Програма за развитие на селските райони /2007 2013/, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониДата24.07.2016
Размер46.55 Kb.
#4907
ТипПрограма


Програма за развитие на селските райони.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД"

обявява

ПОКАНА
за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване

по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013


Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 311 се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013/, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
I ) Обхват на мярката:

Финансовата помощ се предоставя в съответствие със Стратегия за местно развитие на територията на общините Белово, Септември, Велинград и чл. 4 от Наредба № 30/11.08.2008 г. и е предназначена за земеделски производители. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.


II) Допустими бенефициенти :

Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за

създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия

3. имат седалище или клон със седалище на територията на МИГ и са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия и имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

Бенефициентите по проекти да имат седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията по чл. 13 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ.
III) Допустими дейности:

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности /с изключение на дейности по изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт/ за:

- Развитие на селски туризъм:

- Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.); Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

- Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

- Местно занаятчийство - Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

- Развитие на социални услуги за населението в селските райони - грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;

- Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в Приложение І на Договора за създаване на ЕО;

- Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжени.

- Производство и продажба на възобновяема енергия: слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на био-горива);

- био-енергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско стопанство

IV) Допустими разходи:

Съгласно чл. 23 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ.


V) Недопустими разходи:

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и по чл. 23 ал. 8, 9 и 10 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ
VI) Финансови параметри за проектите:

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект - 5000 лева,

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект - 150 000 лева.

Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата - 200 000 лева.


VII) Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи.

За инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на био-енергия, при преработка на биомаса (суровини) от собственото земеделско стопанство и за производство и продажба на енергия от други възобновяеми енергийни източници) – увеличение с 10 на сто от одобрените разходи.

VIII) Период на предоставяне на консултации:

Екипът на МИГ „Белово, Септември, Велинград” ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини:

- устни консултации в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на „МИГ – Белово, Септември, Велинград”;

- писмени консултации;

- в населени места, по график изготвен от Изпълнителния директор на „МИГ – Белово, Септември, Велинград”.

IX) Период на приемане на Заявленията за подпомагане:

От 10.12.2012 г. до 27.12.2012 г. всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа. Документите ще се приемат в офиса на МИГ на адрес: гр.Белово, ул. "Орфей" 4А.Краен срок за подаване на проектни предложения – 27.12.2012 г. до 16.00 часа включително.
Лица за контакт:

Даниела Салкина – експерт СМР – 0879 812 854

Николина Дечева – експерт СМР – 0879 812 853

Мария Пенина – технически асистент – 0879 812 851

Мария Тодорова-Митова – счетоводител – 0879 812 850

Офис на МИГ - 03581/37 31


Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МИГ „Белово, Септември, Велинград” - http://migbsv.com, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ всеки ден от 09.00 до 17.00 часа
Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ "Белово, Септември, Велинград".

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,

Договор № РД 50-142/13.10.2011г.,

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 852,

E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.comКаталог: ~migbelovo -> wp-content -> uploads
uploads -> Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – европа инвестира в селските райони
uploads -> Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
uploads -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
uploads -> Програма за развитие на селските райони
uploads -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
uploads -> Насърчаване на туристическите дейности
uploads -> Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
uploads -> Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
uploads -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Стратегията за местно развитие


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница