Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – европа инвестира в селските райониДата15.08.2018
Размер239.5 Kb.
#78913
ТипПрограма


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИНародно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански
ПОКАНА

за участие в обществена поръчка с предмет:

Доставка на български народни носии за нуждите на ансамбъла за народни песни и танци”

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 14, ал.5, т.2 от ЗОП отправяме настоящата покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на български народни носии за нуждите на ансамбъла за народни песни и танци”.

Настоящата процедура се провежда в изпълнение на тристранен договор № 47/3/3230269/24.01.2014 г. между Държавен фонд „Земеделие”, „Местна инициативна група Сандански” и Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански за предоставяне на финансова помощ по мярка 323 «Опазване и подобряване на селското наследство» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Представената оферта следва да бъде изготвена съгласно изискванията, посочени по-долу:

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Предметът на настоящата поръчка е: „Доставка на български народни носии за нуждите на ансамбъла за народни песни и танци”


II. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Избраният изпълнител следва да достави български народни носии, както следва:

 • Женска носия – 12 броя

 • Мъжка носия – 10 броя

 • Цървули – 60 чифта

 • Скърпини - 60 чифта

 • Пафти – 23 броя

IІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Сандански
ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за изпълнение на поръчката е до 22. 10. 2014 г.
V. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА
Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участника.
VI. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Офертата се представя в лева без ДДС и начислено отделно ДДС.

Максимална стойност на почръчката: 14 297 лв. (четиринадесет хиляди двеста деветдесет и седем лева) без ДДС и 17 156, 40 лв. (седемнадесет хиляди сто петдесет и шест лева и четиридесет стотинки) с ДДС.

Заплащането ще се извършва след извършване на доставката, представяне на оригинална фактура и копие на двустранно подписан приемо-предавателен протокол.VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

А. Общи изисквания.

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за

които не са на лице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5. За осъществяване на настоящата поръчка участниците могат да използват подизпълнители.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 и чл. 47 ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.Б. Специфични изисквания (Техническо задание)

1.Кандидатът следва да е специализиран в продажбата на български народни носии

2. Кандидатът следва да достави български народни носии със следните технически изисквания:


 • Женски носии (12 броя):

- кошуля от памучен плат с тежка бродерия и широка дантела на подгъва и на ръкавите

- сая от вълна украсена с характерна за региона бродерия и шевици

- престилка с бродерия и ресни

- чорапи ръчна изработка с бродерия • Мъжки носии (10 броя):

- потури с гайтани и бродиран джоблък

- риза с бродерия по пазва, ръкав, маншет и яка

- елек вълнен с хастар, сцепен ръкав, бродерия и гайтани

- пояс, вълнен • Цървули (60 чифта):

- свинска или телешка кожа с дълги кожени връзки

 • Скърпини (60 чифта):

- естествена кожа и естествен хастар, цвят черен

 • Пафти (23 броя):

- никелирани

- размер 6,5 х 19,5

- червен колан

3. Доставените български народни носии трябва да са нови (неизползван)

5. Срокът на валидност на предложението да е не по-малък от 90 дни от датата на предложението.

6. Изпълнителят представя всички резултати в определените крайни срокове;

7. Резултатите се предават на председателя на Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, издаден в два екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.


В. Съдържание на офертите.

Плик 1 “Документи за подбор”:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец 2);

2. Административни сведения за участника (Образец 3);

3. Копие от единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки от ЗОП (Образец 4);

5. Списък на изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата (Образец 5) или списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството (Образец 6);

6. В случаите на прилагане на образец №5 за доказателство за извършената доставка се прилага удостоверение от компетентен орган или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

7. Декларация за приемане условията на поръчката (Образец 7);
Плик 2 – Предложение за изпълнение на поръчка - Техническа оферта (Образец 8);
Плик 3 Ценово предложение - Ценова оферта (Образец 9)
Когато документите са ксерокопия, се заверяват с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват от упълномощено лице, се представя копие на нотариално заверено пълномощно от представителя на кандидата за изпълнител на поръчката.

VІІІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИРТЕ

Срокът на валидност на офертите следва да е не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от датата на предложението.


ІX. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
Крайният срок за подаване на офертата е 17.00 часа на 30.09.2014 г.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа 3 отделни непрозрачни, запечатани плика с документите, описани в Раздел VII В от настоящата покана.

Пликовете следва да бъдат надписани както следва: Плик 1Документи за подбор, Плик 2 Предложение за изпълнение на поръчка и Плик 3 Ценово предложение.

Офертите се подават от участника, или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо или куриер с обратна разписка на адреса на Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански 2800, ул. „Македония” №53

На плика съдържащ останалите три, следва да бъде изписано:


 • Предмета на поръчката:

Доставка на български народни носии за нуждите на ансамбъла за народни песни и танци”

 • Името и адреса на Възложителя:

Народно читалище «Отец Паисий-1919»

гр. Сандански 2800, ул. «Македония» №53 • Данни за участника:

- наименование на участника

- адрес за кореспонденция

- телефон

- факс и електронен адрес (по възможност)


При приемане на офертата на участника върху големия плик се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат.

Участникът класиран на първо място ще бъде определен за изпълнител и поканен да поеме задълженията за изпълнение на поръчката.

При поемане на задължението за изпълнение на поръчката, определеният за изпълнител следва да представи документ (свидетелство за съдимост) за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 2. т.1 и т 5 на ЗОП

Плащането на извършената доставка ще се осъществи по банков път, в срок до 30(тридесет) календарни дни след представяне на фактура оформена съгласно действащото Законодателство, доклад за извършената работа и копие на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

С цел събирането на максимален брой оферти, поканата ще бъде публикувана заедно с посочените приложения на Интернет-страницата на Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански: http://sandanski-chitalishte.com/X. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Най-ниска цена.XІ. СТАРТИРАНЕ НА ДОГОВОРА

Изпълнението на договора по настоящата поръчка следва да започне от датата на подписването му.XIІ. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА
1. Оферта (Образец 1);

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец 2);

2. Административни сведения за участника (Образец 3);

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки от ЗОП (Образец 4);

5. Списък на изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата (Образец 5) или списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството (Образец 6);

6. В случаите на прилагане на образец №5 за доказателство за извършената доставка се прилага удостоверение от компетентен орган или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

7. Декларация за приемане условията на поръчката (Образец 7);

8. Техническа оферта (Образец 8);

9. Ценова оферта (Образец 9);

11. Проект на договора (Образец 10);


……………..


Атанас Стоянов

Председател

Народно читалище «Отец Паисий-1919»

Сандански

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница