Програма за развитие на читалищната дейност в община антоново за 2014 годинаДата23.07.2016
Размер133.99 Kb.
ТипПрограма


ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

В ОБЩИНА АНТОНОВО ЗА 2014 ГОДИНА

Въведение
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново за 2014 година се разработва в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените предложения на председателите на народните читалища от общината за дейността им през 2014 год., както и правомощията и задълженията на читалищата определени в Закона на народните читалища.

Изготвянето на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Антоново цели модифициране на усилията за по нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, съхраняващи културна идентичност на общината, региона и страната.

В община Антоново съдебно регистрирани са 11 народни читалища, 1 градско и 10 в селата и всички са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

Народно читалище – „Христо Ботев - 1921” – гр.Антоново

Народно читалище – „Пробуда - 1928” – с.Стеврек

Народно читалище – „Касърга - 1944” – с.Трескавец

Народно читалище – „Отец Паисий - 1929” – с.Изворово

Народно читалище – „Борис Тодоров Златков - 1928” – с.Добротица

Народно читалище – „Христо Ботев - 1939” – с.Таймище

Народно читалище – „Христо Ботев - 1916” – с.Ястребино

Народно читалище – „Кольо Савов - 1922” – с.Любичево

Народно читалище – „Съзнание - 1927” – с.Разделци

Народно читалище – „Сила - 1919” – с.Моравка

Народно читалище – „Димитър Камбуров - 1951” – с.Длъжка поляна


Народните читалища са място за общуване и участие в различни творчески занимания и изкуства на хора от различни възрастови групи.

Основната дейност на народните читалища като самоуправляващи се български културно- просветни сдружения в населените места, е да осъществява културен живот и приобщаване на гражданите към постиженията на науката, културата и изкуството. Да работят за запазване на обичаите и традициите на българския народ и утвърждаване на националното самосъзнание. Да организират инициативи като: тържества, събори, фестивали и други на местно, регионално или национално ниво.

Народните читалища са важна институция в развитието на местна култура и като цяло на българската култура.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 год., стандартът за една субсидирана бройка през 2014 год. е в размер на 6 400 лв. Община Антоново има 19 субсидирани бройки. Субсидията по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределя ежегодно между народните читалищата на територията на община Антоново от общинска комисия назначена със заповед на кмета, съгласно разпоредбите на чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища.

Развитието на читалищната дейност през 2014 год. ще продължи, като очакваме да отговори на новите потребности и интересите на по-широк кръг от населението.
ЦЕЛИ


   • Поддържане и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в Община Антоново.

   • Запазване на обичаите и традициите на населението в общината.

   • Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на науката, изкуството и културата.

   • Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението.

   • Участие на читалищното ръководство при разработване на проекти за подпомагане дейността на читалището.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
1.Поддържане и обогатяване на библиотечната дейност в читалищните библиотеки.

1.1Осигуряване на библиотечно - информационно обслужване на хората от съответните населени места. • Обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси.

 • Системно комплектуване и организация на библиотечния фонд за бързо и качествено обслужване на читателите

 • Провеждане на литературни четения и срещи

 • Проучване и съхраняване на културно – историческото наследство на родния край

 • Организиране на културно – масова дейност с различни целеви групи / деца, ученици, граждани и др./

 • Закупуване на нова литература, ежедневници в зависимост от интересите на читателите

1.2 Подобряване условията и качеството на услугите в читалищните библиотеки.

 • Осигуряване на подходящо осветление и отопление в помещенията на читалището

 • Опазване, поддържане и обогатяване на съществуващата материална база.

 • Предоставяне на компютърни, интернет и др. услуги.

1.3 Организиране на кътове и изложби свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер.

1.4 Организиране на празненства, чествания, юбилеи и младежки дейности.ІІ. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО
Читалищата на територията на община Антоново подържат следните самодейни състави, кръжоци и др. форми на художествена дейност.

1. НЧ „Христо Ботев - 1921” – гр. Антоново – Женска певческа група, танцов състав с участието на три възрастови групи, Състав по художествено слово, Състав по кукловодство и Юношески театрален състав;

2. НЧ „Пробуда - 1928” – с. Стеврек – Детска вокална група и Състав по художествено слово;

3. НЧ „Касърга 1944” – с. Трескавец – Певческа група, Танцова група и Кръжок по плетиво;

4. НЧ „Отец Паисий 1929” – с. Изворово – Група за възстановяване на обичаи;

5. НЧ „Борис Т. Златков 1928” – с. Добротица - Състав по художествено слово, Детска певческа група и Индивидуални изпълнители на народни песни;6. НЧ„Христо Ботев - 1939” – с.Таймище – Детска певческа група и Кръжок по плетиво;

7. НЧ„Христо Ботев - 1916” – с.Ястребино – Дамска певческа група;

8. НЧ„Кольо Савов - 1922” – с.Любичево - Битова група „Ашъкларка”;

9. НЧ„Съзнание - 1927” – с.Разделци – Състав по художествено слово, Кръжок по плетиво и готварство;10. НЧ„Сила - 1919” – с.Моравка – Състав по художествено слово, Детска певческа група и Кръжок по плетиво;

11. НЧ „Димитър Камбуров - 1951” – с. Длъжка поляна - Състав по художествено слово;


1. За повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители, да се ползва помощ от специалисти.

2. Да се стимулира активно участие на читалищните състави в общински, регионални, национални и др. култури прояви. участие в „Сцена на самодееца” в рамките на панаирните дни на гр.Антоново, участие в обявени регионални и национални конкурси, фестивали, прегледи и други изяви по избор и възможности.ІІІ. КУЛТУРНО – МАСОВА ДЕЙНОСТ
1. Провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местните традиции и обичаи.

2. Участие в културните мероприятия на общината.

3. Честване на официалните и традиционни празници, сборове, годишнини и юбилеи.

4. Организиране на мероприятия с младежи, ученици и децата, които са посветени на различни актуални теми и годишнини.
ІV. СЪБИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА РОДНИЯ КРАЙ
1. Проучване на архивни документи за историята на района и тяхното разпространяване сред населението по подходящ начин.

2. Проучване и съхраняване на местни обичаи и традиции.


V. ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО УКРЕПВАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА
1. Подобряване организацията за провеждане на Общи събрания на читалищата и заседанията на читалищните настоятелства.

2. Разработване план за дейността на читалищата през следващата година. /Ежегодно председателите на Народните читалища представят на кмета на общината предложения за своята дейност през следващата година в срок до 10 ноември на предходната/.

3. Разработване на Доклад от председателя на читалището за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2013 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2013 година /Доклада се представя ежегодно до 31 март на 2014 г. пред кмета на общината и общинския съвет/.

4. Участие на председателите и секретарите на Народните читалища в заседание на Общински съвет - Антоново, когато се обсъждат проблеми свързани с дейността на народните читалища.

5. Редовно представяне в общината - Отчети за получените и разходвани средства от бюджета, статистически отчети и др.

6. Разработване на проекти и кандидатстване по различни отворени програми и проекти за осигуряване на допълнителни средства за подобряване на материално техническата база.


Програмата е отворена система и може да се допълва през годината.


ДЕЙНОСТИ ПРЕДВИДЕНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА ЗА 2014 ГОД.

Мероприятие

Читалище

Месец Януари

135 г. от рождението на П. К. Яворов

НЧ – с. Моравка, НЧ – с. Таймище

150 г. от рождението на Ал. Константинов

НЧ – с. Моравка

166 г. от рождението на Христо Ботев

НЧ – с. Стеврек

„Бабин ден”

НЧ - гр.Антоново, НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Дл.поляна,НЧ–с.Разделци, НЧ -

с.Любичево,НЧ–с.Таймище,НЧ–с.Трескавец,НЧ–с.Стеврек,НЧ–с.Ястребино, НЧ- с. Изворово125 г. от рождението но Николай Райнов

НЧ – гр. Антоново

„Сурвакари”

НЧ – с. Моравка

Месец Февруари

„Ден на лозаря” /Трифон Зарезан/ и „Свети Валентин”

НЧ – гр.Антоново, НЧ – с.Дл. поляна, НЧ –с.Разделци,НЧ-с.Моравка,НЧ-с.Стеврек, НЧ– с.Любичево, НЧ- с. Изворово

Годишнина от обесването на Васил Левски

НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Таймище, НЧ – с.Стеврек, НЧ- с. Трескавец

„Ден на семейството и роднинството” – „Любовта в нашия живот”

НЧ – с.Моравка

Петльов ден

НЧ- с. Изворово

Месец Март

1 март „Баба Марта”

НЧ- с. Таймище, НЧ- с. Разделци, НЧ- с. Стеврек, НЧ- с. Любичево, НЧ- с. Моравка, НЧ- с. Изворово, НЧ – с. Трескавец

„Ден на самодееца”

НЧ – гр. Антоново

3-март „Национален празник на Република България”

НЧ- гр. Антоново, НЧ – с. Стеврек, НЧ – с. Трескавец,НЧ- с. Ястребино, НЧ-с. Любичево, НЧ- с.Таймище, НЧ- с.Моравка, НЧ- с. Добротица, НЧ- с. Изворово

8 март – „Международен ден на жената”

НЧ - гр.Антоново, НЧ – с.Добротица, НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Дл. поляна, НЧ – с.Разделци, НЧ – с.Любичево, НЧ – с.Таймище, НЧ – с.Трескавец, НЧ – с.Стеврек, НЧ- с. Изворово

„Първа пролет”

НЧ- гр. Антоново, НЧ – с.Моравка, НЧ– с.Дл. поляна, НЧ – с.Разделци,НЧ– с.Любичево, НЧ – с.Таймище, НЧ– с.Трескавец, НЧ– с.Ястребино, НЧ- с. Стеврек, НЧ- с. Изворово

Месец Април

„Лазаруване”

НЧ- гр. Антоново, НЧ – с. Любичево, НЧ – с. Изворово

„Цветница”

НЧ- с. Дл. Поляна

„Великден”

НЧ- гр. Антоново, НЧ- с. Любичево, НЧ- с. Таймище, НЧ- с. Разделци, НЧ – с. Добротица, НЧ – с. Стеврек, НЧ – с. Дл. Поляна, НЧ- с. Изворово

„Международен ден на книгата и авторското право”

НЧ- гр. Антоново, НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Таймище, НЧ – с.Трескавец, НЧ- с. Изворово

Детско утро „Аз съм вече читател” – приемане на първокласници за читатели на библиотеката

НЧ – гр.Антоново, НЧ – с.Любичево

193 год. от рождението на Георги С. Раковски

НЧ –с. Моравка

138 год. от избухването на Априлското въстание 1876

НЧ- с. Моравка

Месец Май

„Ден на труда”

НЧ- с. Трескавец, НЧ- с. Моравка

„Гергьовден”

НЧ – с. Дл. поляна, НЧ – с.Ястребино

Селско увеселение за традиционен събор

НЧ – с. Стеврек

Селско увеселение за традиционен събор

НЧ – с.Изворово

24 май – „Ден на славянската писменост и култура”

НЧ – гр.Антоново, НЧ – с.Добротица, НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Любичево, НЧ – с.Таймище, НЧ – с.Трескавец, НЧ – с.Ястребино, НЧ – с.Стеврек, НЧ- с. Изворово

Театрална постановка „Пипи тръгва на училище”

НЧ- гр. Антоново

Отбелязване деня на Европа – рисунка на асфалт

НЧ- гр. Антоново

Месец Юни

1 юни „Ден на детето”

НЧ- гр. Антоново, НЧ- с. Любичево, НЧ- с. Таймище, НЧ- с. Разделци, НЧ- с. Моравка, НЧ- с. Добротица, НЧ- с. Стеврек, НЧ- с. Изворово

2 юни – „Ден на Ботев и загиналите за свободата на България”

НЧ – гр.Антоново, НЧ – с.Добротица, НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Разделци, НЧ – с.Любичево, НЧ – с.Ястребино, НЧ – с.Стеврек, НЧ- с. Таймище, НЧ- с. Изворово

Участие в Традиционен Антоновски панаир – „Сцена на самодееца”

НЧ – гр.Антоново, НЧ – с.Добротица, НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Разделци,НЧ – с.Любичево, НЧ – с.Таймище, НЧ – с.Трескавец, НЧ – с.Ястребино, НЧ- с. Изворово

„Еньовден”

НЧ- гр. Антоново

Младежко увеселение

НЧ- с. Трескавец

Селско увеселение за традиционен събор

НЧ – с.Дл. поляна

Месец Юли

„В света на модата – красота и елегантност” – забавно шоу

НЧ – гр.Антоново

65 год. от смъртта на Елин Пелин

НЧ- гр. Антоново

„Сладкодумни разказвачи” – колективно четене на приказки с деца от детската градина

НЧ – гр.Антоново

„Ех, че лято!”- Мероприятия с децата.

НЧ- с. Любичево, НЧ- с. Моравка

Участие на Дамската певческа група във фестивала на пенсионерската песен гр. Златарица

НЧ- с. Ястребино

Месец Август

„Илинден”

НЧ- с. Добротица, НЧ- с. Моравка

128 год. от рождението на Дора Габе

НЧ- с. Таймище, НЧ- с. Моравка

„Летен Атанасов ден”

НЧ- с. Добротица

Месец Септември

116 г. от рождението на Димитър Талев

НЧ – с.Стеврек

129 год. от съединението на България

НЧ- с.Любичево, НЧ- с.Моравка, НЧ- с. Добротица, НЧ- с. Таймище, НЧ- с. Стеврек

94 г. от рождението на Николай Хайтов

НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Таймище, НЧ – с. Трескавец

Първи учебен ден

НЧ – с.Стеврек, НЧ- с. Изворово

„Ден на независимостта на България”

НЧ – гр.Антоново, НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Таймище, НЧ – с.Трескавец, НЧ – с.Стеврек, НЧ- с. Добротица

128 год. от рождението на Ран Босилек

НЧ- с. Таймище, НЧ- с. Моравка

Месец Октомври

„Ден на възрастните хора”

НЧ- с. Моравка, НЧ- с. Изворово

„Петков ден”

НЧ- с. Добротица

179 год. от рождението на Любен Каравелов

НЧ- с. Таймище, НЧ- с. Моравка, НЧ – с. Трескавец

„Курбан байрям”

НЧ- с. Любичево, НЧ- с. Трескавец

Месец Ноември

„Ден на народните будители”

НЧ- гр. Антоново, НЧ- с. Трескавец, НЧ- с. Ястребино, НЧ- с. Любичево, НЧ- с. Таймище, НЧ- с. Моравка, НЧ- с. Добротица, НЧ- с. Стеврек, НЧ- с. Дл. Поляна, НЧ- с. Изворово

105 г. от рождението на Н. Й. Вапцаров

НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Таймище, НЧ – с. Трескавец

„Ден на християнското семейство”

НЧ – гр.Антоново, НЧ – с.Разделци, НЧ – с.Любичево, НЧ- с. Изворово

Месец Декември

Литературно-фолклорно състезание „от росното биле на фолклора”

НЧ- гр. Антоново

„Коледуване”

НЧ- с. Добротица, НЧ- с. Стеврек, НЧ- с. Изворово

„Никулден”

НЧ- с. Дл. Поляна

Коледни и новогодишни празници

НЧ - гр.Антоново, НЧ – с.Добротица, НЧ – с.Моравка, НЧ – с.Разделци,НЧ – с.Любичево, НЧ – с.Таймище, НЧ – с.Трескавец, НЧ – с.Ястребино, НЧ – с.Стеврек, НЧ- с. Дл. Поляна, НЧ- с. Изворово

Настоящата Програма е приета с Решение № 298 по протокол № 36 от проведено заседание на Общински съвет - Антоново на 30.01.2014 год.
Каталог: raw -> uploads -> Antonovo -> Programi
Programi -> Инструкция за докумeнтационната и деловодната дейности в общинска администрация 2010 година раздел първи
Programi -> Н а р е д б а за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново
Antonovo -> Мотиви към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл. 225а от зут
Antonovo -> На 17 януари 2017 г. Община Антоново организира тържественото честване
Antonovo -> На 17 януари 2014 г. Община Антоново организира тържественото честване
Programi -> Община антоново наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община антоново
Programi -> Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и
Programi -> Програма за опазване на околната среда на община антоново 2009- 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница