Програма за развитие на сектор "рибарство" на република българия, финансирана от европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 2013 Гстраница1/3
Дата24.07.2016
Размер0.68 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
НАРЕДБА № 8 ОТ 30 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 2.6. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 "АКВАКУЛТУРА, РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА" ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ПО РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 14.04.2009 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., попр. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство (ЕФР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор "Рибарство". Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:

1. подобряване условията и безопасността на труда;

2. подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите;

3. производство на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши;

4. намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда;

5. подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци;

6. производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови технологии за производство или разработване на иновационни производствени методи;

7. маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура.

Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006.

Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" се кандидатства с отделен проект.

(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.

(3) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от Приоритетна ос 2 с отделни проекти, съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби по ОПРСР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти за инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1:

1. сектор 01 - Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/или разширение на съществуващи;

2. сектор 02 - Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации;

3. сектор 03 - Изграждане на нови пазарни структури;

4. сектор 04 - Модернизация на съществуващи пазарни структури.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. (1) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в Глава 7 на ОПРСР.

(2) Най-малко 50 % от бюджета по тази мярка се предоставя на микро- и малки предприятия.

Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер 60 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 % са осигурени от ЕФР и 25 % - от държавния бюджет на Република България.

(2) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на:

1. 1 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;

2. 3 000 000 евро по сектор 03;

3. 300 000 евро по сектор 04.

(3) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 24.

(4) За предприятия, които не попадат в дефиницията на чл. 10, ал. 3, т. 4, със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, безвъзмездната финансова помощ е в размер 30 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % - от държавния бюджет на Република България.

(5) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

(6) Предварителните разходи по чл. 18, ал. 2, т. 6 са в размер до 5 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

(7) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период на ОПРСР за един кандидат не може да превишава левовата равностойност на:

1. 2 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;

2. 6 000 000 евро по сектор 03;

3. 600 000 евро по сектор 04.

Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

(2) Авансово плащане се допуска при условията и по реда на чл. 26 и 27.

(3) Междинно плащане се допуска при условията и по реда на чл. 28 и 29.

Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същата инвестиция е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Европейската общност.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

(2) За подпомагане по сектор 04 се допускат само юридически лица, регистрирани съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси и тържищата.

(3) За съществуващи обекти по сектори 01, 02 и 04 кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) или чл. 229, чл. 262 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

(4) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

2. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

3. да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд "Земеделие" (ДФ "Земеделие");

4. да са микро-, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), за което представят декларация по образец - приложение № 2;

5. предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 3, да са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро;

6. да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност;

7. да не са в производство по ликвидация;

8. заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да притежават повече от 25 % от капитала или да контролират пряко или непряко повече от 25 % от броя на гласовете в общото събрание на юридическото лице - кандидат за финансово подпомагане, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 4 ЗМСП.

(5) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които са били или в момента се намират в процедурата по възстановяване, в резултат на преместване на производствена дейност в нарушение на чл. 36, т. 3.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 11. Инвестициите по реда на тази наредба трябва да се реализират на територията на Република България.

Чл. 12. Подпомагат се проекти, които не оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

Чл. 13. (1) Кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец с приложено инвестиционно намерение части А и Б (по образец) съгласно приложение № 1, което доказва икономическата жизнеспособност на проекта.

(2) Инвестиционното намерение по ал. 1 се изготвя за период не по-малък от 5 години, а в случаите на подпомагане за строително-монтажни работи (СМР) периодът е за 10 години.

Чл. 14. (1) За проекти, изпълнявани върху имот, който не е собственост на кандидата, кандидатът за финансово подпомагане представя:

1. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 5 години към датата на подписване на договора, предвиждащи СМР, или

2. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от 5 години към датата на подписване на договора.

(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя инвестиционен проект и разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.

(3) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, за които Законът за устройство на територията не изисква документите по ал. 3, кандидатът представя архитектурно заснемане.

Чл. 15. (1) За инвестиции по сектори 03 и 04 кандидатът представя предварителни договори за изкупуване на продукцията от местни продукти от риболов и аквакултура със заложени минимални изкупни цени.

(2) Договорите по ал. 1 трябва да бъдат за изкупуване на количества, надвишаващи 50 % от предвидените в инвестиционното намерение капацитетни възможности.

Чл. 16. За проектите, реализирани с цел гарантиране на съответствие със стандартите от правото на Общността, относно околната среда, здравето на хората и здравето на животните, хигиената и хуманното отношение към животните, финансова помощ може да се отпуска до датата, на която тези стандарти стават задължителни за предприятията.

Чл. 17. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Раздел V.
Допустимост на дейностите и разходите


Чл. 18. (1) Допустими за финансиране са дейностите по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1.

(2) Допустими за безвъзмездна финансова помощ са следните разходи, предназначени за постигане целите по чл. 2:

1. разходи за СМР;

2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;

3. специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на кандидата;

4. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;

6. предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;

7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по проекта;

8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, единствено и само необходими за производствената дейност на кандидата;

9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;

10. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция;

11. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда;

12. разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

а) съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци - използване на отпадъците от преработката за производство на страничен продукт (рибно брашно и/или други);

б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;

в) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.

(3) Допустими са разходи, извършени след подписване на договор по чл. 23, ал. 2, с изключение на разходите по ал. 2, т. 4, 6 и 7.

(4) Допустими са разходи, извършени след 01.01.2007 до 31.12.2015 г.

Чл. 19. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:

1. инвестиции, които са свързани с рибни продукти и продукти на аквакултурата, предназначени за употреба и преработени за цели, различни от консумация от хора, с изключение на инвестиции, предназначени изключително за третиране, преработка и пускане на пазара на отпадъци от рибни продукти и продукти на аквакултурата;

2. закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността;

3. закупуване на земя и/или изграждане на инфраструктура за обучение - над 10 % от общите допустими разходи по проекта;

4. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване;

5. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;

6. разходи за изграждане на жилищни помещения и на сгради, несвързани с производствената дейност;

7. оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми;

8. частта от цената на транспортни средства, която не е пряко свързана с предвидената инвестиция на кандидата с изключение на посоченото в чл. 18, ал. 2, т. 3;

9. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която няма референтни цени и/или за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 18, т. 4 и 7; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на офертата, подпис и печат на оферента;

10. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;

11. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне на технически проект и/или технологичен проект, които са на стойност над 5 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават левовата равностойност на 25 000 евро;

12. закупуването на техника и оборудване втора употреба;

13. плащане в натура;

14. разходи, извършени преди дата на подписване на договора по чл. 23, ал. 2, с изключение на предвидените по чл. 18, ал. 2, т. 4, 6 и 7;

15. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност, която не става притежание на ползвател на помощта;

16. прехвърляне на участие в търговски дружества;

17. инвестиции, свързани с търговия на дребно;

18. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура;

19. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 20. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

(2) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.

Чл. 21. (1) Кандидатите подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на извършване на инвестицията.

(2) За проекти, за които мястото на извършване на инвестицията попада в териториалния обхват на повече от едно ТЗ, заявлението се подава в едно от тях.

(3) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.

(4) Документите за кандидатстване трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се предоставят в оригинал или копие, заверено от кандидата, подредени по реда, описан в приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;

2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, той да бъде легализиран или с апостил.

(5) При подаване на документите в ТЗ на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените документи към заявлението за кандидатстване.

(6) При непълнота на документите съгласно приложение № 1 ТЗ на ИАРА връща заявлението на кандидата за отстраняване на непълнотите.

(7) В случаите по ал. 6 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде прието в ТЗ на ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.

(8) При приемане на заявлението служителят издава входящ номер на заявлението за кандидатстване и изпраща комплекта документи в ИАРА.

Чл. 22. (1) В срок до 3 месеца от подаването на заявлението за кандидатстване ИАРА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;

2. извършва проверка на място;

3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението със:

а) целите, дейностите и изискванията по тази наредба и критериите за избор на проекти (приложение № 3), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР;

б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.

(2) В случаи на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.

(3) В случай, че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор.

(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирано уведомително писмо за отказ на проекта.

(5) Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от Експертна комисия за оценка на проектите (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА.

Чл. 23. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява/отхвърля проекта съгласно разпоредбите по чл. 22, за което писмено уведомява кандидата с мотивирано писмо.

(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.

(4) При неявяване или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 24. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане проекти надхвърля наличния бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за избор на проекти, приети от Комитета за наблюдение на оперативната програма (приложение № 3), и се одобряват в низходящ ред.

(2) За класираните проекти по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за кандидатстване.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 25. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2) Плащане преди завършване на цялата инвестиция е допустимо при спазване на изискванията по чл. 26, 27, 28 и 29.

Чл. 26. (1) Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора по чл. 23, ал. 2.

(2) Авансовото плащане е в размер до 20 % от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ.

(3) Авансово плащане се допуска при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на подписване на договора по чл. 23, ал. 2.

(5) В случаите на авансово плащане се представя неотменима банкова гаранция в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция (РА), в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(6) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 5 трябва да покрива срока на договора по чл. 23, ал. 2, удължен с 6 месеца.

(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на безвъзмездната финансова помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 27. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА - РА) по място на извършване на инвестицията, като прилага необходимите документи съгласно заявка за авансово плащане (приложение № 4).

(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от сключване на договора по чл. 23, ал. 2.

(3) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.

(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА връща документи на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 26, ал. 4 отново да подаде заявка за авансово плащане.

(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава номер на заявката.

(7) В срок 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.

Чл. 28. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) Междинно плащане може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от инвестицията, заложена като такава в договора по чл. 23, ал. 2.

(3) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.

(4) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от 6 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията в договора по чл. 23, ал. 2.

Чл. 29. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в РРА - РА по място на извършване на инвестицията и прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 5).

(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора по чл. 23, ал. 2.

(3) Документите по ал. 1 и 2 се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от ползвателя. В случай на представяне на заверени от ползвателя на помощта копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.

(4) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.

(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, той да бъде легализиран или с апостил.

(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документи на ползвателя на помощта заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от който са видни липсите и нередовностите.

(7) След отстраняване на нередовностите ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.

(8) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава номер на заявката.

Чл. 30. (1) В срок до 3 месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършената инвестиция, РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на ползвателя на помощта;

5. изпраща уведомително писмо на ползвателя на помощта за извършеното плащане.

(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1, т. 1 и 2 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ЦУ на РА писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, извън посочените съгласно приложение № 5.

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 31. (1) Разплащателна агенция може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:

1. установи при проверките по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;

2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършени инвестиции;

3. ползвателят на помощта не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 30, ал. 2;

4. установи, че са извършени недопустими разходи.

(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.

Чл. 32. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница