Програма за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2017гДата15.01.2018
Размер234.84 Kb.
ТипПрограма
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ЗА 2017г.
І . ВЪВЕДЕНИЕ
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Симеоновград за 2017 година се създава в изпълнение на чл. 26 ”а”, ал. 2 от Закона за народните читалища и въз основа на направените от читалища предложения за дейността им през 2017 година .

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2017 г. цели обединяване на усилията за понататъшно развитие и утвърждаване на читалищата, като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на община Симеоновград в процесите на всеобхватна глобализация.

На територията на общината развиват дейността си 8 читалища. Всички са регистрирани в Регистъра на народните читалища в Министерство на културата. Задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ. Осемте читалища са субсидирани с държавна субсидия в размер на 113 280 лева. Субсидиите за читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ “Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата”.

В община Симеоновград има над 500 читалищни членове. Във всички читалища има библиотеки в някои от тях работят активно постоянни художествени колективи със самодейци, които имат читалищни, общински и национални изяви за година.

Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура. Те се очертават не само като културни центрове, но и като такива на гражданското общество. Съхраняването на националните традиции и идентичност е изискване на нашата културна политика, която читалищата осъзнават.

Задължително е активното партньорство на читалищата с местните власти и

Министерството на културата, за решаване на важните проблеми, като остарялата материално - техническа база и недостига на средства за ремонт и поддръжка; компютъризация на читалищата и достъп до интернет; увеличаване на субсидията от МК, за да е възможно откриването на нови дейности.

Най-активно работи НЧ ”Развитие 1882” намиращо се в центъра на града. НЧ ”Развитие 1882” е разположено на 900 кв.м. и е най-старата културна институция. Библиотеката е първоначалната дейност на читалището, в момента работят 3 библиотекари с професионална квалификация. Читателите имат възможност да ползват Интернет ресурси, пряко свързани с образователните и информационните им потребности. Днес библиотеката разполага с 58 378 библиотечни единици-техническа, справочна и художествена литература. Поддържа актуален библиотечен фонд, абонамент на 10 бр. периодични издания, със своя универсален по характер фонд библиотеката обслужва широк кръг читатели. Тя е и методичен и координационен център на библиотеките в общината. През 2017 г. ще продължат библиотечно-информационните услуги и дейности по програма ”Глобални библиотеки България”. Библиотеката към НЧ ”Развитие 1882” е една от първите библиотеки участващи с пълно финансиране от програмата. Получени са 5 работни станции и мултимедия. Глобални библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да разширят своя обхват и дейности, като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие.

Основни дейности по програмата са - базови познания за работа с компютър, работа с конкретен софтуер /MS Windows, MS Word, Excel / , търсене на информация в интернет, ползване на Skype, MSN Messenger и други програми за комуникация, ползване на социални мрежи, изработване на презентации, курсови работи и други в помощ на ученици и студенти.

Към читалището функционират - вокална група „Водолей”, която е с награди от национални и международни фестивали; групата ”Лазарки”; кръжок по приложни изкуства; рок група „ZERO”; школа за музикални инструменти и художествени колективи танцови форми.Читалището организира изложби и домакинството на ХIII събор „Златна есен в Симеоновград” 2017 г.

В Симеоновград съществува и читалище ”Интеграция-2005”, в което работи един технически организатор. Библиотеката разполага с 390 тома. Сградата, в която се помещава е 40 кв.м. В това читалище функционира ромски танцов състав “Дивите котки”, който взима участие в общински празници. През 2017 г. читалището ще работи по проекти на МК за обогатяване на библиотечния фонд и дейности свързани с ограмотяването в сферата на съвременните центрове за четене и информираност в Интернет. Основна цел на НЧ ”Интеграция-2005” ще бъде да обогати знанията на децата от етническото малцинство, за да израснат пълноценни граждани на РБ.

Читалищата в селата на общината са обезпечени с по една щатна бройка изпълняващи дейността на читалищен секретар и библиотекар.

Библиотеката в читалището на с.Константиново разполага с 4 177 тома книги, помещава се в сграда от 40 кв.м. Основна цел на читалище “Пробуда 1928” е развитие и обогатяване на културния живот в селото. Читалището активно участва в разработването на проекти от допълващата субсидия на Министерството на културата за обогатяване на библиотечния фонд, ремонт и поддръжка на материално техническата база .

В читалище “Просвета-1930” с.Дряново библиотеката разполага – с 3 822 тома, сградата е от 630 кв.м. и 2 декара дворно място. Читалището поддържа и при възможност обновява библиотечния си фонд.

Тези две читалища от общината развиват своята дейност предимно отбелязвайки селищни, религиозни, национални празници и библиотечна дейност.

Библиотеката към НЧ ”Христо Ботев 1927” в с.Свирково е много добре уредена с библиотечен фонд 10 200 тома, разгънатата читалищна площ е 520 кв.м. Читалището участва във всички проекти отпуснати от Министерството и културата за читалищни проекти.

В с.Навъсен читалище ”Пробуда-1930” се помещава в сградата на кметството и разполага с площ 88 кв.м., библиотеката съдържа 5 456 тома литература. Цялостната дейност на читалището е насочена към всички крупни събития и дати свързани с българската история и култура, и участието на групата за изворен фолклор „Родолюбие”. Библиотечния фонд се обогатява и разнообразява.

Читалище „Искра 1930” с.Калугерово е с обща площ от 500 кв.м., разпределена в три зали. Библиотеката разполага с 9 999 тома литература. Читалището поддържа библиотечния си фонд и след проучване на читателските интереси се стреми да го обнови. Фолклорната певческа група на читалището участва във всички регионални събори и фестивали. Тя е носител на множество награди и отличия.

В с.Троян библиотеката разполага с читалня и заемна с обща площ от 120 кв.м., и 9 630 тома литература.Поддържането и обновяването на библиотечния фонд е основната задача на читалището. Към читалището от години има изградена група за автентичен фолклор , която участва в национални събори от които носи престижни награди.

Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от: членски внос, културно-просветна дейност, субсидии от държавния и общинския бюджети, наем от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания, други приходи съгласно разпоредбите на чл.21 от Закона за народните читалища (ЗНЧ). Съгласно чл.23 ал.1 от същия закон Държавната субсидия се разпределя от общинска комисия и се използва предимно за Фонд работна заплата за читалищните секретари и за дейност.

По силата на § 4, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗНЧ на всички читалища е предоставен безвъзмездно за ползване и стопанисване сградния фонд.

Всички читалища са с регистрация в Министерство на културата и със съдебна регистрация. Промените в Закона за народните читалища наложиха и съставянето на тази годишна програма за развитието на читалищата.ІІ.ОСНОВНИ ЦЕЛИ


  1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна

дейност в Община Симеоновград.

  1. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината.

  2. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението.

  3. Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на

науката, изкуството и културата.

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ


  1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и

създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.

  1. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез

създаване на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има необходимите условия.

  1. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти,

чествания и младежки дейности.

  1. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайетата на

читалищата.

  1. Събиране и разпространяване на знания за родния край.

  2. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението.ІV.ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
Включва организирането и провеждането на местни обичаи, тържествено отбелязване на бележити дати, национални и официални празници.
М.ЯНУАРИ


Честване на „Василица”- ромската Нова година

01.01.2017г.

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Празнуване Бабин ден и изложба на ръкоделия

м.януари

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Празнуване на Бабинден


21.01.2017г.

НЧ „Развитие1882”

гр.СимеоновградПразнуване на Бабинден

21.01.2017г.

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Бабин ден - ден на родилната помощ

21.01.2017г.

НЧ ”Пробуда 1930” с.Навъсен

Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Христо Ботев

06.01.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоПразнуване на Бабинден

21.01.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоПразнуване на Бабинден

21.01.2017г.

НЧ „Искра1936”

С. КалугеровоПразнуване на Бабинден


21.01.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

М.ФЕВРУАРИ

Вечер посветена на Апостола на свободата Васил Левски

17.02.2017 г.

НЧ „Развитие1882”

СимеоновградИзработване на мартенички от клуб”Приятели на библиотеката”

м.февруариНЧ”Развитие 1882” Симеоновград

Сирни заговезни – съвместно с читалищата от общината

м.февруари

НЧ”Развитие 1882” Симеоновград

Годишнина от обесването на Васил Левски

19.02.2017г.

НЧ”Пробуда 1928” с.Константиново

Подготовка за настъпването на Баба Марта –изработване на мартеници

м.февруари

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Празнуване на Сирни заговезни и

„Трифон Зарезан”-м.февруари

НЧ ”Пробуда 1930” с.Навъсен

Ритуал за зарязване на лозята и Сирни заговезни

м.февруари

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоИзготвяне на кът за Апостола на свободата- Васил Левски

19.02.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоИзготвяне на кът в чест на Апостола на свободата

19.02.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

Празнуване на

„Трифон Зарезан”

увеселителна вечер


м.февруари

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоПразнуване на

„Трифон Зарезан”

и Сирни заговезни


м.февруари

НЧ „Искра 1930”

с. Троян
М.МАРТ

Ден на самодееца – концерт

1.03.2017г.

НЧ”Развитие 1882” Симеоновград

Изработване на картички за Осми март от клуб „Приятели на библиотеката”

м.март


НЧ „Развитие1882”

СимеоновградПразник с вечните стихове за жената

07.03.2017г.

НЧ „Развитие1882”

СимеоновградДен на мартеницата-връзване на мартеници за здраве

01.03.2017г.

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Национален празник на България-поднасяне на цветя пред паметника в селото

03.03.2017г.

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Международен ден на жената- тържество и кулинарна изложба

08.03.2017г.

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Първа пролет- тържество

22.03.2017г.

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Връзване на мартеници за Баба Марта

01.03.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоПоднасяне венци на паметните плочи и спускане знамето на РБ

03.03.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоМеждународен ден на жената

08.03.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоПосрещане на пролетта

22.03.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. Свирково

Посрещане на Баба Марта – завързване на мартеници

01.03.2017г.

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Подготовка на ансамбъла за международния ден на ромите

м.март.

НЧ”Интеграция-2005” Симеоновград

Тържества по случай Баба Марта,Трети март,Осми март,Първа пролет

м.март

НЧ ”Пробуда 1930” с.Навъсен

Тържество по случай Осми март

08.03.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

Празнуване на първа пролет

22.03.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

Изработване на мартеници и закичване на млади и стари за здраве

01.03.2017г.

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоПразнуване на Осми март

08.03.2017г.

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоПразнуване на първа пролет с обяд и веселие

22.03.2017г.

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоБаба Марта-

изработване мартеници и закичване на млади и стари01.03.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Трети март-поднасяне на цветя пред паметната плоча на кметството

03.03.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Осми март – общоселско тържество

08.03.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Международен ден на театъра- представление

27.03.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Посрещане на първа пролет

22.03.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. ТроянМ.АПРИЛ

Ден на детската книга и изкуствата за децата

01.04.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Лазаровден , участие във великденската изложба в Симеоновград и отпразнуване на Великден

м. април

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Подготовка за събора „С песните на Янко Петров”

м. април

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоУчастие на великденската изложба в община Симеоновград

м. април

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоДен на лъжата

01.04.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоВеликден –участие в изложба

м. април

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоИзложба Великден

м.април

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

Великденско хоро

м. април

НЧ ”Пробуда 1930” с.Навъсен

Тържество по случай международния ден на ромите

08.04.2017г.

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Организиране на изложба по случай Великден

месец април

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Участие във великденската изложба в община Симеоновград

м.април

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Международен ден на детската книга – „Дари книга”

04.04.2017г.

НЧ „Развитие1882”

гр.Симеоновград„Лазаруване”

в кв. Злати дол08.04.2017г.

НЧ „Развитие1882”

СимеоновградСветовен ден на книгата и авторското право

„Маратон на четенето”20.04.2017г.

21.04.2017г.НЧ „Развитие1882”

Симеоновград

М.МАЙ

Ден на библиотечните и информац. работници – „Библиотекар за един ден”

11.05.2017г.

НЧ „Развитие1882”

Симеоновград„Просветното дело в Хасковска област през Възраждането”

24.05.2017г.

НЧ „Развитие1882”

СимеоновградКонцерт на група „ZERO”

м.май

НЧ”Развитие 1882” Симеоновград

Четене-маратон,дискусия книгата или компютъра

м.май

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Ден на българската писменост

24.05.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоПразнуване Гергьовден

м. май

НЧ ”Пробуда 1930” с.Навъсен

Подреждане на кът в библиотеката по случай празника на славянската писменост и култура

24.05.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

Празнуване на Гергьовден и участие в събора”С песните на Я.Петров”

м. май

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоГергьовден и подреждане на витрина в по случай празника на славянската писменост и култура

м.май

НЧ „Искра 1930”

с. ТроянМ.ЮНИ


Докосване до творчеството на Ботев

02.06.2017г.

НЧ „Развитие1882”

гр.СимеоновградОтбелязване деня на Ботев и на загиналите за национално освобождение на България

02.06.2017г.

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Общоселски събор „Еленка”

03.06.2017г.

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Подреждане на кът в библиотеката по случай Деня на детето

01.06.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоПоднасяне на венци пред паметника на Хр.Ботев

02.06.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоДен на детето

01.06.2017г.

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Отбелязване деня на Ботев и Иван Велев

02.06.2017г.

НЧ ”Пробуда 1930” с.Навъсен

Отбелязване деня на детето

01.06.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

Отбелязване деня на Ботев

02.06.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

Участие в „Старопланински фолклорен събор”

м. юни

НЧ „Искра1936”

с. Калугерово„Рисунка на асфалт „–

по случай деня на детето01.06.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Ден на Ботев- литературно четене с децата

02.06.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян
М.ЮЛИ


„Забавно лято в библиотеката”- Лятна читалня

м.юли

НЧ „Развитие1882”

гр.СимеоновградКръжок с по-малките ни читатели

м.юли

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Участие във фолклорен фестивал с.Дорково

м.юли

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоУчастие в регионални мероприятия и празнуване на Илинден

м.юли

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Организиране на екскурзия до историческа местност

м.юли

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоЕкскурзия до историческа забележителност

м.юли

НЧ”Пробуда-1930” с.Навъсен

М.АВГУСТ


„Кръжок приложни изкуства”кв.Злати дол

м. август

НЧ „Развитие1882”

гр.Симеоновград„Изложба -базар на редки и екзотични растения”

м. август

НЧ „Развитие1882”

гр.СимеоновградУспение Богородично - празник в църковния двор

м. август

НЧ”Пробуда-1930” с.Навъсен

Успение Богородично

15.08.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

Участие на фолклорната група в събора „Богородична стъпка” Минерални бани

м. август

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоУспение Богородично

15.08.2017г.

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоУспение Богородично

15.08.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоУспение Богородично-екскурзия и празнуване на лични празници

м. август

НЧ „Искра 1930”

с. Троян
М.СЕПТЕМВРИ


Среща с писател

м. септември

НЧ „Развитие1882”

гр.СимеоновградРаботен семинар „Споделяне на добри практики” с читалищата от община Симеоновград

м. септември

НЧ „Развитие1882”

гр.СимеоновградПодготовка танци с ансамбъла на читалището

м. септември

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград
м. септември
Участие на фестивалите в Раднево и с.Орешец

м. септември

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоЧестване на Съединението на България

06.09.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Честване на Независимостта на България

22.09.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Честване на Съединението на България

06.09.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоЧестване на Независимостта на България

22.09.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. Свирково
М.ОКТОМВРИ


„Ден на народните будители”-презентация

31.10.2017г.

НЧ „Развитие1882”

СимеоновградИзложба на кръжока по приложни изкуства

м.октомври

НЧ”Развитие 1882” Симеоновград

Международен ден на възрастните хора-общоселско тържество

01.10.2017г.

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Участие в Златна есен

м.октомври

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Концерт на самодейци за празника на Петковден

м.октомври

НЧ ”Пробуда 1930” с.Навъсен

„Ден на пенсионера”

01.10.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново

Участие на певческа група на събора „Златна есен”

Симеоновградм.октомври

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоУчастие на фолклорни събори в с.Доситеево,с.Обручище и с.Добрич

м.октомври

НЧ „Искра1936”

с. Калугерово„Ден на пенсионера”-празник

01.10.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоТържество по случай Димитровден

26.10.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. Свирково„Ден на пенсионера”

01.10.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. ТроянМ.НОЕМВРИ


„Ден на българския художник”- картинна изложба на местни художници

м.ноември

НЧ „Развитие1882”

гр.СимеоновградПразник за деня на християнското семейство

21.11.2017г.


НЧ”Развитие 1882” Симеоновград

„Ден на народните будители”

01.11.2017г.

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Изработване с по-малките ни читатели коледни украшения

м.ноември

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Ден на народните будители

01.11.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоДен на християнското семейство и църковния празник Андреевден

м.ноември

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоПразнуване на личните празници на жените

м.ноември

НЧ „Пробуда-1930” с.Навъсен

Ден на народните будители

01.11.2017г.

НЧ ”Просвета 1930” с.Дряново


Празнуване на Деня на християнското семейство и лични празници

м.ноември

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоПразнуване деня на народните будители и деня на християнското семейство

м.ноември

НЧ „Искра 1930”

с. Троян
М.ДЕКЕМВРИ


Коледа в читалището

21.12.2017г.

НЧ „Развитие1882”

гр.СимеоновградКоледно-новогодишно тържество и изложба плетива

м.декември

НЧ ”Пробуда”1928 с.Константиново

Участие в празника на града на танцов състав

06.12.2017г.

НЧ ”Интеграция-2005” Симеоновград

Тържество по случай Никулден

06.12.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоПразнуване на Коледа

25.12.2017г.

НЧ „Христо Ботев 1927”

с. СвирковоПразнуване на Никулден,Коледа и Нова година

м.декември

НЧ ”Пробуда 1930” с.Навъсен

Посрещане на Коледа и Нова година

м.декември

НЧ”Просвета 1930” с.Дряново

Тържество по случай Никулден

06.12.2017г.

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоПосрещане на Коледа и Нова година

м.декември

НЧ „Искра1936”

с. КалугеровоПразнуване на Никулден

06.12.2017г.

НЧ „Искра 1930”

с. Троян


Посрещане на Коледа и Нова година

м.декември

НЧ „Искра 1930”

с. Троян

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност за 2017 г. е изготвена въз основа на предложенията за годишни програми на всяко читалище от община Симеоновград за 2017 година.
Приложение №1-Предложение за годишна програма от НЧ ”Развитие 1882”-Симеоновград

Приложение №2-Предложение за годишна програма от НЧ ”Пробуда 1928”-с.Константиново

Приложение №3-Предложение за годишна програма от НЧ ”Искра 1936” -с.Калугерово

Приложение №4-Предложение за годишна програма от НЧ ”Искра 1930” -с.Троян

Приложение №5-Предложение за годишна програма от НЧ ”Пробуда 1930” – с.Навъсен

Приложение №6-Предложение за годишна програма от НЧ „Христо Ботев 1927”

с. Свирково

Приложение №7-Предложение за годишна програма от НЧ ”Просвета1930” –с.ДряновоПриложение №8-Предложение за годишна програма от НЧ ”Интеграция 2005”-Симеоновград

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница