Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Европа инвестира в селските райони!Дата08.10.2017
Размер114.44 Kb.
#31901
ТипПрограма


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2007 – 2013 г.

Европа инвестира в селските райони!


Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд „Земеделие”
ПРОЕКТ!

ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р

ЗА

АВТОРСКИ НАДЗОР

№.......................................................

Днес, .......................2014 год. в гр.Бeлоградчик, между подписаните:


ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ЕИК: 000159458, Ид. № по ДДС BG000159458 с адрес: област Видин, община Белоградчик, град Белоградчик, ул. „Княз Борис - І” № 6, Идентификационен номер BG ..............., представлявана от Борис Стефанов Николов Кмет на община Белоградчик и Мариана Маринова Маринова –главен счетоводител, наричана по – долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

...................................................., със седалище и адрес на управление: ......................................

............................................................., Идентификационен номер/ЕИК ......................................, представлявано от ................................................ - ........................................, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
във връзка с Решение № ...... / ....................... г. на Кмета на Община Белоградчик, на основание чл. 92а, ал. 7 от Закон за обществените поръчки,
се сключи настоящия договор.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема на възмездна основа и при условията на този договор, да „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект“Ремонт и преустройство на НЧ „Развитие“.
Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да упражнява дейността, предмет на договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и другите нормативни актове, регламентиращи дейността по осъществяване на авторски надзор.


II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.3. (1). Срокът за изпълнение на обществената поръчка започва да тече от датата на изпращане на уведомително писмо по настоящия договор и се счита за изпълнен с одобрението от Възложителя на окончателния доклад за извършената работа от Изпълнителя, въвеждането на обекта в експлоатация и изплащане на уговореното в чл. 4 възнаграждение.
(2). В случай на спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, както и по други обективни причини, срокът по ал.1 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. Общата цена за изпълнение предмета на договора е в размер на _________ (________________________) лева без ДДС или _________ (_________________) лева с ДДС.Чл.5. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) от цената по чл. 4 в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор между двете страни и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2). Окончателното разплащане, в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл.4 се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта.Чл.6. Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ въз основа на представена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи номера на настоящия договор и текста: „Разходът е по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. : № 05/321/01320 ”.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:1. Да упражни авторски надзор и следи дали строителят изпълнява строителните дейности по обекта съгласно изискванията на изготвените технически чертежи от работния проект.

2. Да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за всяко отклонение от изготвения и одобрен работен проект.

3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от негова страна.

4. Да изпълнява договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и в съответствие с условията на договора, националното и европейското законодателство.

5. Да осигури необходимите, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното изпълнение на договора;

6. Да осигурява достъп до документацията, която държи и/или съхранява.

7. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на своите задължения да спазва изискванията на мерките за информация и публичност по ПРСР 2007 – 2013 година.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва: за период от 3 (три) години след датата на приключването и отчитане на ОПРР 2007 – 2013 година и за период от 3 (три) години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006.

12. Преведените средства от Община Белоградчик, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка - IBAN: .............................................., BIC: .................., при банка ..............., клон ...........................;

(2). Всички предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, осъществяващ авторския надзор ще бъдат вписани в заповедната книга и ще бъдат задължителни за всички участници в строителните работи. След приключване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, осъществяващ авторския надзор, ще завери релевантната екзекутивна документация.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска и да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото изпълнение на възложените с настоящия договор дейности;

2. Да получи уговореното в чл.4 от настоящия договор възнаграждение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ всички необходими документи за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;

2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ постоянен достъп до обекта.

3. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава проблеми, възникнали в процеса на работа и попадащи в обхвата на неговата компетентност.

4. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

2. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да поиска замяна на член от екипа от правоспособни лица с друг.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.11. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди и/или пропуснати ползи при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.12. При пропуски и вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор, които са установени в процеса на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали договорената сума с до 10% от договореното възнаграждение.
Чл.13. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за авторски надзор е със срок не по-малък от гаранционните срокове в строителството.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на договора или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по договора по чл. 4, или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време на експлоатацията на съответните части на строежа в гаранционните срокове, съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 / 31.07.2003 година.
Чл.14. Дължимата неустойка по чл. 13 не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

VIІ. ИЗМЕНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. (1). Изменение на договора се допуска по изключение:

1. Когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година” или

2. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предизвика.

(2). Действието на този договор се прекратява:

1. С изпълнението на всички задължения на страните;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4. С едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

(3). При виновно едностранно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата си по гаранцията за изпълнение, като последният си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.VIIІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Чл.16. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл.17. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.
Чл.18. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в 3 (три) дневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.
Чл.19. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.
Чл.20. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства.
Чл.21. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл.23. Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнение му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.
Чл.24. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл.25. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.
Чл.26. При промяна на данните, посочени по-долу, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и влиза в сила от датата на подписването му.ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
1. ......................................... .........................................

/ Борис Николов / /........................................./Кмет на Община Белоградчик

2. ......................................

/Мариана Маринова/Главен счетоводител

Съгласувал:Рени Длъгнекова – Юридически консултантТози документ е създаден в рамките на договор №05/321/01320 по проект «Реконструкция и подобряване на съществуващи центрове за културни и социални услуги на територията на Община Белоградчик» който се осъществява с финансовата подкрепа на „ПРСР 2007-2013”, по МЯРКА 321 – ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” Страница

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница