Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 гДата24.07.2016
Размер309.99 Kb.
#4050
ТипПрограма
НАРЕДБА № ........ от __.__.2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми” по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.


Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми” на приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007–2013 г.) /ОПРСР/ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство (ЕФР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения на брега на река Дунав и проекти за модернизиране на риболовния флот по река Дунав. Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:

 1. подобряване на безопасността и условията на работа;

 2. подобряване на хигиената на местата за разтоварване и съхраняване на уловите и качеството на продуктите;

 3. подобряване на опазването на човешкото здраве и здравето на животните.

 4. намаляване на отрицатерното и засилване на благотворното въздействие върху околната среда.

 5. подобряване на безопасността на борда на риболовния кораб;

 6. подобряване на селективността на риболовните уреди;

 7. подобряване на работните условия и хигиената на борда на риболовния кораб;

 8. повишаване на енергийната ефективност и подмяна на основните двигатели на риболовния кораб.

Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223), публикуван на български език в Специално издание 2007 г. на Официален вестник, глава 04 – Рибарство, том 09, стр. 224 и на Регламент на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007 , L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и в съответсвие с Регламент на Съвета (ЕO) № 2371/2002 трайното опазване и експлоатациа на рибните ресурси в рамките на Общата политика по рибарство на ЕС (OB, 27.08. 2002, L 284)

Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" се кандидатства с отделен проект.

(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.

(3) За финансово подпомагане по реда на тази наредба за инвестиции по сектор 01 с нов проект за един кораб се кандидатства веднъж на две години.

(4) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти, съгласно условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР.

Глава втора.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І

Обхват на дейностите
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно Приложение № 1:


 1. Сектор 01 – Инвестиции на борда на риболовния кораб.

 2. Сектор 02 – Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения на брега на р. Дунав.

 3. Сектор 03 - Инвестиции за разширение, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения по брега на р. Дунав.


Раздел ІІ

Финансови условия
Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в Глава 7 на ОПРСР.

Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 19.

(3) При изплащане на безвъзмездната финансова помощ по ал. 1, в изпълнение на планове за възстановяване на рибните запаси, 85 на сто от средствата се осигуряват от ЕФР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

(4) Изключение по ал. 1 за размера на одобрените инвестиционни разходи, при спазване на условията на ал. 1 и 2 са:

 1. инвестиции за риболовни кораби с обща дължина над 12 м, при които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 40 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

 2. инвестиции, свързани с подмяна на основния двигател на риболовния кораб, при които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 20 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

(5) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по сектор 01 за един риболовен кораб за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на лимита, определен на база формула за изчисление, съгласно Приложение № 2.

(6) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по сектори 02 и 03 не трябва да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

(7) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един риболовен кораб по сектор 01 не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 1 000 евро.

(8) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект по сектори 02 и 03 не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

(9) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по сектори 02 и 03 е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

(10) Предварителни разходи по чл.13, ал. 1, т. 4 и 6 са в размер до 5 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Чл. 8. Плащанията по проект могат да бъдат:

(1) по сектор 01 авансово и окончателно.

(2) по сектори 02 и 03 авансово, междинно и окончателно.

(3) Авансово плащане се допуска по реда и условията на чл. 21.

(4) Междинно плащане се допуска по реда и условията на чл. 23.

Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същата инвестиция е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Общността.

Раздел ІІІ

Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци /ЕТ/, юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

 2. да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/;

 3. да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност;

 4. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ);

 5. да са заявили вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(3) Кандидатите по сектор 01 трябва:

 1. да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, като действащ риболовен кораб през последните две години и извършващи риболов в река Дунав;

 2. да не са извършвали нарушение по Закона за рибарството и аквакултурите, установено с влязло в сила наказателно постановление за последните 3 години.

(4) Кандидатите по сектор 03 трябва:

 1. да са собственици на сертифицирани и регистрирани рибарски съоръжения като действащи рибарски съоръжения;

 2. рибарски съоръжения, по т. 1 трябва да имат изграден пункт за контрол на уловите.

(5) Юридическите лица по ал. 1 трябва да отговарят и на следното изискване: заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да притежават повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или непряко повече от 25 на сто от броя на гласовете в общото събрание на юридическото лице – кандидат за финансово подпомагане (с изключение на случаите посочени в чл. 4 ал. 4 от ЗМСП).

(6) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ, при установено нарушение на разпоредбите на чл. 31.
Раздел ІV

Изисквания към проектите
Чл. 11. Инвестициите по реда на тази наредба трябва да се реализират за риболовни кораби, извършващи риболовни дейности в река Дунав и рибарски съоръжения, разположени по брега на река Дунав на територията на Република България.

Чл. 12. (1) По сектор 01 се подпомагат проекти, при следните условия: 1. риболовният кораб трябва да е произведен 5 или повече години преди датата на кандидатстване и увеличаването на тонажа на кораба поради модернизиране на основната палуба, предназначено за повишаване на безопасността на борда, за подобряване на условията и хигиената на труда, както и на качеството на продуктите, се разрешава при условие, че тази модернизация не увеличава риболовния капацитет на кораба;

2. безвъзмездна финансова помощ се предоставя еднократно за смяна на основен двигател/и на риболовния кораб за целия програмен период като новият двигател трябва да:

 1. има същата или по-малка мощност от експлоатирания преди подмяната двигател за извършващи риболов кораби с габаритна дължина под 12 метра, които не са съоръжени с влачещ риболовен уред съгласно Приложение № 3 на настоящата наредба;

 2. има най-малко 20 на сто по-ниска мощност от експлоатирания преди подмяната двигател, за кораби до 24 метра габаритна дължина;

 3. се подменя с по-икономичен като новият двигател трябва да бъде с най-малко 20 на сто по-ниска мощност от експлоатирания преди подмяната двигател, за риболовен кораб с габаритна дължина повече от 24 метра, при условие че корабът попада в обхвата на Планове, изготвени в съответствие с насоки на Общността за държавна помощ с цел оздравяване и преструктуриране на търговци, изпаднали в затруднение и одобрени от министъра на земеделието и храните;

 4. за риболовни кораби до 24 метра и риболовни кораби използващи тралове над 24 метра, намалението на мощността на двигателя трябва да бъде извадено от референтното ниво, вписано в Регистъра на риболовните кораби на Република България.

3. Когато се постига намаляване с 20 на сто на мощността на двигателя, съгласно т. 3, намалението трябва да бъде извършено на база на индивидуалните технически характеристики на двигателя на риболовния кораб.

4. Безвъзмездната финансова помощ за защита на уловите и уредите от хищници, включително чрез промяна на материала на частите на риболовния уред, се предоставя при условие, че не се повишава риболовното усилие на кораба или не се намалява селективността на риболовния уред, както и при условие, че са взети всички адекватни мерки за избягване на увреждането на хищниците, съгласно разпоредбите на Директива на Съвета на ЕС 79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици (ОВ L 103/ 25.4.1979 , стр.1, Специално издание на български език глава 15, том. 1, 2007 г., стр. 77) и Директива на Съвета на ЕС 92/43/EИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206/22.7.1992, стр.7, Специално издание на български език глава 15, том. 2, 2007 г., стр. 109) и Закона за рибарството и аквакултурите.

5. Собствениците на риболовни кораби могат да кандидатстват за подмяна на риболовен уред с цел постигане на определена селективност, при условие че:

а) риболовният кораб е засегнат от Планове за възстановяване на рибните запаси, в следствие на което променя риболовния си метод и напуска въпросния риболовен район, за да отиде в друг район, където състоянието на ресурсите позволява осъществяването на риболов,

или

б) новият риболовен уред е по-селективен и отговаря на признатите критерии и практики за опазване на околната среда, които надхвърлят съществуващите регламентирани задължения в законодателството на Общността и в Закона за рибарството и аквакултурите.6. Безвъзмездна финансова помощ за първа подмяна на риболовен уред се отпуска:

а) при съответствие с новите технически изисквания за селективност, безвъзмездна финансова помощ се отпуска до датата, в която тези изисквания станат задължителни, или по изключение за кратък период след тази дата, който период е регламентиран в правото на Общността;

б) при намаляване въздействието на риболова върху видовете, които нямат търговско значение.

7. Подмяна на риболовен уред на борда на риболовния кораб се финансира до два пъти в рамките на програмния период 2007-2013 г.

(2) По чл. 5, т. 3 се подпомагат проекти, при следните условия:

1. Рибарските съоръжения трябва да бъдат на територията на пристанища, регистрирани от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.2. За кандидатстването по сектори 02 и 03 трябва да има минимален брой от 10 регистрирани риболовни кораби, за да бъдат осъществени инвестициите.

Раздел V

Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 13. (1) Допустими за финансиране са разходите, посочени в заявлението за кандидатстване, предназначени за постигане целите по чл. 2, както следва:

 1. разходи за строително-монтажни работи (СМР);

 2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други., пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/ машините/ съоръженията;

 3. специализирана складова техника и складови специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на кандидата.

 4. закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и/ или изпълнение на проекта;

 5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;

 6. предварителни разходи за инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;

 7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 % на сто от общите допустими разходи по проекта;

 8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или електро - енергия, необходими за производствената дейност на кандидата;

 9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;

 10. обучение на персонала, зает с производствената дейност пряко свързана с предвидената инвестиция;

 11. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда;

 12. разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

  1. съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците;

  2. оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;

  3. съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;

 1. подмяна на основния/те двигател/и на риболовния кораб;

 2. подмяна на риболовен уред;

 3. ремонт на корпус и обшивка на риболовния кораб;

(2) Допустими за безвъзмездна финансова помощ са разходи, извършени след подписване на договора по чл. 18, ал. 2, с изключение на разходите по ал. 1, т. 4, 6 и 7.

(3) Допустими са разходи по ал. 1, т. 4, 6 и 7 извършени в периода 01.01.2007 - 31.12.2015 година.

Чл. 14. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:

 1. инвестиции, които увеличават риболовните възможности на кораба;

 2. инвестиции, които водят до увеличаване площта на помещенията, в които се съхраняват уловите;

 3. строителство на риболовни кораби.

 4. данък добавена стойност /ДДС/, с изключение на невъзстановимия ДДС;

 5. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;

 6. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;

 7. доставка и/ или услуга, чиято стойност възлиза на сума по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която няма референтни цени и/или за която кандидатът не е получил най- малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 13, ал. 1, т. 4, 6 и 7; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на офертата, подпис и печат на оферента.

 8. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;

 9. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи, включително финасови и изготвяне на технически проект и/или технологичен проект, които са на стойност над 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават левовата равностойност на 25 000 евро;

 10. частта от безвъзмездната финансова помощ, надвишаваща размера на премията на кораба при постоянно прекратяване на риболовни дейности, съгласно Приложение № 2.

 11. закупуването на техника и оборудване втора употреба;

 12. плащане в натура;

 13. разходи, извършени преди дата на подписване на договора по чл. 18, ал. 2 с изключение на предвидените по чл. 13, ал. 2, т. 4, 6 и 7;

 14. лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност, която не става притежание на ползвател на помощта.

 15. прехвърляне на участие в търговски дружества;

 16. закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността;

 17. закупуване на земя и/или изграждане на инфраструктура за обучение - над 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;

 18. разходи за изграждане на жилищни помещения и на сгради, несвързани с производствената дейност;

 19. частта от цената на транспортни средства, която не е пряко свързана с предвидената инвестиция с изключение на посоченото в чл. 13, ал. 1, т. 3;

 20. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които не обслужват пряко дейността на кандидата;

 21. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура;

 22. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект.

Глава трета

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел І

Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите

Чл. 15. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.

(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните и звена (ТЗ) на ИАРА.

Чл. 16.(1) Кандидатите подават заявление по образец, съгласно Приложение № 1, в ТЗ на ИАРА по място на извършване на инвестицията;

(2) За проекти, за които мястото на извършване на инвестицията попада в териториалния обхват на повече от едно ТЗ, заявлението се подава в едно от тях.

(3) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.

(4) Документите за кандидатстване трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се предоставят в оригинал или копие, заверено от кандидата, подредени по реда, описан в Приложение № 1. В случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи, техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА.

2. Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от държавни, обществени, кооперативни или частни фирми, на които Министерството на външните работи, респективно отдел „Консулски” е възложил да извършват преводи с договор. Когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), същият трябва да бъде легализиран или с апостил.

(5) При подаване на документите в ТЗ на ИАРА, в присъствието на кандидата, се извършва опис на приложените документи към заявлението за кандидатстване в присъствието на кандидата.

(6) При непълнота на документите съгласно Приложение № 1, ИАРА връща заявлението на кандидата за отстраняване на непълнотите, който може да ги отстрани в срок от 14 дни.

(7) В случаите по ал. 6, заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде прието в ТЗ на ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.

(8) При приемане на заявлението, служителят издава входящ номер на заявлението за кандидатстване и изпраща комплекта документи в ИАРА – София.

Чл. 17. (1) В срок до три месеца от подаването на заявлението за кандидатстване ЦА на ИАРА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;

2. извършва проверка на място;

3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението със:

а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба и критериите за избор на проекти (Приложение № 4), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР;

б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.(2) В случаи на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.

(3) В случай, че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор.

(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирано уведомително писмо за отказ на проекта.

(5) Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА.

Чл. 18. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява/отхвърля проекта съгласно разпоредбите по чл. 17, за което писмено уведомява кандидата с мотивирано писмо.

(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.

(4) При неявяване или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безмъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 19. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане проекти, надхвърля наличния бюджет по мярката, проектите се класират, съгласно критериите за избор на проекти, приети от Комитета за наблюдение на Оперативната програма и се одобряват в низходящ ред.

(2) За класираните проекти по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за кандидатстване.

Глава четвъртаИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Чл. 20. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2) Плащане преди завършване на цялата инвестиция е допустимо при спазване на изискванията на чл. 21 и чл. 23.

Чл. 21. (1) Авансово плащане се извършва при условие, че е одобрено от Разплащателна агенция и е предвидено в договора по чл. 18, ал. 2.

(2) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ.

(3) Авансово плащане се допуска, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 (две хиляди) евро.

(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване подписване на договора по чл. 18, ал. 2.

(5) В случаите на авансово плащане се представя неотменима банкова гаранция в полза на ДФ ”Земеделие” – Разплащателна агенция (РА) в размер на 110 на сто от стойността на авансовото плащане.

(6) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 5 трябва да покрива срока на договора по чл. 18, ал. 2, удължен с 6 месеца.

(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на безвъзмездната финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 22. (1) При кандидатстване за авансово плащане, ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА-РА) по място на извършване на инвестицията, като прилага необходимите документи, съгласно Заявка за авансово плащане (Приложение № 5);

(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от сключване на договора по чл. 18, ал. 2.

(3) Регионалната разплащателна агенция на РА (РРА – РА) извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.

(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1, РРА-РА връща документи на ползвателя на помощта, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателя на помощта има право в рамките на срока по чл. 21, ал. 4, отново да подаде заявка за авансово плащане.

(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава номер на заявката.

(7) В срок от 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане.

Чл. 23 (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) Междинно плащане може да бъдат отпускано само след завършване на обособена част от инвестицията, заложена като такава в договора по чл. 18, ал. 2.

(3) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 3 000 евро.

(4) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията в договора по чл. 18, ал. 2.

Чл. 24. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в Регионалната разплащателна агенция на РА (РРА – РА) по място на извършване на инвестицията и прилага документите съгласно Заявка за плащане (Приложение № 6).

(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока за извършване на инвестицията посочен в договора по чл. 18, ал. 2.

(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от ползвателя. В случай на представяне на заверени от ползвателя на помощта копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.

(4) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта;

(5) Документите по ал. 1 и 2 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от държавни, обществени, кооперативни или частни фирми, на които Министерството на външните работи, респективно отдел „Консулски” е възложил да извършват преводи с договор. Когато документът е официален по смисъла на ГПК, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.

(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1, РРА връща документи на ползвателя на помощта, заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от който са видни липсите и нередовностите.

(7) След отстраняване на нередовностите, ползвателя на помощта има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.

(8) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава номер на заявката.

Чл. 25. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане, заедно с всички необходими документи, доказващи извършената инвестиция, Разплащателна агенция:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на Изпълнителния директор на РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на ползвателя на помощта;

5. изпраща уведомително писмо на ползвателя на помощта за извършеното плащане.(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти, Централно Управление на Разплащателна Агенция (ЦУ на РА) писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, извън посочените съгласно приложение № 6;

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 26. (1) Разплащателна агенция може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:

1. установи при проверките по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти.

2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършени инвестиции;

3. ползвателят на помощта не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 25, ал. 2;

4. установи, че са извършени недопустими разходи.

(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административно- процесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.

Чл. 27. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансовата помощ, ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.

Глава пета.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ

Чл. 28. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца;

(2) Срокът за изпълнение на проекта, започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 18, ал. 2.

Чл. 29. (1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта, ползвателят на помощта представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 18, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.

(2) Заявленията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. ИАРА може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.

(3) Не се приемат предложения за изменение и допълнение на договора по чл. 18, ал. 2, които водят до увеличаване на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрената инвестиция или до увеличение на срока за изпълнение на инвестицията, надхвърлящ максималният срок, определен в чл. 28.

(4) В срок до един месец, изпълнителният директор на ИАРА одобрява или мотивирано отказва заявлението за изменение и допълнение на договора по чл. 18, ал. 2, за което се съобщава по реда на АПК.

(5) В срок до 10 дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на промяната, ползвателя трябва да се яви в Централна администрация (ЦА) на ИАРА за подписване на анекс към договора по чл. 18, ал. 2.

(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 18.

Чл. 30. (1) Най-късно до края на изпълнението на проекта ползвателите на помощта трябва да отговарят на всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършваните от тях дейности.

(2) Най-късно до края на изпълнението на проекта, новоизградените обекти по сектор 02, трябва да бъдат регистрирани, а обектите по сектор 03 да бъдат пререгистрирани съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.Чл. 31. За период от 5 години от датата на сключване на договора по чл. 18, ал. 2, ползвателят на безвъзмездната финансова помощ е длъжен да:

 1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

 2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите, предмет на подпомагане под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

 3. да не променя местоположението на подпомогнатата дейност;

 4. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не се изискват в оригинал при подаване на заявление за кандидатстване или заявката за плащане;

 5. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно място на обекта табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на оборудването е осъществено с безвъзмездната финансова помощ на ОПРСР и ЕФР.

Чл. 32. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на инвестициите за срока по чл. 31.

Чл. 33. (1) Ползвателят е длъжен да предоставя всяка поискана информация за осъществяване дейността, свързана с предмета на инвестицията по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерство на земеделието и храните, РА, Министерство на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички ползватели и техните подизпълнители и доставчици, свързани с инвестицията.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 31.

(3) В случаите когато ИАРА или Европейската Комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР ползвателят на помощта поема задължението да осигури и предостави на упълномощените лица цялата необходима информация, свързана с подпомаганите по реда на тази наредба инвестиции.

Чл. 34. Ползвателите са длъжни да водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като водят отделна аналитична счетоводна сметка за инвестициите, за които са получили безвъзмездна помощ от ЕФР за период от 5 години, считано от датата на подписване на договора по чл. 18, ал. 2.

Чл. 35. (1) Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, в полза на РА срещу рисковете съгласно Приложение № 7, за срока от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичането на срока по чл. 31, като са длъжни всяка година да подновяват застрахователните полици.

(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се сключва при следните условия:

1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;

2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.

(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.

(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.

(5) При отказ на застрахователя да застрахова имуществото, предмет на подпомагане, се изисква писмено становище от застрахователя за направения отказ.

Чл. 36. Разплащателна агенция осъществява последващ контрол върху изпълнение изискванията по чл. 35.

Чл. 37. При неспазване на условията по чл. 31 - 35 включително ИАРА, в качеството на Управляващ орган на ОПРСР, взема решение относно обявяването на получена по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ за изискуема и се открива процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ.

Глава Шеста.

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Чл. 38. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект:


 1. име на ползвателя и наименование на проекта;

 2. приоритетна ос, мярка и дейност;

 3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;

 4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта.

Допълнителна разпоредба

§1. По смисъла на тази наредба: 1. Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначен и да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.

 2. Авансово плащане е плащане след одобрение на проекта и преди извършване на инвестиционните разходи.

 3. Административни проверки са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006.

 4. Допустими за финансиране разходи е общата сума от всички плащания за одобрените на ползвателя на помощта инвестиции.

 5. Икономическа жизнеспособност е определяне на икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично изражение към началния момент на инвестиционния период.

 6. Кандидат е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

 7. Междинно плащане е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.

 8. Микро-, малко и средно предприятие са такива предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

 9. Мярка е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.

 10. Независими оферти са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си:

 11. а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

 12. б) съдружници;

 13. в) съвместно контролират пряко трето лице;

 14. г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

 15. Нередност е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход.

 16. Оперативна програма е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.

 17. Оперативни разходи са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

 18. Основен двигател (двигатели)” е двигателят/ите, записан/и в позволителното за плаване на риболовния кораб.

 19. Плащане в натура е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

 20. Ползвател на помощта” е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на публична помощ.

 21. Прилежаща инфраструктура” е техническата инфраструктура на обекта по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, както и други сгради и съоръжения на територията им, свързани с обслужване на извършваните на тази територия дейности, включително - пътища, водопроводна и канализационна инсталация, транспортни съоръжения, захранващи и отвеждащи инсталации - електричество, вода, гориво и районно осветление.

 22. Приоритетна ос е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.

 23. Проект е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".

 24. Река Дунав” е участъкът на р. Дунав от километър 845,650 до километър 374,100, ограничен между десния бряг на реката и демаркационната линия на границата между Република България и Румъния, определена съобразно Конвенцията за определяне речната граница между България и Румъния от 1908 г.

 25. Референтни цени” са примерни цени, ползвани като еталон и база за сравнение при определяне на стойността на различните инвестиции в сектор „Рибарство”.

 26. Риболовен кораб” е всеки кораб, съоръжен с цел търговска експлоатация на живите водни ресурси;

 27. Риболовен метод” е начина на риболов (активен или пасивен), включващ всяка дейност по улавяне на риба или други водни организми, изваждане на улова от водата и неговото пренасяне;

 28. Риболовна дейност” за един кораб е продуктът от неговия капацитет и неговата активност, а за група кораби е сумата от риболовната активност общо за всички кораби от групата;

 29. Рибарско пристанище” е всяко пристанище, предназначено за домуване, или приставане на рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, което не извършва обработка на други товари и обслужване на пътници и поща по смисъла на чл. 116 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България /ЗМПВВППРБ/

 30. Рибарски съоръжения” са безопасни места за приставане (заставане) на риболовни кораби за разтоварване на уловите от прясна риба и други водни организми.

 31. Сектор е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.

 32. Сектор "Рибарство е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на рибни и аквакултурни продукти.

 33. Селективност на риболовните уреди” е способността на риболовния метод да извършва риболов на определени водни организми, който метод позволява видовете, които не са цел на риболова да не бъдат улавяни

 34. Съпоставими оферти са оферти, които се сравняват на базата на:

а) цена;

б) размер на авансово плащане;

в) наличие на сервизно обслужване;

г) срок на доставка;

д) съответствие с технологичния проект;

е) предвидено обучение на персонала;

ж) гаранционен срок.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Обн. ДВ бр. 36 от 2008 г.).

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ ”Земеделие” – РА.

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ
Съгласували:

Заместник-министър на земеделието и храните:

/……………………./

/ Бюрхан Абазов /


Заместник-министър на земеделието и храните: ........................

/инж. Димитър Пейчев/

Заместник-министър на земеделието и храните: ........................

/ д-р Светла Бъчварова/


Съветник на министъра на земеделието и храните: /................................/

/Бойко Ценов/


Директор на дирекция “Правни дейности” на МЗХ:

/……………………./

Севинч Солакова
Изпълнителен директор на ИАРА

/……………………./

Марин Димитров
и.д. Директор дирекция “ЕФР”:

/……………………./

Венцислав Иванов
Изготвили:

Началник на отдел

„Технически инспекторат”: /……………………./

/Валентин Игнатов/


Ст. експерт отдел „Технически инспекторат”: /……………………./

/д-р Любка Лазарова/


Ст. юрисконсулт отдел /…............................./

„Правно и информационно обслужване”: /Йонко Банев/


Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" на република българия, финансирана от европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 2013 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница