Програма за развитие на туризма в община боровоДата25.01.2018
Размер105.45 Kb.
#51510
ТипПрограма


ПРОГРАМА ЗА

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БОРОВО

2011-2014 г.
Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл.10, ал.1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно задачите на Общински план за развитие и съществуващите местни туристически ресурси и потребности.

Целта на програмата е на първо място да изясни и определи туристическия потенциал на територията на община Борово и на второ място да конкретизира основните стратегически цели за развитие на туризма в община Борово.

Изхождайки от конкретните дадености, досега в община Борово няма опит и традиции в развитието на туризма като цяло. Историческите и географските особености не са определяли и не определят гр.Борово и населените места в общината в категориите на туристическите обособени обекти. Въпреки това природните и културно-историческите условия в община Борово, предлагат възможности за развитие на туризъм в различни форми и с различна интензивност.
І. Характеристика и оценка на туристическия потенциал на територията на община Борово
Община Борово се състои от седем населени места - гр.Борово - общински център и шест кметства - с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Батин, с. Горно Абланово, с. Волово и с. Брестовица.


  1. Културно – исторически потенциал

Най-голямата и значима част от културно-историческото наследство на община Борово несъмнено е откритото през 1974 г. Боровско тракийско сребърно съкровище, състоящо се от пет сребърни - позлатени съда с животински и човешки изображения - три ритона, каничка и купа. Датирано е към втората четвърт - средата на IV в. пр.н.е., т.е. времето на Одриския цар Котис I. Оригиналът се съхранява в Националния исторически музей в София, а копие има в Регионалния исторически музей в гр.Русе.

Друга важна забележителност е откритата през 90-те години тракийска гробница на местен аристократ, също датирана към посочения период. През 2006 г. тя бе преекспонирана в централната част на град Борово. По данни на археолозите от Регионалния исторически музей в Русе, на Балканския полуостров има три такива гробници.

През годините, благодарение на местните краеведи и с помощта на населението са събрани над 14000 предмета от традиционния бит и култура, и каменни и глинени части от съдове, оръдия на труда, и оръжия с тракийски произход.

Съкровището, заедно с гробницата и реставрирана в близост общинска сграда са основата за създаването на историко-етнографска сбирка в града - една от приоритетните задачи на местната власт.

Боровското тракийско сребърно съкровище и тракийската гробница, открити в землището на гр. Борово са уникални, но не по-малък интерес представляват петте позлатени църковни камбани, подарени от руския цар Александър на с. Брестовица след края на Руско-турската Освободителна война. Интерес представлява църквата в с. Брестовица. По време на Руско-Турската война там е бил разположен щабът на Руската армия. В боевете при град Бяла загива братовчедът на руския цар Александър - Сергей Максимилианович, чиито кости са погребани под олтара на църквата. След края на войната, в знак на признателност към брестовичани, руският цар подарява 5 позлатени камбани, най-голямата от които е с неговото изображение. Намират се на църковната камбанария. В центъра на селото има паметник на Пирогов, където по време на войната е бил разположен лазаретът.

В центъра на с. Екзарх Йосиф на открито е експонирана етнографска сбирка. Тя и изграденият в близост зоокът с екзотични животни, предизвикват интереса на гостите на селото.

В читалището на село Обретеник има създадена музейна сбирка с предмети от традиционния бит и култура - монети, керамика, носии, оръдия на труда и картинна галерия с платна на Борис Димовски, Доньо Донев, Георги Павлов /Павлето/, Александър Поплилов и др.


1.2. Природни дадености
Община Борово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. На запад и на юг граничи с общините Ценово и Бяла, а на североизток и изток с общините Иваново и Две Могили. На север достига до брега на река Дунав при с. Батин.

В българска акватория на реката се намира вторият по големина остров – Батин с възможности за развитие на лов и риболов.

Живописният бряг на река Дунав при с. Батин дава чудесни възможности за релакс близо до водата, както и за спортен риболов и наблюдение на диви животни и птици.

В покрайнините на с. Брестовица, в прохладата на букова гора, своите гости очаква туристическа хижа „Брестовица” с капацитет от 60 места, кухненски блок и две зали за хранене. Хижата е собственост на общината и е отдадена под наем като в момента е в процес на ремонт и подмяна на обзавеждането.

Климатичните фактори - температура, валежи, ветрове, влажност и др. създават подходящи условия за почивка и туризъм през всички сезони.

Животновъдството се развива почти изцяло в частния сектор. Пчеларството е добре развито, поради подходящото съчетание между климат, растителност и професионален опит. Поставени са основите за развитие на биологичното пчеларство.

Условията на живот и селско-стопанската работата в селата от общината са обект на интерес от доста чужденци. Автентичната среда, натуралните продукти и заниманията със земеделие или животновъдство, създават реална възможност за поминък на населението чрез развитие на селския туризъм.

Микроязовирите на територията на общината, както и излазът към река Дунав са подходящи за спортен риболов. В тях могат да се развъждат основно шаран, бяла риба, бял амур, толстолоб, сом, мряна, щука, кефал и други.

Общината се характеризира с богато разнообразие от растителни видове. Най-разпространени са зимен и летен дъб, бряст, габър, липа, върба, топола и акация и различни видове от борови масиви. В град Борово и село Брестовица величествено се издигат и два вековни дъба, които са обявени за защитени по Червената книга за защитените видове в РБългария. В горските територии се срещат много диворастящи лечебни растения и храсти, като жълт кантарион, равнец, риган, мащерка, глог, шипка, липа и др.

Част от територията на общината попада в защитена местност “Дойчов остров” при с.Батин и защитена зона “Рибарници Мечка”, която обхваща част от териториите на с.Батин и с.Горно Абланово. Същите са включени в общоевропейската мрежа “Натура 2000”, съставена от защитени територии, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най – ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Като цяло се налага извода, че природните дадености в общината са особено благоприятни за развитие на туризма във формите - селски, пешеходен, риболовен и екотуризъм.
1.3.Култура, традиции и историческо наследство
Самодейните театрални състави, групите за автентичен фолклор и стари градски песни, съществуващи към всяко от читалищата в общината не само дават възможност за участие на населението в културния живот на общината, но имат значение за съхраняване на местните фолклорни традиции. С тяхно съдействие са се запазили обредите, с които се отбелязват различните религиозни празници, като Бъдни вечер, Рождество Христово, Трифон Зарезан Лазаровден и Великден.

Ежегодно съставите им вземат участие в различни фестивали, надпявания, концерти и събори, организирани на местно, регионално и национално ниво.

С богата културна програма се отбелязва празника на гр.Борово- 05 септември. Традиционно се провежда фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана”, в който с всяко следващо издание се увеличава броят на съставите и участниците от цялата страна и чужбина.

В общината е създадено туристическо дружество “Белите брези”, регистрирано по ЗЮЛНЦ. Дружеството развива дейност, провеждат се туристически походи и излети.

Всички тези дадености и богатства дават основание за насочване усилията на местната общност за развитие, обогатяване и популяризиране на туризма в общината.
II.Анализ
2.1. Силни страни


 • важна транспортна артерия, преминаваща през територията на общината е първокласен път І – 5. По него минава един от основните туристически потоци на страната;

 • през град Борово преминава ж.п. линия Русе – Горна Оряховица – София;

 • природата е съхранена, няма предприятия - замърсители на околната среда;

 • сравнително добре развити елементи на техническата и социална инфраструктура;

 • наличие на културни и исторически паметници и забележителности;

 • разнообразни населени места с възможности за алтернативен туризъм;

 • добре развита търговска мрежа.


2.2. Слаби страни
- ограничени финансови ресурси;

- амортизирана пътна мрежа;

- недостатъчна реклама на общината, природните и културно-историческите забележителности и предлаганите възможности за отдих и туризъм.

2.3. Възможности
- максимално натоварване на съществуващата база за отдих и туризъм;

- развитие на алтернативни форми на туризма -пешеходен, селски, културно-исторически и екотуризъм;

- разширяване на информационната и материална база за развитие на туризма;

- разработване на съпътстващи програми по интереси за гостите на общината;

- разработване на съвместни туристически продукти с другите общини;

- подобряване на техническата инфраструктура чрез средства от външни източници;


2.4.Заплахи
- чести промени в съществуващата нормативна база;

- високи изисквания по отношение на качеството на предлагания туристически продукт;

- наличие на конкурентни туристически продукти в съседните общини;

- намаляване потока от български туристи поради ограничените финансови възможности.ИЗВОД
Въпреки, че общината разполага с природни дадености и културно-исторически богатства, които дават основание за насочване усилията на местната общност за развитие, обогатяване и популяризиране на туризма в общината този сектор все още не е достигнал желаното ниво на развитие. Ето защо, в тази сфера е необходимо да се полагат значителни усилия от заинтересованите страни, за да се създадат необходимите условия за насърчаване и разнообразяване на туристическите дейности, за добавяне на стойност към местната икономика.

III. Основни стратегически цели на програмата
3.1. Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината:

3.2. Изграждане на нови туристически обекти с атракционна тематика, която е пряко свързана с природните дадености на общината.

3.3. Разумно използване на природната среда при създаването на условия за отдих и развлечения на жителите и гостите на общината, съхраняване на биоразнообразието.

3.4. Развитие на нови алтернативни форми на туризма- селски, културно-исторически, екотуризъм.

3.5. Създаване на общ туристически продукт в партньорство с други общини.

IV. Източници на финансиране
Средствата, необходими за реализация на Програмата за развитие на туризма в Община Борово, могат да бъдат от следните източници:

4.1. Общинския бюджет;

4.2. Такси от категоризация на туристически обекти по реда но чл.55, ал.4 от Закона за туризма;

4.3. Туристически такси, събирани по реда на Закона за местните данъци и такси;

4.4. Глоби и други имуществени санкции, наложени по реда на Закона за туризма;

4.5. Средства от външни източници - фондове на ЕС, програми за финансиране на различните министерства и др. донори;4.6. Дарения.
V. Дейности за изпълнение на програмата
5.1. Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината


 • Изграждане на информационен туристически център;

 • Основен ремонт (рехабилитация) на общинската пътна мрежа;

 • Рехабилитация на съществуващата или изграждане на нова канализационна мрежа в населените места на общината;

 • Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването;

 • Почистване на нерегламентираните сметища и ограничаване на замърсяването около населените места;

 • Поддържане маркировката на пешеходните туристически маршрути;

 • Хигиенизиране и поддръжка на озеленените площи и декоративната растителност в обектите за обществено ползване;

 • Подобряване стопанисването на микроязовирите на територията на общината и разработване на подходящи мероприятия, стимулиращи риборазвъждането и риболова.


5.2. Организационни мерки


 • Създаване на Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Борово;

 • Извършване на своевременна категоризация на туристическите обекти;

 • Текущ контрол върху качеството на предлаганите услуги и събирането на туристическата такса;

 • Провеждане на периодични срещи с местните предприемачи с цел запознаването им с най-новите изисквания за условията на които трябва да отговарят стопанисваните от тях туристически обекти.

 • Публично обсъждане на програми и планове свързани с развитието на туризма в общината.


5.3. Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес в областта на туризма


 • Стимулиране на частната инициатива чрез възраждане на забравени местни традиции и дейности и тяхното доразвиване с оглед привличане на туристическия поток;

 • Консултантска и методическа подкрепа на предприемачите в туризма при разработване на проекти в областта на туризма и стартиране на туристически бизнес;

 • Опит на добрите практики - запознаване на бизнеса с опита на сродни общини и избягване на вече допуснати грешки;

 • Интегриране на туризма с другите стопански дейности чрез използване възможностите на селското стопанство и предприятията от сферата на услугите в процеса на привличане на потенциални туристи.


5.4. Реклама, съвместни проекти и развитие на алтернативни форми на туризма


 • Предлагане на туристическия продукт на всички регионални, национални и други туристически борси;

 • Запознаване на професионалистите в бранша (туроператори и туристически агенции) с предлагания туристически потенциал на общината и възможностите за практикуване на различните видове туризъм;

 • Включване на общината в разработването на регионалните планове за управление на туристическия поток и разработване на общи проекти с други общини;

 • Разработване на цялостна информационна система и поставяне на указателни табели за местонахождението на природните, културно-историческите и туристически обекти в общината;

 • Популяризиране на културно-историческото ни наследство с цел развиване на културния туризъм;

 • Съхраняване на традиционните дейности в селското стопанство и предлагането им като атракция на туристите - производство и дегустация на натурални месни и млечни продукти, добиване на мед, варене на ракия, винопроизводство, отглеждане на зеленчуци и т.н., разкриване на малки семейни хотели или леглова база в селски къщи, позволяващи развиване на селския туризъм;

 • Разработване на специализирана туристическа информация за ученици и използване възможностите за запознаване на подрастващите със забележителностите на общината;

 • Включване на раздел “Туризъм” в информационния сайт на общината.

Каталог: Docs -> 2011
2011 -> Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1
2011 -> По-добре двата продукта, които трябва да съдържат aha да бъдат вашият ексолиант и овлажняващ продукт
2011 -> Програма на видеохолика отново е богата на видео прожекции, презентации и изложби, представящи световния видео арт
2011 -> Класиране в Четвъртото издание на Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” гр. Борово – 5 септември 2011
2011 -> Осми международен фестивал на православната музика „Света Богородица Достойно есть” 15 – 19 юни 2011 г., Поморие
2011 -> Община борово, област русе обявява
2011 -> Димитър Бракалов /1840 – 1903 г./ възрожденец и строител на новия Бургас
2011 -> Програма за развитие на туризма в община борово 2011-2014 г
2011 -> Доклад по задача 2 проект на актуализирана п р о г р а м а за управление
2011 -> Съобщение за медиите от Българска асоциация на корабопритежателите (бак)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница