Програма за развитие на извънкласна и извънучилищна дейност в VІ оу „ Иван Вазов ГабровоДата17.08.2018
Размер45.04 Kb.
ТипПрограма

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзПРОГРАМА

за развитие на извънкласна и извънучилищна дейност

в VІ ОУ „ Иван Вазов” – Габрово

2012-2014г.
Извънкласната и извънучилищна дейност в VІ ОУ „ Иван Вазов” се развива, като желанието ни е учениците да усвоят общочовешки ценности, добродетели, да ценят изкуството и културата, да знаят как да говорят добре и как да се държат в обществото. Всички ученици се възпитават да обичат нашата родина, да ценят красотата на българската природа, като патрона ни – Бога на българската словесност – Иван Вазов, да ценят и уважават културата на европейските народи. Подкрепят се и се защитават правата на детето. Дава им се възможност за изява.

Възпитателният процес е част от учебния. В училище ще продължат да работят клубове, секции, студия, ателиета за извънкласна и извънучилищна дейност. Ангажираме учениците да вършат добри неща, защото те имат енергията да запълват своето свободно време с полезни дейности. Най – важното е, че учителите не пестят от свободното си време, работят до късно с желание, без това да им тежи. Това е дарбата на учителя – да успее да завладее учениците, да ги въведе в магията на полезните неща, да ги научи как да правят красиви и добри постъпки.

По традиция VІ ОУ „ Иван Вазов” отдава голямо значение на развитието на извънкласните и извънучилищните дейности както в областта на науката и културата, така и в сферата на изкуството, спорта и здравословния начин на живот. Предвижда се през следващите години работа в клубове по родолюбие, екология, участие във вокална група, в танцов състав, в приложни изкуства, разкриване на повече спортни секции за повишаване и укрепване здравето на учениците, акцентиране върху здравословното хранене, моделеране, конструиране. Училището ще работи по проекти, утвърждаващи българските традиции, за да запазим чувството за българското у всеки ученик и да съхраним националните и училищни ритуали. Ще работи за проучване и изучаване обичаите и традициите на другите европейски народи.

Извънкласните и извънучилищните дейности (ИИД) са форма на организация и взаимодействие между дейността на учителя и учениците с цел осъществяване на конкретни задачи, свързани с удовлетворяване на интересите и творческите търсения на учениците извън държавните образователни изисквания за учебно съдържание. Извънкласните дейности се осъществяват на доброволен принцип по желание на учениците със съгласието на родителите.


Обща цел:

Осмисляне на свободното време на учениците в VІ ОУ „ Иван Вазов”, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици в  риск от отпадане или  прояви на агресия и насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейностиСпецифични цели :

1. Повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности, чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа

2. Развиване на допълнителни знания, умения, и компетентности у учениците

3. Осмисляне на свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

4. Ограничаване броя на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).
Основни дейности:

Дейност   1: Включване на VІ ОУ « Иван Вазов» в проекти и подготовка на проектни дейности.

Дейност 2: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците в различни области:


 • Хуманитарни науки

 • Природоматематически науки и базови познания в областта на науките и технологиите

 • Здравно образование

 • Здравословен начин на живот

 • Комуникативни умения на роден език и на чужд език

 • Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

 • Културни компетентности – емоционално и естетическо творчество, съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства

 • Дигитални компетентности – използване на мултимедийни технологии, обработка на информация

Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците, включително през почивните дни и през периода на ваканциите, посредством създаване на секции, клубове по интереси, ателие, студия.

Дейност 4: Разработване и прилагане на програми за ученици в риск, с прояви на агресия или насилие. Развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в VІ ОУ « Иван Вазов».
Обхват на програмата:

Ученици от І до VІІІ клас, изявили желание за участие в извънкласните дейности, ученици с идентифицирана нужда от подкрепа, и ученици в  риск от отпадане или  прояви на агресия и насилие.


 Очаквани резултати

 • Възпитаване у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения

 • Пробуждане у ученика чувството за родова принадлежност и българщина чрез докосване до красотата на българската природата .

 • Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към гражданското общество. Изучаване културата на другите европейски народи

 • Превръщане на децата от наблюдатели в изследователи и откриватели Придобиване на артистични умения.

 • Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение на личната безопасност

 • Намаляване на агресията при подрастващите чрез толерантни игри и весели занимания

 • Задържане детското внимание и подпомагане усвояването на учебния материал

 • Намаляване броя на неизвинените отсъствия

 • Противодействие на детската престъпност, превенция на рисковото поведение и защита на децата от престъпни посегателства.

 • Опазване живота и здравето на децата през почивните дни и през периода на ваканциите, чрез осигуряване на осмислено свободно време.

Приета с Решение на ПС,

Протокол № 5 /11.01.2011г.

СТЕЛИАНА ПОСТОМПИРОВА

ДИРЕКТОРVІ ОУ “ ИВАН ВАЗОВ “


Инвестира във вашето бъдеще!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница