Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.Дата24.07.2016
Размер328.27 Kb.
#4259
ТипПрограма
НАРЕДБА № 22 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.2. "MEРКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВОДНАТА ФАУНА И ФЛОРА" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" (ОПРСР) НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2010 Г.)

В сила от 06.10.2009 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. "Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013 г.) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката: опазване и развитие на водната фауна и флора.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223), публикуван на български език в специално издание 2007 г. на Официален вестник, глава 04 - Рибарство, том 09, стр. 224, и на Регламент на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006.

(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Бенефициенти по ал. 1, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.

Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" се кандидатства с отделен проект.

(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателното плащане по предходен проект.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.

Глава втора.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.

Обхват на дейностите

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности по сектор 01: "Изграждане и/или монтаж на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за опазването и развитието на водната фауна и флора", посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1.

Раздел II.

Финансови условия

Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава седма на ОПРСР.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи, от които 75 % се осигуряват от Европейския фонд за рибарство и 25 % от държавния бюджет на Република България.

(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска само при процедурата на ограничен бюджет по чл. 21.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 1 000 000 евро.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 300 000 евро.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Предварителните разходи по чл. 15, ал. 2, т. 11 и 12 са в размер до 5 % от размера на одобрените и реално извършени разходи, но не повече от левовата равностойност на 40 000 евро.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Максималният и минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, изразена в проценти, се определя на база критериите за определяне размера на финансовата помощ съгласно приложение № 2.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Плащанията по проект могат да бъдат авансово и окончателно.

(2) Авансово плащане се допуска при условията и по реда на чл. 24 и 25.

Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същата инвестиция е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Общността.

Раздел III.

Изисквания към кандидатите

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват публичноправни или полупубличноправни организации, както и търговски организации с предмет на дейност в сектор "Рибарство".

(2) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

(4) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;

2. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

(5) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност в случаите, когато е приложимо;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) членовете на управителните органи не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;

3. не са в производство по ликвидация в случаите, когато е приложимо;

4. юридическите лица, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон, са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Кандидатите подават проектна обосновка, доказваща целесъобразността на проекта.

Чл. 11. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:

1. са били или в момента се намират в процедура за възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация.

Раздел IV.

Изисквания към проектите

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката по чл. 2 и съответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Проектите трябва да са от общ интерес за лицата и организациите в сектор "Рибарство".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Изкуствените рифове се използват единствено, при положение че риболовната смъртност в даден район се регулира чрез прекратяване на риболова или посредством технически мерки.

(3) В случаите, когато проект за създаване на изкуствени рифове попада в приложното поле на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, той се подлага на оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитените зони по реда на чл. 31 и 31а от Закона за биологичното разнообразие.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Изкуствени рифове се поставят след предварително съгласуване с Министерството на околната среда и водите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи дейности в защитените зони, част от Европейската екологична мрежа "Натура 2000", когато тези инвестиции не отговарят на изискванията по Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и съответните подзаконови нормативни актове, както и на предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В случай на пренасочване на риболовен кораб по мярка 1.1. "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от ОПРСР за нуждите на изграждането на изкуствен риф компенсацията за този кораб се определя при условията и по реда на наредбата по мярка 1.1, като за постоянното прекратяване на риболовна дейност се изплаща премия по мярка 1.1 на собственика на риболовния кораб след получаването на предварително уведомление за одобрен проект по реда на тази наредба.

Раздел V.

Допустимост на дейностите и разходите

Чл. 15. (1) Допустими за финансиране са дейностите по сектор 01, посочен в чл. 5.

(2) Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за постигане на целите по чл. 2:

1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) изграждане на места за възпроизводство на риба и други морски организми (изкуствени рифове);

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) предварителни дейности преди монтажа на изкуствения риф, включително търсене, сондиране, драгиране, подводни инспекции/работа и проучвания;

3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) закупуване или изграждане на съставни елементи на рифа;

4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) почистване на риболовни кораби, предназначени за потапяне, като част от изкуствения риф;

5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) транспортни разходи, включително наем на спомагателно оборудване;

6. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) сглобяване, позициониране и потапяне на рифа;

7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) разходи за сигнализация (обозначаване) и предпазно оборудване, включително за морските защитени зони/резервати;

8. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) научен мониторинг на проектите;

9. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

11. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне на проекта;

12. предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта;

13. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 35, т. 3.

(3) Допустими са разходите, извършени след подписването на договора по чл. 20, ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Разходите по ал. 2, т. 11 и 12 са допустими, ако са извършени през периода 01.01.2007 - 31.12.2013 г.

Чл. 16. (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:

1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) стойността или премията за постоянно прекратяване на риболовни дейности на риболовния кораб, предназначен за потапяне;

2. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване;

3. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;

4. прехвърляне на участия в търговски дружества;

5. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

6. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;

7. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка;

8. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) разходи за инфраструктура, сгради и оборудване;

9. закупуването на техника и оборудване втора употреба;

10. специфични недопустими разходи съгласно приложимото национално законодателство;

11. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 15, ал. 2, т. 11 и 12; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого, Единен идентификационен код (ЕИК) на оферента, срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване, дата на офертата, подпис и печат на оферента; оферентите чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; тази точка не се прилага в случай, че кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и чл. 1, ал. 4 НВМОП;

12. плащане в натура;

13. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

14. уреди за привличане на риба и други водни организми.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

Глава трета.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.

Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите

Чл. 17. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване приема на заявления за кандидатстване на електронните страници на ИАРА, на ОПРСР, както и на общодостъпно място в ИАРА и в териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в ИАРА - София.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Заявлението за кандидатстване се подава от кандидата чрез законния му представител или от упълномощено от кандидата лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от законния представител на кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;

2. представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При подаване на документите в ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При непълнота на документите ИАРА връща заявлението за кандидатстване на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В случаите по ал. 5 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде регистрирано от служители на ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде регистрирано.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В срок до 2 месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване в ИАРА - София, се:

1. извършват административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;

2. извършва проверка на място, когато е приложимо;

3. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението за кандидатстване с целта, дейностите и изискванията на тази наредба и гарантирания бюджет по чл. 6.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В случаите на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовност и/или непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:

1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;

2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция;

3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.

(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивиран писмен отказ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат от Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че:

1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;

2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;

3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 - 3.

(9) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) (1) Заявлението за кандидатстване може да получи пълен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 19, ал. 1, т. 1;

2. несъответствие с условията на чл. 19, ал. 1, т. 2;

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 19, ал. 2;

4. недостатъчен бюджет по мярката;

5. установен опит за измама.

(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 - 4 кандидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от кандидата лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или ако не е представил със заявлението за кандидатстване, сключва договор за взаимодействие със собственик на риболовен кораб, който ще кандидатства да получи премия по сектор 03 от мярка 1.1 на ОПРСР. В този случай договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидата по тази наредба се сключва в 10-дневен срок от получаване на уведомително писмо от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, за извършено изплащане на премията по мярка 1.1, сектор 03. При подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидатът представя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата.

(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.

Чл. 21. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли 90 % от определения бюджет по мярката, проектите се класират според критерия за избор на проекти в условията на ограничен бюджет, приет от Комитета за наблюдение на ОПРСР, съгласно райони за риболов, залегнали в планове за опазване на рибните ресурси, и се одобряват в низходящ ред.

(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемането на заявленията за кандидатстване.

Раздел II.

Възлагане на одобрените дейности

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за предварителни разходи по чл. 15, ал. 2, т. 11 и 12. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и НВМОП.

(2) Контролът по реда на Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.) се осъществява от ИАРА.

(3) В състава на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка се включва като наблюдател представител на ИАРА в съответствие с разпоредбите на ЗОП и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.

(4) Във всички останали случаи, извън посочените в ал. 2, представител на ИАРА има право да присъства като наблюдател в комисията за възлагане на обществена поръчка във всички етапи от работата й.

(5) Бенефициентът започва изпълнение на дейностите по проекта след одобрение от ИАРА на настъпилите промени в графика, стойността или дейностите по проекта, вследствие на избора на изпълнител.

(6) Оригинал от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и заверени копия от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.

(7) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи и писмено уведомява бенефициента за подписване на анекс към договора по чл. 20, ал. 2. При открито нарушение на нормативните изисквания по провеждане и възлагане на обществена поръчка ИАРА отказва сключването на анекс.

(8) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 7 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договора по чл. 20, ал. 2. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

(9) За предварителните разходи по чл. 15, ал. 2, т. 12, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.

Глава четвърта.

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2010 Г.)

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 20, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Плащане преди изпълнение на всички дейности по договора по чл. 20, ал. 2 е допустимо при спазване на разпоредбите по чл. 24 и 25.

Чл. 24. (1) Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора по чл. 20, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Авансовото плащане е в размер до 30 % от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ.

(3) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.

(5) В случаите на авансово плащане се представя неотменима банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(6) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 5 трябва да покрива срока на договора по чл. 20, ал. 2, удължен с 6 месеца.

(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на безвъзмездната финансова помощ, свързана с проекта, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА - РА) по място на извършване на инвестицията съгласно заявка за авансово плащане (приложение № 3).

(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 бенефициента има право в рамките на срока по чл. 25, ал. 2 отново да подаде заявка за авансово плащане.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, мотивирано отказва авансовото плащане.

Чл. 26. (1) При кандидатстване за окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за окончателно плащане по образец в РРА - РА по място на извършване на проекта и прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 4).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При кандидатстване за окончателно плащане бенефициентът подава заявка за окончателно плащане в РРА - РА, по място на извършване на инвестицията и прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 4).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Документите по ал. 1 се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от ползвателя на помощта копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на законен представител или пълномощник на бенефициента.

(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) След отстраняване на нередовностите бенефициента има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за окончателно плащане.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.

Чл. 27. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за окончателно плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършените дейности по проекта, РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за окончателно плащане;

2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;

5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА писмено уведомява бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;

2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, отказва изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:

1. установи при проверките по чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) установи несъответствие между одобрените и реално извършените разходи;

3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) бенефициента не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 27, ал. 2;

4. установи, че са извършени недопустими разходи.

(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване пред министъра на земеделието и храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициента не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ

Чл. 30. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 2 или от датата на подписването на анекс в случаите по чл. 22, ал. 8, когато е приложимо.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията по тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта съобразно описанието на проекта, съдържащо се в проектната обосновка, и с оглед изпълнение на предвидените в него цели.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 20, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Исканията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Не се приемат искания за изменение и допълнение на договора по чл. 20, ал. 2, които водят до увеличаване на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект или до увеличение на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен в чл. 30, ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или мотивирано отказва изменението и допълнението на договора по чл. 20, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление бенефициентът се явява в ИАРА - София, за подписване на анекс към договора по чл. 20, ал. 2.

(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 20.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът трябва да отговаря на всички задължителни изисквания, отнасящи се до изпълнението на одобрените дейности по проекта.

Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 20, ал. 2 бенефициентът е длъжен:

1. (зал. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

2. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на административната сграда по местонахождение на седалището му табела, указваща, че проектът е осъществен с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР; бенефициентът е длъжен да включи в табелата следните елементи:

а) емблемата на ЕС да е в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г., и позоваване на ЕС;

б) позоваване на ЕФР: "Европейски фонд за рибарство";

в) изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на Общността, с текст: "Инвестиране в устойчиво рибарство".

(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 35.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Всяка печалба, получена като резултат от реализацията на проект по реда на тази наредба, се приспада от нивото на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички договори на бенефициента и неговите подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 35.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта (изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Бенефициентът е длъжен да оказва пълно съдействие на институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР за период 5 години, считано от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) При неспазване на условията по чл. 30 - 32 и чл. 35 - 37 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:

1. име на бенефициента и наименование на проекта с местоположение на обекта на инвестицията;

2. приоритетна ос и мярка;

3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;

4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;

5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.

2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.

3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.

4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.

5. "Сектор" e набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.

6. "Кандидат" е юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) "Бенефициент" е организацията, която е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ.

8. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

9. "Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.

10. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на ползвателя на помощта дейности.

11. "Проект" e заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".

12. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от фонда, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.

13. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и чл. 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.

14. "Плащане в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа, или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

15. "Авансово плащане" е плащане след одобрение на проекта и преди извършване на инвестиционните разходи.

16. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си:

а) едното лице да участва в управлението на дружеството на другото;

б) да са съдружници;

в) съвместно да контролират пряко трето лице;

г) да участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

17. "Съпоставими оферти" са оферти, които се сравняват на базата на:

а) цена;


б) размер на авансово плащане;

в) наличие на сервизно обслужване;

г) срок на доставка;

д) съответствие с технологичния проект;

е) предвидено обучение на персонала;

ж) гаранционен срок.

18. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

19. "Общ интерес" са дейности и услуги, достъпни за всички заети в сектор "Рибарство и аквакултури" при еднакви условия. Мерките от общ интерес са с по-широк обхват от мерките, предприемани от частни организации и които подпомагат постигането на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.

20. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) "Публичноправна организация" е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия:

а) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от общинските бюджети или държавен орган;

б) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от държавен орган;

в) обект е на управленски контрол от страна на държавен орган; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.

21. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) "Полупубличноправна организация" е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси."

22. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.) "Търговска организация" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите, с предмет на дейност в сектор "Рибарство".

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.2. "МЕРКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВОДНАТА ФАУНА И ФЛОРА" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" (ОПРСР) НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ПО РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2010 Г.)
§ 47. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5


(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 6


(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)
Критерии за определяне размера на финансовата помощ

Критерии

%

Критерии

% публичнопублично финансиранефинансиране

 колективен интерес

100

индивидуален интерес

80

 колективни органи, иницииращи проекта

100

проектът е иницииран от индивидуален бенефициент

80

публичен достъп до резултатите от проекта

100

резултатите от проекта остават частна собственост и

80

под частен контролфинансово участие на колективни организации

100

липса на финансово участие на колективни организации

80

Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

Приложение № 4 към чл. 26, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" на република българия, финансирана от европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 2013 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница