Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 2020 г е разработена в рамките на проект „страница1/9
Дата25.02.2018
Размер1 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

на територията на Община Дряново

за периода 2014 – 2020 г.


Юли 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.1.Задание 6

1.2.Основни дефиниции 6

1.3.Методология на работа 7

1.4.Нормативна и информационна база 8

2.1.Принципи на устойчивото развитие на туризма 8

2.2.Участници в процеса и взаимоотношения между тях 10

1. Държавни, регионални и местни власти 10

2. Туристи 11

3. Професионалисти в областта на туризма 11

4. Местно население, незаето в туризма 12

13

3.1.Обща характеристика на Община Дряново 133.2.Въздействие на туризма върху развитието на Община Дряново 35

3.3.Маркетингова позиция на Община Дряново 38

3.4.Тенденции в развитието на туризма 39

3.5.SWOT анализ 40

4.1.Методология 46

4.2.Стратегия за развитието на туризма в Община Дряново 46

5.1.Проекти 50

5.2.Източници на финансиране 65

5.3.Управление на проектите 65РЕЗЮМЕ

Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. е разработена в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Дряново”, в изпълнение на Договор № 13-13-68/ 12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната задача на програмата е да послужи като ръководство за работа на Общинската администрация и другите заинтересовани страни в сферата на туризма. При разработването на програмата са взети под внимание условията и предпоставките, необходими за постигане на устойчиво и балансирано развитие на туризма в съответствие с икономическите, социални и екологични аспекти.

На основата на извършения анализ и оценка на развитието на туризма в община Дряново са формулирани визията и стратегическите цели, които също така са в съответствие с международната, национална и регионална политика в тази сфера.

В
Община Дряново – добре разпознаваема целогодишна дестинация с устойчив конкурентоспособен туристически сектор
изията за развитието на общината, формулирана в програмата, е следната:

Изведени са следните стратегически цели: • Развитие на човешките ресурси в туристическия сектор;

 • Усъвършенстване на структурата на туристическия продукт и превръщане на общината във водеща целогодишна дестинация за културно-исторически, селски и еко-туризъм;

 • Увеличаване на инвестициите чрез подобрен маркетинг и ясни регламенти;

 • Увеличаване на приходите за туристическия бранш чрез повишаване на качеството и подобряване на маркетинга;

 • Съхраняване на околната среда и подобряване на условията за алтернативни форми на туризъм.

За изпълнението на поставените цели са определени приоритети и посочени конкретни мерки, включващи набор от дейности (проекти), които съответстват на реалностите и нуждите на общината, региона и държавата.

 • Приоритет І. Създаване на подходящи управленски и организационни структури, системи за управление, обучение и квалификация на персонала

 • Приоритет II. Повишаване на качеството и обогатяване на предлагания основен туристически продукт и устойчивото му развитие

 • Приоритет ІІI. Преодоляване на сезонния характер на туризма в общината чрез развитие на алтернативни форми на туризъм

 • Приоритет ІV. Подобряване на базовата и туристическата инфраструктура, съхраняване на околната среда и въвеждане на енергийни екологични и ефективни технологии

 • Приоритет V. Провеждане на ефективен маркетинг, реклама и информационен обмен

За всеки приоритет са заложени конкретни мерки, чрез които да бъдат постигнати желаните резултати:

Приоритет І – Структури, обучение

  1. Въвеждане на интегрирани системи за управление на качеството, международни стандарти и практики в туристическите обекти и места за настаняване;

  2. Подобряване на информационната основа на туризма – статистика, проучвания, анализи, прогнози от страна на общинска администрация и туристическите сдружения;

  3. Създаване на условия за развитие на човешките ресурси - специализирано обучение и ограничаване на текучеството на персонала в туристическите обекти и места за настаняване;

  4. Повишаване на капацитета на общинска администрация за управление и мониторинг на туристическите дейности

  5. Сътрудничество с национални и регионални власти и органи чрез участие в браншови, регионални и секторни асоциации;

Приоритет ІI – Основен туристически продукт

  1. Повишаване качеството на туристическите услуги чрез стимулиране на собствениците на туристически обекти и места за настаняване да търсят по-висока категоризация;

  2. Подкрепа за дейността на туристическите сдружения от страна на общината – както текущо финансиране, така и подкрепа при кандидатстване с проекти за външно финансиране;

  3. Подобряване на координацията и комуникацията между заинтересованите страни

Приоритет ІIІ – Алтернативни форми на туризъм

  1. Подкрепа за развитието на алтернативни, специфични и местни форми на туризъм

  2. Увеличаване дела на туристическата база с целогодишна експлоатация

  3. Организиране на събития с регионален, национален и международен обхват и превръщането им в традиционни, със стремеж към привличане на повече млади хора;

  4. Разработване на съвместни туристически продукти със съседни страни или други целеви пазари

Приоритет ІV – Инфраструктура, околна среда

  1. Подобряване на туристическата и базовата инфраструктура

  2. Подобряване на туристическата, довеждаща и инженерна инфраструктура в малките населени места в общината, с цел разгръщане на потенциала им за развитие на алтернативни форми на туризъм;

  3. Съхраняване на околната среда в общината

  4. Насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници;

Приоритет V – Маркетинг, реклама, информация

  1. Въвеждане на съвременни технологии за обслужване, информация и реклама и по-пълно използване на възможностите, предоставени от Интернет и социалните мрежи;

  2. Осъществяване на целева реклама на туристическите продукти на общината в основни генериращи пазари в страната и чужбина;

  3. Подобряване на връзките с обществеността чрез провеждане на редовни информационни и комуникационни кампании 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалната политика е една от най-динамичните сфери на развитие в България през последните няколко години. Законът за регионалното развитие е основният законов акт, уреждащ и регламентиращ политиката в областта на регионалното развитие, който подробно определя нейните цели, институциите и инструментите за формирането и реализирането й. В закона се регламентира институционалната рамка, посочват се функциите и взаимоотношенията между структурите и органите на управление на регионалното развитие на национално, регионално и местно равнище и се определят конкретните механизми за съгласуване и координиране.

Разработването на настоящата Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. се осъществява в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Дряново ”, в изпълнение на Договор №13-13-68/ 12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  1. Каталог: uploads -> docs
   docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
   docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
   docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
   docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
   docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
   docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


   Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница