Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015Дата24.07.2016
Размер259.63 Kb.
#3126
ТипПрограма


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

2015

Българските читалища имат предимството на институция, която е неизменна в облика на страната - и когато се представя българската традиция и идентичност, и когато се чертае стратегия за бъдещо развитие. Тази позиция се корени не само във вековното развитие на тази изконна българска институция, но преди всичко в жизнената устойчивост на идеите, които тя носи.

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Съгласно Закона за народните читалища те са юридически лица с нестопанска цел. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Читалището се управлява от общо събрание, настоятелството и проверителната комисия, като върховен орган е общото събрание, състоящо се от всички членове на читалището, имащи право на глас. Съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за народните читалища решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2015 г. е създадена в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищните настоятелства в Община град Добрич предложения за дейността им през 2015 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на Община град Добрич.

На територията на Община град Добрич съществува изградена мрежа от 4 читалища – Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.“, Народно читалище „Пробуда - 1939 г.“, Народно читалище „Романо дром - 2002 г.“ и Народно читалище „Мевляна-2012 г.“, разпределени на територията на града – три от читалищата са в централната градска част и само едно от читалищата – НЧ „Пробуда – 1939 г.“ – е на територията на квартал „Рилци“. Всички те са съдебно регистрирани и са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

Субсидираната численост за 2014 г. е общо 41 бройки, разпределени по следния начин:


 • НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.“ – 31 бр. /В тези бройки влизат и 3 бройки на РЕКИЦ „Читалища“ – Добрич/

 • НЧ „Пробуда - 1939 г.“ – 2 бр.

 • НЧ „Романо дром - 2002 г.“ – 8 бр.

 • НЧ „Мевляна - 2012 г.“ – 0 бр.

Сумата на предоставената им субсидия като държавно-делегирани дейности възлиза на 267 730 лв. при стандарт за една читалищна бройка – 6530 лв.

Тези средства са разпределени както следва: • НЧ „Йордан Йовков-1870 г.“ – 202 430 лв. /В тази сума влизат и 3-те субсидирани бройки на РЕКИЦ „Читалища“ – Добрич/

 • НЧ „Пробуда-1939 г.“ – 13 060 лв.

 • НЧ „Романо дром-2002 г.“ – 52 240 лв.

 • НЧ „Мевляна-2012 г.“ – 0 лв.

Основните дейности на читалищата в Община град Добрич са свързани с библиотечното дело, развиване на любителското художествено творчество, съхранение и доразширяване на школите и клубове по интереси, културни дейности – работа с всички възрастови и социални слоеве от населението – концерти, чествания, детски и младежки дейности.

Библиотечният фонд на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.“ наброява 182 543 документи. Той е съвкупност от библиотечни колекции и бази данни, които включват разнообразни по вид и съдържание публикувани и непубликувани документи, организирани в отделни колекции, с научна и информационна стойност.

Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.“ поддържа школите: Езикова школа – 39 курсисти; Музикална школа: клас пиано – 6, клас китара – 11, клас цигулка – 3, клас акордеон – 3; Школа за изобразително изкуство – 19; Компютърна школа – 18 курсисти. Към Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ функционират следните любителски художествени колективи: Театрален състав „Зорница“ с 28 деца, Състав за градски шлагери „Добрич“ – 6 участници, Детска вокална група „Звънче“ – 6 участници, Детска филхармония – 15 и Фолклорен клуб „Хорце“ – 27.

Библиотеката на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.“ разполага с 5 140 библиотечни документи. Към читалището функционират следните любителски художествени колективи: Група за автентичен фолклор с 14 участници, Детски танцов състав с 16 участници, Танцов състав жени с 12 участници и Коледарска група със 7 участници.

През изтеклата година, въпреки нанесените материални щети от пожара в сградата, където се помещава Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“, то продължава да поддържа библиотеката, школите и клубовете по интереси и любителските художествени колективи – Танцова школа, Музикална школа, Вокална школа, Клуб „Художествено творчество“, Младежки клуб и Женски клуб, както и Оркестър „Романо дром“, Оркестър „Универскал“ и Оркестър „Шувари“ с общ брой участници 158.

Новосъздаденото читалище „Мевляна – 2012 г.“ от тази година е в нова сграда. Предстои Министерство на културата да отпусне щатни бройки и субсидия. Всичко това е предпоставка за разширяване дейността на читалището през 2015 г.

Читалищата на територията на нашата Община участват активно в реализирането на културния календар на града и представят успешно Добрич на национални и международни форуми в страната.

Принципите на партньорството между Община град Добрич и читалищата на територията на Общината по отношение приложение на законодателството са: отчетност, публичност, прозрачност и комуникация.
 1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Програмата цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, имащи голямо значение за развитието на местните общности, като фактор за местното културно, образователно и информационно развитие.

Тя цели да подпомогне организирането и реализацията на комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните настоятелства с цел създаване на благоприятна среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища в Община град Добрич.


II. ПОДЦЕЛИ:

 • Запазване и развитие на духовните културни ценности на гражданското общество.

 • Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие.

 • Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускорено навлизане на съвременните комуникационни и информационни технологии.

 • Осигуряване на възможности за продължаване на традицията.


ІІІ. ДЕЙНОСТИ:

 • Популяризиране проявите на народните читалища чрез културния афиш на Община град Добрич.

 • Участие на творчески колективи на народните читалища в комплексните културни програми на Община град Добрич.

 • Подкрепа участието на деца-таланти от школите по изкуствата при народните читалища в конкурсите и фестивалите на Община град Добрич.

 • Оказване на съдействие при реализиране на значимите културни събития на читалищата.

Тази програма е стъпка в осъществяването на насоките за превръщането на читалищата в модерни, многопрофилни и многоцелеви центрове за култура и образование на територията на Община град Добрич. Като се има предвид широкия спектър от дейности, които развиват читалищата и приноса им за обогатяване на цялостния културен живот, Общината ще продължи да ги подкрепя, с цел изграждане на ефективна институционална мрежа с устойчив характер.
Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“
І. Основни цели:

 • Обогатяване на дейността и усъвършенстване на предлагания културен продукт и услуги;

 • Съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и наследство;

 • Утвърждаване на читалището като място за информация, общуване, успешни социални практики


ІІ. Значими културни събития и изяви на НЧ „Йордан Йовков – 1870”

 • 80 години от рождението на Дамян Дамянов /1935 – 1998/ – Поетически спектакъл;

 • „Животът – красива приказка…“ – поредица от прояви /презентации, беседи, витрини, драматизация, маратон на четенето/ във връзка с 210 години от рождението на световния майстор на приказката Ханс Кристиан Андерсен /1805 – 1875/

 • 145 години от основаването на НЧ „Й. Йовков” – Празници в читалището с участие на деца от всички школи и формации;


ІІІ. Работа по проекти:

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата” по Национална схема за зелени инвестиции Към Национален доверителен Еко Фонд;


ІV. Структура на читалището:

V. Дейности на структурните единици в НЧ „Й. Йовков”
Библиотека


 • Обогатяване на библиотечния фонд;

 • Изготвяне на витрини, изложби, онлайн информация за личности и събития;

 • Организиране и провеждане на беседи по значими и актуални теми;

 • Представяне на презентации по повод дати, събития, чествания, учебно съдържание;

 • Изработване на флаери, листовки брошури, плакати и др. с цел популяризиране на важни годишнини, теми и информация;

 • Мероприятия за повишаване на читателския интерес – литературни четения, отразяване на Седмицата на детската книга;

 • Съвместна дейност с училища по различни проекти и учебни програми;

 • Регулярно предоставяне на информация за обучение в САЩ за ученици 8 – 12 клас по програма „Образование в САЩ” на Българо-американската комисия за образователен обмен;

 • Работа по текущи проекти.


Школи


 • Организиране и провеждане на концерти - Коледен, Великденски и Годишен;

 • Представяне на изложби във връзка с празници и чествания;

 • Участие в национални и международни конкурси, изложби и фестивали;

 • Участие в градски прояви и тържества.


Любителски състави
Театрална студия „Зорница”, Детска филхармония, Вокална група „Звънче”, Съставът за градски шлагери „Добрич” и ФК „Хорце“ са формации с многобройни прояви и участия на градско, областно и национално ниво.
VІ. Дейности по месеци:МесецДейност, проява

Януари

Поетически спектакъл „Здравей, любов!“ по случай 80 години от рождението на Дамян Дамянов /1935 – 1998/;
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни личности – Свобода Бъчварова, Гео Милев, Атанас Буров и др.;
„Бабина приказка” – концерт по случай Деня на родилната помощ
Участие на децата от школата по изобразително изкуство в Международен конкурс за детска рисунка – гр. Заика, Унгария;
Андерсен – презентация, пред ученици от клуб Театрално студио, ОУ”Хр. Смирненски”- ръководител Рени Стоянова;
На гости на приказките (презентация) – среща с ученици 3. Клас, ОУ „Христо Смирненски” – с преподавател Капка Кръстева;
„Магията на цветовете“ – урок-презентация по изобразително изкуство с ученици от клуб Театрално студио, ОУ”Хр. Смирненски”- ръководител Рени СтояноваФевруари

Отбелязване на Деня на влюбените – изложба;
„Един необикновен час по музика“ – лектория за видни български композитори и инструменти;
„Приказният свят на Ангел Каралийчев“ (презентация) - гостуват ученици 3. клас, ОУ „Христо Смирненски” – с преподавател Капка Кръстева;
Интерактивна игра - кръстословица с ученици от клуб Театрално студио, ОУ”Хр. Смирненски”- ръководител Рени Стоянова;
„Майчина сълза“ – презентация по приказката на Ангел Каралийчев с ученици от клуб Театрално студио, ОУ”Хр. Смирненски”- ръководител Рени Стоянова;
Витрини, изложби по случай годишнини от рождението на видни личности – Клод Моне, Фредерик Шопен, Георг Фридрих Хендел и др.


Март

Отбелязване Деня на самодееца – 1 март

концерт на Състава за градски шлагери „Добрич”;


„Благодаря ти, мамо” – концерт по случай 8 март;
„Мама” - изложба по случай 8 март;
Юбилеен концерт на ФК „Хорце“ с художествен ръководител Севдалина Атанасова;
„Пролетни багри“ – концерт на Музикална школа;
„На гости на приказките“ – викторина с ученици от клуб Театрално студио, ОУ”Хр. Смирненски”- ръководител Рени Стоянова
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни личности – Чудомир, Йохан Себастиян Бах и др.Април

„Животът – красива приказка…“поредица от прояви /презентации, беседи, витрини, драматизация/ във връзка 210 години от рождението на световния майстор на приказката Ханс Кристиан Андерсен /1805-1875/;
„Моят приказен герой“ – карнавал на ученици от ОУ „Христо Смирненски” – с ръководител Капка Кръстева
Сатиричен спектакъл „Ние, младите…“ на ТС „Зорница“
„Цветята на Добрич“ - концерт
„Великден“ – изложба – рисувана коприна;
Седмица на детската книга и изкуства за деца;
Прожекция на филм – презентация за живота и творчеството на П. Яворов пред ученици 7 клас на ОУ „Стефан Караджа” с преподавател Катя Косева;
95 години от рождението на Валери Петров /1920-2004 / - поет, публицист, драматург, преводач


Май

Празници в читалището с участието на деца от всички школи, формации и състави по случай 145 години от основаването на НЧ „Йордан Йовков”;
Спектакъл „Принцеси бленувани сънували…“ – Театрална студия „Зорница”;
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни личности – Пеньо Пенев, Хаджи Димитър, Данте Алигиери, Димитър Бояджиев, Николай Лилиев;
Участие на децата от школата по изобразително изкуство в Национален конкурс за „Заблеяло ми агънце“ – гр. Лясковец и „Рецептите на баба“ – София;
„С дъх на лято“ – заключителен годишен концерт на Музикална школа


Юни

Честване на 1 юни – Ден на детето;

Участие в Международен конкурс за детска рисунка в гр. Торун, Полша;


Участие на ФК „Хорце“ във фестивал „Добруджа пее и танцува“ – Дебрене;
Участие на Състава за градски шлагери „Добрич” във фестивал „Подари ми море” – Крапец;
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни личности – Роберт Шуман, Чичо Стоян, Жан Пол Сартр, Антоан дьо Сент Екзюпери

Юли

Участие в Международен конкурс за детска рисунка в Индия;
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни личности – Бачо Киро, Георги Джагаров, Джордж Бърнард Шоу и др.

Август

„Стъпки по брега“, „Черно море и неговите обитатели“, „Тайните на делфините“ – презентации и филми по повод Седмицата на морето;
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни личности Ги дьо Мопасан, Хегел, Константин Константинов и др.

Септември

130 години от обединението на Източна Румелия с Княжество България;
Участие в празничните прояви по случай Деня на Добрич - концерт „Прегръщам те Добрич” на СГШ;
Изложба на Школата по изобразително изкуство „Моят град“

Октомври

Откриване на нов творчески сезон и нова учебна година;
„Музика, музика…всичко е музика” – концерт по случай Деня на музиката


Ноември

„Вам будители народни” – концерт;
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни личности – Йордан Йовков, Марк Твен и др.


Декември

Коледни тържества с участието на деца от всички школи, формации и състави;
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни личности – Сава Доброплодни, Лудвиг ван Бетовен, Захари Зограф, Ръдиард Джозеф Киплинг

Народно читалище ”Пробуда -1939г.”


 1. Основни приоритети

Народните читалища в България, през своята повече от 150-годишна история, са се превърнали в своеобразни културни, социални, образователни и информационни институции, със специфичната мисия да съхраняват и развиват традиционните ценности на нацията. През целия период от своето съществуване читалищата винаги са били ключови фактори за образоваността и информираността на местните общности, имащи съществена роля за утвърждаване и развитие на ценностите на гражданското общество.

Годишната програма за дейността на Народно читалище „Пробуда“ – 1939 г. – Добрич за 2015 година е изготвена въз основа на Закона за народните читалища, Закона за закрила и развитие на културата и е съобразена с общинската културна политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Общинския културен календар. Програмата е ориентирана към развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на гражданите чрез:


 • съхранение, укрепване и развитие на традициите на общността;

 • възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната идентичност;

 • обмен между културите на различните етноси;

 • разширяване на знанията на гражданите;

 • осигуряване на достъп до информация и комуникация;

 • насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи;


II. Основни дейности за постигане на приоритетите

 • поддържане на библиотека, читалня

 • развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;

 • организиране на школи, кръжоци, клубове;

 • концертна дейност, чествания;

 • събиране и разпространяване на знания за родния край;

 • допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, в съответствие с действащото законодателство,


III. Структура на НЧ „Пробуда-1939 г.“IV. Дейности на структурните единици в НЧ „Пробуда-1939 г.“
1. Библиотека:

 • Обогатяване на библиотечния фонд.

 • Изготвяне на витрини.

 • Организиране и провеждане на беседи по случай значими дати и годишнини.


2. Любителски състави:

 • Организиране и провеждане на концерти - Коледен, Хоро на мегдана.

 • Участие в национални конкурси и фестивали.V. Дейности по месеци:

ЯНУАРИ


- 167 години от рождението на Христо Ботев - витрина с библиотечни документи

Дата: 06.01.2015 г.

Място: Библиотеката

Организатор: НЧ”Пробуда -1939 г.”


- Ден на родилната помощ - Възстановка на традиционни народни обреди и обичаи и поздравления от съставите на читалището

Дата: 21.01.2015 г.

Място: Залата на читалището

Организатор: НЧ ”Пробуда - 1939 г.”


ФЕВРУАРИ

- Трифон Зарезан - Възстановка на традиционни народни обреди и обичаи

Дата: 14.02.2015 г.

Място: Лозята

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.”
- 142 години от гибелта на Васил Левски - Беседа

Дата:19.02.2015 г.

Място: Библиотеката

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.“

Съвместно с ЦДГ № 33

МАРТ


- Ден на мартеницата - съвместна изява с децата от ЦДГ № 33, изработване и изложба

Дата: 27.02.2015 г.

Място: ЦДГ № 33

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.”


- 137 години от Освобождението на България. Национален празник на Р. България - беседа от представител на Регионален исторически музей - Добрич

Дата: 02.03.2015 г.

Място: ЦДГ № 33

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.”


АПРИЛ

- Международен ден на детската книга - четене на приказки

Дата: 02.04.2015 г.

Място: Библиотеката

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.”

Гости - децата от ЦДГ № 33


- Лазаруване и Цветница - Възстановка на традиционни народни обреди и обичаи

Дата: 4 и 5. 04. 2015 г.

Място: Чешмата

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.”


- Великден - боядисване на яйца съвместно с децата от ЦДГ № 33

Дата: 09.04.2015 г.

Място: Храм”Успение Богородично”

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.”


МАЙ

- Гергьовден - Хоро на мегдана

Дата: 06.05.2015 г.

Място: Двора на читалището

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.”
- 24 май -Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - концерт от състави на читалището

Дата: 22.05.2015 г.

Място: читалището

Организатор: НЧ ”Пробуда -1939 г.”


ЮНИ

- 1-ви юни - Международен ден на детето - забавни игри за децата от квартала

Дата: 01.06.2015 г.

Място: Стадиона в квартала

Организатор: НЧ ”Пробуда -1939 г.”
- Ден на Ботев и на падналите за свободата и независимостта на България - витрина с библиотечни документи

Дата: 02.06.2015 г.

Място: библиотеката

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.“

Съвместно с ЦДГ № 33

ЮЛИ И АВГУСТ

- Летен културен отдих. Развлекателни и забавни игри.

Място: стадиона

Организатор: НЧ ”Пробуда -1939 г.“

СЕПТЕМВРИ

- 107 години от обявяване независимостта на България - беседа в клуба на пенсионера

Дата: 22.09.2015 г.

Място: Клуба на пенсионера

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939г.“


- 25 септември - Ден на град Добрич 75 години от възвръщането на Южна Добруджа към България - участие в общоградски прояви, организирани от Община град Добрич

Дата: 20 - 25.09.2015 г.

Място: Клуба на пенсионера

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939г.“

НОЕМВРИ

- 1 ноември - Ден на народните будители и Ден на българските учени -беседаДата: 30.10.2015 г.

Място: библиотеката

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.“
ДЕКЕМВРИ

- Коледуване и Коледен концерт

Дата:18.12.2015 г.

Място: читалищетоОрганизатор: НЧ ”Пробуда – 1939 г.“


Народно читалище ”Романо дром -2002г.”
I. Основни цели:

  • обогатяване на дейността и подобряване на предлаганите културни продукти и услуги;

  • съхраняване и популяризиране на традиции, бит и култура в Добричкия регион ;

  • утвърждаване на читалището, като място за информация , общуване и успешни образователни и социални практики


II. Значими културни събития и изяви на НЧ"Романо дром-2002"

 • Честване на 14 януари - Ромската Нова година - концерт на съставите от музикална и танцова школи;

 • Отбелязване на 8-ми април - Международен ден на ромите - поредица от прояви

 • /поклонение пред паметника на Васил Левски, митинг-шествие, изложба, представяне на есета, концерт с участието на всички състави от музикална и танцова школа, младежки клуб, брейк клуб, връчване на Голямата награда за принос в културното развитие на ромската общност в Добрич

 • участие в Националния фестивал за ромска музика, песен и танц - Стара Загора - м.август 2015 г.

 • участие в Етнофестивала в Община Хасково - м.октомври 2015 г.


III. Работа по проекти

 • проект "Готови за училище 2014-2015г." по програма на ТСА и Световна банка


IV. Структура на читалището :

 • школи - танцова, музикална, брейк клуб, младежки клуб, женски клуб, художествено творчество;

 • информационен клуб "Здравни проблеми";

 • библиотека и фонотека - заемна и читалня;


V. Дейности на структурните единици в читалището

1. Школи :

 • Организиране и провеждане на концерти - Ромска Нова година, 8-ми април;

 • Представяне на изложби във връзка с празници и чествания;

 • Участие в международни, национални и регионални конкурси, изложби и фестивали;

 • съвместна дейност с училища и детски градини по повод значими дати, чествания и събития;

 • Участие в градски прояви и тържества.

2. Информационен клуб "Здравни проблеми":

 • изнасяне на здравни беседи пред ромски деца и младежи - превенция на туберкулоза , СПИН, ХИВ и Хепатит, вредата от наркотиците и пр.;

 • работа по проекти на здравна тема ;

3. Библиотека:

 • обогатяване на библиотечния и фонотечния фонд ;

 • изработване на листовки и брошури с цел популяризиране на важни теми и информация по проекти;

 • съвместна дейност с училища и детски градини по различни проекти и учебни програми;

 • регулярно предоставяне на информация за продължаване на образованието за ученици от 8-12 клас и кандидат-студенти ;

 • работа по проекти.


VI. Дейности по месеци:

1. Месец януари • честване на 14.01 - Ромската Нова година - концерт на децата от школите худ.творчество, музикална и танцова ;

 • изложба по повод 21.01 - Бабин ден - представена от Женски и Младежки клуб ;

2. Месец февруари

 • отбелязване на деня на влюбените - изложба на младежки клуб ;

 • отбелязване на 19.02 - поклон пред паметта на Васил Левски ;

3. Месец март

 • отбелязване Деня на самодееца - 1 март - музикална програма съвместно с децата от ЦДГ "Радост" - с. Стражица;

 • отбелязване на 3 март - Ден на Освобождението на България - поклонение пред паметника на Захари Стоянов;

 • отбелязване на 8-ми март - музикална програма съвместно с децата от ЦДГ "1-ви юни" - Ген.Тошево;

 • музикална програма "Първа пролет" - съвместно с децата от ЦДГ "Слънчице"- с. Орляк;

 • отбелязване на 28.03 - Световен ден за борба срешу туберкулозата - раздаване на информационни материали в училищата/информационен клуб"Здравни проблеми" и Младежки клуб/

4. Месец април

 • Музикална програма по повод Деня на шегата - 1април - съвместно с децата от ЦДГ- с. Карапелит;

 • Отбелязване на 8-ми април-Международен ден на ромите - поклонение пред паметника на Васил Левски, митинг-шествие, изложба, представяне на есета "Аз и моето бъдеще", връчване на Голямата награда за принос в културното развитие на ромската общност в Добрич и тържествен концерт с участието на всички състави и клубове при читалището;

 • "Весел Великден" - отбелязване на великденските празници съвместно с децата от ЦДГ№ 32 "Зорница" - Добрич;

5. Месец май

 • отбелязване на 06.09 - Гергьовден/Едерлези - музикална програма съвместно с децата от ЦДГ "Детелина" - Каварна

 • отбелязване на 09.09 - Деня на Европа - съвместно с децата от ЦДГ "Слънце"- с. Септемврийци ;

 • включване в общоградските чествания на 24.05 - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

6. Месец юни

 • честване на 1 юни - Ден на детето - с изложба "Моето щастливо детство";

 • отбелязване на 10.06 - Ден на ромската жена - изложба на Женски клуб и школа "Художествено творчество";

7. Месец юли

 • музикална програма по повод успешното приключване на учебната година за 12-те детски градини участващи в проект"Готови за училище 2014-2015 г.;

8. Месец август

 • участие в Националния фестивал за ромска музика, песен и танц - Стара Загора;

9.Месец септември

 • отбелязване на 130 годишнината от Обединението на България - изложба "Моята България";

 • 15.09 - "Аз съм вече ученик" - отчитане на резултатите от реализираните дейности по проект "Готови за училище 2014-2015г." - съвместно с ЦДГ, работили по проекта;

 • участие в празничните прояви по повод Деня на Добрич - 25.09 ;

10. Месец октомври

 • участие в ежегодния Етнофестивал в Хасково;

 • кулинарна изложба по повод Димитровден;

11. Месец ноември

 • честване на 1 ноември -Ден на народните будители - конкурс за есе "Кои са днешните будители";

12. Месец декември

 • отбелязване на 01.12 - Ден за борба срещу СПИН - раздаване на информационни материали за превенция/информационен клуб "Здравни проблеми" и Младежки клуб;

 • Коледна изложба на Женски и Младежки клуб и школата "Художествено творчество".Народно читалище ”Мевляна - 2012г.”

І. Основни цели

 • Установяване на читалището в собствена сграда;

 • Утвърждаване на читалището като жизнено и функционално културно-просветно средище с активни културни, информационни, социални и граждански функции;

 • Разширяване обхвата на дейността на читалището в обществено – значими сфери;

 • Установяване на трайни и ползотворни международни контакти
  Обогатяване на библиотечния фонд на читалището.


ІІ. Значими културни събития и изяви на НЧ”МЕВЛЯНА - 2012”

 • Участие на читалището в рамките на проекта „Опознай Турция и турците в България” в мероприятията на сдруженията включени в него:

м. март - Отбелязване на „Невруз” /Първа пролет/ с татарската общност -гр. Мангалия, Румъния;

м. април /25-26.04.2015 г./ Бургас, Турски културен център „Реджеб Кюпчю” - Живот и творчество на бургаския поет Реджеб Кюпчю;

м. май /30-31.05.2015 г./ – Варна, НЧ ”Сабахатин Али” - Национален фестивал на турската песен и фолклор;

м. юни /27-28.06.2015 г./ -с. Ябланово, община Котел, Културно-просветно дружество ”Коч” - Сватбени ритуали характерни за Герлово


м. юли /18.07-19.07.2015 г./ - Добрич, Добруджанско турско културно дружество - Значението и смисълът вложен в турските наименования на населените места в Добруджа

м. август /29-30.08.2015 г./ - Разград, Културно дружество на алианите „Джем” - Дервиши, мистици и българската история12-13.09.2015 г. – Дулово, Сдружение „Тунахан” - Да се опознаем-опознавайки културата си

м. септември /26.09 - 27.09.2015 г./ – Русе-Сдружение за културни връзки с Турция, „Гюнеш”, Празничен концерт за Курбан Байрам

м. октомври /03-04.10.2015 г./ – Шумен, Сдружение ”Биз“ - Позабравените обичаи и традиции в Делиормана

м. октомври /17-18.10.2015 г./ – Търговище - Сдружение на учителите по турски език в Северо-Източна България - Състояние на обучението по турски език на Балканите

Включване на читалището в честванията, свързани с Международния ден на Майчиния език /21 февруари/
ІІІ. Дейности
1. Библиотека


 • Преиздаване на книгата за културно-просветния живот на мюсюлманската общност в Добрич, като се включат към нея и мероприятията на НЧ”Мевляна-2012” от учредяването му до края на 2014 г.

 • Обогатяване на библиотечния фонд;

 • Организиране и провеждане на беседи по значими и актуални теми;

 • С цел популяризиране на важни годишнини - изработване на брошури, листовки, плакати, флаери;

 • Организиране литературни четения, среща с писатели и поети родени в Добруджа с цел повишаване на читателския интерес;


2. Школи

 • Езикова школа – обучение по турски и татарски езици на ученици от началния и средния курс и други желаещи граждани на Добрич • Продължаване на работата по сформиране и утвърждаване на Фолклорно–музикалния състав към читалището и участието в градски и международни прояви и тържества


ІV. Дейности по месеци:


1. Включване на читалището в честванията, свързани с Международния ден на Майчиния език /21 февруари/ ”Майчиният ми език и защо трябва да го запазим”:

-гр.Добрич


-гр.Кърджали месец февруари
-гр.Тервел

2. Отбелязване на „Невруз” /Първа пролет/ с Татарската общност в Дома на културата в гр. Мангалия, Румъния - концерт на фолклорната група към читалището.

месец Март

3. Среща на ръководството на читалището /„Поколения”/ с живите участници във фолклорната, музикалната, театралната групи на закритото през 1975 г. читалище „Назъм Хъкмет”. Конкурс за най-добре приготвено домашно ястие и музикални изпълнения.

месец Март
4.Участие в мероприятието на - СНЦ „Реджеб Кюпчю”- Бургас.

месец Април

5. Световен ден на книгата и авторското право - 23 април. Беседа в читалището.
месец април

6. ”Хъдрeллез” - един от най-древните пролетни празници, включен в Световното културно наследство. Участие на музикалната група на читалището в отбелязването на празника в Добрич.

месец Май

7. Прояви посветени на „Деня на Европа” и победата над фашизма – участие в общоградското поклонение и полагане на цветя на паметника на Добруджанци, загинали по време на Втората световна война.

месец Май

8. Участие в комплексната културна програма, посветена 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост -участие в шествие.

месец Май

9. Участие на музикалната група на читалището в Националния фолклорен фестивал на турската песен в гр. Варна - организиран от НЧ ”Сабахтин Али” – Варна.

месец Май

10. Вечер на абитуриента – връчване на поздравителни адреси на завършилите с отличие средното си образование деца на учредители на НЧ ”Мевляна -2012”.

месец Май

11. Участие на читалището в мероприятието на Културно-просветно дружество ”Коч“ с. Ябланово, общ. Котел - Сватбени ритуали характерни за Герлово.Месец юни
12. Еньовден - излети, беседи за значението на празника, защо билките са неговата символика.

месец Юни

13. Свещени дни и нощи в Мюсюлманския и Християнския календар. Начало на месец Рамазан /18 юни 2015 г./. Среща разговор с представители на двете религии.

месец Юни

14. Празничен концерт за Рамазан Байрям /начало на Байряма - 17юли 2015 г./.

месец Юли

15. ”Жътва е” и „Никой не е по-голям от Хляба”- отбелязване на началото на жътвата и празника на хляба в читалището с конкурс за най-вкусен домашен хляб /пита/.

месец Юли16. Участие на читалището в мероприятието на Добруджанско турско културно дружество - Значението и смисълът вложен в турските наименования на населените места в Добруджа.

месец Юли

17. Участие на читалището в мероприятието на Културно дружество на алианите „Джем”, Разград - Дервиши, мистици и българската история.

месец Август

18. Вечер на първокласника с преподаватели, родители и учители в читалището.

месец Септември

19. Участие на читалището в мероприятието на Сдружение за културни връзки с Турция „Гюнеш” - Русе, Празничен концерт за Курбан Байрам /начало на Курбан Байрям - 24.09.2015 г.

месец Септември

20. Арефе и Курбан Байрям /начало на Байряма 24.09.2015 г./ – дни на прошката. Празничен коктейл, музикални изпълнения.

месец Септември

21. 25 септември - Ден на Добрич. Поклонение във Военното гробище, поднасяне на венец, среща с живи свидетели на този паметен ден.

месец Септември

22. Честване на 1-ви октомври – Ден на възрастните хора.

месец Октомври23. Участие на читалището в мероприятието на Сдружение ”Биз“- Шумен „Позабравените обичаи и традиции в Делиормана“.

месец Октомври

24.Участие на читалището в мероприятието на Сдружението на учителите по турски език в Североизточна България - Търговище - Състояние на обучението по турски език на Балканите. месец Октомври

25. Ден на народните будители-1-ви ноември- читалищата все по-често излизат извън културните рамки и активират гражданското общество. Среща с поети, писатели и други дейци в областта на културата в читалището.

месец Ноември

26. ”Коледа и Нова година” – празнични концерти, конкурс за коледна картичка, изложба.месец Декември


Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
info pages -> Тeхнически спецификации предмет: „доставка на сървър, компютри и периферни устройства за община град добрич”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница