Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „Дата22.07.2016
Размер94.99 Kb.
ТипПрограмаЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.П О К А Н А
за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино» по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
СНЦ „МИГ – Ардино”, с Решение №01 на УС от 08.03.2012 г. и Заповед № 09/08.03.2012 година на изп.директор обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино», чрез открита процедура за конкурентен подбор.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства от Стратегията за местно развитие се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Цели на мярката:

 • Да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти;

 • Да подобри опазването на околната среда;

 • Да допринесе за спазване на стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните

Обхват на мярката:

Земеделски стопанства на територията на МИГ-Ардино.

Мярката е отворена за всички сектори, включени в Анекс I от Наредбата с изключение на сектор “ Тютюн”.

Бюджет за съответния период на прием:

Общата стойност на финансиране по мярката за 2012 година е: 400 000.00 лв. / четиристотин хиляди лева/, т.е. 100 % от определения за 2012 г. бюджет по мярката.Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2.не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата
Критерии за избираемост

I. Земеделски производители

   1. Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

   2. Икономическият размер на стопанството на кандидата трябва да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ).

   3. Кандидатите трябва да отговарят на критерия за минимална площ по схемата за единно плащане на площ, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.

   4. Кандидатите - юридически лица, трябва да са получили минимум 50% от общия дохода за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности.

   5. Кандидатите трябва да представят бизнес план, като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и съответни дейности. Той трябва да демонстрира по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.

II. Организации на земеделски производители:

1. Кандидатът – организация на производители трябва да е призната като организация на производители, съгласно националното законодателство и/или Регламентите на ЕС за признаване организации на производители.

2. Кандидатът – организация на производители трябва да представи бизнес план, като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности. Бизнес-планът трябва да показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделските стопанства, членове на организацията на производители.

3. Кандидатът – организация на производители трябва да покаже, че инвестициите ще бъдат от полза за цялата организация.

4. Инвестициите трябва да са свързани с основните земеделски дейности на членовете на организацията на производители.
Допустими дейности:

Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, които: • Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция;

 • Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство.

Относно подобряването на цялостната дейност на земеделските стопанства, по мярката ще бъдат подпомагани проекти, свързани с:

  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени активи(материални/нематериални), и/или

  • Подобряване на вертикалното сътрудничество в производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

  • Опазване на околната среда, вкл. с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или  • Увеличаване на възобновяемите природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или

  • Подобряване на условията на труд, и/или

  • Подобряване на ветеринарните , хигиенните, фито-санитарните, екологичните и др. производствени изисквания, и/или

  • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

  • Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти;


Допустими разходи:

1. Материални инвестиции (индикативен списък)

1.1 Закупуване/ придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, вкл. такава, използвана за опазване на околната среда (торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж и т.н);

1.2 Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, вкл. за:


  • опазване на околната среда;

  • съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството;

  • получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности на стопанството, чрез използването на биомаса;

  • подобряване на енергийната ефективност;

1.3 Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

1.4 Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи и с нововъведените стандарти на Общността;

1.5 Инвестиции за съоръжения (напр. транспортни средства, съоръжения за рационализиране на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на оборудване, необходимо за производството на мед/пчелните продукти, развъдни клетки, технологични линии и т.н.) и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели - майки;

1.6 Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация;

1.7. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.

1.8 Инвестиции за напоително/отводнителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники / съоръжения за съхраняване/опазване на водата и т.н. 1. Нематериални инвестиции:

2.1 Достигане на съответствие с международно признати стандарти – в това число:

 • Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (например ISO9000:2005, ISO9001:2000, ISO14001:2004(EMAS),ISO22000:2005, ISO/TR 10013:2001, ISO19011:2002, ISO27001 ,системи за управление, базирани на информационни технологии и др.);

 • Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

 • Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства;

2.2 Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

2.3 Закупуване на софтуер;

2.4 Общи разходи, свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги

Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ „МИГ – Ардино” /одобрен/ за съответната календарна година
Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) е:

до 40% от общата стойност на допустимите разходи за проекти на земеделски производители


Правилото за de minimis не е приложимо, но трябва да се има предвид, че максималният размер на общите допустими разходи по тази мярка за един бенефициент за целият период на прилагане на ПРСР 2007 – 2013г. е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
Допустими кандидати

І. Земеделски производители регистрирани на територията на МИГ Ардино.

ІІ. Организации на земеделски производители регистрирани на територията на МИГ Ардино.
Критерии за избор на проекти

1. Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски и животновъдни стопанства в съответствие с изискванията и стандартите на общността – 20т.

2. Инвестиции за нови технологии , специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за извършване на конверсия към биологична земеделска продукция – 20т.

3. Проекти на кандидати, които не са получавали досега подкрепа от общността за подобна инвестиция – 10т.

4. Инвестиции, свързани с производство на енергия от алтернативни източници- 10т.

5. Проекти на жени и на младежи до 35 години – 20т.

6. Инвестиции въвеждащи иновации за региона – 20т.

Период на приемане на заявления:

Заявленията за подпомагане се подават от 16.04.2012 г. до 15.06.2012 година. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. в запечатан плик в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино» на адрес: гр.Ардино 6750, ул. «Пирин» №20 лично, по пощата с обратна разписка или по куриер. В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на МИГ - Ардино.


Заявлението и съпътстващите го документи, изисквани от МИГ – Ардино се подават в ОРИГИНАЛ, ЕДНО КОПИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, заверено „вярно с оригинала” с подпис на официалният представител на кандидата (по съдебно решение), и ЕДНО КОПИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ( CD).

Краен срок за подаване : 17.00 часа на 15.06.2012година.

Заявленията подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.
Период на консултиране на бенефициентите при подготовка на проектни предложения:

Консултации на заинтересованите лица ще се предоставят всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино», на адрес гр.Ардино, ул.«Пирин» №20, от 16.03.2012г. до 14.06.2012г. вкл. след писмено заявление от страна на бенефициента до МИГ.

Кандидатите могат да задават въпроси и по:

е-mail-а на МИГ – Ардино: migardino@yahoo.com

телефон 03651/4153


Заявлението за подпомагане, указания, пълния пакет от документи за кандидатстване както и допълнителна информация относно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства” са публикувани на интернет страницата на МИГ – Ардино: http://www.mig-ardino.bg/

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на СНЦ „МИГ – Ардино”.Подробна информация относно обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи можете да намерите в Наредба № 8 от 03.04.2008година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР.

За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по Наредба № 8 от 03.04.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009. За неуредените въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на мерките от СМР превес имат нормите на Наредба № 23/ 18.12.2009 год.на МЗХ.

СНЦ „МИГ – Ардино” е в правото си да изменя приложените образци на формуляри и документи за кандидатстване при всяко изменение на основната нормативна уредба - Наредба № 8 от 03.04.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009 година.


Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Пирин” № 20

тел. 00359 3651 4153; факс 00359 3651 4153

e-mail: migardino@yahoo.com


Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница