималната относителна влажност на въздуха да не бъде повече от 80 % (не се допуска работа по време на валежи). Температурния диапазон за работа е от -15ºС до +35ºС, като следва да се избягва работа при силно пряко слънчево греене.

Основно покритие

Полагането може да става ръчно или машинно. При полагането на всеки следващ слой да се съблюдава времевия интервал, предписан от Производителя.

По време на работа максималната относителна влажност на въздуха да не бъде повече от 80 % (не се допуска работа по време на валежи). Температурния диапазон за работа е от -15ºС до +35ºС, като следва да се избягва работа при силно пряко слънчево греене.

Технология на изпълнение на АКЗ

Почистване на основата

Почистването на основата включва следните основни операции:

Премахване на всички компрометирани стоманени елементи, които подлежат на подмяна, съгласно Работния проект по част Конструктивна.

Почистване на стоманените конструктивни елементи от ръжда чрез водно бластиране с минимално налягане от 300 bar.

Забележки:

а) Стоманеното въже във въздушната зона следва да се почисти от съществуващото антикорозионно покритие с помощта на телени четки, след което да се премине към водното бластиране.

б) В подземната зона и частично във въздушната антикорозионната защита ще се осигури от стоманобетонния кожух (разработен в проекта по част Конструктивна). Необходимо е въжето да бъде почистено с телени четки, като е възможно да останат наслоения от битум. Те трябва до се почистят с ацетон или друг подходящ разтворител. След което повърхността на въжето да се обезмасли с 10 % воден разтвор на Na(OH)2. След приключване на горните операции се преминава към финално почистване с водно бластиране и изпълнение на армировъчните и бетонови работи по стоманобетонния кожух.

Изпълнение на антикорозионната защитна система

Полагането на антикорозионната система по стоманените конструктивни елементи е препоръчително да става чрез безвъздушно пръскане (100-250 bar), докато при стоманеното въже (с оглед намаляване на загубите на материал) – ръчно с четка.

При изпълнението на антикорозионната защита да се спазват всички указания от страна на Производителя записани в Техническите карти и Листовете за безопасност.

По време на изпълнението да се контролират следните показатели:

Сертификати на продуктите;

Технология на приготвяне на съставите и смесъчни отношения;

Начин на полагане;

Степен на покривност, наличие на необмазани участъци, наличие на пори и др.

Дебелина на отделните пластове;

Съблюдаване на технологията на полагане;


Стоманобетонни конструктивни елементи

2.4.2.3. Технология на изпълнение на АКЗ

Защитната система се изпълнява в един слой с дебелина 2 mm. При полагане в два слоя, времето за изсъхване на първия е 4-5 часа. За недопускане образуването на пукнатини в АКЗ е необходимо преди полагането ѝ бетонът (основата) да е изконсумирал значителна част от съсъхването си. Поради това полагането се извършва минимум 14 дни (при технологична възможност 28 дни) след бетонирането на стоманобетонния кожух (повърхностната влажност на бетона да бъде около 6 %).

Съставът може да се полага върху влажна основа, но е препоръчително да се избягва изпълнението му върху мокра или водонаситена основа.

Преди изпълнението на обратния насип, АКЗ да се зъщити от механични поведи с един слой геотекстил с минимална маса 300 g/m2.

При изпълнението на антикорозионната защита да се спазват всички указания от страна на Производителя записани в Техническите карти и Листовете за безопасност.

По време на изпълнението да се контролират следните показатели:

Сертификати на продуктите;

Технология на приготвяне на съставите и смесъчни отношения;

Начин на полагане;

Степен на покривност, наличие на необмазани участъци, наличие на пори и др.

Дебелина на отделните пластове;

Съблюдаване на технологията на полагане;

Адхезионна якост на опън на 28-ми ден;


  1. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ

Изпълнението на СМР ще се извърши при изготвена технология и организация за изпълнение и съобразено с климатичните условия за извършване на този вид дейности.

Преди започване на строително-ремонтните работи Изпълнителят трябва да извърши необходимите подготвителни работи:

1) Откриване на строителната площадка.

2) Изграждане на временно селище и организиране на място за даване на първа помощ при злополуки и аварии, площадка за измиване на гумите на механизацията.

Преди започване на строителството Изпълнителят изготвя конкретна технология и организационен план за строителство и актуализира комплексния план – график съобразно неговите възможности по отношение на – работна ръка, механизация, материали и технология.

Изпълнителят трябва да изготви декларация, че ще гарантира, че безопасността и здравето са приоритетно разглеждани във всички аспекти на строителните работи и от страна на Изпълнителя в изпълнение на неговите задължения по договора.

Разбирането и средствата за осигуряване на пълно съответствие със законовите разпоредби и стандарти свързани със строителството в България.

Персоналът и организационната структура, които ще се назначат от Изпълнителя трябва да отговаря и осигурява в много висока степен безопасността на обекта. Да се предложи процедура по която да се извършва координация и комуникация между персонала на Изпълнителя и персонала по безопасността, включително предложения за радиокомуникационно оборудване.

Организационните дейности по ЗБУТ за конкретния строеж могат да се състоят и в обезопасяване на работните площадки . Строителната площадка трябва да се осигури с временни заграждения, които да не затрудняват движението и същевременно да са устойчиви на вятър.

Обучение и инструктаж на персонала по безопасност. Техническото ръководство на обектите да извършва обучение и инструктаж на следното:

1)Да се извършва встъпителен инструктаж на всички новопостъпили работници на обекта и да се запознаят с особеностите на същия.

2) При започване на даден вид работа работниците да бъдат запознати с особеностите на същата и с правилата и нормите по ЗБУТ, които трябва да спазват при нейното изпълнение.

3) Ежедневно при сутрешните оперативки, техническият ръководител да прави обстоен анализ на допуснатите нарушения от предния ден по ЗБУТ и налага наказания на допуснатите повторни нарушения.

4) На подходящи места и на най-застрашените места да се поставят предупредителни знаци, надписи и указания за заостряне вниманието на работниците за съществуващата опасност.

Когато строително-монтажните работи се извършват в съседство на участъци под напрежение, техн. ръководител са задължени да изготвят мероприятия за безопасно изпълнение на строително-монтажните работи или се осигурява изключване на застрашаващите съоръжения.

В процеса на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на обектите инвеститорът е отговорен и изисква, на съответните контролни органи да контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от проектанта и от изпълнителя.

Планът за безопасност и здраве е разработен в обем и съдържание съгласно изискванията на чл.10 от Наредба №2.

Организационният план съдържа:

1) Откриване на строителната площадка

2) Изграждане на временно селище и организиране на място за даване на първа помощ при злополуки и аварии, площадка за измиване на гумите на механизацията и др.

Преди започване на строителството Изпълнителят изготвя конкретна технология и организационен план за строителство и актуализира комплексния план – график съобразно неговите възможности по отношение на – работна ръка, механизация, материали и технология.

2.11 Приемане и предаване на обекта

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителните и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на актове за приемане и предаване на строителните и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


 1. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

  1. Обслужване на транспортния поток


Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум. Затварянето на пътя ще се координира с местните власти /КАТ, Община, Пожарна и Спешна помощ/ и съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълнителя. Изпълнителят ще направи всички опити, за да осигури непрекъснат поток на движението.

Работният проект за организация на строителството ще бъде изработен и изпълняван от Изпълнителя.

Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по строителството в уличните или пътните участъци с Районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби за пътищата от Републиканската пътна мрежа. Прави се писмено искане за промяна организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи. Дейността по сигнализацията и маркировката се извършва от строителя или се възлага на специализирана организация.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

  1. Общо


От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.
  1. Защита на собствеността


Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата при тези искове. Преди започване на работа. Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на подобектите, Изпълнителят трябва да предостави удовлетворителни доказателства, че подобни искове за щети са законово решени.

  1. Изисквания за предварителна инспекция / одобрение


Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.
  1. Открити изкопни работи


Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.

Изпълнителят трябва да предостави за одобрение на Инвестоторския контрол детайли за маркировката, не по-малко от 15 дни преди предложената дата за затваряне на съответната улица. Докато не се получи одобрението на Инвестоторския контрол за тези детайли няма да се осъществява никакво затваряне на улици.

Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1 м), като същата трябва да е на място докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата трябва да устои поне 0,5 kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.) с изключение на СМР при асфалтиране. Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.


  1. Противопожарна защита


Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Инвестоторския контрол, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Инвестоторския контрол.


  1. Експлозивни работи и взривове


Не се разрешава употребата на експлозиви без изрично разрешение на съответните институции.
  1. Опазване на дърветата и зелените площи


Без одобрението на Възложителя, Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е отговорност на Изпълнителя. Ако по мнението на Инвестоторския контрол има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.
 1. МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ

  1. Заменяне


Всички материали, вложени в работата трябва да са нови, освен ако не е посочено друго.

Когато в Спецификациите са направени определени указания, отнасящи се до производител или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установена норма за тип, качество и функции на изискваните материали. Фактът, че са упоменати един или повече производителя или стандарти, не освобождава Изпълнителят от отговорност да подсигури материали, отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт. Във всички случаи изискванията на Спецификацията ще имат предимство пред стандарта на производителя.В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени, трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на Договора, и трябва да отговаря на следните условия:

 1. Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението на Инвеститорския контрол, трябва да е равностоен на указания в Спецификацията материал или артикул. Трябва да има готови наличности, от същото качество и достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите трябва да отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с проекта и употребата им не трябва да налага допълнителни работи или да изисква промени в работата на който и да е друг Констрактор;

 2. За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата информация необходима на Инвестоторския контрол, за да се направи оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат;

 3. Допълнително Изпълнителят трябва да преработи и предостави за одобрение на Инвестоторския контрол всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна;

 4. Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от Договора трябва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава замяна или промяна. Ако това не е направено Инвестоторския контрол има правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната направена от Изпълнителя

 5. Всички заменени производствени изделия и материали трябва да бъдат поставени, монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя, освен ако не е упоменато друго;

 6. Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени щети в следствие на забавяне от страна на Инвестоторския контрол при разглеждането на предложената замяна или пропуск на Инвестоторския контрол да одобри предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира дейностите си така, че да компенсира за загубеното време;

 7. Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не освобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи.
  1. Складиране и охрана на оборудване и материали


Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да: • организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората;

 • окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите;

 • получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания.

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните условия: • Инвеститорския контрол е получил препоръките на производителя за складиране на Площадката;

 • Инвеститорския контрол е установил и одобрил района където ще се складира материала.
  1. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи


Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата.

Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на необходимите коти, като назначи квалифициран геодезист, който да определи всички оригинални точки, изходни линии и нива с исканата точност.

Пълните инструкции за монтаж от производителя, включително допустимите толеранси, трябва да бъдат предоставени при предаването на Чертежите.

Всички работи ще бъдат инсталирани в съответствие с Чертежите, вкл. съгласно спецификацията на производителя.

Възприетите процедури за тестване и методология трябва да се предадат за одобрение от Инвеститорския контрол, преди започването на всеки тест.

  1. Общо за пробите


За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати, и да изпрати на Инвестоторския контрол по четири копия от всеки такъв. Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в съответствие с изискванията на Договора и трябва да упоменават резултатите от извършените проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката.
 1. ПОЧИСТВАНЕ

  1. Общо


Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на депо, посочено от общината.

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

  1. Окончателно почистване


След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на настилките.
 1. ЧЕРТЕЖИ

  1. Работни чертежи


Работните чертежи са задължение на Възложител, които се предоставят на Изпълнителя в един екземпляр.

7.2. Изчисления

Изпълнителят трябва да предостави за преглед и одобрение на Инвестоторския контрол изчисленията, обясняващи всяко проектно решение, което се отклонява от проекта, предоставен от Възложителя.


 1. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Възложителят ще предостави на Изпълнителя копие на всички одобрени проекти.

Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на проектите. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на строително-монтажните работи.

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да се определи местоположението на строителните работи в естествено състояние (включително нивата)

Данните посочени в екзекутивната документация трябва да отразяват параметрите, характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.)

Проучването трябва да се извърши преди да се засипят изкопите.

Трябва да се спазват изискванията на общинските власти и съответните оператори на комунални услуги.

В хода на работите Изпълнителят ще прехвърля цялата информация от посочените чертежи на Auto-CAD файлове и трябва да ги предава на Инвестоторския контрол.

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията на допълнителните чертежи трябва да е същият като чертежите.

При приключване на всички работи, заедно с подготовката на Окончателното плащане Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Два комплекта в печатен формат трябва да се предадат за одобрение на Инвестоторския контрол. При получаване одобрението на Инвестоторския контрол, Изпълнителят ще предаде един комплект Auto-CAD файлове на CD носители, и два печатни комплекта, които са подпечатани “Екзекутивна докуемтация”.

“Екзекутивната документация” трябва да включват цялата регистрирана информация от гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на Договора.

Окончателно плащане няма да бъде извършено докато екзекутивната документация не е предадена на Инвестоторския контрол и одобрени от него.

 1. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ


Мерките покриват писмено и визуално идентифициране на финансовите страни, което да се използва в брифинги, писма, конференции, презентации, покани, подписи, табели, както и всички други елементи, в които трябва да бъдат указани страните, имащи отношение към обекта, на български език.

Изпълнителят трябва да предвиди построи и поддържа две устойчиви табели на места, определени от Инвестоторския контрол.

Табелите трябва да бъдат одобрени от Инвестоторския контрол. преди поставянето им. Всички указателни табели трябва да бъдат достатъчно големи, за да могат да се забелязват от тези, за които са предназначени.

 1. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

  1. Общо


Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.


  1. Временно водоснабдяване


Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на тръбопроводите и за проби. Изпълнителят трябва да осигурява с временен водопровод захранването на съществуващите сградни отклонения по време на извършване на строителни работи по съответната улица.
  1. Временно ел. захранване


За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване за монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, Изпълнителят, координирано с ел. компанията, че ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.
  1. Санитарни възли


Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити както трябва от обществени погледи.Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.
 1. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на това особено важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи.

 1. Препоръка: Където е възможно, да се използват съществуващите възможности на сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива.

 2. Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се препоръчва улиците да се пръскат с вода.

 3. Изискване: Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.

 4. Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства.

 5. Изискване: Свързването към съществуващите тръбопроводи по продължение на строителната Площадка, ще причинят прекъсвания на водоразпределението, като това трябва да се управлява правилно. Изменението трябва да се направи по такъв начин, че да не се прекъсва водоразпределението.

 6. Изискване: По време на строителни работи новата организация на трафика, а също така и прекъсването на водоснабдяването трябва да се обявяват на обществеността, в съответствие с инструкциите на Инженера/Инвестоторския контрол/.

 7. Изискване: Трябва да се извършва редовна проверка и поддържка на оборудването.

 8. Изискване: Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло.

 9. Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците.

 10. Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място.

  Изготвил:………/п/……………….


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница