Програма за развитие на читалищната дейност 2010 г. Днес в публичното пространство читалището ни е пример за устойчива културна институция, имаща дълбока връзка с миналото, с традициите,с образователния процес и култураДата25.10.2018
Размер112 Kb.
#97499
ТипПрограма
ОБЩИНА РОМАН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

2010 г.
Днес в публичното пространство читалището ни е пример за устойчива културна институция, имаща дълбока връзка с миналото, с традициите,с образователния процес и култура.

Община Роман има богато културно наследство и население, успяло да съхрани своя бит и фолклор, да запази за поколенията множество традиции, обичаи, песни и легенди, които се представят и интерпретират от читалищните танцови, певчески и театрални състави и формации по време на регионални и национални фолклорни събори. В общината се отбелязват,освен местните, и най- важните национални празници и годишнини.

На територията на община Роман развиват културно-просветна дейност читалища в:

- гр.Роман-НЧ,,Христо Ботев”;

- с. Радовене-НЧ,,СВ.СВ.Кирил и Методий” ”;

- с. Кунино-НЧ,,Цветан Гановски-1891”;

- с. Стояновци- НЧ ,,Наука”;

-с. Синьо бърдо- НЧ,,Искра”;

-с. Камено поле- НЧ,,Просвета”;

-с. Струпец- НЧ,,Васил Левски-1923”;

-с. Караш- НЧ,,Пчелин”;

-с. Хубавене – НЧ „ Светлина „;

- с.Долна Бешовица – НЧ „ Васил Левски „;

- с.Курново – НЧ „Пробуда”- регистрирано на 07.01.2010г.Сградите на повечето читалища разполагат с библиотеки, фоайета, просторни салони за концерти, театрални постановки и други масови мероприятия, малки зали за провеждане на курсове, обучителни тренинг-семинари и кръжочни форми.

Екипната работа в читалището и неговите управителни органи е на добро ниво, но винаги може да се желае повече в тази насока .Всеки член на УС на читалището има конкретни задължения, свързани с организацията на работа, с реализацията на културния годишен календар, връзки с обществеността и медиите, обучения, разработване на проекти .В ръководните органи на читалищата участват специалисти от всички сфери на обществения живот в общината. Наред със своите служебни ангажименти, членовете на читалищните ръководства са и участници в самодейните колективи и художествените състави към читалищата. Всяко читалище има свой празничен календар, включващ събития, посветени на важни чествания, бележити дати и годишнини.

През последните години,читалищата разшириха своята дейност и все по-упорито работят за нов поглед върху визията,мисията и целите на тези културни средища.Библиотеки. Във всяко едно читалище в общината се поддържа библиотечен фонд. Библиотечната дейност е с традиции, които продължават да се развиват и осъвременяват. През тази година бе публикуван Законът за обществените библиотеки, обн.ДВ.бр.42 от 5 юни 2009г., който внася определена яснота във видовете, функциите, управлението и финансирането на обществените библиотеки. През изминалата 2009 година библиотеките при читалищата в с.Кунино и гр.Роман кандидатстваха и бяха включени в първата фаза на Програмата „Глоб@лни библиотеки - България”.

Референтни документи

  • Закон за народните читалища

  • Закон за обществените библиотеки

  • Закон за културното наследство

  • Закон за меценатството

  • Закон за закрила и развитие на културата


1. Основна цел

Читалищата в община Роман да се превърнат в съвременни ефективни центрове, предлагащи удовлетворяване на всички потребности и интереси,свързани с духовното и културно израстване на хората, с приобщаването им към световното културно наследство и глобалното информационно общество.1.1. Визия: Читалищата да бъдат онези духовни огнища, които да запазят и доразвият българските традиции, да създадат привлекателни форми на работа, запознаващи хората с историческото наследство на ЕС и света, да приобщят младежите за дейности и изяви, популяризиращи българското културно наследство.
1.2. Мисия: Читалището трябва всеотдайно да воюва за разпространяването на непреходните духовни ценности, чрез развиване на творчески способности на населението от общината ни, чрез формиране на културни потребности и траен интерес от страна най-вече на подрастващите поколения. Да изгради добри обществени партньорства, които да работят за обединяване на всички обществени институции.

1.3. Подцели

1.3.1. Запазване и развитие на духовните и културни ценности на гражданското общество.

1.3.2. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие,утвърждаване и запазване.

1.3.3. Поддържане на автентичните форми на фолклора и осигуряване на възможности за продължаване на традицията.

1.3.4. Повишаване ролята на читалищата за социалната и културна интеграция на различните общности.

1.3.5. Утвърждаване мястото на читалището, като духовно средище и естествен център за формиране на гражданско общество.

1.3.6. Осъвременяване ролята на библиотеките при читалищата с цел приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество
2. Дейности

2.1. Библиотечно дело в община Роман:

Превръщане на читалищата в обществени центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението,чрез навлизане на съвременните комуникационни системи и информационни технологии в ежедневната им дейност.

Да продължава обогатяването на библиотечните фондове.

Създаване на архив за най-важните събития от живота на населените места.

Прилагане на добрите практики за участие в проекти и на всички читалища от общината.

Кандидатстване от страна на читалищните библиотеки за включване във втората фаза на програмата ,,Глобални библиотеки-България” етап - 2010г., която има за цел да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги.

Организиране на литературни вечери и четения съвместно с училищата ,по определени поводи и годишнини, с активното съучастие на учители и родители с цел създаване на траен интерес у децата да четат от хартиен носител, а не само от интернет.

Запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на необходимата литература в библиотеките.

Работа и с най- малките деца от подготвителните групи към детските градини с цел зараждане на интерес към книгата преди постъпването им в първи клас.
2.2. Културен живот и дейности свързани с художествената самодейност.

Поддържане на ежегодните културни календари с интересни мероприятия, които не само да станат широко достояние на местната общественост, но и да я привлекат като активен участник в тях.

Продължаване на традицията да се организират местни празници характерни, за даденото населено място, възстановяване на забравени автентични обичаи.

Активно участие в проекти.

Организация и провеждане на лекции, беседи и курсове, целящи повишаване на интереса и знанията на обществеността в даденото населено място.

По-широка концертна дейност на фолклорните танцови състави, усъвършенстването им и включване в местните и национални тържества.

Разнообразяване на дейностите с форми, като музикални школи, мажоретни състави, младежка духова музика, състави на ромския етнос и др.

Организиране на краеведчески групи и клубове, местни музейни сбирки.

Приобщаване на по голям брой деца и младежи в дейности и клубове по интереси.

Увеличаване на читалищните членове.2.3. Иновативни политики на читалищата.

Намиране на алтернативни източници на финансиране, активизиране на работата с фондации, неправителствени организации и бизнесмени.

Реклама на дейностите предлагани в читалището.

По широко оповестяване на предлаганите от страна на читалищните ръководства, дейности и мероприятия, лични срещи с хората , с цел привличане на обществения интерес.

Търсене и насърчаване на интересни инициативи със социална и благотворителна насоченост,свързана с определени празнични събития от културния календар.

Организиране на обучителни семинари по теми, свързани с желанията на местното население.

Изграждане на интернет страница , представяща всички читалища на територията на общината , показваща добрите практики и възможността за обогатяване на дейностите им.

Привличане на учениците в селата, където няма училища за работа през лятото в дейности, осмислящи свободното им време. Организиране на регулярни срещи между читалищата за споделяне на добри практики и иновативни идеи.

Използване на медиите за популяризиране на дейностите и постиженията на читалищата. Изграждане на полезни партньорства.

Ангажиране на местното население в съживяването на добрата българска традиция за дарителска и благотворителна дейност.


2.4.Център с широк спектър от дейности.

Уникалният български феномен –читалище, едно от първите свободни граждански организации у нас, да бъде място, което събира широк кръг от хора с различни интереси.

Читалищата да станат място за популяризиране културите на различни етноси.

Да създадем по-привлекателни и благоприятни условия за междуличностно общуване на хората и от малките населени места, за пълноценно използване на читалището, като място за живо общуване.

Съвременните условия на пазарна икономика, конкуренция, глобална комуникация, европейски и световни динамично променящи се стандарти ни отправят предизвикателството за гъвкаво решаване на изискванията на гражданите от различните социални сфери.
2.5. Финансова обезпеченост

Предложената годишна програма ще се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, които ще бъдат сключени с кмета на общината, съгласно чл.26а ал.3

Председателите на читалищните настоятелства, ежегодно до 31 март ще предоставят в доклад пред кмета на общината и общинския съвет отчет за осъществените читалищни дейности.
2.6. Чествания на културни събития, дати и годишнини
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОБЩИНСКИ КАЛЕНДАР ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПО-ВАЖНИ И ЗНАЧИМИ ДАТИ И ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА В ОБЩИНА РОМАН

Настоящата годишна програма е отворена за допълнения и е изработена, съгласно чл.26а от Закона за народните читалища. Тя е визирала най-общите положения, залегнали и като конкретика в програмите на отделните читалища в община Роман.


мс/мс

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Официални празници


1 януари

Нова година

3 март

Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник

1 май

Ден на труда и на международната работническа солидарност

6 май

Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия

24 май

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

6 септември

Ден на Съединението

22 септември

Ден на Независимостта на България

1 ноември

Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения

24 декември

Бъдни вечер

25 декемвриРождество Христово

Великден

Великденски общински събор

1 Януари

Нова година
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница