Програма за развитие на селските райони (прср) за периода 2014 2020 гстраница1/3
Дата24.10.2018
Размер397.98 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондовеПРОЕКТ!!!


Споразумение №РД 50-197/ 29.11.2016г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие
Одобрявам: …………………..

Румен Стоилов - Председател на УС

(съгласно решение на УС по Протокол от 24.01.2017 г.)
Одобрявам:…………………..

Петя Шиварова – Изпълнителен директор
ПРОЦЕДУРА

за подбор на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитите на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица”

Януари 2017

Съкращения:

ВОМР - Водено от общностите местно развитие

ДФЗ - Държавен фонд „Земеделие“

ЕИП – Единен информационен портал

ИГРП – Индикативна годишна работна програма

ИСУН- Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските

КИП - Комисия за избор на проекти

МИГ/МИРГ - Местна инициативна група/ Местна инициативна рибарска група

СВОМР - Стратегия по Подхода „Водено от общностите местно развитие“

УО - Управляващ орган

УС - Управителен съветРаздел 1:

ОБОСНОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА “

Чл.1. Настоящата процедурата е разработена съгласно изискванията на чл.41 от ПМС №161 от 04 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи (МИГ), и местните инициативни рибарски групи (МИРГ) във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие", съобразена e с минималните изисквания по отношение на процедурата на МИГ/МИРГ за подбор на проекти към стратегиите за Водено от общностите местно (СВОМР) и Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г

Чл.2. Процедура съдържа минималните изисквания, които следва да се прилагат при подбор на проекти към СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ (МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица/МИГ), изпълнявана в рамките на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г. и Споразумение № РД 50 - 197/ 29.11.2016 г. (Споразумението), сключено между СНЦ „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ “ и Управляващия орган /УО/ на ПРСР 2014 – 2020 г., УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ 2014 – 2020 г. и УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/ 2014 – 2020 г.

Чл.3. Настоящата процедура е разработена при спазване на принципите на прозрачност, равнопоставеност и недискриминация.

Чл.4. Процедурата подлежи на одобрение от всеки от УО на програмите, страна по Споразумението за изпълнение на СВОМР, по реда по чл.41 от ПМС 161/2016 г.

Чл.5. След получаване на одобрението по чл.4, МИГ публикува процедурата на интернет страницата си в срок до 3 работни дни.

Раздел 2:

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА МИГ

  Чл.6. За осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитите, „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ ежегодно изготвя Индикативна годишна работна програма (ИГРП).

Чл.7. ИГРП по чл.6 включва планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за следващата календарна година и се разработва съгласно образец, утвърден от заместник министър - председателя по европейските фондове и икономическата политика, наличен на адрес http://www.eufunds.bg/archive/documents/1410532100.pdf.

Чл.8. Изпълнителният директор на МИГ организира изготвянето на предложение за проект на ИГРП за следващата година, по образец утвърден от компетентният орган.

Чл. 9 Изпълнителният директор внася изготвеното предложение на ИГРП за разглеждане и одобрение от Управителният съвет (УС), не по-късно от 10 август на предходната година.

Чл.10. УС на МИГ одобрява проект на ИГРП за всяка следваща календарна година, не по – късно от 25 август на предходната година. МИГ публикува ИГРП на интернет страницата си.

  Чл.11. (1) МИГ изпраща одобрения от УС проект на ИГРП за съгласуване с УО на програмите, финансиращи СВОМР, не по – късно от 01 септември на предходната година. Проектът на ИГРП следва да бъде подписан от Председателя на УС.

  (2) МИГ отразява получените от УО на програмите, финансиращи СВОМР становища, забележки и коментари по проекта на ИГРП, ако има такива. При наличие на изискване от съответните УО, изпраща на съответния УО изменения или допълнен проект на ИГРП, за окончателно съгласуване.

Чл.12. Съгласуваната от Управляващите органи, страни по Споразумението, ИГРП се одобрява окончателно от председателя на УС.

Чл.13. МИГ публикува на интернет страницата си одобрената по чл.12 ИГРП не по-късно от 30 ноември.

Чл.14. Измененията на ИГРП се съгласуват от УО на програмите, страни по Споразумението, при:

1. включване на нова процедура;

2. отменяне на планирана процедура;

3. промяна по отношение на конкретна процедура, свързана със:

а) целите й;

б) общия размер на финансовата помощ по процедурата - при промяна с повече от 30 на сто спрямо първоначално заложения;

в) допустимите кандидати;

г) максималния процент на съфинансиране.Чл.15. Всички изменения по чл. 14 в ИГРП се публикуват на електронната страница на МИГ.

Чл.16. Извън случаите по чл.14, измененията в ИГРП се одобряват от председателя на УС и се публикуват на интернет страницата на МИГ. Същите се свеждат до знанието на УО на програмите, страни по споразумението.
Раздел 3:

ПОДГОТОВКА НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Чл.17. (1) Въз основа на одобрената СВОМР, включените в нея мерки и одобрената ИГРП, делегираните на МИГ функции по чл.42 от ПМС 161/04.07.2015 г. по утвърждаване на насоки и/или друг документ по реда на чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ, при спазване на указанията на УО на финансиращите програми, Изпълнителният директор на МИГ организира изготвянето на проект за Насоки за кандидатстване, по утвърден образец, които включват условия за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрените проекти, приложенията към тях, критерии и методика за оценка на проектните предложения.

(2) В зависимост от спецификата на конкретната процедура МИГ подготвя към Условията за кандидатстване всички относими допълнителни приложения, които трябва да бъдат представени към проектното предложение или трябва да се представят задължително попълнени от кандидатите. Допълнителните приложения включват два типа документи: за попълване от страна на кандидатите и за информация на кандидата. Документите за попълване освен Електронния Формуляр за кандидатстване, който се генерира автоматично в системата ИСУН 2020, са и приложимите придружителни документи и/или декларации в зависимост от спецификата на съответната процедура, като например Декларация по чл. 25 от ЗУСЕСИФ, Декларация за държавни/минимални помощи, Декларация за МСП съгласно утвърдения от министъра на икономиката образец, обнародван в Държавен вестник. Към Условията за кандидатстване се прилагат и документи за информация, които са с цел улеснение на кандидатите като Критерии и методология за оценка на проектните предложения по процедурата, Декларация за нередности и други приложими документи в зависимост от спецификата на процедурата.

  18. Проектът за Насоки за кандидатстване по предходната алинея се изготвя в съответствие с Указания за подбор на проекти по СВОМР на УО, страни по споразумението.

  Чл.19. (1) Към Насоките за кандидатстване се изготвя и проект на Обява/Покана за обявяване на процедурата за прием на проектни предложения.

(2) Обявата/Поканата за прием съдържа:

1. наименование на мярката от стратегията за ВОМР;

2. програма, предоставяща финансирането;

3. допустими кандидати;

4. допустимите дейности;

5. период за прием и място за подаване на проекти;

6. бюджет на приема;

7. минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект;

8. критерии за избор на проекти и тяхната тежест;

9. лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация.Чл.20. Проектът на Насоки за кандидатстване се публикува на електронната страница на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” за обществено обсъждане. Срокът за възражения и предложения от заинтересованите лица не може да бъде по-кратък от една седмица.

  Чл.21. За неуредените въпроси относно общественото обсъждане се прилага реда на глава пета, раздел ІІ от Административно процесуалния кодекс. Коментарите от проведеното обществено обсъждане се отразяват в съгласуваният проект.

Чл.22. Управителният съвет на МИГ разглежда изготвеният проект на Насоки за кандидатстване, постъпилите коментари и предложения, взема решение за приемане или отхвърлянето им и одобрява Проекта на Насоки за кандидатстване.

  Чл.23. Одобреният по чл. 22 проект на Насоки за кандидатстване, се изпращат от изпълнителният директор за съгласуване съответствието с приложимите правила за държавните помощи по реда на Наредба 4/22.07.2016 на Министъра на финансите.

Чл.24. По преценка на МИГ изготвените документи може да се съгласуват с УО на програмите, страни по Споразумението едновременно със съгласуването по чл. 23.

  Чл. 25. (1) На свое заседание Управителния съвет на МИГ одобрява окончателният вариант на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях след тяхното съгласуване по чл. 23 и чл. 24.

  (2) УС и взема решение за стартиране на процедурата за подбор на проекти по мерките, по които ще се набират проектни предложения, не по-късно от 15 работни преди началната дата за прием на проектни предложения. В решението се посочва и начален и краен срок на процедурата за подбор на проекти.Раздел 4:

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

Чл.26. (1) Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, Обявата/Поканата за прием се публикуват на интернет страницата на МИГ не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на прием на проектни предложения.

(2) Обявата/Поканата се публикува и най-малко в един местен вестник или друга местна медия, поставя се на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградата на общинската администрация на територията на МИГ, в ИСУН и на страницата на съответната програма на ЕИП. При липса на издание на местната медия в указания срок Обявата/ Поканата се публикува в регионална медия.

(3) МИГ изпраща уведомително писмо до УО на програмите, страни по Споразумението с информация за стартиране на процедурата/ процедурите за подбор на проекти по мерки от СВОМР. Мерките по ОПРЧР стартират след приема по националната програма, за да няма времево съвпадение.

Чл.27. След откриване на процедурата за подбор на проекти, МИГ може да променя обявените документи в частта, определяща условията за кандидатстване:

1. При промяна на правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в съответната програма, които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;

2. За увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;

3. За удължаване на срока за подаване на проектни предложения;Чл.28. Периодът за прием на проекти не може да е по-малък от тридесет дни.

Чл.29. (1) С решение на УС на МИГ срокът за подаване на проектни предложения може да бъде удължен, когато съответната процедура не е била включена в публикуваната в срока по чл.13 ИГРП или когато е извършено изменение на ИГРП, с което са променени:

1. целите на процедурата;

2. датата на обявяване на процедурата - с повече от 30 дни преди първоначално посочената дата;

3. допустимите кандидати по процедурата - при включване на нови допустими кандидати;

4. минималният и/или максималният размер на безвъзмездната финансова помощ.

(2) Срокът за подаване на проектни предложения може да се удължава и:

1. когато в срок до три дни преди изтичането му няма постъпили проектни предложения или всички проектни предложения са оттеглени

2. когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в рамките на срока проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата

3. когато с изменение на ИГРП се отменя обявяването на друга процедура за финансиране на същата дейност.

Чл.30. При обявяване на процедура, открита с два или повече срока за подаване на проектни предложения, в поканата за откриване на процедурата се посочват началната дата и крайният срок за кандидатстване за втория и следващите приеми.

  Чл.31. Следваща покана по отделни мерки се обявява, съгласно одобрената ИГРП, като втората и всяка следваща покана се обявява само за онези мерки, по които не е изчерпани бюджета за съответната година.

  Чл.32. При обявяване на прием на проектни предложения разполагаемият бюджет на съответната покана се определя като разлика между бюджета по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от УО или ДФЗ проекти и тази по одобрените от МИГ заявления, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от УО или от ДФЗ.

Раздел 5:

ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ

Чл.33. Кандидат в процедура може да иска разяснения по публикуваните Насоки за кандидатстване и приложенията към тях, в срок до три седмици преди изтичане на срока за кандидатстване. Разясненията, ако има такива, се утвърждават от Председателя на УС на МИГ или от Изпълнителния директор. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище, относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Чл.34. Разясненията по чл. 33 се публикуват на електронната страница на МИГ и в ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Чл.35. В процеса на реализиране на стратегията за ВОМР МИГ провежда разяснителна кампания, чрез печатните и/или електронните медии, информационни материали, срещи и информационни дни с потенциални бенефициенти, отговори на въпроси, зададени на електронната страница на МИГ.

Чл.36. Екипът на МИГ отговаря за подготовката на информационни или рекламни материали, съобщения и материали за различни медии, както и на интернет страница на МИГ.

Чл.37. (1) МИГ организира провеждане на обучения и консултации за подготовка на проекти. Те подпомагат кандидатите относно подготовката на проектите и разбиране на:

1. целите на мярката и условията за допустимост;

2. методика за оценка и избор на проектите;.

3. допустимостта на проектната идея на бенефициента и степента на нейното съответствие на СВОМР;

4. планирането на дейностите;

5. планирането на ресурсите и подготовка на бюджет;6. необходимите финансови, човешки и организационни ресурси и др.

(2) МИГ осигурява консултиране за окомплектованост и легитимност на документите по проектни предложения на кандидати по обявените процедури за подбор на проекти по тяхна заявка. Консултацията се извършва преди датата на подаване на проектното предложение, но не по-късно от три работни дни преди крайния срок за прием на проекти, за проекти продадени в офиса на МИГ или за проекти в ИСУН.

Чл.38. Информация и консултации се предоставят и в офиса на МИГ от членовете на Екипа на МИГ, според техните компетенции или от външни експерти, ангажирани за целта. За всяка предоставена информация или консултация се попълва формуляр с данни за кандидата и обсъжданите въпроси.

Чл.39. На всеки потенциален бенефициент, който се обърне за информация се предоставя ясна и подробна информация за мярката, условията за кандидатстване, както и разработени материали за съответната мярка, за която кандидатът ще подготвя проект.

Раздел 6:

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл.40. Проектните предложения се подават в срока, посочен в поканата за прием, при спазване на реда за подаване и оценка на проектни предложения по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Чл.41. (1) В случай, че за мерки от СВОМР няма предвидена възможност за подаване на проектни предложения в ИСУН 2020, проектните предложения се подават в офиса на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, на адрес гр. Котел, ул. „Изворска“ №21, етаж 2.

(2) Подадените от кандидата по реда на ал. 1 проектни предложения се представят в запечатан плик, оформени съгласно указанията в Насоките за кандидатстване и не се отварят преди стартиране на работата на Комисията за избор на проекти (КИП).

(3) Разпечатани пликове с документи не се приемат и се връщат на приносителя.

(4) Проектните предложения, които се подават в офиса на МИГ се регистрират от служител на МИГ по реда на тяхното постъпване в електронен регистър. На кандидата се издава регистрационно удостоверение на хартиен носител, което съдържа регистрационен номер на проекта, дата и час на приемане, мярка от стратегията за ВОМР, наименование на проекта, име на кандидата, име на вносителя и име и подпис на лицето, приело проекта.

(5) Получените проектни предложения, се съхраняват неразпечатани в заключено помещение до започване на работата по оценката им.

(6) Не се приемат и регистрират документи подадени след крайния срок за набиране на предложения, посочен в поканата.

(7) Правилата по ал.2 – ал.6 не се прилагат, когато проектното предложение се подава в ИСУН 2020.

Чл.42. (1) Проектните предложения могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата до сключване на договор за предоставяне на финансова помощ с подаване на писмено заявление за това.

(2) При оттегляне на проектното предложение по ал.1 кандидатът може да подаде ново проектно предложение, ако периодът на прием не е изтекъл.

Раздел 7:

КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕЛОЖЕНИЯ

Чл.43. (1) До една седмица преди крайния срок за подаването на проектните предложения, Председателят на Управителния съвет на МИГ назначава със заповед Комисия за избор на проекти (КИП).

(2) Комисията за избор на проекти се назначава при спазване на следните принципи:

1. избягване на конфликт на интереси при избора на проекти;

2. гарантира, че поне 50 на сто от гласовете при решения за подбор са дадени от членове, които не са представители на публичния сектор;

(3) МИГ осигурява създаване на потребителски профил в ИСУН 2020, съгласно получени указания от ЦКЗ/УО на програмите, страни по Споразумението, за всяко лице, включено в състава на КИП, за подадените в ИСУН проектни предложения.

(4) Съставът на комисията по ал.1 се определя съобразно спецификата на конкретната процедура за подбор на проектни предложения, като задължително в състава на комисията се включват:

1. председател без право на глас;

2. секретар без право на глас;

3. членове с право на глас (оценители) - нечетен брой, не по - малко от трима;

4. резервни членове (оценители), които са не по-малко от трима.

(5) Членовете на КИП могат да бъдат служители на МИГ, членове на Общото събрание, както и външни експерти – оценители.

(6) Външните оценители се избират при спазване на разпоредбите на ПМС 162/5 юли 2016 г.(7) Всички членове на оценителната комисия с право на глас имат равни права при вземането на решения и носят пълна отговорност за резултатите от оценителния процес.

(8) Членовете на КИП трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със Заповедта за назначаване.

(9) Участниците в КИП са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;

2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(10) Участниците в оценителната комисия не могат:

1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;

2. да имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;

3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор в процедурата;

4. да са лица които се намират помежду си в йерархическа зависимост;

5. да не отговаря на изискванията на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

6. да участват пряко или косвено в процеса на изпълнение на проект в рамките на стратегията за ВОМР на МИГ и конкретната процедура.

(11) Външен експерт - оценител, член на КИП, не може да бъде лице, което е да участвало в комисията за оценка на СВОМР на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.

(12) На първото заседание на КИП всички участници в нея подписват декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност, включително относно липсата на обстоятелствата по ал.10 и ал.11.

(13) При възникване на обстоятелство по ал.10 и ал. 11 в хода на провеждане на процедурата по оценяване, участниците незабавно писмено информират за това Председателя на УС чрез председателя на КИП.

(14) В случаите на конфликт на интереси на председателя, секретаря, членовете на оценителната комисия, съответното лице се отстранява от оценителния процес.

(15) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в процедурата по оценяване се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания на ал.10 и ал.11.(16) Всяка промяна в срока, както и в състава на участниците в КИП, независимо от основанието, се извършва със заповед, която се отразява в оценителния доклад. Новоопределените лица подписват декларация по ал. 12.

(17) В случай на трайна невъзможност за изпълнение на задълженията на член на оценителната комисия, той се замества от резервен член. В този случай процедурата по оценка продължава от етапа, на който се намира.(18) В случай на нарушаване на условията по ал.11 и ал.12 от страна на член на оценителната комисия, той се замества от резервен член. В този случай процедурата по оценка започва отначало.

(19) В случай, че в рамките на срока за подаване на проектни предложения такива не постъпят, председателят на УС отменя издадената по чл. 43, ал. 1. заповед. Заповедта се изпраща до членовете на КИП. МИГ уведомява съответния УО за настъпилите обстоятелства.

Чл.44. (1) В работата на КИП могат да участват и наблюдатели по предложение на съответния УО, страна по Споразумението.

(2) Председателят на УС на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица уведомява писмено съответния УО на програмата, по която е обявен прием, и ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) не по-късно от 10 работни дни преди датата на провеждане на заседанието на КИП. Срокът се смята за спазен, ако уведомлението е депозирано в деловодството на УО на програма и ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) в определения срок.

(3) Наблюдателите представляват съответните УО на програма с цел да гарантират законосъобразното и правилно провеждане на процедурата за подбор на проекти. Те имат право да преглеждат работата на комисията и да присъстват на нейните заседания, като не могат да влияят по какъвто и да е начин при оценяването на проектните предложения. При констатиране на нарушения на процедурата наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на съответния УО и председателя на Управителния съвет на МИГ. След приключване на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до съответния ръководител на УО и до Председателя на УС на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.

(4) За наблюдател не може да бъде определено лице, което е в положение на конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на финансова помощ или с друг член на комисията по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.).

(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се удостоверява с декларация.

(6) При констатиране на обстоятелство по ал.4 наблюдателят е длъжен незабавно да уведоми ръководителя на съответния УО на програма, който може да посочи друго лице за наблюдател.


Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница