Програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 2016 г. Анализ на състоянието на спорта в република българияДата11.05.2017
Размер426.21 Kb.
ТипПрограма


Приложение

към т. 1
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 2013 – 2016 г.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Социални въпроси

Законът за физическото възпитание и спорта дава значителна автономност в дейностите на спортните организации. При определяне на взаимоотношенията на държавната власт със спортните организации се получават несъответствия при реализация на правомощията. Липсата на адекватна координация между държавните и обществените спортни организации създава редица проблеми:  • спортните клубове ограничават работата с подготвителни групи, които са основни звена за подбор и селекция на талантливи деца;

  • методиките и единните програми на българските спортни федерации, които са в основата на учебните програми по спортна подготовка за спортните клубове и спортните училища, са разработени преди повече от 20 години;

  • част от учениците в спортните училища прекратяват активната си спортна дейност, преди да са завършили средното си образование;

  • нарушеното функциониране на клубовете води до неправилно развитие на спортните умения и до негативи при изграждане на ценностната система на подрастващите.

По данни на Eurobarometer1 като ниво на физическата активност на гражданите България се нарежда на последно място сред страните от ЕС, с едва 3 % редовно практикуващи спорт и 58% никога не участващи в спортни дейности.

46 % заявяват, че по местоживеене не им се предоставят достатъчно възможности за спорт и двигателна активност. По този показател България се нарежда също на последно място сред страните членки на ЕС.

Наблюдава се тенденция за увеличаване броя на хората с наднормено тегло. Почти половината от българите са с наднормено тегло (49,5%). 2

Неблагоприятна е тенденцията за все по-нарастващото обездвижване на подрастващото поколение – 51.0% са силно обездвижени. Нивото на физическото развитие и физическата дееспособност на децата и учениците, в сравнение с предишните поколения - техни връстници, е значително снижено.3

Само 4 % от българите са членове на спортни клубове, 3% в клубове за фитнес и здраве и 3% в други видове клубове.4

Тези констатации до голяма степен са резултат от незаинтересованост на голяма част от населението. Липсват рекламни кампании за спорта в свободното време и информираност на населението за ползата и възможностите за практикуване на физически упражнения и спорт в свободното им време. Недостатъчни са финансовите средства, които се заделят от държавата и общините за подобряване на условията за спорта в свободното време.

Доброволческата дейност в областта на спорта в свободното време не е утвърдена. Липсва система от мерки за стимулиране и поощряване на доброволчеството.

Извънучилищната спортна дейност, осъществявана от УСШ, ОДК, ЦРД и други общински структури, е сведена до минимум. В страната са останали действащи 7 УСШ и 54 ОДК и ЦРД. Намалени са възможностите за спортна изява на учениците, практикуващи спорт в тези структури.

Дейността на регистрираните Ученически спортни клубове в страната е силно занижена и формална, на практика в повечето от тях не се осъществява тренировъчна и спортносъстезателна дейност.

Практика е обучението в часовете по физическо възпитание в началния курс да не се провежда от специалисти, третият час по предмета ФВС в училищата не се провежда по предназначение, много от учениците се освобождават от часовете по ФВС.

Състоянието в университетския спорт не е по-различно. Наличието на сравнително добра и подходяща спортна база за студентски спорт е рядкост.

Няма добре изградени общински структури за координиране на работата между държавната и местната власт.

Разрушената структура и влошената организация влияят негативно и на състоянието на кадрите в националната спортна система. Липсата на квалификационни нива и нормативни документи, гарантиращи социална сигурност в тази професия, принуди много квалифицирани треньори да напуснат страната или да сменят професиите си. В тези условия тренировъчната и спортната дейност се водят от свободно наети специалисти, без контрол на тяхната квалификация, компетенции и опит. Допуска се слабо подготвени кадри да занимават подрастващите във възраст, когато те се изграждат комплексно и биват ощетявани. Много често се получават травми, увреждания или преждевременно отказване от занимания със спорт.

Нарушава се координацията при организиране и провеждане на дейности в областта на „Спорт за всички”. По този начин се затрудняват общините при провеждане на спортни занимания с населението и се създават негативни условия за подобряване на дейностите и продължителността на живота. Частични са проявите в различните форми на спорт с по - възрастното население.


Научно и медицинско осигуряване

Състоянието на научното и медицинското осигуряване не отговаря на съвременните изисквания на тренировъчната и състезателната дейност.

Със закриването на Центъра за научно-приложна дейност в спорта (ЦНПДС) и окръжните научно – приложни лаборатории, селекцията и контролът на тренировъчния процес в спортните училища и Центровете за високо спортно майсторство са силно занижени.

Обезпокоителни са пропуските в организацията и качеството на медицинското осигуряване и комплексното възстановяване на спортистите.

Борбата с използването на допинг е основен приоритет на Съвета на Европа, Комисията на Европейския съюз, Световната антидопингова агенция /WADA/, Международния олимпийски комитет, ЮНЕСКО и всички организации, свързани със спорта. За съжаление, през последните пет години има много случаи на положителни допинг проби на елитни спортисти.
Спортна инфраструктура

В последните години спортната инфраструктура е в постоянен регрес. Паралелно с намаляване на социалното значение на спорта се пренебрегва поддръжката и обновяването на спортната база. В момента основни характерни белези са морално остарелите съоръжения, лоша поддръжка и единични опити за ново строителство на спортни площадки и зали. Недостатъчен е броят на специализираните спортни площадки по местоживеене, на велоалеи и други спортни съоръжения, които предоставят възможност за самостоятелно или организирано практикуване на спорт. Липсва нормативен акт, които да регламентира тяхното съответствие с международните и национални стандарти.

Съществуващите спортни съоръжения в значителната си част не са достъпна среда за хора с увреждания. За тази част от населението няма нормални условия за занимания със спорт и интегрирането им в обществото в тази среда. Липсата на адаптирана спортна база и недостатъчният брой специалисти по адаптирана физическа активност /АФА/ съществено затрудняват развитието на спорта за хора с увреждания. Интегрираните ученици с увреждания в общообразователните училища са лишени от възможността да се занимават с ФВС.

Проблем е и закъснялото включване (1.09.2010г.) на спорта към Европейските програми, с индиректно финансиране чрез програми за местно развитие, образование, младежта в действие и др. Същевременно в бюджета на Република България и Европейския съюз не се определят средства, конкретно за реализация на планирано изграждане на спортна инфраструктура.

Общият брой на регистрираните в публичния регистър спортни обекти и съоръжения за социален туризъм към 2010г. на територията на Република България е 3 096, като 90% от регистрираните обекти се управляват от съответните общини, 7% са държавна собственост и 3 % частна собственост.
Роля на субектите в националната спортна система

Основна роля и отговорност при реализация на общите идеи за развитие на спорта имат субектите в националната спортна система – държавните и местните власти и спортните организации.

Включването на обществени спортни организации като сдружения с нестопанска цел и други неправителствени организации, ангажирани със стопанисване на спортни съоръжения и популяризиране на спорта при запазване на тяхната автономия, взаимно да се допълват, като:


  • Министерството на младежта и спорта чрез нормативни актове и програмни документи организира, управлява, подпомага, стимулира и реализира цялостната държавна политика в спорта;

  • Местното самоуправление реализира характерни видове спортни дейности;

  • Спортните организации и други неправителствени структури, при запазване на тяхната автономия с обективни и оптимизирани взаимоотношения с държавните и местни власти се ангажират с управление и ползване на спортни съоръжения, популяризиране на спорта и повишаване на авторитета на държавата чрез спортните постижения на международно ниво.

Министерството на младежта и спорта, изпълнявайки своята мисия, насочва усилията си към работа на широк фронт с подрастващите спортисти. Използвайки постигнатите успехи от елитните представители на различни спортове, се създава съвременна ценностна система на младите спортисти. Високите постижения на състезатели, треньори, съдии и деятели да се разпространяват като добри практики и да мотивират активност на гражданите за занимание със спорт като предпоставка за развитие както на спорта за всички, така и на спорта за високи постижения.

Съществена част от мисията е насочена към превенция в борбата с насилието и дискриминацията в спорта и при спортни състезания. Спазване на правилата за „Честна игра” без уговаряне на изхода от спортните състезания и неупотреба на допинг.

Образованието и квалификацията на спортните кадри и обучението им през целия живот, обвързано с коректна система за оценка на труда и тяхното стимулиране, е в основата на социалната им сигурност и предпоставка за достойно изпълнение на тяхната мисия.

Грижите за спортистите от детско-юношеска възраст и следващото осигуряване на нормален живот в условията на пазарна икономика са насочени към създаване на възможности за „двойна кариера”. Реализацията на тези грижа ще гарантира добро образование на талантливите и изявените млади спортисти и оптимални условия за съвместяване на придобита професия от образованието и продължаваща спортна активност в сферата на спорта за високи постижения. Грижите приобщават в спортни дейности спортисти от различни възрасти, населението в извънработно време, хора с увреждания и в неравностойно положение, социални партньори със спортни амбиции, фенове, зрители и др., получават подкрепа от държавните и регионалните структури за активно и пълноценно изпълнение на основните задачи. Условията за практикуване на спортовете са най-добри при ползване на съвременни и качествени открити и закрити спортни съоръжения.

Включените спортове да отразяват потребностите на населението и практикуването им да е при достъпни условия и цени за всички целеви групи.


ВИЗИЯ

Изграждане на функционираща система за физическо възпитание и спорт в Република България, за насърчаване на двигателната активност и практикуването на спорт и социален туризъм от гражданите, като фактор за постигане на значителен социален ефект и имаща за цел да подкрепи развитието на спорта за високи постижения за издигане спортния престиж на нацията.


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Обединяване на усилията на всички държавни, обществени, неправителствени и частни организации за утвърждаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението, както и издигане на спортния престиж на нацията на световно ниво.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

  1. Насърчаване практикуването на физически упражнения и спорт от всички граждани без значение на социалния им статус, пол, възраст, етнически произход, вероизповедание и др.

  2. Развитие на детско-юношеския спорт и на спорта за високи постижения.

  3. Изграждане и модернизация на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм.ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на двигателната активност и практикуването на спорт и социален туризъм от гражданите, като фактор за подобряване на общественото здраве и създаване на условия за развитие на спорта за всички

МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ИНДИКAТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Социален диалог между работодатели и служители при осъществяване на спортна дейност съобразно трудовата заетост и осигуряване на време и спортните съоръжения.

Изготвяне на административни актове, осигуряващи системата на организация на спорта извън работно време и профилактика чрез двигателна активност по време на трудовия процес

Министерство на младежта и спорта (ММС)


2014 г.

Приети административни актове

2. Форми на сътрудничество, базирани на структуриран диалог между държавата, общините и спортните организации


Организиране, реализиране и финансиране на дейности за опазване на психическото и физическото здраве на населението
Изграждане на общински и ведомствени структури – спортни клубове за развитие на спорта за всички

ММС

Общини


Спортни организации

2014 г.

2015 г.
Изградени и действащи консултативни съвети по въпросите на спорта към кметове на общини и областни управители Реализирани програми и проекти
Изградени спортни клубове на общински и ведомствен принцип

3. Социално включване във и чрез спорта


Интеграция на различните общности и създаване на равни възможности за участие в спортни дейности от национален и международен мащаб


ММС

Спортни организации

2015 г.

Включени различни групи от населението без разлика на социален статус, религия и етнос

4. Равнопоставеност между двата пола във всички аспекти на спортните политики

Реализиране на еднакви лични и социални ползи при участието на мъже и жени в спортни дейности

Спортни организации

Ежегодно

Увеличен брой на жените, включени в спортни състезания и прояви

5.Разработване на многогодишна Национална програма за активен живот на възрастните хора с индикатори за мониторинг на нейното изпълнение

Изграждане на спортни клубове за практикуване на двигателна активност и социален туризъм, за подобряване на здравето и удължаване на активния живот на възрастните хора

ММС

Общини


Спортни организации

2015 г.

Изградени и действащи спортни клубове

6. Осигуряване на достъпна среда и адаптирани програми за двигателна активност на специални групи от населението.

Осигуряване на условия за работа на специалистите по адаптирана физическа активност и програми за различни видове спорт за хора с увреждания и в неравностойно положение

ММС

Спортни организации с предмет на дейност спорт за хора с увреждания2015 г.

Действащи програми за хора с увреждания с включени квалифицирани специалисти

7. Ангажираност на спортните организации за развитие на спорта за всички.

Предоставяне на висококачествени спортни услуги на всички социални групи от населението.

Осигуряване на работна среда за квалифицирани спортно-педагогически кадриСпортни организации

2015 г.

Предоставяне на качествени услуги от квалифицирани специалисти

8. Постигане на работещ механизъм за развитие на спорта за всички.

Изграждане на функционални взаимовръзки на субектите в областта на спорта за всичкиММС

2014 г.

Работещ механизъм за развитие на спорта за всички

9. Създаване на условия и възможности за двигателна активност, практикуване на спорт за всички и социален туризъм от населението чрез оптимизиране на управлението на спорта в национален мащаб, подходяща инфраструктура, подобряване на информираността, насърчаване на доброволчеството и реализиране на програми

Изготвяне на нов Закон за спорта

Предприемане на действия за законодателни промени, свързани с развитие и финансиране на спорта


Подобряване на управлението и развитието на спорта в национален мащаб

Изграждане и модернизиране на спортната инфраструктура, предназначена за спорта за всички - от игрища за волейбол, баскетбол, за футбол на малки вратички, тенис на корт и плувен басейн


Регламентиране на спортни услуги и подобряване тяхното качество чрез Наредба за условията и реда за предоставяне на спортни услуги
Насърчаване на сътрудничеството между спортните и други организации, в това число и с частния сектор, за развиване и предлагане на спортни услуги и условия, благоприятстващи развитието на спорта за всички
Извършване на Национално представително проучване на потребностите и интересите за системни занимания с физически упражнения и спорт

Провеждане на национални, регионални и общински информационни кампании с цел популяризиране на двигателната активност и здравословния начин на живот

Разработване, финансиране и координиране изпълнението на държавни програми за насърчаване на различните групи от населението да поддържат и усъвършенстват своите двигателни възможности чрез практикуване на физически упражнения, спорт и туризъм. Програми за:

- спорта за всички;

- спорта през свободното време ;

- спорта, практикуван на възрастов, териториален, ведомствен и отраслов принцип;

- начално обучение за деца по вид спорт;

- спортни занимания за деца през ваканционните дни

Разработване, финансиране и изпълнение на общински програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за различните групи от населението. Участие на спортни клубове и туристически дружества при разработване и реализиране на тези програми

Разработване и изпълнение на програми в областта на социалния туризъм от Българския туристически съюз и туристическите дружества в областта на социалния туризъм с поети ангажименти за опазване на околната среда


Подобряване информираността на спортните организации за възможности за кандидатстване по европейски и други програми

ММС

ММС


Министерски съвет (МС)
ММС

Общини


Спортни организации
ММС

Общини


Спортни организации
ММС

ММС


Общини

Спортни организации

ММС

ММС


Общини

ММС


Общини

Спортни клубове

Туристически дружества
Български туристически съюз

Туристически дружества


ММС

Спортни федерации2014 г.

2014 г.

2015 г.

2014-2015 г.2014

Ежегодно
2015 г.


2016 г.

Ежегодно

Ежегодно


Ежегодно
ЕжегодноПриет Закон за спорта

Предприети действия


Изградени структури за управление на спорта


Изградени и модернизирани спортни обекти

Действаща Наредба за условията и ред за предоставяне на спортни услуги

Осигурено сътрудничеството

Извършено Национално проучване

Проведени Информационни кампании и спортни прояви


Реализирани програми за спорта за всички, включени участници, населени места. Финансирани проекти на спортни организации

Реализирани общински програми и дейности за спорта за всички, включени участници, населени места

Средства от общинските бюджети за спортни дейности
Реализирани програми в областта на социалния туризъм

Осигурена информация за кандидатстване по програми10.Обезпечаване на приоритетите на политиката в областта на спорта чрез държавния бюджет и включването им в оперативни програми за новия програмен период 2014-2020 г.

Увеличаване на средствата за развитие на спорта за всички.

Включване на конкретни дейности, индикатори и целеви групи от областта на спорта в оперативни програми за новия програмен период 2014-2020 г.ММС

Всички министерства, управляващи оперативни програмидекември 2013 г.

Обхванати целеви групи и конкретни дейности от областта на спорта в оперативни програми за новия програмен период 2014-2020 г.

11.Осигуряване на междусекторно сътрудничество и интегриран подход при разработване и изпълнение на политиката и приоритетите за развитието на спорта и социалния туризъм в Р България

Сформиране на обществени и консултативни съвети за развитие на спорта към ММС и на местно ниво

ММС

Всички министерства, отговорни за изпълнението на секторни политики Областните управители2014 г.

Създадени обществени и консултативни съвети за развитие на спорта и социалния туризъм към ММС и на местно ниво

Проведени заседания12.Оптимизиране на условията и възможностите за избор и достъп на хората с увреждания за занимания с физически упражнения и спорт с цел социално включване

Създаване на достъпна спортна инфраструктура, условие за практикуване на спорт за хората с увреждания

ММС

Министерство на образованието и науката (МОН)

Министерство на труда и социалната политика


ежегодно

Включени хора с увреждания, в спортни занимания и прояви

Реализирани спортни прояви13. Създаване на условия за практикуване на спорт, изява и реализиране на лични спортни резултати на служителите от системата на въоръжените сили и на служителите на Министерството на вътрешните работи, както и на членовете на техните семейства

Разработване, финансиране и реализиране на програми и проекти в областта на военния и полицейския спорт

Изготвяне и утвърждаване на държавен военен и полицейски спортен календар, съгласуван от съответните министри

Увеличаване на проявите, спортовете и дейностите, включени в държавния военен и полицейски спортен календар с оглед повишаване на физическата дееспособност, професионална работоспособност и усъвършенстване на специализираната подготовка

Разширяване на международния спортен обмен и сътрудничество. Подпомагане на подготовката и участието в прояви от международния военен и полицейски спортен календарМинистерство на отбраната

Министерство на вътрешните работи

Национална военна спортна федерация

Спортна асоциация на МВР2014 г.

Реализирани програми,

Реализирани проекти

Проведени спортни прояви, участници


14. Създаване на условия за двигателна активност на работници и служители в предприятия и учреждения

Координиране на действията със синдикатите и работодателите за създаване на социален климат за занимания със спорт на работниците и служителите.

Стимулиране на работодатели с принос в корпоративната социална отговорностСпортни организации на отраслов принцип

работодатели2014 г.

Изграден механизъм за координация и стимулиране

ПРИОРИТЕТ 2: Двигателна активност и спорт в образователната система

МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Насърчаване на учащите към двигателна активност и системно практикуване на спорт и туризъм, като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие

Разширяване на обхвата от организационни форми за занимания с физически упражнения и спорт, като средство за привличане на децата за участие в учебни занимания и завършване на образование

Увеличаване на ресурсите на държавата, общините и неправителствените организации за стимулиране на извънкласните спортни и туристически заниманияММС

МОН


2014 г.

Разширен обхват на организационни форми

Увеличен ресурс2. Подобряване на условията за реализиране потребностите на учащите във висшите училища за практикуване на физически упражнения и спорт

Изграждане и развитие на студентски спортни клубове към висшите училища

Модернизиране на спортната база във висшите училищаММС

МОН


Висши училища

Постоянен
2016 г.

Новоучредени и действащи спортни клубове

Висши училища с модернизирана спортна база3. Оптимизиране на условията за изграждане на умения и навици на децата от детските градини, учениците, студентите, децата с увреждания и децата в риск за активен двигателен режим, практикуване на спорт и спортна изява, здравословен начин на живот и успешно социално включване в обществото

Увеличаване на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и бюджетите на общините
Осъществяване на контрол по отношение на нормативните изисквания за квалификацията и образователния ценз на спортно-педагогическите кадри в училищата

Оптимизиране на условията за осъществяване на специална закрила за деца с изявени дарби в областта на спорта за учащи

Координиране на подготовката, организацията

и провеждането на ученическите игри за учениците от общообразователните и специалните училища


Координиране на организацията и провеждането на дейностите в областта на спорта във висшите училища

Подпомагане реализирането на дейности, свързани с адаптираната двигателна активност и адаптирания спорт за децата със специални двигателни потребности

Разработване на механизми за стимулиране на спортните специалисти в детските градини, училищата, висшите училища, спортните организации и тези занимаващи се с адаптираната двигателна активност и адаптирания спорт за децата със специални двигателни потребности


МОН

ММС


НСОРБ

МОН


РИО на МОН

ММС


МОН

Спортни федерации

НСОРБ
ММС

Спортни федерации

Асоциация за студентски спорт „Академик”

Висши училища

ММС


2013г.

ежегодно

2013-2016 г.

2013-2016 г.


2013-2016 г.

2014 г.


Изготвени документи за включване в оперативната програма на МС

Осъществен контрол


Актуализирана Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Участващи ученици

Участващи студенти

Участващи деца

Работещ механизъм
4. Осигуряване на възможност за избор и достъп на учащите от различните възрастови групи, децата в риск, децата със специални двигателни потребности до занимания с физически упражнения и спорт


Създаване на условия и организация за практикуване на спорт, чрез разработване, финансиране на проекти на спортни организации, по програми в областта на спорта за децата от детските градини, учащи, деца в риск и със специални двигателни потребности

Подпомагане на обществено - полезната дейност на спортни организации, администриращи спорта за учащи, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност чрез предоставяне необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява за учениците, студентите, децата със специални двигателни потребности и децата в риск


Подпомагане създаването и дейността на спортни клубове в областта на спорта за учащи


ММС

Спортни организации


ММС


ММС и съотвените министерства

Спортни федерации

Висши училища


2013-2016 г.

2013-2016 г.

2013-2016 г.Разработени и реализирани програми и проекти за двигателна активност, практикуване на спорт от учениците, студентите, от ученици и студенти с увреждания, деца със специални двигателни потребности и деца в риск

Реализирани програми и проекти

Новоучредени и действащи спортни клубове


ПРИОРИТЕТ 3: Създаване на условия за осъществяване на селекция и развитие на деца с изявен спортен талант, за изграждането им като спортисти с възможности за реализиране на високи спортни постижения и утвърждаване на спортните училища като институции за подготовка на високомотивирани състезатели за националните отбори на Република България

МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ИНДИКAТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Създаване на условия за оптимизиране на организацията и съдържанието на извънкласната и извънучилищна тренировъчна и състезателна дейност, като фактор за привличане и селектиране на двигателно надарени деца за детско - юношеския спорт

Подбор и селекция на двигателно надарени деца от спортните клубове

Актуализиране на съществуващите и прилагане на нови научно обосновани методи за подбор и селекция
Спортни училища

Спортни клубове

ММС

Висши училищаСпортни федерации

Постоянен

Постоянен
Осъществен прием на талантливи деца в спортни училища
Приложени актуализирани и нови научни методи

2.Създаване на условия от Български спортни федерации за обособяване на олимпийски резерв на представителните отбори, в т.ч. и за хора с увреждания

Усъвършенстване на системата за взаимовръзка между политиката на Българските спортни федерации и обособените центрове, спортни клубове и спортни училища за единна методика при подготовката и участие в състезания
Утвърждаване на критерии за планомерно дългосрочно развитие и ефективност на тренировъчния процес на олимпийския резерв

ММС

Спортни федерации

Спортни училища

Специални училища за ученици с увреждания Спортни клубове2015г.
2014 г.

Усъвършенствана и работеща система

Утвърдени критерии3. Създаване на условия за ефективно взаимодействие и координация между спортните училища, спортните организации и висшите училища, обучаващи спортни специалисти за изграждане на подкрепяща среда за професионална и личностна реализация на младите спортисти

Изготвяне и прилагане на гъвкави модели на обучение, позволяващи реализиране на „двойната кариера” – образование и спорт

Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на спортно - педагогическите кадри


Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на условия за по-ефективни връзки със спортните организации и бизнеса, за бъдеща професионална реализация на учениците, обучаващи се в спортните училища.
Своевременно откриване на дарбите, интегриране на ресурсите – материални и професионални, за развитие на спортния талант и неговото реализиране, чрез усъвършенстване на формите за приоритетно финансиране с целеви средства от държавата, за финансово стимулиране чрез стипендии и подпомагане на селекцията и спортната подготовка на учениците в спортните училища
Актуализиране на учебните програми и разработване на нови учебни програми по спортна подготовка и по спортно – педагогическа специализация, съобразно новите научни методики за развитие на съответните спортове

ММС

МОН


Висши училища
ММС

МОН


Висши училища
ММС

МОН


Висши училища

ММС


Спортни училища

ММС


МОН

Висши училища

Постоянен
2014 г.

2015 г.


Постоянен

ПостояненПрофесионална реализация на спортни специалисти

Изградена система за квалификация

Реализирани спортни специалисти

Реализирани спортисти

Актуализирани и брой разработени учебни програми


4. Създаване на условия за ефективен учебно – тренировъчен процес в държавните спортни училища и развиване на спортния талант на състезателите от спортния резерв

Усъвършенстване на системата за контрол на работата на директорите и учителите по спортна подготовка, по отношение спазване на нормативните актове и изпълнение на планираните задачи, свързани с учебно – тренировъчната дейност на учениците спортисти
Развитие на създадените олимпийски звена по водещи за страната спортове в държавните спортни училища, чрез актуализиране на критериите за подбор и създаване на селекционни звена, по спортовете с утвърдени традиции и перспективи за развитие
Разработване и реализиране на програма за подпомагане на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на държавните спортни училища
Предприемане на действия за увеличаване на средствата във връзка със създаване на съвременни условия за качествена спортна подготовка в държавните спортни училища.


ММС

ММС


Държавни спортни училища

ММС


Държавни спортни училища

ММСПостоянен

2013-2016 г.

2013 - 2016г.

2014г.


Постигнати спортни резултати
Актуализирани критерии за подбор
Разработена и реализирана програма

Увеличени средстваПРИОРИТЕТ 4: Развитие и утвърждаване на спорта за високи постижения


МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ИНДИКAТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Изработване на перспективни планове за участие в ОИ – зимни и летни – 2016, 2018 и 2020г., съобразно натрупания опит и подчинени на принципите на многогодишната подготовка.

Утвърждаване на критерии за включване на състезатели в проектоолимпийските отбори, съобразно възраст и особености на вида спорт

Оптимизиране на периода за достигане на върхови спортни постижения и времето за тяхната реализация, съобразно годините на олимпийските игриММС

Български олимпийски комитет

Спортни федерации


2014 г.

Утвърдени критерии

2. Подготвяне и периодично актуализиране на съвременни методически ръководства за многогодишния тренировъчен процес, в комплексното развитие на популярните в Република България видове спорт (олимпийски и неолимпийски)

Изготвяне или актуализиране на единни системи за подготовка по различните видове спорт от Българските спортни федерации, включително на единните програми

Български спортни федерации

НСА В. Левски”
2015 г.

Изготвени или актуализирани единни системи за подготовка по различните видове спорт

3. Насърчаване на участието на жените в спортаПовишаване на участието на жените във всички видове спорт и създаване на условия за научно обоснован тренировъчен процес

Български спортни федерации

Спортни клубове2016 г.

Повишено участие на жените във всички видове спорт

4. Подпомагане на двойната кариера на елитни спортисти

Изработване на нормативна уредба за осигуряване на социалния статус на елитни спортисти в структурите на МО, МВР, ВУ и други структури.

Осигуряване на стипендии за покриване на основни разходи за образованието на студенти-елитни спортистиММС

МО

МВРВисши училища

2014 г.

2015 г.


Подпомогната кариера на -елитни спортисти
Осигурени стипендии на студенти-елитни спортисти

5. Създаване на условия и възможности за развитие на спорта за високи постижения на местно, национално и международно ниво


Изготвяне на Методика за категоризация на спортовете в Република България
Реализиране на програми за елитен спорт и осигуряване на ефективен тренировъчен процес за постигане на спортни резултати на международно ниво

Развитие на потенциала на младите талантливи спортисти


Постигане на силен социален ефект чрез отразяването на постиженията на елитните спортисти и увеличена популярност на спорта сред подрастващите

Постигане на добра ефективност и целесъобразност при разходване на средствата чрез въведените точни параметри по програмите и контрол по изпълнение на целите, заложени в проектитеММС

ММС


Спортни организации

ММС


Спортни организации


2013 г.

Ежегодно


Ежегодно

Ежегодно


Ежегодно


Утвърдена Методика

Реализирани програми

Включени бенефициенти

Обхванати спортисти


Обхванати спортисти

Постигнати призови класирания на Олимпийски игри, световни и европейски първенства

Усвоени средстваПРИОРИТЕТ 5: Научно и медицинско осигуряване

МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ИНДИКAТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Установяване на равнището на физическото развитие, двигателните възможности и психическата работоспособност на различните социално-демографски групи от населението

Провеждане на национално представително изследване за установяване на равнището на физическото развитие, двигателните възможности и нервно-психическа реактивност на различните социално-демографски групи от населението.


ММС

НСА


Българска академия на науките

2016 г.


Проведено изследване, публикувани резултати

2. Здравна профилактика на включените в активна физическа, тренировъчна и състезателна дейност


Изграждане на система за профилактика на здравето на спортистите

МЗ

ММС


2014 г.

Актуализиране на Наредба №8 на МЗ от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи спорт

3.Превенция на разпространението и употребата на допинг и процедура за получаване на международна акредитация

Разработване на програма за антидопингово обучение.

Адекватен антидопингов контрол
Антидопингов център

Ежегодно

Действаща програма Обучени лица

Взети проби4.Усъвършенстване на методите за контрол и оценка ефективността на тренировъчните въздействия в системата на спорта за високи постижения


Извършване на специализирани тестове при елитни спортисти (КФТ и СПТ)

Включване в тестовите програми за контрол на спортната подготовка, на ученици от държавните спортни училища и състезатели от спортните центрове в страната


Разработване на методики за тестване ефекта от тренировъчните въздействия при спортисти практикуващи адаптирана двигателна активност.

Създаване на регионални звена за научно осигуряване на спортната подготовкаММС

Спортни федерации


НСА

ММС


Постоянен

2014


Тествани спортисти

Тествани ученици спортисти


Разработени методики

Създадени регионални звена


5. Усъвършенстване на системата за физикално възстановяване на елитни спортисти

Въвеждане в практиката на нови методики за физикално възстановяванеММС

2015

Нови методики

ПРИОРИТЕТ 6: Изграждане и модернизация на спортната инфраструктура в страната


МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ИНДИКAТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Подобряване на градската среда за практикуване на физически упражнения и спорт

Изготвяне на Наредба за условията и реда за устройството и безопасността на спортните уреди и съоръжения

Изграждане на широка мрежа от открити и закрити спортни съоръжения, включени в интегрираните проекти за местно развитиеММС

Общини


Институт по стандартизация


2015 г.
2016 г.

Действаща Наредба за условията и реда, за устройството и безопасността на спортните уреди и съоръжения

Изградени спортни съоръжения2. Приспособяване на обществената и образователна спортна инфраструктура към потребностите на ученици и студенти с увреждания


Проектиране и изграждане на съоръжения за физически упражнения и спорт, съобразно с потребностите на хората с увреждания

ММС

МРР


МОН

общини


Висши училища

2016 г.

Изградени съоръжения за физически упражнения и спорт, съобразно с потребностите на хората с увреждания

3. Подобряване на материално-техническата база за образование, обучение и спортни дейности

Извършване на основен ремонт, реконструкция на съществуващите бази за отдих и спорт на учащите, физкултурните салони, спортните зали, спортните площадки и увеличаване броя на същите.

МОН

Висши училища
2016 г.

Извършени ремонти

4.Подобряване (модернизация, реконструкция и осигуряване на спортно оборудване) на училищната спортна база, както и развитие на спортната база на детските градини

Изграждане на спортни центрове и съоръжения за комплексно обслужване на образователната система и спортните клубове

Извършване на основен ремонт и реконструкция на спортни площадки и салони
МОН


2016 г.

Извършени ремонти


5.Насърчаване сътрудничеството между общините, спортните организации и частния сектор, за развиване и управление на спортната инфраструктура


Въвеждане на регистрационен режим с последващ контрол и условия за управление и спортни обекти и съоръжения

Категоризация на спортните обекти и съоръжения
ММС

Общини


Спортни организации
ММС

Общини


Спортни организации

2013 г.

Ежегодно

Регистрирани спортни обекти и съоръжения

Категоризирани обекти

6. Осигуряване на съвременни условия за антидопингов контрол


Изграждане на съвременна, високо технологична антидопингова лаборатория, сертифицирана от Световната антидопингова организация (WADA)

Осигуряване на съвременна специализирана, технологична лабораторна апаратура, отговарящи адекватно на световните изисквания в областта на спортаММС


2014 г.Сертифициране от Световната антидопингова организация (WADA)


7. Осигуряване на съвременни условия за спорт и социален туризъм

Изграждане на нова спортна инфраструктура, включваща многофукционални спортни зали за различни видове спорт, открити спортни площадки, тенис кортове, закрити плувни басейни, осигуряваща възможност на населението за практикуване на спорта за всички и спорта за високи постижения, повишаване на здравния статус на нацията
Реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения, обекти за социален туризъм и туристическа инфраструктура.

Привеждане на спортните обекти и съоръжения на местно ниво във вид отговарящ на международните стандарти

Осигуряване на достъп до обектите и създаване на условия за спорт на хората с увреждания

Прилагане на енергоспестяващи технологииММС

общини


МРР

Спортни организации

ММС

общини


МРР

Спортни организации
2013 -2016г.

2013 -2016г.Брой изградени спортни обекти

Изградени, реконструирани и модернизирани обекти
8.Насърчаване на публично- частно партньорство за инвестиции в строителството, реконструкцията и модернизацията на спортните обекти и на обектите за социален туризъм по съвременни технологии

Осигуряване на условия за публично-частно партньорство
Увеличаване броят на изградените, реконструирани и модернизирани спортни обекти, осигуряващи качествени спортни услуги

Създаване на дългосрочно сътрудничество между публични партньори и частни партньори за дейности от обществен интересММС

Общини


частни инвеститори

2014 г.

ПостояненОсигурени условия

Реализирани публично-частни партньорства9. Повишаване на размера на средствата, които се осигуряват от държавния и общинските бюджети за експлоатация и издръжка на спортните обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост

Увеличаване размера на финансирането от държавата, общините, ведомствата и др. институции за изграждане, експлоатация и модернизация на спортни обекти и съоръжения.

Подпомагане с финансови средства спортни организации по проекти за изграждане, експлоатация и модернизация на спортни обекти и съоръженияММС

Общини


Спортни организации

Постоянен

Финансирани и реализирани проекти

10. Използване на възможностите на

новото поколение оперативни програми на страната за периода 2014-2020 г.Популяризиране на информацията относно възможностите за кандидатстване с проекти по оперативните програми

Кандидатстване с проектиММС

Всички министерства, управляващи оперативни програми

Общини


2014 – 2016 г.

Финансирани и реализирани проекти


ФИНАНСИРАНЕ
Средствата за реализиране на планираните мерки и дейности по Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. следва да се осигурят в рамките на утвърдените бюджети на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за съответните години.

В Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. са заложени мерки и дейности, чието финансово осигуряване следва да бъде обезпечено и чрез финансовите рамки на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
1 Special Eurobarometer, Sport & Physical Activity, March 2010

2 Проучване на НСИ 2008 г.

3 По данни на П. Слънчев и кол. (III Национално изследване на физическото развитие, физическата дееспособност и нервно-психическа реактивност на населението на Р. България от 0-70 г., 1992).

4 Special Eurobarometer, Sport & Physical Activity, March 2010


Каталог: Documents -> Documents -> Strategii
Documents -> Информация предоставена от българските спортни федерации
Documents -> На българска федерация по волейбол
Documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
Strategii -> Цели на администрацията за 2015 г. Наименование на администрацията: Министерство на младежта и спорта
Strategii -> Програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 2016 г. Анализ на състоянието на спорта в република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница