Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 гДата22.07.2016
Размер336.7 Kb.
#396
ТипПрограмаОБЩИНА ЕЛХОВОгр. Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;

e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 г.

град Елхово, 2013 година

СЪДЪРЖАНИЕ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за развитие на туризма в Община Елхово е разработена на основание чл. 10 ал.1 от Закона за туризма за 2013 година и е съобразена с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009 – 2013 г. и Общинския План за Развитие на община Елхово 2007 – 2013 година и съществуващите местни туристически ресурси и потребности. Програмата систематизира основните цели и приоритети, задачите и дейностите, които предстои да бъдат реализирани през 2013 г.

Дейностите по програмата са финансово обезпечени в съответствие с постъпленията от туристически данък и такси от категоризации на туристически обекти на територията на общината. Неразделна част от програмата е нейната икономическа обосновка - Проектобюджет към Годишна програма за развитие на туризма в община Елхово за 2013 г. Представени са в табличен вид икономически измерими показатели, към чието постигане програмата ще се стреми. Предвидените дейности са съобразени с аналитични данни, също представени в таблици към програмата.

Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2013 г. се изпълнява от Общинска администрация.

Изпълнението на програмата изисква активното участие на всички заинтересовани страни, работещи в синхрон за най-пълноценното постигане на нейните цели – местни власти, туристически сдружения, културни институции и туристически бизнес.

 1. АНАЛИЗ НА МОМЕНТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО1


СИЛНИ СТРАНИ:

  • Благоприятно географско местоположение;

  • Добра транспортна достъпност;

  • Хълмисто – низинен релеф, откриващ красиви пейзажи;

  • Река Тунджа;

  • Добро състояние на околната среда извън населените места;

  • Съхранена природна среда;

  • Богата флора и фауна;

  • Наличие на защитени територии, местности и зони;

  • Богато културно-историческо наследство;

  • Съхранени фолклор, бит, традиции и автентични ястия;

  • Етнографско-археологически музей Елхово – един от обектите на Национално движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта”;

  • Значими археологически открития;

  • Местното население е гостоприемно и има добро отношение към туризма;

  • Добра техническа и социална инфраструктура;

  • Наличие на специализирана туристическа инфраструктура;

  • Атрактивност за поне шест туристически пазарни сегмента2;


  • Добре развита суперструктура3, достатъчна да удовлетвори туристическото търсене;

  • Множество ресторантьорски продукти;

  • Наличие на допълнителни туристически услуги и специални събития;

  • Евтина работна ръка;

  • Добра спортна база;

  • Наличие на конферентни зали;

  • Добро съотношение цена – качество на предлаганите продукти;

  • Сравнително ниска цена за потребител на туристическия продукт;

  • Увеличаване на инвестициите в сферата на туризма;

  • Сформиран консултативен съвет по въпросите на туризма в общината;

  • Наличие на туристически информационен център;

  • Наличие на туристически информационен сайт;

  • Близост с турската граница и ГКПП “Лесово”;

  • Безопасен район по отношение на природни бедствия и човешки дейности (престъпност и тероризъм).


СЛАБИ СТРАНИ

  • Недостатъчно специализирана туристическа инфраструктура;

  • Неоползотворен потенциал на река Тунджа;

  • Недостатъчно места за кратка почивка сред природата оборудвани с пейки, чешми, беседки и тоалетни;

  • Незадоволителна атрактивност на културните мероприятия;

  • Недостатъчно места за развлечение;

  • Слаба привлекателност на допълнителните туристически услуги и специалните събития;

  • Липсва производство на местни туристически сувенири;

  • Еднообразие на средствата за подслон;

  • Липсват средства за подслон и места за настаняване с категория 4 или 5 звезди;

  • Ниска езикова култура и липса на подходящо образование и квалификация с туристическа насоченост на ръководния и обслужващ персонал;

  • Отсъствие на комплексен маркетингов подход в управлението на туристическите фирми;

  • Липса на консолидация и единодействие сред туристическия бранш;

  • Ниска трудова мотивация на заетите в туризма;

  • Липсва предлагане на интегрирани туристически продукти;

  • Липсват канали за дистрибуция;

  • Неутрален имидж на дестинацията, все още районът не се разпознава като туристически;

  • Сезонност на посещенията;

  • Липса на организирано обозначение на туристическите обекти;

  • Липса на стратегия и план за устойчиво развитие на туризма в общината;

  • Недостатъчно средства за реклама на общината като туристическа дестинация;

  • Недостатъчно използване на съвременните информационни средства за популяризиране и промотиране на дестинацията;

  • Липса на експедиентски турове за туроператори и журналистически турове в Елхово;

  • Несоциализирани туристически ресурси;

  • Лоши хигиенни условия в селските райони;

  • Слаб интерес към инвестиции в туризма;

  • Слабо усвояване на средства от европейските фондове за развитието на туризма.


ВЪЗМОЖНОСТИ

   • Създаване на интегрирани туристически продукти;

   • Инициативи в областта на публично-частните партньорства за привличане на инвеститори в туризма;

   • Разработване и използване потенциала на река Тунджа;

   • Повишаване атрактивността на Етнографско-археологически музей- Елхово;

   • Планиране и реализиране на целенасочени медийни кампании и засилване на рекламата за популяризиране туризма в общината – презентации по време на престижни туристически форуми, привличане на известни специалисти в областта на връзките с обществеността и публични личности, прожектиране на имиджови филми по релевантни канали, производство и разпространение на заинтригуващи рекламни традиционни и електронни материали;

   • Производство и търговия на сувенири с акцент върху автентични за Общината символи, които да се предлагат на туристите;

   • Формиране и реализиране на анимационни продукти – възстановки на събития, етюди от различни епохи, модни дефилета и дефилета на бит и обичаи;

   • Обособяване на място в централната част на града за любителско творчество на открито;

   • Членството на Република България в Европейският Съюз и възможност за финансово подпомагане на туризма;

   • Насърчаване и развитие на малкия и среден бизнес в сферата на туризма;

   • Възможности за развитие на трансгранично сътрудничество в сферата на туризма;

   • Идентифициране на района като атрактивна туристическа дестинация;

   • Съвместни проекти и взаимодействие в сферата на туризма със съседните общини;

   • Интегрирано планиране в използването на природните и културно-исторически ресурси с цел осигуряване развитието на туризма;

   • Привличане на частни инвестиции и финансови средства от европейски програми.


ЗАПЛАХИ

     • Създаване на лош имидж на общината като туристическа дестинация, произтичащ от неквалифицирания обслужващ персонал в местата за настаняване и хранене;

     • Засилване неблагоприятните тенденции на демографските показатели;

     • Рецесии и кризисни явления;

     • Липса на насърчения, държавна подкрепа и финансиране за подобряване и развитие на селските райони и инфраструктурата;

     • Природни бедствия и епидемии;

     • Глобални екологични заплахи;

     • Риск от влошаване параметрите на околната среда.

Като обобщение на направения анализ, може да се заключи, че е налице значителен потенциал за развитие на туризма в община Елхово. За ефективното му оползотворяване е необходимо да се предприемат действия за справяне със слабите страни и да се използват ефективно силните страни, съобразно възможностите и заплахите, чрез едно организационно структурирано управление. 1. ЦЕЛИ

  1. Основна цел

Основната цел, която програмата си поставя е постигането чрез туризма на икономически растеж, който подобрява качеството на живот в община Елхово, съхранявайки нейното природно и културно наследство за бъдещите поколения, чрез позиционирането й на пазара като туристическа дестинация, предлагаща привлекателни и качествени туристически продукти с голяма добавена стойност, доставящи високо удовлетворение на потребителите.

  1. Количествена цел

Формулираната основна цел за развитие на Елхово като конкурентоспособна туристическа дестинация следва да бъде обвързана с количествено измерима цел.

Като крайна количествена цел може да се посочи, че до края на 2013 година община Елхово трябва да увеличи приходите си от туризъм с 30%, увеличавайки броя на туристите си, броя на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване, броя на посетителите в ЕА музей, продължителността на престоя и броя на заетите в туристическия сектор лица с 20%.Икономически измерими показатели за развитието на туризма в Община Елхово по данни на НСИ

Дейности

През 2012 г.

Планирано през 2013 г.

Реализирани нощувки

3 082

3 698

Пренощували лица

1 075

1 290

Посетители в ЕА Музей

9 050

10 860

Реализирани приходи (лв.)

78 187

101 643.10

Средна продължителност на престоя (дни)

1.95

2.3


Таблица 1 Икономически измерими показатели за развитието на туризма в община Елхово по данни на НСИ


  1. Качествени цели

Постигането на поставените количествени цели е свързано с изпълнението на следните качествени цели:

 • Съхраняване на привлекателността на природните туристически ресурси на Елхово;

 • Повишаване на привлекателността на културно-историческите туристически обекти;

 • Реконструкция и модернизация на обслужващата туризма инфраструктура;

 • Повишаване на качеството и разнообразието на туристическата суперструктура;

 • Повишаване на качеството на стоките и услугите, предлагани от туристическата индустрия на Елхово;

 • Създаване на благоприятна бизнес среда за туристическата индустрия от страна на публичния сектор в Елхово;

 • Усъвършенстване на управлението в частния туристически сектор на туристическа дестинация Елхово;

 • Усъвършенстване на обслужващия персонал в туристическата индустрия в Елхово.
 1. ПОДХОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Създаване на качествени интегрирани туристически продукти

Целта е да се остойностят устойчиво туристическите ресурси на община Елхово чрез интегрирането им в туристически продукти с голяма добавена стойност, отговарящи на изискванията на потребителите.

Ресурсите на община Елхово позволяват формирането и предлагането на три основни продуктови линии, които кореспондират със съвременните доминиращи мотиви за предприемане на туристическо пътуване: културно-познавателен туристически продукт; екологичен-селски туристически продукт и спортно-развлекателен туристически продукт.
Провеждане на маркетингови комуникации в България и чужбина

Успехът на туристическата дестинация зависи до голяма степен от ефективността на маркетинговите й комуникации.Важна роля следва да се отрежда на специфичните комуникационни канали и средства. При туристическата дестинация такива се явяват информационните офиси в страната и на емитивните пазари, туристическите изложения и борси, експедиентските пътувания за туроператори и турагенти, туровете за журналисти, брошурите и наръчниците за партньори – продавачи и клиенти.


 1. ПРЕДВИЖДАНИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.10 АЛ.2 ОТ ЗТ
 1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи населените места с автогарите, както и с културните ценности

   1. Социализиране на културно-историческия туристически обект „Тракийска колесница” край с. Борисово – изграждане на път, защитна постройка, тоалетни, отабеляване;

   2. Изграждане на екопътека в землището на с. Голям Дервент от заставата до тракийските долмени с дължина 2 км. – почистване, маркиране и поставяне на указателни и информационни табели;

   3. Поддръжка на екопътеки „Дрънчи дупка” и „Гьол бунар” – почистване от растителност и освежаване на маркировката. 1. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи

 1. Изграждане на места за отдих в парковата зона на града;

 2. Благоустрояване на централната градска част;

 3. Облагородяване на централната паркова алея.
 1. Изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите

 1. Поставяне на указателни табели по околовръстен път и вътрешността на града насочващи към Етнографско-археологически музей Елхово, Археологическа сбирка, Туристически информационен център, резерват „Долна Топчия”, тракийските скални дискове до с. Мелница и долмените до с. Г. Дервент; Поставяне на информационни табла в централната част на град Елхово съдържащи карта с местоположението и полезна информация; Поставяне на информационни табла до тракийското светилище „Мочукови камъни” и до тракийските долмени в землището на с. Голям Дервент и други културно-исторически обекти;

 2. Закупуване на информационен терминал (киоск), оборудването му с подходящ софтуер и инсталирането му в центъра на града;

 3. Създаване на указателна маркировка от центъра на град Елхово до началото на екопътека „Долна Топчия” (пешеходния мост на р. Тунджа);

 4. Маркиране на избрани веломаршрути с табели и поставяне на информационни знаци за тях.
 1. Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

 1. Отпечатване на туристическа брошура на Елхово на български и английски език;

 2. Публикуване на рекламни карета във внимателно подбрани печатни издания;

 3. Публикуване на рекламни банери във внимателно подбрани уебсайтове;

 4. Реализиране на външна реклама чрез билбордове на оживени места в големи населени места и по основни пътни артерии в страната и около Елхово;

 5. Изработване на атрактивен дизайн на информационен щанд за представяне на Елхово на туристически изложения и борси;

 6. Участие в туристическата борса „Ваканция и СПА ЕКСПО 2014” през месец февруари в гр. София;

 7. Провеждане на тематични семинари и експедиентски пътувания в Елхово за туроператори и туристически агенции (със съдействието на Бургаска регионална туристическа асоциация);

 8. Реализиране на тематични пресконференции и срещи с журналисти;

 9. Публикации на положителни тематични статии за туристическа дестинация Елхово в авторитетни вестници и списания, както и излъчването на филми по авторитетни телевизионни канали.
 1. Други дейности

 1. Разработване на Стратегия и план за устойчиво развитие на туризма в община Елхово 2014 – 2020;

 2. Провеждане на инициативи в областта на публично-частните партньорства за привличане на инвеститори в туризма;

 3. Изработване на система за ефективно партньорство между Община Елхово и туристическия бизнес в името на качеството на туристическия продукт;

 4. Разработване на план за оползотворяване потенциала на река Тунджа;

 5. Разработване на план за повишаване атрактивността на Етнографско-археологически музей- Елхово;

 6. Изготвяне на цялостен план за пешеходни и веломаршрути на територията на община Елхово свързани с различните важни туристически обекти, както и между селищата;

 7. Създаване на система за квалификация и преквалификация на ръководни и обслужващи кадри в сферата на туризма;

 8. Иницииране на диалог между община Елхово и местни жители с цел производство на сувенири с акцент върху автентични за Общината символи, които да се предлагат на туристите;

 9. Формиране и реализиране на анимационни продукти – възстановки на събития, етюди от различни епохи, модни дефилета и дефилета на бит и обичаи;

 10. Обособяване на място в централната част на града за любителско творчество на открито;

 11. Разработване на проект за каталог с добри практики в туризма, съобразени с туристическите дадености на община Елхово;

 12. Разработване на проект за туристически пътеводител на община Елхово;

 13. Разработване на проект за туристическа карта на община Елхово;

 14. Разработване на проект за създавана на Военен музей – Елхово;

 15. Разработване на проект за обмяна на опит между община Елхово и развити туристически дестинации със сходни туристически ресурси.
 1. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.

А. Приходна част на програмата за развитие на туризма в гр. Елхово за 2013 г.

1. Средствата за развитие на туризма и реализирането на долупосочените дейности съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗТ се набират от: • Туристически данък , определен по реда на Закона за местните данъци и такси;

 • Наложени от кмета глоби и имуществени санкции по ЗТ;

 • Такси за категоризиране на туристическите обекти по чл. 55, ал. 4 от ЗТ;

 • Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и споразумения;

 • Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения , когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет;

 • Лихви;

 • Други източници.

Б. Разходна част на програмата за развитие на туризма в гр. Елхово за 2013 г.:

2. Съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет Елхово „Годишна програма за развитие на туризма”, единствено за: • Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности;

 • Опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

 • Изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

 • Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

към Годишна програма за развитите на туризма в Община Елхово за 2013 г.

Остатък от 2012 г.: 3084 лв.

Очаквани приходи за 2013 г.: 1000 лв.

Общо за 2013 г.: 4084 лв., разпределени, както следва:


по ред

ДЕЙНОСТ

ЗАБЕЛЕЖКА

СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

1

2

3

4

5

I.

Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности


1.1.

Социализиране на културно-историческия туристически обект „Тракийска колесница” край с. Борисово

изграждане на път, защитна постройка, тоалетни, отабеляване

900 000 лв.

ПТГС БГ-ТР4

1.2.

Изграждане на екопътека в землището на с. Голям Дервент от заставата до тракийските долмени с дължина 2 км.

Почистване на растителността, маркиране

300 лв.5

ОбБ

1.3.

Поддръжка на еко-пътеки „Дрънчи дупка” и „Гьол бунар”.

Почистване, маркиране, табели

400 лв.

ОбБ
II.

Опазване, поддържане и развитие на зелените площи


2.1.

Изграждане на места за отдих в парковата зона на града

Подготвя се проектно предложение по Мярка 313

97 500 лв.

ПРСР 2007-2013

2.2.

Благоустрояване на централна градска част – град Елхово

Проектно предложение по Мярка 322 в процес на оценка

1 784 451 лв.

ПРСР 2007-2013

2.3.

Облагородяване на централната паркова алея

Подадено проектно предложение към ПУДООС

9 618 лв.

ПУДООС

III.

Изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите


3.1

 • Поставяне на указателни табели по околовръстен път и вътрешността на града насочващи към Етнографско-археологически музей Елхово, Археологическа сбирка, Туристически информационен център, резерват „Долна Топчия”, тракийските скални дискове до с. Мелница; долмените до с. Г. Дервент и други културно-исторически и природни туристически обекти

 • Поставяне на информационни табла в централната част на град Елхово съдържащи карта с местоположението и полезна информация

 • Поставяне на информационни табла до тр. светилище „Мочукови камъни” и до тр. долмени в земл. на с. Голям Дервент и други културно-исторически и природни туристически обекти
1 800 лв.

ОбБ

3.2.

Закупуване на информационен терминал (киоск), оборудването му с подходящ софтуер и инсталирането му в центъра на града
6 500 лв.

ЕФ

3.3.

Създаване на указателна маркировка от центъра на град Елхово до началото на екопътека „Долна Топчия” (пешеходния мост на р. Тунджа)
84 лв.

ОбБ

3.4.

Маркиране на избрани веломаршрути с табели и поставяне на информационни знаци за тях
2 000 лв.

ЧС

IV.

Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината


4.1.

Отпечатване на туристическа брошура на Елхово на български и английски език

цветни дипляни включващи текст, карти и снимки

600 лв.

ОбБ

4.2.

Публикуване на рекламни карета във внимателно подбрани печатни издания
2000 лв.

ЕФ, ОбБ

4.3.

Публикуване на рекламни банери във внимателно подбрани уебсайтове
2 000 лв.

ЕФ, ОбБ

4.4.

Реализиране на външна реклама чрез билбордове на оживени места в големи населени места и по основни пътни артерии в страната и около Елхово
10 000 лв.

ЕФ, ОбБ

4.5.

Изработване на атрактивен дизайн на информационен щанд за представяне на Елхово на туристически изложения и борси
1 000 лв.

ЕФ, ОбБ

4.6.

Участие в туристическата борса „Холидей и СПА ЕКСПО 2014” през месец февруари в гр. София
3 000 лв.

ЕФ, ОбБ

4.7.

Провеждане на тематични семинари и експедиентски пътувания в Елхово за туроператори и туристически агенции
200 лв.

ОбБ, хотели и ресторанти в Об Елхово

4.8.

Реализиране на тематични пресконференции и срещи с журналисти
200 лв.

ОбБ, хотели и ресторанти в Об Елхово

4.9.

Публикации на положителни тематични статии за туристическа дестинация Елхово в авторитетни вестници и списания, както и излъчването на филми по авторитетни телевизионни канали
500 лв.

ОбБ

V.

Други дейности


5.1.

Разработване на Стратегия и план за устойчиво развитие на туризма в община Елхово 2014-2020
---

ЕФ, ЧС

5.2.

Провеждане на инициативи в областта на публично-частните партньорства за привличане на инвеститори в туризма
---

ЕФ, ЧС

5.3.

Изработване на система за ефективно партньорство между Община Елхово и туристическия бизнес в името на качеството на туристическия продукт
---

ЕФ, ЧС

5.4.

Разработване на план за оползотворяване потенциала на река Тунджа
---

ЕФ, ЧС

5.5.

Разработване на план за повишаване атрактивността на Етнографско-археологически музей- Елхово
---

ЕФ, ЧС

5.6.

Изготвяне на цялостен план за пешеходни и веломаршрути на територията на община Елхово свързани с различните важни туристически обекти, както и между селищата
---

ЕФ, ЧС

5.7.

Създаване на система за квалификация и преквалификация на ръководни и обслужващи кадри в сферата на туризма
---

ЕФ, ЧС

5.8.

Иницииране на диалог между община Елхово и граждани с цел производство на сувенири с акцент върху автентични за града символи, които да се предлагат на туристите
---

ЕФ, ЧС

5.9.

Формиране и реализиране на анимационни продукти – възстановки на събития, етюди от различни епохи, модни дефилета и дефилета на бит и обичаи
---

ЕФ, ЧС

5.10.

Обособяване на място в централната част на града за любителско творчество на открито
---

ЕФ, ЧС

5.11.

Разработване на проект за каталог с добри практики в туризма, съобразени с туристическите дадености на община Елхово
---

ЕФ, ЧС

5.12.

Разработване на проект за туристически пътеводител на община Елхово
---

ЕФ, ЧС

5.13.

Разработване на проект за туристическа карта на община Елхово
---

ЕФ, ЧС

5.14.

Разработване на проект за създавана на Военен музей – Елхово
---

ЕФ, ЧС

5.15.

Разработване на проект за обмяна на опит между община Елхово и развити туристически дестинации със сходни туристически ресурси
---

ЕФ, ЧС


Приложение 2

СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ИЗВОДИ ЗА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПО ДАННИ НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Година

Легла (бр.)

Легладенонощия (бр.)

Стаи (бр.)

Реализирани нощувки (бр.)

Пренощували лица (бр.)

Приходи от нощувки (бр.)

Общо

от българи

от чужденци

Общо

от българи

от чужденци

Общо

от българи

от чужденци

2007

32

9 224

18

1 232

650

582

796

545

251

27 377

13 251

14 126

2008

23

6 780

13

736

561

175

484

384

100

17 160

12 150

5 010

2009

71

22 203

31

2 400

2 072

328

1 015

854

161

63 995

51 565

12 430

2010

63

20 731

28

2 790

2 468

322

1 310

1 121

189

46 049

35 514

10 535

2011

98

29 052

44

3 834

3 507

327

1 966

1 790

176

93 295

84 095

9 200

2012

103

36 110

49

3 253

2 861

392

1 107

922

185

78 187

63 838

14 349

Таблица 2 Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в община Елхово за периода 2007 – 2012 година


Фигура 1 Реализирани нощувки в община Елхово за периода 2007 – 2012 г.

Година

Легла (бр.)

Стаи (бр.)

Реализирани нощувки (бр.)

Общо

от българи

от чужденци

2007

20

9

1 123

566

557

2008

16

7

606

449

157

2009

43

18

2 275

1 957

318

2010

43

18

2 660

2 338

322

2011

35

14

2 557

2 281

276

Таблица 3 Хотели в община Елхово за периода 2007 – 2011 г.


Година

Легла (бр.)

Стаи (бр.)

Реализирани нощувки (бр.)

Общо

от българи

от чужденци

2007

12

9

109

84

25

2008

7

6

130

112

18

2009

28

13

125

115

10

2010

20

10

130

130

-

2011

63

30

1 277

1 226

51

Таблица 4 Други места за краткосрочно настаняване в община Елхово за периода 2007 – 2011 г.Година

Посещения на Етнографско-
археологически музей - Елхово


2007

11 050

2008

10 100

2009

10 980

2010

9 710

2011

8 900

2012

9 050

Таблица 5 Информация за броя посетители на ЕА музей-Елхово за периода 2007 – 2012 г.


Фигура 2 Информация за броя посетители на ЕА музей-Елхово за периода 2007 – 2012 г.

Изводи от проведения статистически анализ на дейността на средствата за подслон и местата за настаняване на територията на община Елхово за периода 2007 – 2012 г.


 1. Нарастваща обща тенденция на развитие на туризма в община Елхово – през наблюдавания период има нарастване, както на броя места за настаняване, легла и стаи за посрещане на гости, така и на броя на посетителите на община Елхово. В съответствие на общата тенденция на развитие на туризма в България и тук се наблюдава нарастване, но в много по-малки измерения. За да може района да се възползва от общата за страната нарастваща тенденция в този сектор на икономиката следва да се проведе целенасочена политика в областта на туризма.

 2. През периода на наблюдението броя на хотелите почти не се променя, но се наблюдава нарастване на другите места за краткосрочно настаняване, което е важен показател за устойчивото развитие на туризма в общината, насочено към съществуването на по-малки места за настаняване от гледна точка на това да има все повече заети хора от местното население в областта на туризма.

 3. Броя на пренощувалите лица през 2007 г. е бил 796 души, а през 2012 г. е нараснал на 1 107 души. Спрямо 2011 г. (1 966) този показател е намалял през 2012 г. с 859 души. Това е резултат от липсата на провеждането на целенасочена политика по отношение на развитието на туризма в общината.

 4. Броя на пренощувалите лица в хотелите в началото на периода е по-голям в сравнение с броя на пренощувалите лица в другите места за краткосрочно настаняване, за разлика от края на наблюдавания период, когато тази разлика става все по-малка. Тази промяна се обяснява с промяната на потребителското търсене и нарастването на броя на потребителите на алтернативните форми на туризъм и най-вече на селски и екологичен.

 5. Преобладаващата част от броя на пренощувалите лица и броя на реализираните нощувки в община Елхово са от български граждани. Това е показател, който предопределя насочването на маркетинговите и рекламни инструменти към привличане на посещения от български граждани, като не бива да се пренебрегва и привличането на чуждестранни граждани, защото приходите от нощувки от тях са по-големи в сравнение с приходите от нощувки от българи.

 6. Броя на реализираните нощувки е един от най-достоверните показатели за развитието на туризма в даден регион. Цялостната тенденция на този показател в община Елхово е нарастваща. Спад се наблюдава през 2008 г. и 2012 г. Необходимо е да се предприемат мерки за увеличаване на броя на реализираните нощувки. Тук отношение имат от една страна средствата за подслон и местата за настаняване, които следва да подобрят атрактивността на предлаганата услуга, а от друга страна развитието на съществуващите туристически обекти и допълнителните услуги, които се предлагат в дестинацията, в резултат на което да се увеличи престоя на гостите на общината.

 7. Капацитета на местата за настаняване в община Елхово е в голяма степен неизползваем. През 2012 г. от 36 110 легладенонощия са реализирани едва 3 253 нощувки. Това е 11 пъти по-малко от максимално възможното настаняване, което може да поеме настанителната база на община Елхово.

 8. От 32 бр. легла и 18 бр. стаи през 2007 г., през 2012 г. броят им е нараснал на 103 бр. легла и 49 бр. стаи. Наблюдава се нарастване на интереса на хората в областта на туристическата индустрия и конкретно в предлагането на основната туристическа услуга – настаняване.
1 Анализа е изготвен въз основа на “Характеристиката и структурата на община Елхово като туристическа дестинация”, достъпна на електронен адрес www.elhovo.org/opisanie2013.pdf

2 Пак там, с. 32

3 Към туристическата суперструктура се отнасят сградите, обзавеждането и оборудването на средствата за подслон, местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечение, посредническите фирми и търговските обекти.

4 Използвани съкръщения:

ОбБ – Общински бюджет

ПТГС БГ-ТР – Програма за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Турция

ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ЕФ – Европейски фондове за подпомагане

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013ЧС – Частен сектор

5 Само сумите, които са подчертани и удебелени влизат в разпределението на средствата по проектобюджета


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване
2013 -> Св. Климент Охридски” Исторически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница