Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Постоянните комисии към Обс- свиленград през отчетния период са провелиДата10.04.2018
Размер111.75 Kb.
ТипПрограма
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

01.07.2010- 31.12.2010 год.

Настоящият отчет за дейността на ОбС- Свиленград е изготвен на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и обхваща работата от заседанията на ОбС- Свиленград и неговите постоянни комисии, информация за изразходените средства за обезпечаване работата на общинския съвет, както и информация за изпълнението на приетите решения от общинския съвет за периода от 01.07.2010- 31.12.2010 год.


1. През отчетния период Общински съвет - Свиленград е провел 7 заседания, от които 5-редовни и 2-извънредни, от които първото- за актуализация на Програмата за управление и разпореждане на общинска собственост и Бюджета на общината за 2010 година и второто- за получаване на съгласие за сключване на договор с „Фонд за органите на местно самоуправление в България- ФЛАГ”- ЕАД по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Подобряване на жизнената среда в гр. Свиленград чрез рехабилитация на обществени зелени площи”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013.

Постоянните комисии към ОбС- Свиленград през отчетния период са провели 29 заседания, както следва: ИК- 6 заседания, БК- 6 заседания; КТСУ- 4 заседания, КЗГООС- 4 заседания, КОКПЧЕИ- 5 заседания и КЗСДС- 4 заседания.

Средният брой на присъстващи общински съветници на заседанията на ОбС- Свиленград през отчетния период е 18. Данните от Дневника за присъствията сочат, че всички решения на общинския съвет са взети с участието на повече от 2/3 от общия брой на общинските съветници.

За периода 01.07.2010- 31.12.2010 год. от заседания на общинския съвет са отсъствали в т.ч. и по уважителни причини общо 11 общински съветници, от които: 4 отсъствия- Красимира Делибозова; 3 отсъствия- Живко Проданов; 2 отсъствия- Васко Арнаудов, Николай Цонев Колев и Трифон Тодоров; 1 отсъствие- Атанас Кърчев, Атанас Тенев, Веселин Каратепелиев, Никола Динков и Николай Димитров Колев и Христо Щерев;

През отчетния период не са отсъствали от заседания общинските съветници- Ангел Божинов, Атанас Атанасов, Атанаска Михайлова, Димитър Митев, Иван Андреев, Иванка Миткова, Никола Николов, Славка Желязков, Снежана Янева и Таня Коларова.
Без отсъствия от заседания на ОбС- Свиленград през цялата 2010 година са общинските съветници- Атанас Атанасов, Димитър Митев, Иван Андреев, Никола Николов, Славка Желязкова и Таня Коларова.

2. За второто шестмесечие на 2010 г. за обезпечаване работата на общинския съвет от общинския бюджет са изразходвани средства в размер на 59 221 лв., от които: 49 848 лв.- за възнаграждения; 8 630 лв. за осигурителни плащания; 743 лв.- за издръжка в т.ч. за материали, телефон, абонамент и поддръжка на копирна техника. За отсъствия от заседания на съвета и постоянните комисии от санкции са удържани средства в размер на 1 065 лв.

За сравнение разходите за издръжка на общинския съвет за 2008г., 2009г. и 2010 г., са както следва:
Разходи

2008

2009

2010

Възнаграждения

50 310

82 619

85 400

Осигурителни плащания

10 122

15 044

14 795

Издръжка /материали и консумативи, абон. подр. на коп. техника, телефон/

4 918

2 560

1 710

Общо:

65 350

100 223

101 8693. През периода 01.07.2010-31.12.2010 год. ОбС- Свиленград е приел 120 решения от общия брой 845 решения на настоящия общински съвет от конституирането му на 07.11.2007г., както следва:
- Решения, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост- 48 бр. в т.ч. Програма за управление на общинската собственост през 2010 год.; решения за продажба на общинско имущество /в т.ч. земеделски имоти и общински жилища/;за продажба и отдаване под наем на общински имоти; за учредяване право на строеж или пристрояване в недв. имоти- ЧОС; за безвъзмездно придобиване на имоти в собственост на общината; за предоставяне на части от имоти- ПОС; за преобразуване собствеността на общински имоти; за безвъзмездно придобиване на собственост; за прекратяване на съсобственост; и др./

- Решения, свързани с управление на бюджета и финансите на общината- 29 бр. в т.ч. Отчет за изпълнението на бюджета и Инв. програма на общината за 2010 год. към 30.06.2010г.; решения за промени по бюджета и капиталовата програма; за получени трансфери и дарения; за промени по ИБСФ/ извънбюджетните сметки и фондове/; отпускане на финансова помощ на граждани на общината и др.

- Решения, свързани с подготовка на проекти и кандидатстване на общината за финансиране по Европейските програми- 7 бр.

- Решения, свързани с устройство на територията.- 15 бр., в т.ч., изменение, изготвяне и одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/, в т.ч. и възлагане изработването на Общ устройствен план на гр. Свиленград;- Решения за удостояване със звание Почетен гражданин на Свиленград – 2бр. и 1бр.за връчване на почетен знак.

- Решения свързани с организация работата на съвета и ОбА и др.- 9 бр. в т.ч. и провеждане на извънредни сесии, избор на кмет на кметство с. Мезек, прекратяване изплащането на възнаграждението на общински съветник и определяне на одитор за „МБАЛ- Свиленград” ЕООД и др, План за действие при бедствия и аварии.- Решения за изменение или отмяна на решение на общинския съвет - 3бр., както и за изменение на нормативни актове- 6 бр.

4. През отчетния период, ОбС- Свиленград прие редица решения със значим обществен интерес, между които:

 • Актуализация на Бюджет 2010 – в размер на 19 294 142 лв./ за сравнение първоначалния приет Бюджет за 2010 год. е в размер на 18 225 287 лв./

 • Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2010 год.;

 • Усвояване на средства в размер на 1 358 857 евро / 2 657 694 лв./, които са част от емитиран облигационен заем на община Свиленград, за осъществяване на дейности по обект Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в ЦГЧ на гр. Свиленград” и обект „Основен ремонт на улична настилка кв. Гебран”.

 • Утвърждаване на Общински план за защита при бедствия на община Свиленград ведно с План за защита при земетресения; План за защита при наводнения; План за защита при масови полски и горски пожари; План за защита при снегонавявания и обледявания и План за защита при радиационна авария, трансгранични радиационни замърсявания и инциденти с източници на йонизиращо лъчение.

 • Приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Свиленград.

 • Приемане на нова Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Свиленград.

 • Възмездно придобиване право на собственост на имот, представляващ Ученически лагер- Пещера.

 • Получаване на съгласие за сключване на договор с „Фонд за органите на местно самоуправление в България- ФЛАГ”- ЕАД по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Подобряване на жизнената среда в гр. Свиленград чрез рехабилитация на обществени зелени площи”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013.

 • Удостояване със звание „Почетен гражданин на Свиленград” нашите съграждани Бинка Желязкова и Валентин Ангелов и връчване на Почетен знак на проф. Веселин Маргаритов.

 • Приет бе Правилник за правата и задълженията на комисията, която да следи за целево разходване на средствата от облигационния заем, за финансиране на обект ”Основен ремонт на водопровод в централна градска част” на гр. Свиленград.

 • Решение да не се предава доброволно собствеността и владението върху ученическия лагер в гр. Обзор на претендиращите собственици, до решаването на спора по съдебен ред.

 • Споразумения за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, програма на ООН за развитие и следните библиотеки на територията на общината: 1. Библиотека при НЧ „Нов живот”- с. Капитан Андреево 2. Библиотека при НЧ „Отец Паисий”- с. Левка

 • Избор на кмет на кметство с. Мезек, след като на осн. чл. 42, ал.1, т.10 бяха предварително прекратени правомощията на Цонка Димитрова

 • Увеличаване капацитета на „Домашен социален патронаж” и закупуване на необходимото оборудване за тази цел.

 • Приемане на програма за развитие на читалищната дейност през 2011 година.


5. От конституирането си на 07.11.2007 до 31.12.2007 ОбС- Свиленград, с мандат 2007-2011 е приел-34 решения, приетите решения през 2008 година са 294 бр., през 2009 година-276 бр., през 2010 година- 239 бр.
През отчетния период в деловодството на Общински съвет- Свиленград са постъпили за разглеждане общо 122 бр., ДЗ с предложения за решения, молби и др., от които :

- 112 бр. проекта за решения в т.ч. 109 бр.- предложени от Кмета на общината; по един проект за решение от общинските съветници- Таня Коларова, Никола Динков и Снежана Янева/;

- Молби на граждани- 7бр.- за отпускане на еднократна финансова помощ.

- 2 бр.- искания за промяна на концесионни договори от страна на концесионерите;

- 1 предложение от д-р Димитър Ермов- Управител на МБАЛ- Свиленград относно избор на одитор за лечебното заведение.

- 1 искане от Председателя на СК „Изида-Юнак” за финансиране пътуването на Мажоретния състав до Италия за участие в концерт.- 1 искане от треньора на ФК „Свиленград” за финансиране пътуването на отбора на турнир във Франция през 2011 год.
6.От общо 120 приети решения на ОбС- Свиленград през отчетния период, не са напълно изпълнени 22 решения, както следва:


733/29.07.2010

Възмездно придобиване право на собственост на имот, представляващ Ученически лагер- Пещера- в процес на изпълнение

746/29.07.2010

Отдаване под наем на части от недвижим имот ПОС, представляващ по НТП-язовир с №000136 от Картата на възстановената собственост на землище с.Щит /ЕКТТЕ 8403б/, местност „Биргу”- обявен търг, не са подадени заявления за участие.

754/30.09.2010

Кандидатстване на Община Свиленград по схема за безвъзмездна помощ: Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. пред Министерството на земеделието и храните- в процес на изпълнение.

764/30.09.2010

Продажба на недвижим имот- ЧОС, находящ се в с. Момково, общ. Свиленград- проведен търг, не са се явили кандидати.

768/30.09.2010

Отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет и чакалня на първия етаж на I ОУ „Иван Вазов” – Свиленград- проведен търг, не са се явили кандидати.

783/28.10.2010

Кандидатстване пред Министерство на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет”- в процес на изпълнение.

784/28.10.2010

Кандидатстване пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”- „Подкрепа за дребно-мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” по проект за почистване коритото на река Марица в участъка й от стария до новия мост с дължина 459 м.- II етап на обща стойност 1 051 605,90 лв. Община Свиленград кандидатства за безвъзмездно финансиране- 95 % от стойността на проекта в размер на 999 045,90 лв., собствен принос- 5 % от стойността на проекта в размер на 52 560 лв. – подлежи на включване в проекта за Бюджет 2011г.

797/28.10.2010

Отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи имоти с НТП-лозя по КВС на землище с.Младиново /ЕКТТЕ 48698/ и с.Костур /ЕКАТТЕ 39001/- в процес на подготовка и подписване на договори.

806/25.11.2010

Промени по бюджета на община Свиленград за 2010г. /помощи за новородени деца; GPS- за заснемане на зем. имоти; копирна машина за ОбС/- не е изпълнено само в частта за закупуване на копирна машина за ОбС, ще бъде включено при съставяне на Бюджет 2011

810/25.11.2010

Продажба чрез публично оповестен конкурс на Административна сграда /Бивш Дом на съвета/, ведно с дворно място в УПИ XXIX, квартал 46 по плана на гр.Свиленград- проведен конкурс, не са се явили кандидати.

812/25.11.2010

Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост за
поставяне и монтиране на телекомуникационно оборудване, тип „Рипийтър”- предстои сключване на договор.

824/22.12.2010

Увеличаване капацитета на „Домашен социален патронаж” и закупуване на необходимото оборудване за тази цел. - ще бъде включено при съставяне на Бюджет 2011

832/22.12.2010

Приемане на изменение на ПУП - ПР за обособяване на самостоятелен УПИ за сградата на бивш младежки дом /казино/ и преобразуване от ПОС в ЧОС- в процедура на изпълнение

833/22.12.2010

Възмездно придобиване на част от недвижим имот, находящ се в Свиленград, кв. 67А- предстои издаване на заповед.

835/22.12.2010

Преобразуване от ПОС в ЧОС недвижими имоти в кв.189А по плана на Свиленград- в процедура на съставяне на нов акт.

836/22.12.2010

Отдаване под наем на помещения в избените етажи на I ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград- насрочен търг през м. януари 2011г.

837/22.12.2010

Отдаване под наем на части от недвижим имот ПОС, представляващ по НТП-водоем, №000555 от КВС на землище с.Студена /ЕКАТЕ 70055/, местност "Чаушки рът" с площ от 28,940 дка.- предстои изготвяне на заповед за обявяване на търг.

837/22.12.2010

Отдаване под наем на части от недвижим имот ПОС, представляващ по НТП- язовир /водоем/, №000046 по КВС на землище с.Младиново, местност „Юренско дере”- предстои изготвяне на заповед за обявяване на търг.

840/22.12.2010

Отдаване под наем без търг и конкурс на недвижими имоти ЧОС, представляващи по НТП-ниви, врем.неизп.ниви и др.територии нестопанисвани в продължение на две или повече стопански години в землището на землище с.Студена /ЕКАТЕ 70055/- предстои сключване на договори за наем.

841/22.12.2010

Продажба на недвижими имоти /ЧОС/,представляващи маломерни имоти от Картата на възстановената собственост на землище гр.Свиленград,с.Левка,с.Лисово, с.Мезек и с.Капитан Андреево с начин на трайно ползване-нива, изоставена нива, временно неизп.нива, овощна градина, лозе, храсти и др.територии нестопанисвани- Предстои изготвяне на заповед за обявяване на публичен търг.


844/22.12.2010

Даване на съгласие от страна на ОбС- Свиленград за подписване на договор и изпълнение на проекти финансирани по Програма за Европейско териториално сътрудничество България- Гърция 2007-2013 с партньор и водеща организация Община Неа Виса, Република Гърция- в процес на изпълнение

845/22.12.2010

Даване на съгласие от страна на ОбС- Свиленград за подписване на договор и изпълнение на проекти финансирани по Програма за Европейско териториално сътрудничество България- Гърция 2007-2013 с партньор и водеща организация Община Димотика, Република Гърция- в процес на изпълнение7. През отчетния период няма обжалвани или спрени за изпълнение решения на ОбС- Свиленград на основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и чл.45, ал.4 от ЗМСМА.

Всички приети решения на основание и в изпълнение на чл.22 ал.1 от ЗМСМА в 7 дневен срок от приемането им са изпратени на кмета на Община Свиленград и на областния управител на Хасковска област.

На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Свиленград, в местните средствата за масова информация са обявени всички заседания на ОбС-Свиленград с посочване на датата, дневния ред и докладчиците по него. В 7 дневен срок от приемането им всички решения на ОбС- Свиленград са поставяни на таблото за информация от ОбС- Свиленград на входа на сградата на ОбА- Свиленград и са обявени на електронна страница на Община Свиленград в Интернет – www.svilengrad.bg .

Във връзка с подобряване качеството на административното обслужване, при реализирането на спечеления от общината проект „ По-добри услуги- по- доволни граждани”, съфинансиран от ЕС чрез Европейски социален фонд, Приоритет „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” по ОП” Административен капацитет”, бе разработена и инсталирана електронна система за деловодно обслужване на общинския съвет, която работи от 20.11.2010 год. и спомага за създаване на електронен архив на общинския съвет.


Изготвил:Таня Коларова

Председател на ОбС- Свиленград


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница