Програма за развитие на Физическата култура и спорт в Община Асеновград за периода 2009 2013 годинаДата23.10.2018
Размер89.32 Kb.
#93140
ТипПрограма
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

за развитие на Физическата култура и спорт в Община Асеновград

за периода 2009 – 2013 година
РАЗДЕЛ -І
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Спорта и като цяло Физическата култура в съвременния свят е една от основните дейности с огромно влияние в развитието на човешкото общество.

Съвременната система за Физическото възпитание и спорт изисква ясна стратегия и цялостна концепция за нейния характер, място и роля, като неразделна част от социалната политика на държавата и обществото. Различните направления, които отразяват дейността по развитието на масовия спорт, спорта в училищата, спорта за високо спортно майсторство и състоянието на спортно-материалната база са необходими и задължителни компоненти на икономическите и социални промени в съвременното общество.

Въпреки постигнатите положителни резултати, направения анализ показва че:


 • Значително се влошава физическото развитие на младото поколение по отношение на неговата активност, нараства употребата на алкохол и тютюнопушене, бележи ръст нагоре употребата на наркотици сред младижите и редица други социални деформации.

 • Липсата на финансови средства в спортните клубове води до спадане нивото на учебно-тренировъчения процес и до недостатъчно финансиране на подготовката на най-добрите ни спортисти за участие на състезания от държавния и международния спортен календар

 • Забелязват се сериозни трудности в стопанистването и модернизирането на спортната база.


РАЗДЕЛ ІІ
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ


 1. Създаване на условия и ресурсно осигуряване на спортните клубове, развиващи дейноста си на територията на община Асеновград.

 2. Извеждане на висок тренировъчен режим, спортната подготовка на високоразредните спортисти

 3. Модернизиране на спортно-материалната база.

 4. Популяризиране на достиженията на асеновградския спорт сред населението не само в нашата община.РАЗДЕЛ ІІІ
ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Създаване нужните организационно-управленски и материално -технически предпоставки, при решаване проблемите на физическата култура и спорта.

За изпълнението на тази цел, необходимите принципни подходи следва да бъдат: 1. Осъществяване на необходимата координация, синхрон и оперативно взаимодействие между общинските институции от една страна и специализираните спортни организации – спортните сдружения и клубове от друга.

 2. Изграждане на система от състезания, която да се превърне в основен двигател на спорта в училищата.

 3. Създаване на условия за подобряване подготовка на нашите най-добри спортисти за успешно участие в Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри.

 4. Модернизация на спортно-материалната база.


РАЗДЕЛ ІV
ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

1.Физическо възпитание и спорт за всички.


Приоритетна задача в тази област е създаване на условия, особено на децата и младите хора към активен двигателен режим и здравословен начин на живот. Разнообразие от неорганизирани и организирани форми на занимания с физически упражнения и спорт. За целта:
1.1. Да се разработи двугодишна програма за поетапна реконструкция и модернизация на открити спортни площадки, в т.ч. детски площадки и спортни площадки по квартали и училища.
1.2. Да продължи изграждането на механизъм на координация при организиране и провеждане на масови състезания, спортни прояви и празници в рамките на спортния календар на Община Асеновград
1.3. По време на ваканции през летен и зимен период да се осигури свободен достъп до спортни обекти и съоръжения за ученици и деца, като за целта да се ангажират не само спортните клубове, но и директорите и преподавателите в училищата на нашата община.
2. Физическо възпитание и спорт в училищата
Водещата роля в това направление се определя от широкия обхват на занимаващите се – най-благоприятната възраст за формиращо въздействие на физическите упражнения и спорта при провеждане на учебно-възпитателен и тренировъчен процес. За целта:
2.1. да се изготви проект за развитието на масовия училищен спорт в началните, основните и средно образователни училища в Община Асеновград, като превенция срещу негативните уклони на съвременната цивилизация /наркомания, престъпност, алкохолизъм, хазарт/.

2.2. да се изградят Училищни Спортни Клубове в училищата, където децата да направят първите стъпки към високото спортно майсторство.

2.3. изграждане на училищна спортна лига по спортовете футбол, баскетбол и волейбол.
3.Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение
Особено място в това направление трябва да се отдели на работата с децата в неравностойно социално положение – слепи, глухи, инвалидизирани, от малцинствени групи, като чрез спортни мероприятия и състезания се обхванат по-голяма част от тях. За целта:
3.1. Да се предоставят за безплатно ползване на спортно-материалната база общинска собственост в определени дни и часове за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение.

4. Спортно майсторство
Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция изискват адекватна система за подготовка на нашите най-добри спортисти и нейното привеждане в съответствие с тенденциите на развитие на съвременния световен спорт, както и с настъпилите икономически и социални промени у нас7

Приоритет в това направление следва да бъде създаването на по-добри условия и предпоставки за издигане на учебно-тренировъчния и състезателен процес на световно равнище, чрез селективно и целесъобразно концентриране на материално-техническия и кадрови потенциал през различните етапи на общофизическа и специализирана подготовка. Продължаване усилията на общината да се подпомагат , финансово от общинският бюджет, спортните клубове, чиято дейност се извършва на територията на нашата община


5. Детски и юношески спорт
Работата с резерва на българския спорт, който подхранва с талантливи спортисти традиционните за Общината спортове –вдигане на тежести, кану-каяк, Футбол, борба, волейбол, баскетбол, спортни танци, изисква разработване напрограма, която да отговори на развитието на световния спорт в това направление, програма свързана с подбора на истински таланти с възможности за призови класирания в Европейски и Световни първенства. За целта:
5.1. Да се изгради ешелон от талантливи спортисти с показатели за развитие и постигане на резултати в цикъла 2009 – 2013 г.
5.2. От страна на спортните клубове да се изисква в подготовката на най-добрите спортисти да се внедрят нови, по-прецизни форми за организация на тренировъчния процес и усъвършенстване на неговите средства, методи, натоварвания и начин на управление, в светлината на съвременните тенденции на развитие на спорта в света.
5.3. Обосновано и обективно разработване на целевите задачи на тренировъчния процес ще определи и стратегията на подготовката на спортистите в различните цикли на тренировъчна и състезателна дейност, в т.ч. и управлението на спортната им форма пред отговорни състезания и първенства.
5.4. Въвеждане на договорна система с треньори и състезатели за обезпечаване на финансирането на подготовката и конкретизиране на резултатите, които трябва да се постигнат през различните години на цикъла 2009 – 2013 г.
5.5. Създаване на по-добри условия за подготовка на най-добрите спортисти към целогодишен непрекъснат тренировъчен процес за достигане режимът на тренировъчните натоварвания до равнището на националните стандарти за съответната възраст.

6. Спорт за високи постижения
Основен фактор в сферата на високото спортно майсторство за периода 2009 – 2013г. е подготовката и успешното участие на асеновградските спортисти в Европейските, Световни първенства.

За целта:


6.1. Подготовката на най-добрите асеновградските спортисти да се планира, организира и осъществи съгласно изискванията на националните отбори .
6.2. Върху подготовката на националните състезатели да се осъществи цялостен контрол и помощ, за да се реализира тренировъчен процес, отговарящ на съвременните тенденции на световния спорт и осигуряващ реализацията на високите цели и задачи. Това извежда на преден план някои изисквания в управлението на олимпийската подготовка през 2008 – 2012 г.


 • конкретизиране и повишаване отговорностите на състезатели и лични треньори по организацията и управлението на учебно – тренировъчния и състезателен процес.

 • непрекъснато актуализиране на целите, задачите, способите и средствата и тяхното насочване към действащите фактори на високите спортни постижения.

 • усъвършенстване на системата за комплексно възстановяване за достигане върхови постижения и призови класирания сред световния спортен елит.

Р А З Д Е Л   V
МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Една от основните форми за обвързване на Общината в развитието на спорта е подсигуряването на асеновградските спортисти на спортно-материална база предоставяща добри условия за тренировъчен и състезателен процес, чрез осигуряване на средства от общинският бюджет за нейната експлоатация, ремонт, реконструкция и модернизация.

Като основни задачи пред Община Асеновград по отношение на спортно-материалната база общинска собственост продължават да са:


 1. Осигуряване на оптимално функциониране и ползване по предназначение на спортните обекти и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

 2. Осъществяване от общинска администрация на ефективен контрол върху условията за безопасност, на която трябва да отговарят съоръженията за детски и спортни площадки.

 3. Предоставяне на спортните обекти за ефективно провеждане на учебно – тренировъчна и състезателна дейност. Изработване на механизми за координация между спортните клубове с цел по-пълноценно ползване на спортните обекти.

 4. Рекламиране на спортни обекти от общинска администрация, с цел представяне на възможностите които те предлагат за привличане на чужди отбори или организиране на състезания от национален мащаб.

 5. Обединяване на усилията наМинистерство на Физическото Възпитание и Спорта, Българските спортни федерации, Община Асеновград и спортните клубове за съвместна реконструкция и модернизация на съществуващите спортни обекти.

 6. Реконструкция на спортните обекти, за да бъде улеснено ползването им от хора с трайни или частични увреждания.

 7. Възстановяване на материално-техническата база за спортни занимания в училищата.

Р А З Д Е Л   VІ
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Финансирането на Програмата за физическо възпитание и спорт е съществен фактор за нейното ефективно функциониране при новите социално – икономически реалности.

Основни източници на финансиране:


 • от стопански сектор – за подпомагане на национални и местни спортни сдружения.

 • от общински бюджет – за подпомагане дейността на спортните сдружения, за финансиране на специални програми, насочени към подобряване здравето и физическата дееспособност на населението и преди всичко на децата и младежта.

 • от Министерство на Физическото Възпитание и Спорта

 • от собствени приходи на сдруженията – доброволни вноски на членове, приходи от спортни състезания, спортни услуги

 • от спонсорство и дарения

 • договори за реклама

 • от национални и международни програми финансиращи проекти в областта на спорта.

Р А З Д Е Л VІІ

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Реализирането на информационната политика в областта на физическото възпитание и спорта изисква рационално използване на съвременните възможности за средствата за масова информация – печатни издания, радио, телевизия, интернет.За изпълнение на целта е нужно:


 • Възпитаване на младите в потребността от спорта, чрез средствата за масова информация и системно да се информира обществото за предимствата и ползата от заниманията с физически упражнения и спорт.

 • Да запознава обществото с успехите на асеновградските спортисти и отбори.

 • Нашата общественост трябва да се запознае с труда, който полагат спортистите и треньорите по време на подготовката си.

 • Да продължи търсенето и използването на огромните възможности на интернет за новостите в спорта, борбата с наркоманията и др. като медицински и допинг контрол.


Програмата е приета на тридесет и второто Редовно заседание на Общински съвет Асеновград на 25.11.2009 год.
Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs -> reshenia 2007 2011 -> prilojenia
prilojenia -> Приложение №4 с п и с ъ к
prilojenia -> Приложение 1 утвърдили: председател на общински съвет: / кирил трендафилов/ кмет на общината
prilojenia -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград
prilojenia -> Вид и описание на имота
prilojenia -> Приложение 1 анализ на ситуацията и оценка на потребностите
prilojenia -> Поделение Сметка
prilojenia -> Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница