Програма за развитие на сектор „Рибарство 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюзДата01.03.2018
Размер269 Kb.
#60598
ТипПрограмаПроект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюзПРИЛОЖЕНИЯ

Образец № 1 – Предложение за участие и административни сведения за участника;

Образец № 2 – Техническо предложение;

Образец № 3 - Ценово предложение;

Образец № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
Образец № 5 - Декларация за приемане условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

Образец № 6 - Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Образец № 7 - Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите;

Образец № 8 - Проект на договор;Приложение

към публичната покана

ОБРАЗЕЦ № 1


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
Настоящото предложение за участие е подадено от: ………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)

и подписана от………………….…………………………………………….……..………………(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ………………………………………………….……………………………….…(длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
С настоящото заявяваме желанието си да участваме в откритата чрез публикуването на публична покана обществената поръчка с предмет: „Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“, финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г., при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на ............ (.........................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящото предложение за участие ще представлява споразумение между нас и възложителя.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.
Към настоящата предложение за участие прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.
Подпис и печат:……………............... Дата:………………2015 г.

(име и длъжност)


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование:.......................................................................................................................................

(участник/член на обединение/подизпълнител)
2. Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………........................................

Телефон:…………………………., Факс: ……………………….…..., Е-mail: ……………………
3. Лице, представляващо участника ................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………….……….............................................(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………...........................................(длъжност)

4. Лице за контакти: .……….……………………………………………………….................................

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………...........................................(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….……………………………………...................................................


5. Обслужваща банка ………………………………………………………..…….…........................

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………..........................................(адрес на банката)

………………………………………………………………………………………………………..............(IBAN сметка, BIC код на банката)
Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………...........................................................

Подпис и печат: …………………. Дата:

Приложение

към публичната покана

ОБРАЗЕЦ № 2


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО: ...........………………………………………………………………………………………………........

(наименование на Възложителя)
От:...........................................................................................................................................................

(наименование на участника)
с адрес:.................................................................................................................. ЕИК:..........................................,

тел.: …….........................................., факс: ............................................., e-mail: ….УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на откритата чрез публична покана обществената поръчка с предмет: „Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“, финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г.
Декларираме, че сме запознати с изискванията към изпълнението на обществената поръчка, така както са обявени от възложителя в техническата спецификация.

Съгласни сме с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.1. Настоящото предложение е валидно за срок от 60 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

2. Предлагаме:

2.1 Да извършим дейностите в съответствие с техническата спецификация и условията на проекта на договора;

2.2 Срок за изпълнение на поръчката – ............2015 г.
3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация и техническото предложение.
4. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложените от нас цени и обща стойност ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка.

Представяме на вниманието Ви:

1) Разбиране на предмета на поръчката.

2) Организация на работа, подход и методология.

3) Индикативна програма.


Подпис и печат: …………….……. Дата……………….

Приложение

към публичната покана

ОБРАЗЕЦ № 3

Ц Е Н О В О ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО: …………..…………………………………………………………………………………………................

(наименование на Възложителя)

От: ................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес:...........................................................................................................................................................


тел.: ……..........................................., факс: ............................................., e-mail:………………………
ЕИК:........................................, Дан.№ .............................., Регистрация по ЗДДС: .................................
Разплащателна сметка:

IBAN сметка.........................................

BIC код на банката .............................

Банка: ...................................................

Град/клон/офис: ...................................

Адрес на банката:.................................УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на откритата чрез публична покана обществената поръчка с предмет: „Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“.


За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с предварително обявените от Възложителя усливя, общата цена на нашата оферта възлиза на: ……………………………. - ………………………..(с думи ……………..) лева, без включен ДДС или ………………………..(с думи ……………..) лева, с включен ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ценовото ни предложение до изтичане на ............... (.....................) календарни дни, включително, от датата на отваряне на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Подпис и печат: …………….……. Дата……………….
Приложение

към публичната покана

ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП


Долуподписаният/ата .........................................................................................., адрес .............................................., л.к. №: ......................................., изд. на .............................................. от ................................................................, в качеството си на .................................................................................................................( управител, изпълнителен директор и др.) на ........................................................................ (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление: ....................................................................................., с ЕИК ............................, участник в обществена поръчка с предмет: „Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“.

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен кандидат/участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представляваният от мен кандидат/участник не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Нямам задължения/представляваният от мен кандидат/участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

5. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

6. Не съм/представляваният от мен кандидат/участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Предоставям следната информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените в настоящата декларация обстоятелства, и/или относно компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс


.................................. Декларатор/и: .......................................

дата на подписване подпис/и

Декларацията се подписва от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай, че кандидатът/участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Посочва се качеството на декларатора съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Приложение

към публичната покана

ОБРАЗЕЦ № 5


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки

за приемане на условията в проекта на договора
Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................................................

с адрес: .................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на........................г. от МВР гр. ............................................,

в качеството си на ...............................................................................................................................

на ...........................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:................................................................................................,

ЕИК ...................... - участник в обществена поръчка с предмет: „Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Съм запознат и приемам условията в проекта на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“.
……………… г. ДЕКЛАРАТОР: …………………….

гр. .....................Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.Приложение

към публичната покана

ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Долуподписаният(-ната) _______________________________________________________

с лична карта № _____________________, издадена на ________________ от ____________________, с ЕГН _____________________, с постоянен адрес: _______________________________________________ в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган) на _____________________________ (посочете правноорганизационната форма на участника/подизпълнителя), регистриран по фирмено дело № _____________ по описа за ________ г. на ______________________ съд, БУЛСТАТ (ЕИК) __________________ със седалище и адрес на управление:________________________________________________________________в качеството ми на участник/подизпълнител в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим/Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………Забележка: В т.1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.
2.Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

Забележка: В т.2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.
3.Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Свързано лице съм с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

Забележка: В т.3 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.
4.Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл.4, т…………… от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).
Забележка: Точка 4 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
5.Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал.4 и чл.5, т.3 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.


Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на лицето

__________________________

Наименование на участника и печат

__________________________

УТОЧНЕНИЯ:
В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.
Юрисдикции с преференциален данъчен режим”
По смисъла на § 1, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т.64 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
По смисъла на § 1, т.4 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим” са:
1. Вирджинските острови (САЩ) Княжество Андора; Ангуила (брит.);

Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); Вирджинските острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; Каймановите острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество Лихтенщайн; Република Малдиви; Република Маршалски острови; Република Мавриций; Княжество Монако; Монсерат, остров (брит.); Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република Панама; Независима държава Самоа; Република Сан Марино; Република Сейшели; Соломоновите острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови (брит.); Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или

2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал.9 или по чл. 8, ал.11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица,, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.
Свързани лица”
По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ).

Свързани лица” по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон са:1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

"Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
Съгласно чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, забраната по чл.3 от същият нормативен акт не се прилага когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Приложение

към публичната покана

ОБРАЗЕЦ № 7

СПИСЪК
на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите и удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата

Предмет на услугата

Дати/Период на изпълнение

Възложител/

Получател

Процент на изпълнение на участника1

1.

2.

3.


Приложения: …………………………………….

Подпис и печат: .......................... Дата: ....................................

Проект на договор

Приложение № 8

към

Публичната покана


Д О Г О В О Р
№ ………………../ ……………. 2015 год.

Днес, ……………….. 2015 год., в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с проведена обществена поръчка по условията и реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“, между:


1. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Управляващ орган на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР), ЕИК по Булстат 000649519 с адрес: гр. Бургас, бул. „Княз Александър Батенберг” № 1, представлявана от Янчо Янев – Изпълнителен директор и Антоанета Георгиева – главен счетоводител в дирекция ФСДУС, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и информационно обслужване“ (АПОФСДУСИО), наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
2. ……………………………., ЕИК …………. със седалище и адрес на управление:……………………………, представлявано от …………. с ЕГН ………., в качеството си на ………………… наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на цената за изпълнение на договора надлежно да изпълни услуга с предмет: „Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“, съгласно обхвата, посочен в Техническата спецификация и Техническото предложение, които са неразделна част от настоящия договор.
ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.
Чл. 2. Срокът за изпълнение на предмета на договора е до ……………..2015 год., но не по – късно от 15.12.2015 г.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа в срок до 5 работни дни от предаването й. Предаването се извърша, посредством приемо-предавателен протокол, неразделна част от настоящия договор.

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи грешки/пропуски/неточности при изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съобрази бележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да отстрани нередовностите в срок до 5 работни дни от получаването им.

(3) В случай, че в срока по чл. 3, ал. 2 от Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че са налице грешки/пропуски/неточности при изпълнението, тогава се приема че работата е приета.


III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Цената за изпълнение на дейностите по чл. 1 от Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на ………………. лв. (……………………. лева) без ДДС или ………………. лв. (……………………. лева) с ДДС, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение на дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, каквито и да било други суми.

(2) Възложителят дължи възнаграждението по следния начин:2.1. Авансово плащане, в размер общо на 50% (петдесет процента) от стойността на настоящия договор за изпълнение на дейностите по проекта, след представяне на встъпителен доклад с индикативна програма и издаването на фактура – оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и;

2.3. Окончателно плащане в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на договора – в срок до 30 (тридесет) работни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателния доклад за изпълнение на договора, финансов отчет и надлежно оформена фактура.

(3) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задачата.

(4) Възнаграждението се превежда по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банкa: …………..

IBAN: ……………………..

BIC :………………………….
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1) При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора условия.

2) Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1) Да извършва услугите по договора добросъвестно с грижата на добрия стопанин.

2) Да извършва услугите по договора чрез експертите, съгласно офертата.

3) Да изпълнява задълженията си по предмета на настоящия договор, съгласно предвидените в него срокове и условия за изпълнение.

4) Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

5) Да уведоми незабавно възложителя и да откаже изпълнението на задачата, в случай, че той или експерт от екипа са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ с бенефициента или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, включително и ако са предоставяли консултантски услуги на бенефициента, във връзка с проект по ОПРР.

6) Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”;

7) Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

8) Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

10) Да предостави възможност на Управляващия орган, Одитиращия орган, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

11) Да предостави на изпълнителния директор доклад за извършените работи.VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1) Да проверява изпълнението на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно качество, срокове и точност, без да пречи с действията си на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2) Да иска изпълнението на работата, възложена с договора в срок и по реда и при условията, договорени между страните.

3) Да откаже приемането на работата при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

4) Да поиска замяна на служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, участващ в изпълнението на договора, с друг при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора.

5) Да възлага конкретни задачи, свързани с предмета на договора, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1) Да заплати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията и по реда на договора.

2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията и/или документацията, свързана с изпълнението на договора, с която разполага.

3) Да оказва нужното съдействие за изпълнението на конкретно поставените задачи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. (1) Настоящият договор се прекратява:

1) С изтичане на срока по чл. 2.

2) При изчерпване на финансовия ресурс по договора.

3) При изрично писмено съгласие и от двете страни.

(2) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие:

1) при виновно и/или системно неизпълнение от страна на изпълнителя. Системно неизпълнение е неизпълнение на поставените задачи три и повече пъти;

2) при системно некачествено изпълнение. Системно некачествено изпълнение е неизпълнение на поставените задачи, три и повече пъти.
VIII. САНКЦИИ
Чл. 10. В случаите на виновно забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената по чл. 4, ал. 1.

Чл. 11. Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ще бъдат удържани от внесената гаранция за изпълнение на договора (в случай, че гаранцията е под формата на парична сума), като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.

Чл. 12. В случай на виновно неизпълнение на поетите с този договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 13. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл. 14. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 15. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 16. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия, са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл. 17. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.


X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 18. Представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури трябва да съдържат следната задължителна информация: получател (име на Възложителя); адрес; ЕИК по Булстат; Получил фактурата - (име на Ръководителя на проекта или на друго оторизирано лице); номер на документа, дата, място. В описателната им част следва да се впише следният текст: „Разходът е по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007-2013 г.”

Чл. 19. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

(2) При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(3) Отговорно лице за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е _______________________, тел. _______

Чл. 20. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 21. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 22. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1.Приложение № 1 - Техническа спецификация;

2.Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.Приложение № 3 – Ценово предложение;

4.Приложение № 4 - Окончателен доклад за изпълнението на договора;

5.Приложение № 5 - Финансов отчет за изпълнението на договора;

6.Приложение № 6 - Приемо-предавателен протокол по чл.3, ал.1 от настоящия договор;

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се подписа както следва:


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ЯНЧО ЯНЕВ ........................

Изпълнителен директор на ИАРА ................................

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител в дирекция ФСДУС1


 В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница