Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Образец информацияДата24.07.2016
Размер205.74 Kb.
#4034
ТипПрограма

Публична покана с предмет:
“Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги по проект № 29/111/233” по сключен договор между Национална служба за съвети в земеделието и Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция, Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.Образец

ИНФОРМАЦИЯ

за реализирания оборот от предоставяне на услуги с предмет подобен на предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.)
Долуподписаният /ата/ _____________________________________________________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ___________________ г. от ___________________________________________________________, в качеството ми на ______________________________________________________ (посочете длъжността) на _______________________________________________________________________________ (име на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК ______________ - участник, представящ оферта за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги по проект № 29/111/233”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник ____________________________________ (име на участника) има реализиран оборот от предоставяне на услуги, с предмет сходен на предмета на поръчката, през последните 3 години или от датата, на която представляваният от мен участник е учреден или е започнал дейността си, както следва:

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо

за трите години, лв. без ДДС

Оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, в лв. без ДДС
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.Забележка: Под “услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка" ще се счита оборот от туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги.

____________________ г. Декларатор: _______________________(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец

С П И С Ъ К

на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.)

Долуподписаният /ата/ _____________________________________________________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ___________________ г. от ___________________________________________________________, в качеството ми на ______________________________________________________ (посочете длъжността) на _______________________________________________________________________________ (име на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК ______________ - участник, представящ оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги по проект № 29/111/233”ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник ____________________________________ _________________________ (посочете фирмата на участника), e изпълнило договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), считано от крайния срок за подаване на офертите, както следва:по ред

Договор

(№, дата, възложител)Стойност в лв. без ДДС

Срок за изпълнение

Предмет на договора, кратко описание на извършените услуги и изпълнените дейности
Под “договори за услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка" ще се счита изпълнението на договори за предоставяне на туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги

.
За доказване на доброто изпълнение на посочените по-горе договори прилагаме ......... броя препоръки/референции от предишни възложители.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

____________________ г. Декларатор: _______________________

(дата на подписване) (подпис и печат)

Забележка: Към списъка се прилагат Препоръки/референции за добро изпълнение на основните договори за предоставяне на услуги, сходни с предмета на настоящата поръчката, от предишни възложители. Препоръките трябва да са приложени за съответните договори от списъка. Тези препоръки посочват вида на предмета на договора и описание на основните дейности, изпълнени по договора, стойността и периода на изпълнение на ангажиментите, както и дали те са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/ _____________________________________________________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ___________________ г. от ___________________________________________________________, в качеството ми на ______________________________________________________ (посочете длъжността) на _______________________________________________________________________________ (име на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК ______________ - участник, представящ оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги по проект № 29/111/233”


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл.301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

____________________ г. Декларатор: _______________________(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/ _____________________________________________________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ___________________ г. от ___________________________________________________________, в качеството ми на ______________________________________________________ (посочете длъжността) на _______________________________________________________________________________ (име на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК ______________ - участник представящ оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги по проект № 29/111/233”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Участникът, когото представлявам, не е обявен в несъстоятелност;

2. Участникът, когото представлявам, не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Задължавам се при промяна на посоченото обстоятелство писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


____________________ г. Декларатор: _______________________(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/ _____________________________________________________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ___________________ г. от ___________________________________________________________, в качеството ми на ______________________________________________________ (посочете длъжността) на _______________________________________________________________________________ (име на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК ______________ - участник, представящ оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги по проект № 29/111/233”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
като лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на участника не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
____________________ г. Декларатор: _______________________

(дата на подписване) (подпис и печат)
Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/ _____________________________________________________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ___________________ г. от ___________________________________________________________, в качеството ми на ______________________________________________________ (посочете длъжността) на _______________________________________________________________________________ (име на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК ______________ - участник, представящ оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги по проект № 29/111/233”Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
__________________________________________________________ (наименование на участника) не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

____________________ г. Декларатор: _______________________(дата на подписване) (подпис и печат)
Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/ _____________________________________________________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ___________________ г. от ___________________________________________________________, в качеството ми на ______________________________________________________ (посочете длъжността) на _______________________________________________________________________________ (име на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК ______________ - участник, представящ оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги по проект № 29/111/233”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Съм запознат и приемам клаузите на проекта на договора, приложен към публичната покана.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

____________________ г. Декларатор: _______________________(дата на подписване) (подпис и печат)

(Проект)


ДОГОВОР

№…………………....../.....……………2014 г.

Днес,…………......…2014 г., в гр. София, между

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (НССЗ) с адрес на управление гр.София 1331, ул.”Шосе Банкя” №7, БУЛСТАТ 130339616, представлявана от Изпълнителния директор – Любомир Ангелов Маринов, и главен счетоводител – Щериана Иванова , от една страна, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

...................................................................................................... , със седалище и адрес на управление: град.................................................., ул. .................................... ......., вписан в Търговския регистър на ......................... съд, Фирмено отделение, фирмено дело № ...................... /...................... г., партиден № ................. стр. ................, БУЛСТАТ/ЕИК ...................................., IBAN ............................., BIC ........................., тел. .........................., представляван от ......................................................... с ЕГН....................................., от друга страна, и наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,на основание утвърден протокол от …..01.2014 г. от работата на комисията, назначена със Заповед № …../ …...01.2014 г. на Изпълнителния директор на НССЗ и чл. 101е от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срещу заплащане хотелиерски и ресторантьорски услуги в съответствие с техническото задание и офертата за изпълнение на поръчката, неразделни части от Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ услугите, посочени в чл. 1, ал. 1 на договора, съответстващи точно по вид, стандарт и качество на техническото задание и офертата за изпълнение на поръчката.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за негова сметка.

Чл.2 (1) Договорът се сключва за срок до 15.07.2015 г. и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Мястото на предоставяне на услугите е съгласно Техническото задание (гр. Хасково – 4 групи и гр. Балчик – 4 групи).ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 (1) Цени за услугите предмет на договора са както следва :

1. за нощувка на един участник (преподавател/обучаем)– ……..…лева. /словом/ без ДДС на ден, ……..…лева. /словом/ с ДДС на ден;

2. за пълен пансион на един участник (преподавател/обучаем)– ……..…лева. /словом/ без ДДС на ден, ……..…лева. /словом/ с ДДС на ден.

Чл. 4 (1) Плащането на услугите, предмет на настоящия договор, ще се извършва в лева, след приключване на обучителния курс на база реални количества (брой нощувки и брой пълен пансион) по цени определени в чл.3, ал.1 от Договора и след подписване на двустранен протокол между страните за приемане на услугата и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: Банка………………………. ;IBAN - ……………………………………. ; BIC- ……………………….

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, адресна или друга регистрация, в срок от 5 (пет) дни от промяната.ІII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация и да осигури условия, които са необходими за точното и качествено изпълнение на услугите, описани в чл.1 от Договора.

(2) 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за точната дата и място на стартиране на обучителния курс в срок от един месец преди стартирането му.

2. Срокът по ал. 2, т. 1 може да бъде по-кратък от един месец при обективна невъзможност на Възложителя да уведоми Изпълнителя в указания срок, но не по малко от 15 дни преди курса.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предприема без основание фактически и правни действия, възпрепятстващи изпълнението на предмета на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Чл. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава срещу предоставените услуги по чл.1, ал. 1 от договора да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорната цена, според условията, сроковете и в размера, уговорени с договора.

Чл. 7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи поръчката в срок и без отклонения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията на поръчката по чл.1 от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялата поръчка, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да извършва контрол за качественото и точно изпълнение на предмета на договора и да дава писмени предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със задължителен характер за подобряване на изпълнението на предмета на договора. Контролът и проверките се осъществяват заедно и поотделно с представители на ДФЗ-РА.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ДФЗ -РА имат право да искат отчетна информация по всяко време за извършването на поръчката и да получат всички документи свързани с поръчката.IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на настоящият договор лично, със свой или нает персонал, да изпълни поръчката професионално и качествено в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като полага грижата на добър стопанин (търговец).

(2) Персоналът, който ще изпълнява поръчката следва да отговаря на всички нормативни изисквания и да притежава необходимата квалификация за осъществяване предмета на договора.Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката. Той е длъжен да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват нормалното изпълнение на договора.

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство по безопасност и хигиена на труда, противопожарна охрана, както и предписанията на съответните контролни органи.

Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за отстраняване на допуснатите пропуски и нередности при изпълнение на дейностите, включени в предмета на договора, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка.

Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до помещенията си и всички останали обекти и документи свързани с услугите предмет на договора, на представителите на ДФЗ-РА, Министерство на земеделието и храните, Сметна палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на поръчката да получи договореното възнаграждение.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15 Настоящият договор се прекратява:

 1. с изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните;

 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

 3. с едномесечно писмено предизвестие, отправено от изправната страна до неизправната;

4. при други случаи регламентирани в действащото законодателство на Република България.

VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 16 При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от 20 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие.

Чл. 17 При цялостно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% от стойността на договора или на незипълнената част от него.

Чл. 18 Когато размерът на действително претърпените от неизпълнението вреди надвишава размера на неустойката по чл. 17, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска обезщетение за разликата по общия исков ред.

Чл. 19 Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните задължения за времето на действие на непреодолима сила /форс-мажорни обстоятелства/. В този случай срока на действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенeто на форсмажора

Чл. 20 Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21 Наличието на форс- мажорни обстоятелства и тяхната продължителност се доказват чрез представяне на официални документи, издадени от компетентните държавни органи.

Чл.22 Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да развали договора едностранно с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от цената по чл. 3, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23 (1) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно писмено съгласие между страните, съобразно разпоредбите на действащото законодателство.

(2) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходната алинея от настоящия договор.

(3) Страните могат да правят промени по настоящия договор с двустранно подписано писмено волеизявление, включително да променят срока на договора при необходимост и в случаите на удължаване срока за изпълнение на проект № 29/111/233 между НССЗ и ДФЗ.

Чл. 24 Страните нямат право да прехвърлят правата и задълженията си по договора на трети лица.

Чл. 25 Нищожността на някоя клауза от настоящият договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 26 За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 27 Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на договора, ще се решават по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 28 Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения и кореспонденция ще се извършват на долу посочените адреси, телефони и факсове, като при коректното им изпращане на посочените места ще се считат за редовно връчени:

За Възложителя: За Изпълнителя:

гр. София гр. ..........................

ул.”Шосе Банкя” № 7. ..........................................

тел. 02/ ....................... тел.............................

Факс: 02/.............................. факс ...........................

Лице за контакт: Лице за контакт:

.................................. ...................................

Чл. 29 Неразделна част от настоящия договор е Техническото задание и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................. ............................

Любомир Маринов

Изпълнителен директор

Щериана Иванова

Главен счетоводител

ДО

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ул. “Шосе Банкя” № 7

гр. София 1331

Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
IBAN, BIC и банка
ЕИК (БУЛСТАТ)
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:
О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет

Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги по проект № 29/111/233”УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с публикуваната публична покана в Портала за обществени поръчки- РОП ID № ………….., публикувана на .27.12.2013 г., техническото задание и образците към публичната покана, представяме на Вашето внимание следната оферта за изпълнение на поръчката:
І. Представляваният от мен участник отговаря на всички изискванията за изпълнение на поръчката:

1. Не са налице обстоятелствата в чл. 47, ал.1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, за което прилагам попълнени декларации по образец.

2. Реализираният оборот от предоставяне на услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката, през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), е в съответствие с икономическите и финансови изисквания на Възложителя, което доказвам с приложена към офертата Информация за реализирания оборот от предоставяне на услуги, по образец.

3. Притежаваният опит от изпълнението на договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), е в съответствие с техническите изискванията на Възложителя, което доказвам с приложен към офертата Списък на основните договори за услуги, по образец. Към списъка са приложени референции за добро изпълнение на посочените в списъка договори за предоставяне на услуги от предишни възложители.

4. Към офертата са приложени и следните изискуемите документи:

(попълват се само релевантните за участника!!)- копие на Удостоверение за регистрация по Закона за туризма (или съответен еквивалентен документ), издадено от компетентен орган;

- копие на валидна застраховка по чл. 42 от Закона за туризма или съответна еквивалентна и декларация, че действащата застраховка ще бъде продължена до срока на изтичане на договора;

- копие от удостоверение за регистрация на туристически обект, издадено от съответен компетентен орган или копие от Временно удостоверение за открита процедура по категоризация по чл. 46 от Закона за туризма или еквивалентно;

- копие от договор със собственика на предложения от участника обект в случаите, когато използва ресурсите на други физически или юридически лица или друг еквивалентен документ;

- документ, удостоверяващ категория и капацитет на предлаганите обекти за настаняване и пълен пансион (в случаи, че тази информация не се съдържа в удостоверението за регистрация на обекта).
ІІ. Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

Декларираме, че сме запознати с изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно Техническото задание и документацията за участие в процедурата.

В състояние сме да изпълним поръчката в срок до 15.07.2015 г. (краен срок и за изпълнение на дейностите по проекта). В случай на удължаване срока за изпълнение на проекта № 29/111/233 между НССЗ и ДФЗ, ще съобразим изпълнението на дейностите по договора с новия краен срок за изпълнение на проекта.

Предложението включва:


 1. Дейност 1. Предоставяне на нощувки за преподаватели и обучаеми:

Място на провеждане: гр. Хасково:

 • представяне на обекта, в т.ч. име и точен адрес на обекта за настаняване…………

 • капацитета и категория на обекта …………………………………………………….

 • собственост и/или форма на ползване ………………………………………………..

 • описание на стаите, в които предвижда за настаняване на преподаватели и обучаеми –наличие на самостоятелен санитарен възел, TV, интернет и други …………………………………………………………………………………………

Място на провеждане: гр. Балчик:


 • представяне на обекта, в т.ч. име и точен адрес на обекта за настаняване……….

 • капацитета и категория на обекта …………………………………………………….

 • собственост и/или форма на ползване ………………………………………………..

 • описание на стаите, в които предвижда за настаняване на преподаватели и обучаеми –наличие на самостоятелен санитарен възел, TV, интернет и други …………………………………………………………………………………………

 1. Дейност 2. Предоставяне на пълен пансион за преподаватели и обучаеми:

Място на провеждане: гр. Хасково:

 • представяне на обекта, в т.ч. име и точен адрес на обекта за хранене ….

 • капацитета и категория на обекта …………………………………………………….

 • собственост и/или форма на ползване ………………………………………………..

 • примерно меню……………


Място на провеждане: гр. Балчик:


 • представяне на обекта, в т.ч. име и точен адрес на обекта за хранене …..

 • капацитета и категория на обекта …………………………………………………….

 • собственост и/или форма на ползване ………………………………………………..

 • примерно меню ………………
 1. Други условия и предложения свързани с изпълнение на услугите: ……………….

Предложеният от нас обект за настаняване (нощувки) и обект за хранене (пълен пансион) в гр. Хасково се намират в една и съща сграда/ са в непосредствена близост (на отстояние от ……. метра) един от друг.

Предложеният от нас обект за настаняване и обект за хранене (пълен пансион) в гр. Балчик се намират в една и съща сграда/ са в непосредствена близост (на отстояние от ……. метра) един от друг.

При необходимост ще подсигурим транспорт на обучаемите от мястото на настаняването до мястото на обучението, за наша сметка, съгласно условията на техническото задание.
ІІІ. Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

Общата цена за изпълнение на поръчката е __________________ лева (словом) без ДДС, _________________ лева (словом) с ДДС (ДДС в размер на … %), в това число:

Информационна дейност

Мярка

Прогнозен Брой

ед.цена в лв.

Общо в лв.

без ДДС

Общо в лв.

с ДДС

1

Дейност 1. Предоставяне на нощувки за преподаватели и обучаеми

участник

504


2

Дейност 2. Предоставяне на пълен пансион за преподаватели и обучаеми

участник

744

Всичко:

Посочената обща цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи за качественото изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, както и непредвидените разходи и печалба за изпълнителя.

Ценовото предложение е съобразено с общия финансов ресурс за поръчката, посочен в техническото задание, както и с максимално допустимите единични цени за нощувка и пълен пансион с относителен дял на формиращите го компоненти: закуска - до 30 %, обяд - до 35 %, и вечеря - до 35 %.

ІV. С подаването на настоящата оферта декларираме, че:

1. Запознати сме с проекта на договора, приемаме условията му, в това число и предвидените условия и начин на плащане.

2. За сключване на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

4. Запознати сме с изискванията към изпълнението на поръчката, условията на финансиране, вида на услугите и произтичащи от тях задължения, в резултат на което се ангажираме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.

5. Представената оферта напълно съответства на изискванията, поставени от Възложителя за изпълнението на поръчката.
V. Срокът на валидност на офертата е _________ (минимум 90 ) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.

Приложения:

1…………………………………………………………………;

2…………………………………………………………………;(Участникът следва да опише приложените към офертата документи)

Подпис и печат:

Дата

________/ _______ / ______

Име и фамилия

_______________________

Длъжност

______________________

Забележка: Настоящият образец на оферта е примерен и участниците могат да включат при представянето му и допълнителни данни и предложения.

* Декларацията се подписва задължително от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.


* Декларацията се подписва задължително от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


* Декларацията се подписва задължително от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.Каталог: data -> file -> Konkursi
file -> Българска търговско-промишлена палата
file -> Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката
file -> Програма обучение на тема умения за ефективна работа с ms excel и мs powerPoint по договор №12-22-21/19. 06. 2013 г по опак
file -> Грундове 04363 universalplast
file -> Списък на автомобилите, собственост на национална служба за съвети в земеделието (нссз)
file -> Българска търговско-промишлена палата
file -> Национална служба за съвети в земеделието териториален областен офис плевен
Konkursi -> Конкурс за длъжността " директор на дирекция" в дирекция „ Административно-финансова дейност "
Konkursi -> Закон за държавната администрация; Закона за държавния служител


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница