Програма за развитие на туризма на територията на община сливен за 2010 Г. I. УводДата21.02.2017
Размер270.13 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ЗА 2010 Г.
I. УВОД
Програмата за развитието на туризма е краткосрочен едногодишен оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели в развитието на дадена община. Тя е разработена на основание чл. 10/1/,чл.16 от ЗТ и чл.93 /3/ от ЗМДТ и кореспондира с Плана за развитие на Община Сливен за периода 2007 - 2013 година.

Програмата за развитие на туризма в Община Сливен е съобразена с приоритетните задачи за развитие на отрасъла, наличните ресурси в Общината, функциониращите туристически фирми и агенти и изградените обществени структури в подкрепа на туризма – браншови сдружения в туристическия бизнес и други неправителствени организации. Тя е в съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, която  е определена в Закона за туризма.

 

 

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМА


Целта на настоящата програма е туризмът да се превърне в значим стопански фактор за Община Сливен, чрез целенасоченото използване на природните и антропогенни дадености, както и да се приведе съществуващото туристическо предлагане в съответствие с потребностите на модерния туризъм.
Отчетени са тенденциите в развитието на общината в икономически, социален, демографски и институцинален аспект. Финансовото обезпечаване на дейностите, заложени в него се предвижда да се осъществи, чрез общинския бюджет, изграждане на публично-частно партньорство и чрез кандидатстване за финансиране пред различни чуждестранни и национални финансиращи организации.

Ресурсите за развитието на туризма са разделени на: • Защитени територии и биоразнообразие

 • Културно- историческо наследство

 • Средства за подслон и развлечениеIII . АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ
Туризмът се оценява като приоритетна област в икономическото развитие не само на общината, но и на Сливенска област. Основна предпоставка за успешно развитие на туризма на територията на общината е реалистичната оценка на факторите, които имат отношение към туристическата дейност.
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Сливен граничи с Природен парк «Сините камъни» - прекрасна туристическа дестинация във вътрешността на страната - със следните предимства:

- паркът се намира само на около 100 км от Черноморието и в близост до резерват село Жеравна, гр. Котел , с. Ичера, с. Нейково и с. Катунище;

- отличава се с уникални скални, ливадни, планински, горски и аквални ландшафти;

- изключително голямо биоразнообразие;

- динамичният релеф, голямата денивелация, почти вертикалните скални корнизи, природните забележителности, археологическите обекти и исторически места благоприятстват различните форми на туризъм и спорт.
На територията на Природен парк «Сините камъни», обхващаща площ от 11 380,8 ха, има 1027 растителни вида и 30 подвида, от които 42 вида и 2 подвида спадат към категорията защитени, редки и застрашени видове, вписани в Червената книга на България. Голяма част от видовете се използват като билки (376 вида).

Животинският свят в района на парка също е много разнообразен и интересен. Безгръбначните са 1153 вида, от които само пеперудите са 825 вида (52% от разпространените в България). Срещаните видове гръбначни животни са 244, от които 176 вида са представители на птичия свят, и са намерили място в Червената книга на България – като редки, защитени видове (например смок мишкар, черен щъркел, ястреб- кокошкар, малък орел, царски орел, скален орел, египетски и белоглав лешояд и др.).

Резерват “КУТЕЛКА“, който се намира в района на Природен парк “Сините камъни” е с площ 708,9 ха, има международно значение за опазване местообитанията на редки и застрашени от изчезване видове птици (белоглав лешояд, египетски лешояд, ловджийски сокол, сокол-скитник, сокол орко, голям и малък ястреб, белоопашат мишелов и др.) и на екосистемата средновлажни гори, с преобладаване на мизийски бук, а така също и шиблякови формации, с присъщите им фаунистични комплекси.

Местностите “Карандила” и ДАУЛА предоставят условия за лятна и зимна рекреация, както за краткотраен, така и за дълготраен отдих. Основно се практикуват познавателен, исторически, флористически туризъм, алпинизъм, спелеотуризъм, делтапланеризъм. Има добре изградена туристическа инфраструктура (техническа и социална), но към настоящия момент тя е остаряла и неподдържана, главно поради липсата на средства и неизяснена собственост за някои от обектите.


Природен парк “Сините камъни” е един от десетте природни парка в България. Включен е в Националната стратегия за екотуризъм, приета от Националния съвет по туризъм на 05.10.2003 г., вписан е и в CORINE BIOTOPES. Там паркът е определен като “нисък планински масив със забележителни скални формации, пресечен терен и впечатляващ пейзаж, с голямо биологично разнообразие от ендемити, реликти, редки и застрашени от изчезване растения и животни, важен ареал на грабливи птици, забележим с естествени гори от мизийски бук и ксеротермни дъбови гори. Сливенските “Сини скали” - масивът символ на Сливен и Сливенския балкан, с многоцветните кварц-порфирни скали, придаващи особен, неповторим изглед на планината, е един от стоте подобни хабитати в Европейския съюз”

Подчертано планинският характер на ПП “Сините камъни”, с множество скални феномени, пещери, водопади, предлага условия за развитие на спелеотуризма, туристическото ориентиране, алпинизъм, делтапланеризъм и други планински спортове. Скалното катерене е спорт с традиции в Сливен, като предпочитани обекти за този спорт са Високите източни скали, Жабата, Голяма Чаталка, Злото дере, Малка Чаталка, Поп Станчовата скала и други, с различна степен на трудност и достъпност, и представляват интерес както за познавачи и опитни катерачи, така и за начинаещи.

На територията на парка има множество малки, в повечето случаи подземни пещери, които представляват голям интерес за пещерняците. Съществуват и възможности за практикуване на фотолов, проучване и наблюдение на различни типове скали, наблюдение на защитени, редки и застрашени от изчезване грабливи птици, което е изключително преживяване за посетителите. Има разработени 18 туристически маршрута, в т.ч. програми за проучване на биоразнообразието на територията на този уникален природен парк, специализирани пътеки : Пътека на здравето и Образователна екологична пътека.

Сливенски минерални бани са балнеолечебен курорт с национално значение. В настоящия момент състоянието на материалната база на Сливенски минерални бани е незадоволително. Тя се нуждае от реконструкция и модернизация. Основните проблеми, които спират развитието на този балнео-лечебен център са остарялата и рушаща се туристическа инфраструктура, запустели и неподдържани паркови площадки, липса на допълнителни услуги, самостоятелно предлагане на услуги извън системата на социален отдих, ограничена реклама и липса на инвестиции.


КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Археологически обекти и места

На територията на Община Сливен се намира тракийската могила край с. Калояново – уникален паметник на тракийската култура от IV в. пр. н.е. Изградена от каменни блокове с фалшив свод над гробната камера и преддверието. Целият гробен инвентар, открит при Калояново, който се състои от гръцка керамика с митологични сцени, плочки от златен нагръдник на тракийски воин, меч и др. принадлежности се съхраняват в Историческия музей в Сливен. Направени са копия на всички находки от могилата. В гробницата съществува стенописна украса, която обаче е силно повредена. В последните няколко години, в резултат на системни археологически разкопки в околностите на Сливен – край селата Тополчане, Жельо войвода, Камен, Блатец, Крушаре, Трапоклово, Г.Александрово, Старо село и др. бяха открити уникални находки, свързани с тракийското ни наследство (като част от Долината на царете), които са експонирани в залите на историческия музей в града.

Край невисокия хълм Хисарлъка край Сливен се намират останките на крепост, разположена върху 40 000 кв. м. площ. Селище с име Туида е съществувало на мястото на днешен Сливен през римско време. То е било тържище и епископски център, построен през четвърти век. Откритите няколко пласта, отнасящи се към различни епохи, оръдията на труда, старогръцките надписи, запазеният голям храм с баптистерия и кръщелен басейн, разкритата административна сграда, която е била резиденция на управителя на крепостта, както и открития печат на княз Борис Михаил, споменаването през ХII век за съществуването на цветущ град под името Истлифунос, дават възможност да се възстанови историчесдката картина за периода IV –V в. пр. н. е до ХIII век. Археологическите находки свидетелстват за широкото развитие на занаятите в този край още в древни времена, нещо което остава характерно за бита тук през Средновековието и през периода на разцвета на индустрията. Тук, в Сливен се сливат два планински прохода. Това стратегическо разположение на града е причината Туида да е бил военно-административен център в провинция Тракия на Римската империя.
Религиозни обекти
Светилища на българската книжовна и духовна култура са средновековните манастири от т.н. Малка Света гора край Сливен. Един от 24-те средновековни манастири и църкви, чиито останки се намират в природен парк „Сините камъни” е манастира „Свети Спас”, известен от преданията като „Св.Константин и Елена” е от времето на Иван Асен II.

Храмът “Света София” в първоначалния си вид датира от XI – XII век и е архитектурен паметник от национално значение. В сегашния си архитектурен вид църквата има два видими строителни периода. Тя е била построена върху руини от по-стара църква, датираща според специалисти от времето на Втората българска държава. Архитектурата тук е по-различна от характерната за Възраждането трикорабна псевдобазилика. Тази църква е еднокорабна , с добре осветено вътрешно пространство. Светлината е подсилена и чрез прозорците, разположени на купола. Фасадното решение на църквата, както и обемното й изграждане е опростено.

Параклисът “Свети Мина” е друг паметник от Средновековието с изключително ценен иконостас и стенописи.

Катедралният храм “Свети Димитър” е централният храм на Сливен, построен през 1832 година. Представлява трикорабна псевдобазилика. Има внушителни размери - дълга 29 метра, широка - 15 метра. Вкопана в земята на 1 метър. Строежът и украсата на църквата - таваните и колоните са дело на майстори от Брациговата строителна школа. В интериора на църквата най-силно художествено въздействие оказва иконостаса, изработен е изцяло в резба с висок релеф, предимно с растителни мотиви, чийто автор е неизвестен майстор от Дебърската школа и е национален паметник на културата.

Храм „Свети Никола” е съграден в една от най-старите сливенски махали през 1834 година.
Паметници от епохата на Възраждането

Етнографските музейни сбирки в Сливен са съхранили част от богатството в бита на възрожденските къщи в региона.


Къщата-музей на сливенския бит е строена през първата четвърт на ХIХ век от неизвестни тревненски майстори. Намира се в една от най-старите сливенски махали и е една от най-ценните архитектурно-строителни паметници от епохата на Възраждане - паметник на културата от национално значение /ДВ 4/14.01.1966 г./. Украсена е с дърворезби по чардаците, колоните, таваните и долапите. Тук могат да се видят и елементи от бита, привнесени в Сливенския регион от западна Европа.
Часовниковата кула в Сливен, построена през 1808 година, е била най-високата постройка в града в началото на 19 век.. Тя е служила и за противопожарна наблюдателница. През 2000 година е основно реставрирана.
Турската баня от началото на 18 век се намира в центъра на Сливен сред модерни административни и жилищни сгради. Централната й зала е квадратна с куполно покритие и отвори за светлина и вентилация. Около нея са разположени 4 малки зали с директна връзка към централната зала. Имотът е реституиран и това създава проблеми за опазването й.
Първа държавна сукнена фабрика - С името на Добри Желязков, наречен от сливенци Фабрикаджията, е свързано изграждането на първата текстилна фабрика в Сливен. Тази сграда е строена през 1843 година и е уникален паметник на културата /ДВ 42/01.09.1972г./. Тази фабрика поставя началото не само на индустриализацията на Балканите, но е и икономическата основа на духовното възраждане на България. Сградата на първата държавна текстилна фабрика съществува и днес.
В източното крило на същия комплекс, в бившия производствен двор на Държавната сукнена фабрика, в сграда, архитектурен паметник на културата, строена през 1906 година, днес е подредена експозицията на Националния музей на текстилната индустрия. Единствен по рода си в страната, представлява безспорен интерес за българските и чуждестранни туристи с работещите си експонати.
Къщата “Миркович” е сред най-ценните възрожденски къщи в Сливен, паметник от национално значение. В нея е подредена постоянната експозиция на сливенския художник Добри Добрев от фонда на ХГ „Димитър Добрович” - Сливен.
Къща-музей „Хаджи Димитър” - строена в края на 18 век, родна къща на видния сливенски революционер Хаджи Димитър, паметник на културата от национално значение. Фасадната композиция е оживена от капители и възглавници на осмостенни дървени колони. В сградата днес се помещава музейна сбирка, проследяваща дейността на Хаджи Димитър и неговата чета, участвала в освобождението на страната от османско иго.
Къща-музей „Добри Чинтулов” - музейната сбирка е разположена в дома на възрожденския поет Добри Чинтулов. Родната къща на поета е обявена за исторически паметник от национално значение /ДВ 69/01.09.1972 г./.
Архитектурни паметници от началото на 20 век

Узуновата къща, известна днес като художествена галерия “Димитър Добрович” е строена през 1910 година от арх. Боян Стоянов като частна жилищна сграда. Дарена е за обществени нужди през 1945 година. Паметник на културата. Днес тук се съхранява дарението на проф. Богомил Райнов – „Западно-европейска графика” от фонда „Чуждестранно изкуство” на художествената галерия в Сливен.

Сградата на Община Сливен - построена през 1931 г. Автор на проекта е сливенския архитект Йордан Йорданов, който е автор и на архитектурната част на паметника на Хаджи Димитър. Сградата е изключително функционална и важен акцент в централната градска част. Своеобразен и запомнящ се силует й придава нейната часовникова кула. Със своите 53 метра тя е най-високата часовникова кула в България.

Регионален исторически музей - строена в края на 19 и началото на 20 век от Иван Ганчев – ученик на Кольо Фичето. Принадлежала е на рода на Добри Желязков. Дарена на Регионален исторически музей .-Сливен през 1992 година от внучката на Фабрикаджията – Невена Желязкова. В нея е разположена основната експозиция на музея, в това число и последните открития от археологическите разкопки.

Началото на днешния музей е поставено с музейна сбирка към народно читалище "Зора" през 1913 година. От 1946 година става самостоятелен институт. Във фондовете му се съхраняват над 80000 музейни експоната /археология, праистория, античност, средновековна етнография, Възраждане, нова и най-нова история/. През последните три години след археологически разкопки, извършени от д-р Георги Китов и неговия екип бяха открити ценни експонати от тракийско време.
Таласъмската къща - архитектурата на тази къща, строена през 1926 година е заимствана от италиански проект. Тя е с купулообразен таван, архитектурен паметник на културата. Днес тук се помещава Регионалната библиотека “Сава Доброплодни”, притежаваща уникален многоотраслов фонд, наброяващ над 265 000 библиотечни единици.
Символите на Сливен
Ако има нещо, което придава на Сливен специфичен облик, това е един от символите на града – Старият бряст. Той е и трогателен и държелив представител на вече чезнещ вид. Цимент стяга вековните хралупи на този паметник на бунтовната непреклонност на сливенци, еколози полагат грижи за над 1000- годишното дърво, за да се разлисти то отново всяка пролет.
Паметникът на легендарния войвода Хаджи Димитър на централния сливенски площад е един от символите на града. Негов архитект е Йордан Йорданов, а скулпторът Стефан Пейчев сътворява фигурата на Хаджи Димитър, както и 5 от бюстовете на видни сливенски възрожденци на същия паметник. Останалите 3 бюста са дело на Васил Вичев, Димитър Гаджалов, Янко Павлов. Петър Дамянов и Стефан Павлов са автори на другите релефи на паметника. Паметникът на Хаджи Димитър е официално открит на 8 ноември 1935 г. През 1993–94 г. със средства на Сливенската община паметникът е основно реставриран.
Паметникът на 7-ми конен полк „Орлето” - друг символ на Сливен, който е посветен на славния Сливенски седми конен полк, участвал в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Негови автори са Никола Димитров и Панайот Ципуранов от Сливен. „Орлето” е открит на 25.11.1928 г.

През 1996 г. е основно реставриран и преоткрит.


Съществуваща туристическа база

СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН


 • Хотели 12 бр.

 • Семейни хотели 9 бр.

 • Почивни станции 3 бр.

 • Къщи за гости 4 бр.

ОБЩО 27 бр.


По категории

 • **** 3 бр.

 • *** 10 бр.

 • ** 6 бр.

 • * 9 бр.

Брой легла • Хотели 854 бр.

 • Семейни хотели 221 бр.

 • Почивни станции 186 бр.

 • Къщи за гости 71 бр.

ОБЩО 1060 бр.


ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ


 • Бар-клуб 1 бр.

 • Бирария 10 бр.

 • Бистро 66 бр.

 • Бюфет 7 бр.

 • Винарна 2 бр.

 • Гостилница 3 бр.

 • Закусвалня 2 бр.

 • Каравана 11 бр.

 • Кафе-аператив 141 бр.

 • Кафе-бар 6 бр.

 • Кафе-клуб 16 бр.

 • Кафене 2 бр.

 • Кафе-сладкарница 17 бр.

 • Кафетерия 13 бр.

 • Коктейл бар 5 бр.

 • Механа 6 бр.

 • Пивница 10 бр.

 • Пицария 3 бр.

 • Ресторант 23 бр.

 • Ресторант-клуб 1 бр.

 • Сладкарница 10 бр.

 • Снек-бар 1 бр.

 • Фаст-фууд 12 бр.

 • Чайна 1 бр.

ОБЩО: 369 бр.
По категории

 • ** 104 бр.

 • * 265 бр.

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Приоритетните действия за развитието на туризма, които трябва да получат конкретно развитие в стратегическата част на Плана и съответното финансиране, са:

1. Инвентаризация на културно – историческите обекти – състояние, достъпност, значение, необходими мерки за опазване и реставрация – издаване на туристически справочник, изработване на туристическа интернет-страница на общината, рекламни и образователни мултимедийни продукти и печатни издания (брошури, дипляни, плакати и др.);

2. Подобряване условията на разработените туристически маршрути на база културно – историческите, археологически и природни ресурси;

3. Поддържане на актуална база данни на туристическите обекти (места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, забележителности, културни събития, атракции); създаване на специализирана фототека;

4. Подобряване на инфраструктурата до и около туристическите обекти (места за настаняване, забележителности, защитени територии и др.);

5. Разработване на създадения към Община Сливен информационен туристически център;

6. Създаване на научно-образователен център с дендрариум;

7. Възстановяване на сградата на обсерваторията и превръщането й в място за наблюдение на птици и звезди и оформяне на къмпинг с каравани;

8. Ограничаване и премахване на замърсяванията около туристическите обекти, премахване на нерегламентирани сметища, организиране на сметоизвозването, поставяне на контейнери и кофи за смет;

9. Развитие на селски (еко) туризъм в планинската част на община Сливен – с. Ичера (да се акцентира на предлагане съвместно с община Котел, успешно развиваща този вид туризъм в Жеравна, Медвен, Катунище и Котел);

10. Създаване на архитектурно-занаятчийски резерват по р. Новоселска и възстановяване на барите по нея;

11. Проектиране и обособяване на места за отдих в крайградската зона;

12. Изработване и поставяне на информационни и указателни табели и карти на археологически, исторически и туристически обекти с подходящо атрактивно осветление;

13. Възстановяване и изграждане на обекти за образователен туризъм (лагери, зелени училища, специализирани образователни пътеки и детски площадки в района на парка и т.н.);

14. Създаване на условия и подходяща инфраструктура за развитието на спортен туризъм – ремонт на съществуващата спортна база и изграждане на нови обекти за спорт и отдих;

15. Развитие на екстремни видове спорт – скално катерене, делтапланеризъм, маунтийн байк и др.);

16. Създаване на туристически имидж на община Сливен – създаване на самостоятелна идентичност на района като туристическа дестинация със специфичните му аспекти и превръщането й в главна вътрешна дестинация в Югоизточна и Североизточна България;

17. Разработване на конкурентноспособни регионални туристически продукти и услуги, съответстващи на търсенето;

18. Развитие на човешките ресурси заети в туристическия сектор и обучение;

19. Подкрепа за създаването на местни, регионални и международни партньорства – установяване на трайни контакти с национални и международни туроператорски фирми за привличане на по-голям брой български и чуждестранни туристи;

20. Идентифициране на съществуващото и потенциално търсене на продукти и услуги от посетителите с интереси в областта на селския, еко- и културния туризъм;

21. Интегриране на туристическото предлагане на община Сливен с това на Южното Черноморско крайбрежие;

22. Популяризиране на конкурентните туристически предимства на Сливенска община чрез активна и целенасочена рекламно информационна дейност;

23. Популяризиране културата на община Сливен и съхраняване и развитие на културно-историческото наследство – иницииране и участие в национални и международни проекти за културен обмен.


За постигане на стратегическите цели за развитието на туризма на територията на Община Сливен са набелязани конкретни мерки в Общинския план 2007-2013 г. Някои от тях вече са изпълнени, други предстои да се изпълнят за периода 2010-2013 г.I. Основен приоритет: Създаване на условия за икономически растеж на общината, с темпове, изпреварващи средните за страната, чрез стимулиране, в условията на пазарна икономика, на частната инициатива и предприемачеството, и максимално използване на местните ресурси, традиции и професионален опит на населението.


Цел 1.1.3. Подобряване на туристическия имидж на Община Сливен и развитие на всички подходящи видове туризъм

Мярка

Срок за осъществяване

Отговорник

Индикатор за постигнатото

Стойност

1.Реконструкция и обновяване на пътническа въжена линия Сливен - Карандила

2007 - 2009

„Пътнически превози”ЕАД

Реконструирана и обновена пътническа въжена линия Сливен - Карандила

40 000 лв.

2.Изграждане ателиета на старите сливенски занаяти в района на "Арнауткина къща"

2007 - 2009
Изградени ателиета в района на "Арнауткина къща"
3.Подобряване на техническото и технологично ниво на музейните институти

2007 - 2010
Компютърни системи за видеонаблюдение, мултимедийни и други компютърни системи
4. Издаване на единен каталог в книжен и електронен вариант на музейните обекти в Сливен

2007 - 2008
Единен книжен и електронен каталог на музейните обекти в Сливен
5. Социализация на археологически обект "Хисарлъка"

2007 - 2011
Изградена комплексна туристическа инфраструктура

22 000 лв.

6. Подкрепа на културни инициативи на етническите общности

2007 – 2013 перманентен

Отдел „Култура”, Община Сливен

Брой и качество на подкрепените инициативи

16 000 лв.

7. Разработване на план за съвместна дейност с читалищата за превръщането им в средища за интеграция на етническите общности

2007 - 2008

Читалищни настоятелства

Разработен и утвърден план за съвместна дейност

5 000 лв.

8. Включване на нови културни инициативи в културния календар на общината

2007 – 2013 перманентен

Младежки дом


Увеличен брой на културните инициативи

3 000 лв.


9. Създаване на маркетингова програма за популяризиране на Община Сливен

2007 – 2008

РЦИР

Разработена и утвърдена маркетингова програма

64 000 лв.

10. Съдаване на туристически пакети за алтернативен туризъм

2007 - 2010

КСТ

Разработени пакети за алтернативен туризъм

35 000 лв.

11.Изготвяне на актуална база данни на туристически обекти, културни събития, атракции, забележителности; създаване на специализирана фототека

2007 - 2009

КСТ

Актуална база данни на туристически обекти, културни събития, атракции, забележителности; специализирана фототека

10 000 лв.

12. Издаване на туристически справочник, туристическа интернет страница на Общината, рекламни продукти - брошури, дипляни и др

2007 - 2008

КСТ


Туристически справочник, туристическа интернет страница на Общината, рекламни продукти

20 000 лв.

13. Изграждане и модернизиране на местата за настаняване и подслон

2007-2013

перманентенЧастни предприемачи

Брой новоизградени и модернизирани места за настаняване и подслон
14. Изграждане на пътната инфраструктура до туристическите дестинации

2007-2013

Община Сливен


Обем на изградената пътна инфраструктура (км); брой изградени туристически трасета.

200 000 лв.

16. Създаване на научно-образователен център в ДПП "Сините камъни"

2009 г.
Създаден научно-образователен център в ДПП "Сините камъни"
17. Възстановяване на астрономическата обсерватория

2008-2009
Възстановена астрономи-ческа обсерватория
18. Развитие на туристически маршрут "Сливен - Св. Георги - Абланово"

2008 г.

Отдел ЕПП, Община Сливен

Възстановен туристически маршрут

4 000 лв.

19. Популяризиране на културата, традициите и занаятите на етническите общности

2007 – 2013 перманентен

Ромски организации

Рекламни продукти, културни прояви с общинско и надобщинско значение

10 000 лв.II. Основен приоритет: Подобряване качеството, развитие и модернизация на техническата инфраструктура, като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината


Мярка

Срок за осъществяване

Отговорник

Индикатор за постигнатото

Стойност

17.Подобряване достъпа до туристическите обекти в Общината

2007 – 2013

Община Сливен

Подобрен достъп до туристическите обекти
Цел 2.8.1 Осигуряване на градоустройствена основа за предоставяне на терени на потенциални инвеститори за изграждане на обекти от икономиката , комплексното обществено обслужване, жилищното строителство и туризма

Мярка

Срок за осъществяване

Отговорник

Индикатор за постигнатото

Стойност

1. Изработване на ПУП за обект Сливенски минерални бани

2007 – 2008

Община Сливен, МРРБ

Изработен ПУП за Сливенски минерални бани

30 000 лв.

2. Изработване на ПУП за обект Късно антична и средновековна крепост „Туида”

2007 – 2009

Община Сливен

Изработен ПУП за обекта


V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2010 година ще даде възможност за създаване на предпоставки и партньорства за реализация на стратегическите цели за развитие на Общината през 2007 – 2013, една от които е издигането на туризма като приоритет за Община Сливен.

Опазването на културно-историческото наследство и съхраняването на нашата културна идентичност, утвърждаването на град Сливен като панаирен и фестивален град и развиването на конкурентноспособен туристически продукт са съществени мерки, дефинирани в Общинския план, максимално удовлетворяващи нуждите на населението и стимулиращи изграждането на ползотворни публично-частни партньорства с фирми от туристически бранш в Общината.

Успешното изпълнение на заложените в програмата мероприятия е немислимо без наличието на работещо публично-частно партньорство между местната власт, частния бизнес, професионалните учебни заведения, областните и национални браншови организации и НПО.

Програмата има съществен принос за постигане на интегриран подход за развитие на Община Сливен, допринасяща за постигане на съгласуваност и координация на политиките, ефективно прилагане на инструментите за местно развитие и осигуряване на приемственост и последователност на местната политика от Общински съвет на Община Сливен.

 


Приложение 1
ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СЛИВЕН – 2010 Г., ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

В съответствие с приетия от Общински съвет Сливен Общински план за развитие на Община Сливен за периода 2007 – 2013 година, с приоритетите на националната стратегия за развитие на туризма и съобразно местните туристически ресурси и потребности, програмата поставя за цел изпълнение през 2010 г. на част от следните мероприятия:ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Съгласно чл.16, ал.2 от Закона за туризма средствата за изпълнение на програмата за развитие на туризма се набират от :

 1. Туристически такси - 100 %

 2. Наложени от Кмета на Общината глоби и санкции - 100 %

 3. Такси за категоризиране на туристически обекти по чл. 55, ал. 4 - 100 %

 4. Средства за изпълнение на целеви програми и проекти - 100 %

 5. Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет - 100 %

 6. Лихви

 7. Други източници - 100 %Дейност

Срок за осъществяване

Отговорник

Индикатор за постигнатото

Стойност

Изработване на мото, туристическо лого и цялостна концепция за рекламирането на град Сливен – предложение „Сливен - Градът на стоте войводи”; „Долината на тракийските царе” – установяване на контакти със Старосел и Казанлък и туроператорите

2010 г.

Външен изпълнител

Избрано и изработено мото и лого на града, изработена и приета концепция

3 000 лв.

Подготовка на рекламни и презентационни материали - брошури и каталози – CD, филм, флаер, визитки и др. – виж примерни модели; актуализиране на информацията в сайта - www.infotourism.sliven.bg и осигуряване на обратна връзка

2010 г.

Външен изпълнител

Подготвени и отпечатани презентационни материали; актуализиран сайт

36 000 лв.

Изработване на карта на забележителностите - да изглеждат като единен маршрут- продукт – пример;

Изграждане и популяризиране на кампания, наречена „Приятел на град Сливен” – Изработване на карти, подобни на „100-те национални обекта”, които да се получават безплатно в музеите и галериите в Сливен. Изработване на печат. При събирането на всички печати – награда значка2010 г.

Външен изпълнител

Изработена карта на забележителностите

4 000 лв.

Обозначаване на туристическите забележителности с обозначителни табели в един стил ;

2010 г.

Външен изпълнител

Поставяне на унифицирани обозначителни табели

10 000 лв.

Промяна на работното време на къщите и музеите (да започнат да работят и в събота и неделя);

2010 г.

Община Сливен

Променено работно време на къщите и музеите

Рекламна кампания в медии- участие в каталози на български и международни туроператори, списания, туристически сайтове и т.н. – да се дадат предложения и да се получат и анализират оферти;

2010 г.

Община Сливен

Публикувани реклами в каталози на български и международни туроператори, списания, туристически сайтове и т.н.

6 000 лв.

Установяване на трайни контакти с национални и международни туроператорски фирми за привличане на по-голям брой български и чуждестранни туристи; връзка с асоциации и НПО, побратимени градове; организиране на инфотур за техни представители с цел рекламиране

2010 г.

Община Сливен

Установени контакти

1 000 лв.

Проучване на възможности за организиране на спортни лагери за подготовка на отбори в различни видове спорт

2010 г.
Проучени възможности за организиране на спортни лагери
Проучване на възможностите за организиране на Републикански и международни състезания по алпинизъм, делта-планеризъм, скално-катерене и др.Проучени възможности за организиране на Републикански и международни състезания
Разработване на съществуващият туристически информационен център – програма за работа; осигуряване на екскурзоводи за обиколен тур на Сливен

2010 г.

Община Сливен

Разработен и действащ туристически информационен център, предлагащ адекватна информация на туристите – изработена програма за работата

4 000 лв.

Участие на туристически борси в страната и чужбина, на които общината се рекламира като обособен туристически продукт – списък с възможности за участие – видове изложения.

2010 г.

Община Сливен

Участие на туристически борси в страната и чужбина

5 000 лв.

Изнесени летни концертни прояви за гражданите и гостите на града,

Атракции на открито-напр. огнено шоу2010 г.

Младежки дом

Изнесени концерти
Поместване на информация в различни сайтове – младежки, НПО и др. за достигане до повече потребители.

2010 г.

Младежки дом

Банери
Малки проекти за стимулиране на младежкия труд – създаване на възможност младежи да работят през лятната ваканция в туристически обекти

2010 г.

Младежки дом, културни институти
Общо:69 000 лв.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница