Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8страница1/9
Дата21.07.2016
Размер1.16 Mb.
#17
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Общински план за развитие на Община Кула (2014-2020 г.)

(проект!)


септември 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


О Б Щ И Н А КУЛА 1

СЪДЪРЖАНИЕ 2

1. Нормативно основание на разработването на Общинския план за развитие на община Кула 6

2. Подход за разработване на ОПР на община Кула 6

3. Времева рамка 7

1. Стратегия „Европа 2020“ и новата Кохезионна политика на ЕС 2014 – 2020 г. 7

2. Националната програма за развитие „България 2020“ 8

3. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8

4. Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране 2014-2020г. 9

5. Областна стратегия на област Видин 2014-2020г. 9

1. Oбща характеристика на община Кула 11

2. Икономическо развитие 13

3. Социално развитие и човешки капитал 22

4. Базисна инфраструктура и публични услуги 31

1. Визия 42

2. Стратегически цели 42

3. Приоритети и специфични цели на плана 44

1. Мониторинг 58

2. Оценка 59Списък на използваните съкращения

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници
ЕС

ЕСФ


ЗРР

Европейски съюз

Европейски социален фонд

Закон за регионалното развитие

МРР

Министерство на регионалното развитие
МСП

Малки и средни предприятия
НИРД

Научноизследователска и развойна дейност
НСРР

НПО


Национална стратегия за регионално развитие

Неправителствени организации


ОПР

ОПАК


ППЗРР

ПР

ПРСРОбщински план за развитие

Оперативна програма „Административен капацитет“

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Програма за реализация

Програма за развитие на селските райони

ПЧП

Публично-частното партньорство
РПР

СКФ


Регионален план за развитие

Структурни и кохезионни фондове


СТРЦ

Стратегическа цел
СЗР

Северозападен район
SWOT анализ

Анализ на силните и слаби страни, възможности и заплахи

Списък на използваните таблици и фигури

Таблици


Таблица 1 Земеделски стопанства в % отношение спрямо общия брой/дка (преброяване 2010 г.) 14

Таблица 2 Земеделски стопанства в % отношение спрямо общия брой/дка (преброяване 2010 г.) 14

Таблица 3 Брой стопанства и животни в община Кула към 2011 16

Таблица 4 Ферми за производство на краве мляко на територията на община Кула към 2013 17

Таблица 5 Население на община Кула по възрастови групи 22

Таблица 6 Изпълнение на рехабилитация на пътищата в община Кула 32

Таблица 7 Стратегическа рамка на ОПР на община Кула 45

Таблица 8 Индикативна финансова таблица за реализация на общинския план за развитие на община Кула 54

Таблица 9 Списък на проектите за реализация на Общинския план за развитие на Община Кула 70

Фигури

Фигура 1 Изменение на населението на община Кула 2007-2011г. 12

Фигура 2 Разпределение на земеделска земя в декари 13

Фигура 3 Разпределение на земеделските стопани и заявени хка за Кампания СЕПП 2012 15

Фигура 4 Изменение на население на община Кула 1965-2011 22

Фигура 5 Самоопределение по етническа група 23

Фигура 6 Нарастване на безработицата 24

Фигура 7 Икономическа активност към 2011г. 25

Фигура 8 Доходи в област Видин в периода 2008-2012г. 25

Фигура 9 Степен на завършено образование в община Кула по данни към 2011г. 26

Фигура 10 Намаление на броя на учениците в община Кула за периода 1990-2012г. 27

Фигура 11 Период на построяване на жилища в община Кула 37

Фигура 12 Стратегическа рамка на Общинския план за развитие на община Кула 46

I. Въведение

 1. Каталог: doc
  doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
  doc -> Лична информация
  doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
  doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
  doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
  doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
  doc -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница