Програма за работа обслужване на транспортния потокстраница1/2
Дата19.11.2018
Размер341.5 Kb.
#105725
ТипПрограма
  1   2


Приложение №17

Т Е Х Н И Ч Е С К А

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Съдържание:

 1. ОБЩО

  1. Обхват на поръчката

  2. Връзки между различни договори

 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

  1. Изработка, материали и стоки

  2. Обхват на строително – монтажните работи

  3. Изпълнение на строително-монтажните работи

  4. Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя

  5. Условия на работа

  6. Правила за безопасност и общ правилник за обекта

  7. Качество на предвидените СМР

  8. Конструкции

  9. Енергийна ефективност

  10. Електро

  11. Пожароизвестителни инсталации

  12. План за безопасност и здраве

  13. Пожарна безопасност

  14. Приемане и предаване на обекта

 3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

  1. Обслужване на транспортния поток

 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

  1. Общо

  2. Защита на собствеността

  3. Изисквания за предварителна инспекция / одобрение

  4. Открити изкопни работи

  5. Противопожарна защита

  6. Експлозивни работи и взривове

  7. Опазване на дърветата и зелените площи

 5. МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ

  1. Заменяне

  2. Складиране и охрана на оборудване и материали

  3. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи

  4. Общо за пробите

 6. ПОЧИСТВАНЕ

  1. Общо

  2. Окончателно почистване

 7. ЧЕРТЕЖИ

  1. Работни чертежи

  2. Изчисления

 8. ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ

 9. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ

 10. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

  1. Общо

  2. Временно водоснабдяване

  3. Временно ел. захранване

  4. Санитарни възли

 11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 1. ОБЩО


Настоящите Строителни работи, (включително, но не ограничени до изредените) ще бъдат изпълнени от Изпълнителя.

Читалище „Отец Паисий- 1927” представлява масивна едноетажна сграда, разположена в УПИ VІ-325, кв. 41 по плана на с.Ново Паничарево, община Приморско. Застроената площ на сградата е 264 кв.м. Сградата включва едно надземно ниво и подземен- избен етаж.

В сутеренния етаж са разположени складови помещения.

На първи етаж се намират: зрителна зала, компютърна зала, кръжочна зала, гримьорна, санитарен възел, помещение охрана.

Градежът е монолитен, със стб. Конструкция, покривната конструкция е дървена, с покритие от керемиди.

Строителството трябва да се извърши с подходяща за целта строителна техника и механизация.

Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде ограничена, до подсигуряване на цялата работна ръка, площадка, съоръжения и материали, необходими за изпълнението на поръчката, разчистване на обекта, доставка, изкопни, демонтажни, монтажни, разрушителни, кофражни, бетонови, довършителни работи, както и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както са показани на Чертежите или както се изискват от Инженера/инвеститорския контрол/.


  1. Обхват на поръчката

Изпълнението на строително-монтажни работи обхваща частична реконструкция на дървената покривна конструкция, подмяна на покривното покритие, водостоците и улуците, изпълнение на топлоизолация и мазилка по фасади, подмяна на външна и вътрешна дограма, частичен ремонт и подмяна на ел. инсталация, настилки, ремонт и преустройство на избените помещения.

Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения според проектната документация и количествената сметка.  1. Връзки между различни договори

Изпълнителят да определи, други учреждения, организации и подобни, ако има такива, които осъществяват или ще провеждат работи или дейности едновременно с него, като координира действията си с тях.

Както се изисква, Изпълнителят да предостави цялата нужна информация и измервания под формата на работни чертежи като по този начин осигурява правилното място за поставяне на компонентите, структурни размери, и пр., и различни сведения, необходими за извършване на строителни работи на други свързани договори.

Възложителят няма да заплаща допълнителна компенсация в случай на възможно неудобство, претърпяно от Изпълнителя по това отношение.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


Изпълнението на всички СМР и др. дейности на обекта да е съобразено с изискванията на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България. Строителните продукти да отговарят на български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти или „еквивалентни“ и да отговарят на одобрените строителни книжа.

  1. Изработка, материали и стоки

Всички изработки, материали и стоки, използвани за изпълнението на проекта, трябва да са нови и неупотребявани, и трябва да представляват последните технологични открития и разработки. Равнозначност на стандарти и нормативи.

Където в Договора се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в Договора. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи, като това подлежи на предварителен преглед и писмено съгласие на Инвестоторския контрол. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя. Трябва да се предадат на Инвестоторския контрол, поне 28 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи съгласието на Инвестоторския контрол. В случай че Инвестоторския контрол установи, че така предложените отклонения не осигуряват равностойно или по-високо качество, то Изпълнителят ще спазва стандартите, определени в документацията.  1. Обхват на строително – монтажните работи

Обхватът на строително–монтажните работи включва частична реконструкция на дървената покривна конструкция, подмяна на покривното покритие, водостоците и улуците, изпълнение на топлоизолация и мазилка по фасади, подмяна на външна и вътрешна дограма, частичен ремонт и подмяна на ел. инсталация, настилки, ремонт и преустройство на избените помещения. Влкючително:

 • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации;

 • отстраняване на дефекти.

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и поднормативни актове.

Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в Количествените сметки.  1. Изпълнение на строително-монтажните работи

Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-монтажни работи след откриване на строителна площадка /чл.157, ал.2 и ал.4 от ЗУТ/.

Изпълнението на СМР, да се предхожда от мобилизационен период или време за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на фургони на подходящи места на строителната площадка.

Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след договарянето за изпълнението му и одобряване от Инвестоторския контрол. Сроковете и количествата за доставка на необходимите материали е въпрос на технически уточнения.

При изпълнението на строежа стриктно да се спазват изискванията на всички действащи нормативи в Р. България.

Успоредно с извършване на СМР да се изготвят съответните екзекутивна и пълна съпътстваща документация за предаването на обекта на Възложителя.


  1. Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя

Служители и персонал на Изпълнителя:

За потребностите на собствения си и друг персонал под негов контрол, работещ по Договора, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими офиси, помещения за обществени нужди, квартири и пр. нужни удобства.

Изпълнителят трябва да застрахова срещу загуба, причинена от пожар или кражба, съхранените в офиса материали. За времетраенето на Договора Изпълнителят ще подсигури поддръжката и обслужването на офиса, цялото офис оборудване и мебели, и плаща разходите за ел. енергия, комуникации, вода и канализация, и/или такси за отпадни води. Тези услуги ще включват и ежедневното почистване и охрана на офисите. Офисите могат да бъдат в специални фургони или съществуващи сгради.


  1. Условия на работа

 • Работата да се извършва по време на нормалните работни часове и в дни съгласно одобрената работна програма, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с Инвестоторския контрол;

 • Средства за указване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло;

 • Изпълнителят трябва да организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни;

 • Осветление на работните места и обекта;

 • Противопожарно оборудване.

  1. Правила за безопасност и общ правилник за обекта

Изпълнителят носи пълната отговорност за намирането, опресняването и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да съответстват на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти.

Изпълнителят писмено ще информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани.

Собствеността на Възложителя като машини и инструменти, когато е необходимо трябва да бъдат защитени от повреда.

Всички работници трябва да са облечени със светлоотразителни жилетки с рефлектиращи ленти, когато се налагала да се работи на улици с движение.  1. Качество на предвидените СМР

Всички видове работи да се изпълняват съгласно изискванията на действащите нормативни актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да отговарят на изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. За доказване на качеството при доставката всяка партида или количество трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и декларации за съответствие, при това преди доставката те ще бъдат одобрявани от Инвестоторския контрол.

2.8. Конструкции

Конструкцията е монолитна със стоманобетонов скелет. Покривната конструкция е дървена с покритие от керемиди. В избения етаж зидовете са носещи 50см, а в първия етаж са носещи 25см.

Сградата се нуждае от частична реконструкция на дървената покривна конструкция, подмяна на покривното покритие, изпълнение на топлоизолация и мазилка по фасади, подмяна на външна и вътрешна дограма, частичен ремонт и подмяна на ел.инсталация, настилки, ремонт и преустройство на избените помещения .

При подмяната на покрива, ремонта на фасади, дограма и инсталации, преустройство на избените помещения няма да се наруши конструкцията. Категорията на сградата и натоварванията върху плочите се запазват.  1. Енергийна ефективност

Сградата включва едно надземно ниво и подземен- избен етаж.

В сутеренния етаж са разположени складови помещения.

На първи етаж се намират : зрителна зала, компютърна зала, кръжочна зала, гримьорна, санитарен възел, помещение охрана.

Градежът е монолитен, със стб.конструкция, покривната конструкция е дървена, с покритие от керемиди.

Външните стени на сградата са от решетъчна тухла с изолация 8см

експандиран пенополистирол (EPS). Покрива е скатен с неотопляемо

подпокривно пространство с изолация от минерална вата 12 см положена върху таванната плоча.

Климатичните особености за обекта, са приети за най-близкия град- Бургас, при които са определени топлинните загуби на помещенията са :

вънщна зимна изчислителна температура за отопление -10°С

външна лятна изчислителна температура за охлаждане +34°С

лятна относителна влажност ср = 54%

зимна относителна влажност <р = 85%

отоплителни денградуси - 2300

продължителност на отоплителния период - 170 дни

Температурите на отопляемите и охлаждани помещения, както и количеството въздух за вентилационните инсталации са определени съгласно техническите норми за проектиране на ОВК инсталации.

Външните стени на сградата се топлоизолират плочи от експандиран пенополистирол (EPS) 8.0см.Покрива на сградата се топлоизолира с изолация от минерална вата 12.0см.

Топлинни мостове са участъците от ограждащата конструкция, изпълнени от топлопроводен материал (колони, греди, щурцове, метални конструктивни елементи и други такива с по-ниско термично съпротивление). Практически от значение е както положението на топлинния мост към източника, така и мястото му в конструкцията на сградата. Топлопоглъщащите повърхности трябва да са по-големи от топлоизлъчващите за всеки топлинен мост.

ВИДОВЕ ТОПЛИННИ МОСТОВЕ:

о ПЛОЧА НАД НЕОТОПЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ - За да се прекъсне топлинният мост, изолационният слой трябва да се постави пред плочата на неотопляемото помещение, както нагоре така и надолу от нея. о КОРНИЗ - Той трябва да бъде обхванат от всички страни с топлоизолация. Изолационният материал на челната страна трябва да

може да се свива и разпуска. Препоръчително е мазилката пред изолацията да се армира.

° ЪГЪЛ НА СГРАДА - Положителни, издадени ъгли водят до разклоняване на топлинния поток и действат като геометрични топлинни мостове, когато отрицателните, врязани ъгли в следствие събирането на топлинния поток , са безопасни.

о НАПРЕЧНИ БЕТОННИ СТЕНИ - Облицоването с топлоизолация само на челната страна е недостатъчно. Изолационният слой трябва да продължи на ляво и на дясно от стената, о ПРОЗОРЦИ - Топлоизолацията трябва да облече щурца над прозореца и да продължи нагоре от него. о ЕРКЕРИ, ПРОХОДИ И ДР. - Топлоизолационният пласт трябва да се постави от студената страна на конструкцията, включително и на челото. При изпълнението на топлоизолационните работи по подове и тавани, между слоевете на плочите от експандиран или екструдиран полистирол и слоевете на армираната циментова замаска се поставя полиетиленово фолио с цел да се предотврати проникването на циментовия разтвор в слоевете на топлоизолацията.Пароизолацията е необходима за предотвратяване на дифузията на водни пари, които през студените месеци се движат в посока отвътре навън и кондензират във вътрешността на ограждащата конструкция. При студени покриви пароизолацията се поставя над носещата таванска плоча, а при топли покриви - над бетона за наклон (ако има такъв ). Пароизолация се предвижда при относителна влажност на вътрешния въздух > 60%.

Да се избягва поставянето един до друг на метали, между които във влажна среда може да протече електролиза ( мед - алуминий, мед - цинк и др. ).

Площите на ограждащите конструктивни елементи са пресметнати по архитектурната част на проекта.

Приложени са подробното изчисление на коефициентите на топлопроводност на различните ограждащи елементи. Приложени са и детайли за взетите мерки за обработката на топлинните мостове при еркери, колони, греди, корнизи и прозорци.  1. Електро

Проекта третира заснемане на съществуващите вътрешни електротехнически инсталации на сградата на Народното читалище, на което предстои да се направи основен ремонт.

Предвижда се в голяма част от сградата съществуващата ел. инсталация да се запази, като ще се подменят всички прекъснати кабелни линии, с нарушена цялост на изолацията, положени открито по стените и всички на които сечението на проводниците е по-малка от предвидената в проекта.

Местоположението на всички кабелни изводи се запазва, както и консуматорите в сградата, които са ел. уреди за общо ползване, като сумарната им консумация на ел. енергия няма да надхвърля общата присъединена мощност за обекта и поради тази причина не се налага предоговаряне на условията за присъединяване на потребители към електроразпределителната мрежа ЕВН ЕР АД.

По отношение на електрозахранването обекта е III категория и се захранва от един независим токоизточник на електрическа енергия /мрежа НН на електроснабдяване.

По отношение на опасността от поражение от електрически ток :

повишена опасност за “мокри” помещения

нормална за всички останали помещения.

По отношение на пожароопасност: • П Ма

В настоящия проект са разработени следните видове електрически инсталации:

 • осветителна

 • контактна (силова)

 • заземителна

 • мълниезащитна


Технически решения


 • Външно ел.захранване

Външното ел. захранване е съществуващо, като меренето на консумираната ел. енергия от обекта е изнесено в елекгромерно табло, монтирано на имотна граница и не е предмет на настоящата разработка.

 • Вътрешни инсталации

ГРТ - Главно разпределително табло

Разпределението на електроенергията за обекта се извършва в ГРТ. Таблото ще бъде подменено с ново, което ще бъде модулен тип, шкафна конструкция с максимален ток на входа на таблото 100А. Таблото ще се монтира на място показано на чертежа, т-сц - Табло сцена, таблото е метално, тип шкафна конструкция и е в добро общо състояние. Предвижда се да се направи основен ремонт на таблото като се подменят всички прекъснати и нестандартни предпазители, както и да се подменят кабелните връзки в таблото.

Металните части на таблата ще бъдат заземени с помощта на допълнителния нулев проводник.

Съоръженията в тях са съгласно приложения чертеж и спецификация. В интегриращата таблица под схемата на таблата са дадени предназначенията на отделните токови кръгове и техните параметри.

Предвидени са самостоятелни токови кръгове за осветителната, контактна инсталация и бойлера.


Във всички помещения е предвидено изкуствено осветление съгласно изискванията на БДС 1786­84. Подменени ще бъдат всички осветителни тела, както и прекъснати кабелни линии, които ще се изпълнят с проводник тип NYY-fr Зх1,5мм2, положен скрито под замазка или изтеглен в кабелен канал скрито над окачен таван. Свързването на осветителните тела става по начина указан на чертежа.

За различните помещения са предвидени осветителни тела, както следва:

За вътрешно осветление да се използват осветителни тела със степен на защита IP21.

За външно осветление да се използват осветителни тела със степен на защита не по-ниска

отIP54.

- За санитарните помещения да се използват осветителни тела тип луна, свързани чрез токоизправител 220/12V.Светлотехническите изчисления по количествени и качествени показатели за всички помещения са направени по метода на специфичната мощност.

 • Контактна (силова) инсталация

Подменени ще бъдат всички контактни изводи, както и прекъснати кабелни линии, които ще се изпълнят с проводник тип NYY-fr 3x2,5мм2, положен скрито под замазка или изтеглен в кабелен канал скрито над окачен таван. Свързването на осветителните тела става по начина указан на чертежа. Във всички помещения е предвидена контактна инсталация за общо ползване и ще се монтират двуполюсни контакти 16A/250V /скрит монтаж/.

Сеченията на захранващите проводници са определени по продължителни токови натоварвания и проверени по допустим пад на напрежението.

Всички контакти се зануляват посредством допълнителния нулев проводник.


 • Заземителна инсталация

Построява се заземителен контур за допълнително заземяване на нулевия проводник на мрежа НН в ГРТ и металните конструкции на самите електрически табла. Да се използват поцинковани заземителни колове с размери 63x63x6-1,5м, като се постигне преходно съпротивление на заземителя не повече от 10Q.

Да се използват толкова на брой заземителни колове така, че да се осигури изпълнението на посоченото съпротивление на заземление.


При изпълнение на проектите е задължително да се спазват изискванията за ЗБУТ, изискванията от ПБЗ и пожарна безопасност.

2.11. Пожароизвестителна инсталация

Основни функционални характеристики на пожароизвестителната централа:

 • контрол на линиите на контролируемите изходи за повреда (късо и прекъсване) и автоматично възстановяване;

 • контрол на линиите за свален пожароизвестител и автоматично възстановяване;

 • възможност за поставяне на лините във функция „Логическо И";

 • групово адресиране на ръчни и автоматични пожароизвестители;

 • две фази на състояние Пожар с програмируемо време на първата, индивидуално за всяка линия;

 • възможност за удължаване на времето на фаза „Пожар Първа степен” с програмируемо общо време за разузнаване;

 • вградена звукова сигнализация при пожар - еднотонална, непрекъсната с възможност за изключване;

 • вградена звукова сигнализация при повреда - еднотонална, прекъсната с възможност за изключване;

 • вграден часовник за астрономическо време;

 • набор от тестови режими и възможност за настройка;

 • сверяване на часовника за астрономическо време;

 • проверка на светлинните и звукови индикации;

 • тест на пожароизвестителните линии;

 • настройка на изходите и присъединените към тях устройства;

 • измерване на тока в пожароизвестителните линии;

 • програмиране на параметри и режими;

 • дистанционно програмиране на параметрите от операторска станция;

 • енергонезависим архив на събития, регистрирани в централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието - до 84 събития;

 • интерфейси за комуникация с външни устройства - RS-232 (директно или чрез модем) или RS-485.


2.12. План за безопасност и здраве

ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ

Местоположението и размера на площадката налагат строго специфична организация на изпълнение, а оттам и на ЗБУТ.Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно. Това е задължение на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (чл. 11, т.3 от Наредба № 2). Всяка промяна се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга на обекта.Организационните етапи по ЗБУТ за обекта са следните:

 • Първи етап: подготовка на площадката, включва разчистване на терена и разполагане на временното строителство .

 • Втори етап: частично демонтиране на покривната конструкция и премахване на съществуващата дограма.

 • Трети етап: извършване на ремонтни работи по сутерена и етажа.

* Четвърти етап: частичен монтаж на нова дървена покривна конструкция; монтаж на нова дограма по проект, монтаж на нови покривни покрития, водостоци и олуци.

 • Пети етап: направа на топлоизолации и нови външни мазилки, .

 • Шести етап: подмяна на вътрешна дограма, частичен ремонт и подмяна на ел.инсталация и настилки.

 • Седми етап: довършителни работи.Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи:

Основните, задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия, са: 1. Всяко движещо се по площадката лице е с предпазна каска;

 2. Всички работници са с предпазни (работни облекла) и ръкавици;

 3. Не се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид работа;

 4. Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток са заземени по съответно установения нормативен ред;

 5. Всеки съизпълнител (подизпълнител) се грижи за ЗБУТ на своя състав, без да пречи или да създава проблеми на останалите;

 6. Всяко действие, което би създало проблем по ЗБУТ се съгласува с главния технически ръководител - в случая координатор по ЗБУТ;

 7. За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска се осигуряват инструкции, изискващи се по чл. 16, точка 1, буква в и по чл. 19 от Наредба № 2. Инструкциите се поставят трайно на достъпни и видни места.

 8. Всички подходи, пътеки, отвори и подобни се обезопасяват с необходимите парапети, прегради, капаци и др. При всяка опасност се поставя предупредителен или указателен знак, съответстващ на изискванията на Наредба № 4 за знаците и сигналите.

 9. Защитно заземяване на електросъоръженията.

Експлоатацията на обекта се задължава да разработи “Инструкции за експлоатация” за следното:

 1. Местата за евентуални пожари и аварии и начините за тяхното предотвратяване и потушаване.

 2. Местата за дежурни комплекти инструменти и противопожарни средства.

 3. Необходимост от ползване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

 4. Периодичност за провеждане на профилактични прегледи и ремонти на съоръженията, инсталациите и оборудването.

Монтажът, прегледите, ремонтите и експлоатацията да се извършва от персонал, имащ съответната квалификация за този вид надзорни съоръжения.

  1. По важните строително монтажни работи ще се извършват както следва:

Първа фаза на СМР: подготовка на площадката.

Работната площадка се огражда с временна ограда. Възложителят изготвя информационни табела, отговаряща на изискванията на чл. 13 от Наредба №2/2004г. и я предава на Изпълнителя на проекта. Същият поставя информационната табела и при необходимост я актуализира. Изпълнителя уведомява съответното поделение на ИАТИТ” и Регионалната ДНСК преди започване на работа, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.А/ Канализация за нуждите на строителите да се осигури от Възложителя или Строителя. За нуждите на работниците да се използват преносими химически тоалетни, при спазване на хигиенните изисквания. Спазват се чл.ЗЗ и чл.35 на Наредба №2/2004г.

Б/ Вода за производствени и питейни нужди ще се осигурява с преносим резервоар за вода- водоноска с умивалня, при спазване на хигиенните изисквания. Спазва се чл.ЗЗ на Наредба №2/2004 г.

В/ Електрическото захранване на временния лагер за строителни нужди да се осигури от Възложителя или Строителя, чрез преносим дизел-агрегат. На обекта ще е необходимо ел. захранване на строителни машини, ел. двигатели на устройства за технологични нужди /циркуляри, лебедки и телфери, и осветление/.

Всички временни ел.съоръжения да се монтират и обслужват от правоспособни електротехници. Необходима е "Инструкция за изграждане и експлоатация на временно електрозахранване” и инструктажи на електротехниците.Г/Помещения за преобличане и почивка, канцелария с оборудван медицински пункт /аптечка/ за оказване на първа помощ и временен склад за

инструменти и материали ще се осигурят в преносими контейнери и/или фургони. Складове - разположени са съгласно схемата.

Във временния склад за инструменти и материали ще се поддържат необходимите минимални количества, според нуждите на обекта.

Временни пътища не се предвиждат. Материално-техническото снабдяване на обекта ще се извършва постоянно и своевременно, като складирането на необходимите материали ще се осъществява на посочените места в чертежите.


Втора фаза на СМР:

Започването на строително-монтажните работи става само след откриване на строителната площадка от консултанта / строителния надзор/.

Кординаторът по БЗ и техническият ръководител ще наблюдават неолъчно работата и дейността на участниците, изпълняващи товароразто-варни работи.

—- За обезопасяване на работните участъци се използуват ограничителни табели С4 и маркиращи ленти СЗ.З. Ззнаците се монтират на стойки.Трета, четвърта и пета фаза на СМР:

Монтаж и демонтаж на елементи от строителни конструкции

Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства, което: • осъществява контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми;

 • участва в освидетелстването на товароподемните и монтажните приспособления и води отчет за годността им;

 • следи за спазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажните работи и временното укрепване на монтираните елементи.

Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по съвместен график.

Елементите и конструкциите при преместването им с кран се осигуряват срещу завъртане и движение.

При престои и почивки през нощта монтажните механизми се стабилизират неподвижно с оглед недопускане на аварии вследствие на вятър или други причини.

При рязане на елементи за конструкции, технологично оборудване или тръбопроводи се осигуряват мерки срещу случайно падане на отрязаната част, което би довело риск за работещите или за оборудването.

Демонтирани елементи или оборудване се складират в устойчиво положение.

Не се допуска пребиваването на работещи на хоризонтален конструктивен елемент, над който се извършват преместване, монтаж или укрепване на елементи, конструкции или оборудваше.

При хоризонтално преместване елементите се повдигнат на височина най-малко 0,50 m над срещащите се по пътя на движението предмети.

Не се допуска: • повдигане, транспортиране и монтиране на елементи с неозначена маса, както и монтаж на елементи с негодни приспособления за окачване;

 • демонтаж на средствата за временно укрепване преди окончателното укрепване на елементите;

 • натоварване на монтирани елементи или конструкции с товари, превишаващи проектната им носимоспособност;

 • повдигане или придърпване на товари, когато въжетата на товарния полиспаст не са във вертикално положение или са усукани; за целта окачените монтажни елементи се насочват с направляващи въжета;

 • проверяване с ръка на точността на съвпадение на монтажните отвори; за целта се използват специални инструменти и приспособления.

Не се допуска:

 • извършване на електрозаварки на открито в дъждовно време и при снеговалеж;

 • едновременно изпълнение на електрозаваръчни и газови работи в съдове и затворени конструкции;

 • използването на бензинорези при изпълнение на газопламъчни работи в резервоари, кладенци или други закрити помещения.

Работните места на заварчиците в помещения трябва да бъдат отделени от останалите работни места с негорими екрани с височина не по-малка от 1,80 ш.

При заваряване на открито ограждения се поставят в случай на едновременна работа на няколко заварчици един до друг и на участъци с интензивно движение на хора.

От електрическата мрежа се изключват:


 • машините за електродъгово заваряване на метали преди свързването им със

заваръчните проводници;

 • подвижните заваръчни апарати преди преместването им от едно място на друго.

Инсталации :

Предвидените ВиК. Ел. и ОВ сградни инсталации се изпълняват след приключване на зидарските работи за съответното ниво (нива). Изтеглянето на проводниците за скритите сменяеми инсталации в канали и тръби се извършва преди окончателната обработка на стените (боядисване на стените или облепване с тапети). Преди полагането на кабелите се прави външен оглед и се проверява състоянието на изолацията посредством мегаомметър 1000 V при кабели за напрежение до 1 kV (и мегаомметър 2500 V - над 1 kV, каквито в случая не се предвиждат).Довършителни работи: Включват изпълнението на вътрешни и външни мазилки, изолационни работи, монтиране на дограма, железарски работи, покривни и др. При изпълнение на посочените по-горе строително-монтажни работи се предвижда бъркачка за строителни смеси, малкогабаритна строителна техника: ъглошлайф, перфоратор, къртач, бормашина, поялник за лепене на водопроводни тръби, винтоверт, подвижен трион (зеге), циркуляр и др.

Работите по монтажа, поддържането в изправност, и демонтажа на скелето да се извършват под прякото наблюдение на техническия ръководител от специално обучени за целта работници,като се поставят табели за маркировка за товароносимостта на работните площадки. Техническият ръководител отговаря за спазване на мерките за осигуряване безопасните условия на труд при ползването на скелето.

Някои основни общи правила за осигуряване на минималните изисквания за ЗБУТ при работа с временните съоръжения на ел.оборудването на строителната площадка, за които трябва да следи техническият ръководител (подробните са дадени в т.Бт. 1.23 - 1.51):


 • Всички временни табла, контакти и удължители да са маркирани и надписани (с табелки или трайна боя) с данни за напрежението (волтаж) и за максималната мощност на потребителя

- Каналите на кабелните блокове и тръби, изходите от тях, както и техните съединения, да са с обработена и почистена повърхност за предпазване от механични повреди на кабелите при изтеглянето им.

 • Да се следи кабелите да не се усукват и да не се прегъват, както и върху тях да не преминава строителна техника и дребна механизация, в т.ч. върху тях да не се поставят (складират) материали и оборудване

 • Преди включване на консуматор, да се проверява целостта на изолацията на кабела от квалифицирано лице - електротехник, определен от техническия ръководител и да се съблюдава поставената табелка за допустимото напрежение на удължителя , в т.ч. инструкцията за работа на съответния консуматор (съоръжение, уред и др.)

 • При окачане на кабел да се следи за провеса му и за недопускане на недопустим такъв

-С ел.оборудването да работят само обучени работници, притежаващи изискващата се квалификация , преминали през обучение, първоначален, периодичен и ежедневен инструктаж

С приключване на работния ден всички удължители да се прибират и временните допълнителни табла да се обезопасяват.

- Повдигателните съоръжения да се обозначават със задължителните табелки за товароподемност, напрежение и мощност на двигателите , като се проверява задължително изправността на ел.захранването, двигателите и др.части за недопускане на поражения от електрически ток


 • В опасните зони на повдигателните съоръжения да не се допускат външни лица , както и работещи

 • Захранването на повдигателните съоръжения и работата с тях да се извършва само от обучени работници, притежаващи изискващата се квалификация , преминали през обучение, първоначален, периодичен и ежедневен инструктаж , които да отговарят и за изправността на обезопасителните козирки, парапети и устройства

Посочените общи правила да се прилагат от Строителя и техническия ръководител едновременно с конкретните мерки за осигуряване на минималните изисквания за ЗБУТ при СМР.

Информационна табела

Информационната табела е изискване по ЗУТ (чл. 157) и по Наредба №2 (чл. 13). Ще се постави информационна табела, бъде инвентарна, поставена на видно място и ще съдържа данни за: наименование, възложител, строител, технически ръководител, разрешение за строеж (№ и дата), срок за завършване.

МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ

Местата със специфични рискове са:


 1. Работа около демонтиращите си елементи.

 2. Придвижване край отвори.

 3. Работа в обхвата на автокрана /епизодично/.

 4. Работа по и около фасадните и монтажни скелета.

 5. Работа по стрехите и покрива.

Работа около временното ел.табло.
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Съгласно Глава пета, раздел III, чл. 62 (2) обектът се сигнализира с предупредителни табели „ ВНИМАНИЕ! СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ“, „ВНИМАНИЕ ИЗХОД“. Табелите да отговарят на изискванията на БДС 1517.

На входа/изхода на строителния обект се поставя временен пътен знак Б2 (STOP).

2.12. Пожарна безопасност

Според наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, сградата на народно читалище „Отец Паисий-1927”, с. Ново Паничарево попада в клас на функционална пожароопасност - Ф2.1.

В читалището има помещения с клас на функционална пожарна опасност - Ф2.2. (помещения за музейна експозиция).

В избения етаж има обособени складови помещения за твърди горими материали или за негорими материали в горима опаковка, които са с клас на функционална пожарна опасност - Ф5.2 и категория по пожарна опасност - Ф5В.

3.2. Основните характеристики на продуктите.

Основните характеристики на продуктите, свързани с удовлетворяване на изискванията (пасивни и активни мерки) за пожарна безопасност:

Конструкцията на сградата е:

Сградата монолитна със ст.бетонова конструкция. Ограждащите стените са от тухлена зидария. Покривът е четири скатен - с дървена конструкция и покритие от керемиди , и защитен отдолу със Ст.б плоча.

При така описаните елементи сградата отговаря на ПГта степен на огнеустойчивост.

За сгради в клас на функционална пожарна опасност - Ф2.1 и ф2.2- с площ под 300 м2 - според таблица 7 от Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009г. - покритията на вътрешните повърхноси в помещенията трябва да отговарят на:

Стени и тавани - D-s2, подове - не се нормира

Складовите помещения поместени в сутеренния етаж са с клас на функционална пожарна опасност - Ф5.2. - и с площ под 300 м - според таблица 7 от Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009г. - покритията на вътрешните повърхноси в помещенията трябва да отговарят на:Стени и тавани - C-s2, dl; подове - Dn-sl 3.3.

Сградата монолитна със ст.бетонова конструкция. Ограждащите и преградни стените са от тухлена зидария. Покривът е четири скатен - с дървена конструкция и покритие от керемиди и защитен отдолу със Ст.б. плоча. Сградата включва един надземен етаж и подземен- сутеренен етаж.

В сутеренния етаж са разположени: Збр. складови помещения за инвентар с по- 31.15кв.м; 11.80 кв.м и 25.60 кв.м., санитарни възли и стълбище с предверие.

На първи етаж се намират: зрителна зала- 92.20 кв.м, сцена- 38.40кв.м., две пом. за библиотека с по- 20.90кв.м. и 20.85кв.м, музейна експозиция- 26,90кв.м ,санитарен възел; фоае- 10.50 кв.м и стълбище за сутеренния етаж.

Външните ограждащи стени са тухлени с дебелина 30 cm. (REI >330).

Вътрешните преградни стени са тухлени с дебелина 30 cm. (REI > 330).

Хоризонталните подови плочи са Ст.б. с дебелина 30 cm. (REI 60) и от клас по реакция на огън А1.

Покривът е зщитен със Ст.б. плоча с дебелина 20 cm. (REI 45) и от клас по реакция на огън А1.

ЗП сутерен= 121.00 кв.м.

ЗП първи етаж= 266.80 кв.м.

РЗП която се ползва=387.80 кв.м.

Пожарни сектори

Съгласно чл.13(1) и Таблица № 4 от Наредба № 1з-1971 за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, максимално допустимите площи между брандмаурите /пожарни сектори/ е както следва:

За читалище, с клас на функционална пожарна опасност Ф2.1 и конструкции от Ш-та степен на огнеустойчивост - Застроената площ се допуска да е до 1500 кв.м.

Читалището е с Обща ЗП 266,80 кв.м. и РЗП 387.80 кв.м.

Съгласно чл. 490, ал. 1 и чл. 20, ал.1 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП, складовете в сутеренния етаж трябва да са отделени от стълбището със стени с REI над 120 мин (брандмауери) и врати с огнеустойчивост EI-90 изпълнени от продукти с минимален клас по реакция на огън В. Вратите са оборудвани и с устройства за самозатваряне.

Стените на складовете са с необходимата REI- 120 мин, но вратите не са изпълнени с огнеустойчивост EI-90 и устройства за самозатваряне.

Поради недостатъчни средства няма да се монтират врати с огнеустойчивост EI-90 и устройства за самозатваряне на този етап. Ще се монтират такава при финансиране от следващи проекти, което ще е през 2013г. и съответства на изискването на чл.14 от общите изисквания и във връзка с §3 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба 1з-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Пътища за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност.

Съгласно чл. 27 от Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, пътищата за противопожарни цели трябва да са сключени, с трайна настилка и минимална широчина 3,5м.

За противопожарни цели ще се ползват улиците на населеното място, които

са с трайна настилка и минимална широчина 3,5м.

Стълби за пожарогасителни и аварийно спасителни дейности.

Височината на кота корниз е 5.05 м. Съгласно чл.30 (1) от Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, стълби за пожарогасителни и аварийно спасителни дейности сградата- не се изискват.Евакуационни изходи

За евакуация от сградата са предвидени три броя разсредоточено разположени крайни евакуационни изхода, съгласно изискванията на чл. 37, ал.2, т.1 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП.

Съгласно чл. 41 (2) т. 4 от Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, за зала с брой на пребиваващите в тях до 200 човека се изискват 2 изхода с минимална светла широчина 1,2 м. всеки. Читалището е за 130 човека.

Съгл. чл. 41(1) , чл. 36 и Табл.8 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП за многофункционални зали със столове, на 1 кв.м се падат по 1 човек. Залата е със ЗП -92.20кв.м.

В сградата има три евакуационни изхода с размери 150 х 220 см. и 130 х 235 см. и 100 х 210 см. Отварящи се навън по посоката на евакуация, съгл. чл. 43, ал. 1 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП.

Евакуационни пътища

Съгласно чл.44, ал.(З), т.2 б) от Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, максималната дължина на евакуационния път от най- отдалечената част на залата може да е 80м (40 м. в залата и до 40м. в коридор) за помещения с два изхода.

Съгласно чл.44, ал.(З), т.1, а) от Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, максималната дължина на евакуационния път от най- отдалечената част на помещение може да е 40м (до 20 м. в помещението и до 20м. в коридор) за помещения с един

евакуационен изход.

Предписанието е спазено тъй като най-дългия евакуационен път в сградата не надхвърля общо 20 м .

Столовете разположени в залата са на редове с не повече от 16 стола на ред и закрепени за пода за да не се разместват. Разстоянието между редовете от столове е над 0.45 м., а пътеките за движение към изходите са със светла широчина най-малко 1.2м.

Столовете са от продукти с клас по реакция на огън С, d0, si (от трудно горими продукти, които не образуват пламтящи частици или капки и с много ограничено отделяне на дим).

Евакуационни стълбища

Обекта е с едно евакуационно стълбище за сутеренния етаж. Сградата е едноетажта и стълбището не е отделено от обема на сградата, като вратите към него са с огнеустойчивост EI 30 и с апарати за самозатваряне.

Време за евакуация

Съгласно чл.61(1) и Табл. № 10 от Наредба № 1з-1971 за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, допустимото време за евакуация от зала за над 100 човека е 1 минути, а от сградата на читалището е 2 минути. Реалното време за евакуация от залата е под 1 мин., а от читалището е под 2 мин.Евакуационно осветление

Над вратите по пътищата за евакуация има предвидено да се монтира аварийно евакуационно осветление с автономно захранване.Отоплителни инсталации

Читалището е от подклас Ф 2.1 и с застроена площ 266.80 кв.м. и в него е предвидено да има локално отопление.

Съгласно изискването на чл.126 (1) т.З и т.4 от Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, за Читалището се допуска използването на локално отопление, когато е с по-малко от 300 места в него и в помещенията на библиотеката, помещението на музейна експозиция и складвите помещения, които са с застроени площи под 100 кв.м.

Въпреки , че се допуска локално отопление в цялата сграда, в складовите помещения няма да има такова.  1. Приемане и предаване на обекта

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителните и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на актове за приемане и предаване на строителните и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
  2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
  2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
  2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
  2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
  2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
  2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


  Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница