Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” договор №13/322/00741 от 19. 11. 2012г



Дата16.10.2018
Размер96.28 Kb.
#89998
ТипПрограма



Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

ДОГОВОР № 13/322/00741 от 19.11.2012г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БАТАК


Техническа спецификация

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”, включително разработване на тръжни документации за избор на изпълнители по проекта.”

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Местоположение;


Република България, област Пазарджик, община Батак;

1.2. Данни за Възложителя


Община Батак,

пл. «Освобождение» № 5,

гр. Батак, п.к. 4580;

Тел.: 03553/ 2260;



Факс: 03553/ 2030;

municipality@batak.bg;
http://www.batak.bg/index.php;

1.3. Информация за проект с регистрационен номер 14/322/00741/19.11.2012г. „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”;


Изпълнението на настоящата поръчка е в рамките на проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”.

Общата цел на проекта е да се подобрят условията за живот, привлекателността и възможностите на населените места, предмет на проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”. Реализирането на проекта ще доведе до подобряване икономическото положение и просперитета на населените места от общината чрез развитие на екологичния и селския туризъм, привличане на инвеститорския интерес, задържане на младите и предприемчиви жители на общината и прекъсване на тенденциите на обезлюдяване на общината.
Подобряването на уличната инфраструктура благоприятства за достъпността на района, развитието на малките и средни предприятия и привличането на инвестиции, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. Нещо повече, тъй като община Батак е богата на културни, исторически и природни забележителности с потенциал за развитие на туризъм, то реализирането на проекта е важно условие за усвояването на туристическия потенциал и подобряване на средата на живот и облика на населените места. В дългосрочен аспект пък, постигнатия икономическия растеж, ще донесе социални и икономически ползи за обществото и населението, под формата на печалба от собствен бизнес и развит туризъм, нормални инфраструктурни условия за живот и висока заетост.

Конкретните цели на проекта са:

 • Благоустрояване на инфраструктурата – улични настилки и тротоари в село Нова махала и село Фотиново;

 • Изграждане на безопасна и достъпна пътна мрежа;

 • Подобряване визията на село Нова махала и село Фотиново;

 • Повишаване потенциала на населените места за развитие на екологичния, селския и ловен туризъм, и за привличане на инвестиции, посредством подобряване на цялостния физически облик на населените места;

Конкретните цели на проекта ще се постигнат чрез рехабилитация на 4 (четири) улици, което ще подобри и транспортната инфраструктура в селата и ще осигури нормално предвижване на местни и външни граждани, туристи и др. Това осезаемо ще подобри качеството на живот, не само за живущите на тези улици, но и за населението на цялата община, тъй като населените мяста са две от общо три в обхвата на общината.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”, включително разработване на тръжни документации за избор на изпълнители по проекта”, чрез които да се осигури техническа и консултантска помощ на община Батак, обезпечаваща ефективното и навременно изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Батак и Държавен фонд „Земеделие”.

Настоящата обществена поръчка има за цел да се осигури качествена и ефективна консултантска помощ на община Батак в процеса на изпълнение и отчитане на проект „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”;



2.1. Очаквани резултати от изпълнението на поръчката

Очакваните резултати от изпълнителя по настоящата обществена поръчка са следните:



 • Успешно предоставена консултантска помощ на община Батак за изпълнение и отчитане на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове, индикатори на проекта и договора за безвъзмездна финансова помощ;

 • Ефикасно подпомагане на община Батак във финансовото и техническо изпълнение и отчитане на проекта;

 • Предоставена консултантска помощ на община Батак в процеса на верификация на разходите по проекта и изготвяне на искания за средства;

 • Изготвени и предоставени в срок тръжни документации, за избор на изпълнители по проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”;

2.2. Предпоставки и рискове

Към настоящият момент са идентифицирани следните рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, но не се ограничават до изброените:



Предпоставки за успешното изпълнение на договора за Консултантски услуги:

 • Изпълнителят има осигурен пълен достъп до наличните данни, които са необходими за успешното изпълнение на задълженията му;

 • Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: възложител, изпълнител на настоящата поръчка, Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция, изпълнителите на строителните дейности, строителен и авторски надзор и други заинтересовани лица;

 • Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя на изпълнителя на настоящата процедура;

 • Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на настоящата Техническа спецификация (задание);

 • Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

Идентифицирани рискове заплашващи успешното изпълнение на договора за Консултантски услуги:

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, съгласно настоящето техническо описание са:



 • Забава при изплащане на дължимото към Изпълнителя от страна на Възложителя, възнаграждение по договора;

 • Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;

 • Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Възложителя;

 • Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Изпълнителя;

 • Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите;

 • Закъснения при изготвянето и представянето на тръжните документации по проекта.

3. ОПИСАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


Избрания изпълнител ще предоставя консултантски услуги на Възложителя свързани с изпълнението и отчитането на проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”.

Екипът на Изпълнителя ще е ангажиран до подаването на искане за средства за окончателно плащане към Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция. По този начин Възложителя ще получи пълно подсигуряване с експертна помощ и съдействие при изпълнение на ангажиментите си по договора за безвъзмездна помощ.

В задълженията на Изпълнителя ще влиза изпълнението на следните основни дейности:

1. Осигуряване подкрепа на община Батак в процеса на изпълнението и отчитането на проекта в съответствие с националното и европейско законодателство, както и спазване на нормативните актове, документи указания и инструкции на Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. свързани с изпълнението и отчитането на настоящия проект;

2. Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Батак и Държавен фонд «Земеделие».

3. Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на община Батак при изготвянето на доклади, становища, писма и кореспонденция със заинтересованите страни относно изпълнението и отчитането на проекта. Участие в срещи между представители на Бенефициента – община Батак и заинтересованите страни;

4. Изготвяне на тръжни документации, необходими на Възложителя – община Батак, за провеждане на процедури за избор на изпълнители по проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”:

а). Изготвяне на документация по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП (Директно възлагане) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт по проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”;

б). Изготвяне на документация по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Процедура на договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”;

в). Изготвяне на тръжна документация по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Открита процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на пътни и тротоарни настилки в с. Фотиново и с. Нова Махала по проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”;

г). Изготвяне на документация по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП (Директно възлагане) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на билбордове по проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”;

5. Предоставяне на консултантски услуги на Възложителя – община Батак в процеса на верификация на разходите по проекта, както и при изготвяне и подаване на искания за средства пред Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция.

Екипът на избрания Изпълнител ще е ангажиран до подаването на искане за средства за окончателно плащане към Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция. По този начин община Батак ще получи експертна консултантска помощ и съдействие при изпълнение на ангажиментите си по договора за безвъзмездна помощ.

Други задължения към изпълнителя


Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също:

 • да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор и / или договора за строителство;

 • да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;

 • да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя всички доклади, както и цялата информация, и/или получени материали, както и тези, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор;

 • да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи адекватни решения за тях;

 • Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;

 • Да изпълнява своевременно мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;



4. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Срокът за изпълнение на договора за настоящата поръчка е до приключване и отчитане на всички дейности по проект: „Благоустрояване на улици в населените места на територията на община Батак”, но не по късно от датата на внасяне от община Батак в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, на искането за окончателно плащане по проекта, което трябва да се осъществи преди 15.07.2015г.

Възложителя и Изпълнителят са длъжни да изпълнят всички свои задължения по договора за настоящата поръчка в срок не по-късно от датата на внасяне от община Батак в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, на искането за окончателно плащане по проекта.

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от датата на влизане в сила на договора.
Договорът влиза в сила след получено одобрение от Държавен Фонд «Земеделие» на настоящата процедура, проведена по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Възложителя – Община Батак е длъжен да уведоми писмено в 5 (пет) дневен срок (считано от датата на полученото одобрение от Държавен фонд «Земеделие»), избрания Изпълнител за влизане в сила на договора за поръчката. Срока за изпълнение на работата възложена на Изпълнителя с предмета на договора за обществената поръчка, поражда действие, считано от датата на полученото при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за одобрение на настоящата процедура от Държавен фонд «Земеделие».
Избрания Изпълнител е длъжен да изготви заложените в дейностите по настоящата поръчка - тръжни документации, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получено известие/уведомление, за влизане в сила на договора за обществената поръчка.



/7

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница