Програма за развитие на сектор „Рибарство" (опрср) Ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области" Мярка А. Финансова подкрепа за прилагане на местните интегрирани стратегии за развитие и покриване на оперативнитестраница1/19
Дата25.07.2016
Размер1.94 Mb.
#6579
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Местна инициативна рибарска група

Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”
Местна стратегия за устойчиво развитие на

Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”

2011 – 2015
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР)

Ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области”

Мярка 4.1.А. Финансова подкрепа за прилагане на местните интегрирани стратегии за развитие и покриване на оперативните/

текущите разходи на рибарските групи

Съдържание|


I. Участници в изготвянето на местната стратегия за развитие 8

II. Описание на Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат” 14

II-1. Обобщено представяне 14

II-2. Обща икономическа ситуация 26

II-3. Анализ на ситуацията в сектор „Рибарство” 28

Сауна 134

III. Описание на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” 34

III-1. Организационна структура на регистрираното юридическо лице 36

III-2. Управление и задължения на колективния Върховен орган на МИРГ 41

III-3. Задължения и функции на членовете на регистрираното сдружение 43

III-4. Механизъм за вземане на решения, в т.ч. процедури и правила за работа 44

III-5. Правила относно възникването и прекратяването на членство в МИРГ 49

IV. Анализ и планиране 53

IV-1. Кратко описание на основните проблеми и заплахи, силни и слаби страни на РО и предизвикателства пред нея, включително проблемите на околната среда и възможен ефект. 53

IV-2. Силни и слаби страни на рибарската област и основни предизвикателства пред нея 57

IV-3. Визия и цели на МСР в контекста на ситуацията в РО 60

IV-4. Стратегически теми за устойчивото развитие на РО 65

IV-5. Кратко описание на основни цели, дейности и предложените конкретни мерки 68

V. Допустими мерки за кандидатстване с проектно предложение 74

V-1. Индикативно разпределение на бюджета по мерки 74

V-2. Индикативно разпределение на бюджета по години 75

V-3. Детайлна информация за мерките и дейностите от местната стратегия за развитие 77

VI. Индикатори за измерване изпълнението на местната стратегия за развитие 97

VII. Влияние на МСР върху околната среда 98

VIII. Оказване на влияние върху равнопоставеността между половете и участието на млади хора, жени и представители на малцинствата 99

IX. Допълняемост и демаркация на стратегията и мерките с други програми, стратегии и политики, изпълнявани на територията на областта 101

X. Процедури и изисквания за прилагане на МСР 113

XI. Рамка за мониторинг и оценка 118

Приложения 122


Съдържание на таблиците и фигурите

Фиг. 1: Разположение на РО спрямо областите Пазарджик и Смолян 14

Фиг. 2: Сравнителна таблица за баланса на територията в кв. км по общини по данни на НСИ към 2008г: 14

Фиг. 3: Карта на административните територии, включени в РО „Високи Западни Родопи – Батак – Девин – Доспат” 15

фигура 4: Карта на горския фонд, разпределен по общини, в РО 19

фигура 5: Карта на защитените зони и територии по Натура 2000 в РО 19

Фиг. 6: Карта на защитените зони съгласно двете Директиви по Натура 2000 20

Фиг. 7: Карта на защитените зони по Натура 2000 съгласно Директивата за защита птиците 21

Фиг. 8: Таблица с общ брой население на територията за последните години по данни на НСИ: 23

Фиг. 9: Таблица с коефициент на възрастова зависимост по данни на НСИ към 2007г 23

Фиг. 10: Таблица с естествен прираст на населението 24

Фиг. 11: Таблица миграционни тенденции – механичен прираст по данни на НСИ към 14.09.2010 24

Фиг. 12: Таблица с равнище на безработица към 2008 г. и към 2010 г. по данни на НСИ и Агенцията по заетостта 26

Фиг. 13: Таблица със средства за подслон за 2008 г. по данни на НСИ 27

Фиг. 14: Таблица с хотели за 2008 г. по данни на НСИ 27

Фиг. 15: Таблица с информация за продажба на риба на ниво области към 20.12.2010 г. 29

Фиг. 16: Таблица с данни за производство на риба за периода 2005 – 2009 г. в тона 30

Фиг. 17: Органиграма на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” 40

Фиг. 18: Представяне на МИРГ по основни характеристики за участниците 41

Фиг. 19: Стратегическа рамка за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” (стратегическа карта) 64

Фиг. 20: Представяне на избраните мерки в МСР, индикативно разпределение на средства по мерки и основни индикатори към всяка мярка 72МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат”

Местната стратегия за устойчиво развитиена

Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат”

Царството на пъстървите


Тук е Раят на света, не мога да си представя, че съществува по-красиво място.”

Капелини Симоне – Италия, световен шампион по улов на пъстърва,

изказване по време на Световното първенство по улов на пъстърва в Девин
Местната стратегия за развитие (МСР) на Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат” (РО) за периода 2011 – 20151 е основана на принципите на Общата селскостопанска политика и в частност принципите на Общата политика по рибарство на Европейския съюз, както и на основата на принципите за развитие на динамична и конкурентноспособна икономика, основана на знанието2 и устойчивото развитие3.

МСР е насочена към устойчиво териториално развитие, интегриращо цялата РО и основните заинтересовани страни в нея за постигане на визията и стратегическите цели. Устойчивото териториално развитие е планирано и ще се реализира на основата на наличните ресурси и развитието на ефективни партньорски взаимоотношения между публичната власт, частните предприемачи и гражданските групи

Процесът на планиране бе основан на търсене на баланса между различните аспекти на развитието (икономическо, екологично и социално) и между различните териториални общности, институции и социални групи.

Определянето на визията, целите и приоритетите в МСР се основава на извършен ситуационен анализ с активно участие на основните заинтересовани страни от РО.

МСР отговаря на целите на Приоритетна Ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области" за осигуряване устойчиво развитие на рибарските области (РО) и подобряване качеството на живот в РО.

Същевременно МСР е съобразена с основните цели на Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите 2007 -2013, ОПРСР (2007-2013) и Наредба №15, регулираща прилагането на мярка 4.1.А в рамките на Ос № 4 на ОПРСР.

Формулираните цели и приоритети са съобразени с основните стратегически и планови документи в Република България, области Пазарджик и Смолян, общини Батак, Девин и Доспат, имащи отношение към устойчивото развитието на РО.

МСР е планирана и ще се изпълнява от Местна инициативна рибарска група, регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридическо лице с нестопанска цел, определена за извършване на общественополезна дейност и предложена за вписване в Централния регистър на Министерството на правосъдието.


Мисия на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат”

МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат” е механизъм за публично – частно партньорство, отразяващ балансирано интересите на трите основни сектора в територията (публичен, граждански и бизнес), основан е на прилагане на подхода „отдолу-нагоре и е насочен към мобилизиране на външни ресурси и ефективно управление на наличните териториални ресурси за устойчиво развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат”.


Визия на Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат”:

Към 2020 г. Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат” е икономически развиваща се, вътрешнотериториална високопланинска територия, специализирана в производство на пъстърва и водеща дестинация в България за улов на пъстърва на основата на синергия между: • устойчиво използване на уникалните природни характеристики на територията,

 • възстаноявяване и опазване на биоразнообразието на ихтиофауната във естествени и изкуствени водни екосистеми,

 • производство и преработка на пъстърва с добавена стойност за сектора и рибарската област

 • свързаното с това развитие на риболовен туризъм с висока добавена стойност за територията


Обща цел: Устойчиво развитие на РО чрез добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура и разнообразяване на икономическите дейностите с развитие на риболовен туризъм.

Основни принципи на прилагане:

Постигането на устойчиво териториално развитие е основано на следните принципи за развитие4: • Териториален подход – в основата на процеса за развитие е територията „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат”, идентифицирана и определена с висока степен на хомогенност и критична маса на ресурси за планиране и развитие;

 • Отдолу - нагоре”овластяване на местните общности в планирането и взимането на решения за визията и принципите за устойчивото развитие на територията;

 • Публично – частно партньорство – процесът на развитие е основан на балансирано взаимодействие между представителите на основните заинтересовани страни в територията, изразено чрез ефективно работеща местна инициативна рибарска група;

 • Иновациинасърчава се новаторство в използването на съществуващите ресурси за конкурентноспособно развитие;

 • Интегрираност – дейностите в процеса на развитие са обвързани и координирани, илюстриращи връзките между икономическите, социалните и екологичните сфери за устойчивото развитие на територията;

 • Работа в мрежанасърчава се изграждането на устойчиви връзки между хората, местните общностни групи, проекти и други територии за споделяне на опит, научаване и генериране на нови идеи за устойчиво развитие;

 • Коопериранеефективно партниране с други рибарски области за прилагане на конкретни дейности за развитие на територията в икономически, социален и екологичен аспект.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница