Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Анализ разходи –ползиДата24.10.2018
Размер195.5 Kb.
ТипРегламент

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

АНАЛИЗ РАЗХОДИ –ПОЛЗИ

(финансов анализ)
по

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”

Наименование на проектното предложение:

...................................................

(име на кандидата)


Сума на инвестицията ...................... лв.
(не се посочват оперативните разходи)

Декларирам, че съм запознат с обстоятелството, че нося наказателна отговорност по Наказателния кодекс за представени от мен неверни сведения.
Име/Подпис:.........................................................


Целта на Анализа разходи-ползи (финансов анализ) е да се определи размера на интензитета на финансовата помощ за проекта. В случаите когато Финансовата нетна настояща стойност (FNPV) е отрицателна или равна на нула, то интензитетът се определя на 100 на сто от одобрените допустими разходи. Всяка друга стойност на FNPV води до намаляване на интензитета на подпомагане. А в случаите когато проектното предложение е по мярка, която не е включена в ПРСР 2014 - 2020 г. и не е част от Регламент (EC) № 1305/2013, се прилагат и правилата съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2, букви а). и б). от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.

В случай че проектът генерира печалба, освен FNPV се изчислява и FRR (Финансовата вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията). FRR следва да бъде по-малка или равна на дисконтовата норма, равна на 4%, за да се счита че проектът е нежизнеспособен и има нужда от безвъзмездно финансиране.
Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до пет години от датата на получаване на окончателно плащане, а в случаите на държавна или минимална помощ - в срок до десет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Указания:

  1. Анализът се изисква в случаите когато кандидат е: публично лице или читалище, или юридическо лице с нестопанска цел, или ВиК оператор. Анализът се подава по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие";

  2. В случай, че проектът генерира приходи анализът се попълва за референтен период от 10 години. В противен случай се попълват данни само за референтна година "n" (или години "n+1", "n+2" и т.н.), в която (в които) се извършват дейностите по проекта.

  3. Кандидатът/законният представител на кандидата задължително подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница на анализа.

  4. В приложените в анализа таблици могат да се добавят допълнителни редове в зависимост от спецификата на дейността, за която се кандидатства.

  5. Паричните потоци се дисконтират към текущия настоящ момент, като се използва финансова норма на дисконтиране от 4 % в реално изражение.

  6. Когато данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим разход по силата на член 69, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, изчислението на нетната настояща стойност и на дисконтираните нетни приходи се извършва въз основа на стойностите без ДДС.


I. Въведение

А. Кратко описание на проекта

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Б. Очакван резултат от реализацията на дейностите
Табл. Б1А

Цели, специфични за ЕЗФРСР

 

Дейностите по проекта допринасят за постигане на една или няколко от следните цели на подхода ВОМР:Цел

Вярното се маркира с "Х"

1

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес

 

2

Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес

 

3

Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие

 

4

Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер

 

Допустимо е отбелязването на повече от едно съответствиеТабл. Б2 Заетост (не се попълва за кандидати общини)
(Важно! Средносписъчният брой на персонала, който се попълва в колона Г, се вписва като задължение за изпълнение в административния договор за отпускане на БФП)


Създаване на работни места в резултат от изпълнението на проектното предложение
(попълва се в случай, че кандидатът планира създаване на нови работни места за реализацията на дейностите по проекта и изпълнява индикатор съгласно т. 3 от формуляра за мониторинг, включително при получени точки на техническа оценка)


Средносписъчен брой на персонала за предходните три финансови го-
дини към датата на подаване на проектното предложение или за последния отчетен период за предприятия, създадени през текущата стопанска година


Работни места, които ще бъдат разкрити в резултат от подпомагане на проекта

Средносписъчен брой на персонала, за който кандидатът поема задължение да поддържа за период от поне 3 години след датата на окончателното плащане
(за цялото предприятие/стопанство, включително за реализация на дейностите по проекта)
(сумата от: а). по-малкото от двете числа: средноаритметичната стойност на А1, А2,А3 или само А3 +
б). стойността от Б)


А1
(n-3)


А2
(n-2)


А3
(n-1)


Б

Г

 

 

 

 

 

Средноаритметично на А1, А2 и А3

 

 

 

В колони "А" се попълва средносписъчният брой на персонала, зает в стопанството/предприятието на кандидата.

В колона “Б” се попълва броя на допълнително наети по трудови правоотношения лица за реализация на дейностите по проекта. Данните следва да съответсват на тези, посочени в т. 3 от Формуляра за мониторинг.Отчитат се данните само за новосъздадени работни места, свързани с проекта след неговото стартиране, например: ако проектът е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н.). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самонаемането следва да бъде отчетено. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

В колона “В” се попълва средносписъчният брой на персонала за цялото стопанство, включително работни места, разкрити в резултат на проекта, който кандидатът поема задължение да поддържа за период от поне 3 години след датата на окончателното плащане.


II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност:

А. Кратка информация за дейността на кандидата

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Б. Правен статут, организация, структура и управление, данни за постоянно заетия персонал

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


В. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


III. Финансов план

  1. Обект и източници за финансиране на проекта


Таблица 1 Разходи за изпълнение на проекта (всички по чл. 20 на Наредба № 22, с изключение на оперативните разходи)

 

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Единична цена
лв.


Стойност
лв.


Осигуряване на средства включително

Вид

Модел, порода, тип, сорт, други

К-во

мярка

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други
(%)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 Таблица 1 е приложение към административния договор за отпускане на финансова помощ.


Таблица 2 Разходи за изпълнение на проекта, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта, но са част от цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно*ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Единична цена
лв.


Стойност
лв.


ВключителноВид

Модел, порода, тип, сорт, други

К-во

Мярка

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други
(%)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 *В таблица 2 се попълват и разходите, които ще се финансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), в случаите на интегрирани проекти. Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията (под таблицата).

Таблица 2 е приложение към административния договор за отпускане на финансова помощ.В случай, че проектът генерира приходи Таблица 3 се попълва за референтен период от 10 години. Таблицата се попълва само за референтна година "n" (или години "n+1", "n+2" и т.н.), в която (в които) се извършват дейностите по проекта, описани в Таблици 1 и 2, когато не са заложени приходи.

Под таблицата се прави писмена обосновка на продажните цени, включително се предоставя се информация за използваните източници – статистика, публична информация от браншови организации, борсови цени и др.

Ако се очаква проектът да генерира приходи чрез събиране на такси от ползвателите, се представят данни за събираните такси (вид и размер на таксите, принцип или законодателен акт на ЕС, въз основа на които са определени таксите).

В ред 8 Други разходи се отразяват и разходите за дейностите, посочени в Таблица 2.


Финансова Нетна настояща стойност на инвестицията (FNPV) е сумата, която се получава, когато очакваните инвестиционни и оперативни разходи, както и разходи за подмяна по проекта (дисконтирани) се приспаднат от дисконтираната стойност на очакваните приходи.


Финансовата норма на възвръщаемост (FRR) е дисконтовият процент, който води до нулева стойност на Финансовата Нетна Настояща Стойност на инвестицията (FNPV).

където St е балансът на паричния поток за време t, а at е дисконтовата норма, избрана за дисконтиране за време ti е дисконтовият процент.Финансовият анализ се изготвя в съответствие с чл. 61 от Регламент 1303/2013 и чл. 15 от Делегиран Регламент 480/2014.
Име на кандидата: ..................................................................................... Подпис/Печат: ............................


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница