Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 гДата22.07.2016
Размер361.46 Kb.
#397
ТипПрограмаОБЩИНА ЕЛХОВОгр. Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;

e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2014 г.

град Елхово, 2014 година

СЪДЪРЖАНИЕ


 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за развитие на туризма в Община Елхово за 2014 година е разработена на основание чл. 12 т.1 от Закона за туризма и е съобразена с местните туристически ресурси и потребности. Програмата систематизира основните цели и приоритети, задачите и дейностите, които предстои да бъдат реализирани през 2014 г.

Дейностите по програмата са финансово обезпечени със средства предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти; средства събрани от туристическия данък; дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет. Неразделна част от програмата е нейната икономическа обосновка - Проектобюджет към Годишна програма за развитие на туризма в община Елхово за 2014 г. Представени са в табличен вид икономически измерими показатели, към чието постигане програмата ще се стреми. Предвидените дейности са съобразени с аналитични данни, също представени в таблици към програмата.

Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2014 г. се изпълнява от Общинска администрация.

Изпълнението на програмата изисква активното участие на всички заинтересовани страни, работещи в синхрон за най-пълноценното постигане на нейните цели – местни власти, туристически сдружения, културни институции и туристически бизнес.

 1. АНАЛИЗ НА МОМЕНТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО1


СИЛНИ СТРАНИ:

  • Благоприятно географско местоположение;

  • Добра транспортна достъпност;

  • Хълмисто – низинен релеф, откриващ красиви пейзажи;

  • Река Тунджа;

  • Добро състояние на околната среда извън населените места;

  • Съхранена природна среда;

  • Богата флора и фауна;

  • Наличие на защитени територии, местности и зони;

  • Богато културно-историческо наследство;

  • Съхранени фолклор, бит, традиции и автентични ястия;

  • Етнографско-археологически музей Елхово – един от обектите на Национално движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта”;

  • Значими археологически открития;

  • Местното население е гостоприемно и има добро отношение към туризма;

  • Добра техническа и социална инфраструктура;

  • Наличие на специализирана туристическа инфраструктура;

  • Атрактивност за поне шест туристически пазарни сегмента2;


  • Добре развита суперструктура3, достатъчна да удовлетвори туристическото търсене;

  • Множество ресторантьорски продукти;

  • Наличие на допълнителни туристически услуги и специални събития;

  • Евтина работна ръка;

  • Добра спортна база;

  • Наличие на конферентни зали;

  • Добро съотношение цена – качество на предлаганите продукти;

  • Сравнително ниска цена за потребител на туристическия продукт;

  • Увеличаване на инвестициите в сферата на туризма;

  • Сформиран консултативен съвет по въпросите на туризма в общината;

  • Наличие на туристически информационен център;

  • Наличие на туристически информационен сайт;

  • Близост с турската граница и ГКПП “Лесово”;

  • Безопасен район по отношение на природни бедствия и човешки дейности (престъпност и тероризъм).


СЛАБИ СТРАНИ

  • Недостатъчно специализирана туристическа инфраструктура;

  • Неоползотворен потенциал на река Тунджа;

  • Недостатъчно места за кратка почивка сред природата оборудвани с пейки, чешми, беседки и тоалетни;

  • Незадоволителна атрактивност на културните мероприятия;

  • Недостатъчно места за развлечение;

  • Слаба привлекателност на допълнителните туристически услуги и специалните събития;

  • Липсва производство на местни туристически сувенири;

  • Еднообразие на средствата за подслон;

  • Липсват средства за подслон и места за настаняване с категория 4 или 5 звезди;

  • Ниска езикова култура и липса на подходящо образование и квалификация с туристическа насоченост на ръководния и обслужващ персонал;

  • Отсъствие на комплексен маркетингов подход в управлението на туристическите фирми;

  • Липса на консолидация и единодействие сред туристическия бранш;

  • Ниска трудова мотивация на заетите в туризма;

  • Липсва предлагане на интегрирани туристически продукти;

  • Липсват канали за дистрибуция;

  • Неутрален имидж на дестинацията, все още районът не се разпознава като туристически;

  • Сезонност на посещенията;

  • Липса на организирано обозначение на туристическите обекти;

  • Липса на стратегия и план за устойчиво развитие на туризма в общината;

  • Недостатъчно средства за реклама на общината като туристическа дестинация;

  • Недостатъчно използване на съвременните информационни средства за популяризиране и промотиране на дестинацията;

  • Липса на експедиентски турове за туроператори и журналистически турове в Елхово;

  • Несоциализирани туристически ресурси;

  • Лоши хигиенни условия в селските райони;


ВЪЗМОЖНОСТИ

   • Създаване на интегрирани туристически продукти;

   • Инициативи в областта на публично-частните партньорства за привличане на инвеститори в туризма;

   • Разработване и използване потенциала на река Тунджа;

   • Повишаване атрактивността на Етнографско-археологически музей- Елхово;

   • Планиране и реализиране на целенасочени медийни кампании и засилване на рекламата за популяризиране туризма в общината – презентации по време на престижни туристически форуми, привличане на известни специалисти в областта на връзките с обществеността и публични личности, прожектиране на имиджови филми по релевантни канали, производство и разпространение на заинтригуващи рекламни традиционни и електронни материали;

   • Производство и търговия на сувенири с акцент върху автентични за Общината символи, които да се предлагат на туристите;

   • Формиране и реализиране на анимационни продукти – възстановки на събития, етюди от различни епохи, модни дефилета и дефилета на бит и обичаи;

   • Обособяване на място в централната част на града за любителско творчество на открито;

   • Членството на Република България в Европейският Съюз и възможност за финансово подпомагане на туризма;

   • Насърчаване и развитие на малкия и среден бизнес в сферата на туризма;

   • Възможности за развитие на трансгранично сътрудничество в сферата на туризма;

   • Идентифициране на района като атрактивна туристическа дестинация;

   • Съвместни проекти и взаимодействие в сферата на туризма със съседните общини;

   • Интегрирано планиране в използването на природните и културно-исторически ресурси с цел осигуряване развитието на туризма;

   • Привличане на частни инвестиции и финансови средства от европейски програми.


ЗАПЛАХИ

     • Създаване на лош имидж на общината като туристическа дестинация, произтичащ от неквалифицирания обслужващ персонал в местата за настаняване и хранене;

     • Засилване неблагоприятните тенденции на демографските показатели;

     • Рецесии и кризисни явления;

     • Липса на насърчения, държавна подкрепа и финансиране за подобряване и развитие на селските райони и инфраструктурата;

     • Природни бедствия и епидемии;

     • Глобални екологични заплахи;

     • Риск от влошаване параметрите на околната среда.

Като обобщение на направения анализ, може да се заключи, че е налице значителен потенциал за развитие на туризма в община Елхово. За ефективното му оползотворяване е необходимо да се предприемат действия за справяне със слабите страни и да се използват ефективно силните страни, съобразно възможностите и заплахите, чрез едно организационно структурирано управление. 1. ЦЕЛИ

3.1 Основна цел

Основната цел, която програмата си поставя е постигането чрез туризма на икономически растеж, който подобрява качеството на живот в община Елхово, съхранявайки нейното природно и културно наследство за бъдещите поколения, чрез позиционирането й на пазара като туристическа дестинация, предлагаща привлекателни и качествени туристически продукти с голяма добавена стойност, доставящи високо удовлетворение на потребителите.  1. Количествена цел

Формулираната основна цел за развитие на Елхово като конкурентоспособна туристическа дестинация следва да бъде обвързана с количествено измерима цел.

Като крайна количествена цел може да се посочи, че до края на 2014 година община Елхово трябва да увеличи приходите си от туризъм с 10%, увеличавайки броя на туристите си, броя на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване, броя на посетителите в ЕА музей, продължителността на престоя и броя на заетите в туристическия сектор лица с 10%.Икономически измерими показатели за развитието на туризма в Община Елхово

Дейности

През 2013 г.

Планирано през 2014 г.

Реализирани нощувки

24 694

27 163

Пренощували лица

1 924

2 116

Посетители в ЕА Музей

8 750

9 625

Реализирани приходи (лв.)

493 880

543 268

Средна продължителност на престоя (дни)

12.8

12.8


Таблица 1 Икономически измерими показатели за развитието на туризма в община Елхово


  1. Качествени цели

Постигането на поставените количествени цели е свързано с изпълнението на следните качествени цели:

 • Съхраняване на привлекателността на природните туристически ресурси на Елхово;

 • Повишаване на привлекателността на културно-историческите туристически обекти;

 • Реконструкция и модернизация на обслужващата туризма инфраструктура;

 • Повишаване на качеството и разнообразието на туристическата суперструктура;

 • Повишаване на качеството на стоките и услугите, предлагани от туристическата индустрия на Елхово;

 • Създаване на благоприятна бизнес среда за туристическата индустрия от страна на публичния сектор в Елхово;

 • Усъвършенстване на управлението в частния туристически сектор на туристическа дестинация Елхово;

 • Усъвършенстване на обслужващия персонал в туристическата индустрия в Елхово.
 1. ПОДХОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Създаване на качествени интегрирани туристически продукти

Целта е да се остойностят устойчиво туристическите ресурси на община Елхово чрез интегрирането им в туристически продукти с голяма добавена стойност, отговарящи на изискванията на потребителите.

Ресурсите на община Елхово позволяват формирането и предлагането на три основни продуктови линии, които кореспондират със съвременните доминиращи мотиви за предприемане на туристическо пътуване: културно-познавателен туристически продукт; екологичен-селски туристически продукт и спортно-развлекателен туристически продукт.
Провеждане на маркетингови комуникации в България и чужбина

Успехът на туристическата дестинация зависи до голяма степен от ефективността на маркетинговите й комуникации.

Важна роля следва да се отрежда на специфичните комуникационни канали и средства. При туристическата дестинация такива се явяват информационните офиси в страната и на емитивните пазари, туристическите изложения и борси, експедиентските пътувания за туроператори и турагенти, туровете за журналисти, брошурите и наръчниците за партньори – продавачи и клиенти.


 1. ПРЕДВИЖДАНИ МЕРОПРИЯТИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.11 АЛ.2 ОТ ЗТ
  1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти

1.1Социализиране на културно-историческия туристически обект „Тракийска колесница” край с. Борисово – изграждане на път, защитна постройка, тоалетни, отабеляване;

1.2 Поддръжка на екопътеки „Дрънчи дупка”, „Гьол бунар” и тракийските долмени с.Голям Дервент – почистване от растителност и освежаване на маркировката.
  1. Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите

  1. Поставяне на информационни табла в централната част на град Елхово съдържащи карта с местоположението и полезна информация; Поставяне на информационни табла до тракийското светилище „Мочукови камъни” и до тракийските долмени в землището на с. Голям Дервент и други културно-исторически обекти;

  2. Създаване на указателна маркировка от центъра на град Елхово до началото на екопътека „Долна Топчия” (пешеходния мост на р. Тунджа);

  3. Изработка на художествени информационни табели за гр.Елхово и част от селата в общината отразяващи особеностите на населените места-природни, исторически и др.

  1. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината

3.1 Разработване на план за повишаване атрактивността на Етнографско-археологически музей- Елхово;

3.2 Обособяване на място в централната част на града за любителско творчество на открито;

3.3 Разработване на проект за създаване на Военен музей – Елхово.

3.4 Ремонт покрив на Етнографско археологически музей-Елхово и хижа „Старият мост”.

3.5 Почистване и презентиране на някоя от крепостите в община Елхово- „Разделското кале”, „Мелнишкото кале” и пресъздаване на тракийска селищна могила.


  1. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма

4.1 Иницииране и развитие, съвместно с читалищата на традиционни събития свързани с автентични за града и общината обичаи, като коледуване, лазаруване, кукери и др., утвърждаване на традиционни празници например-празник на традиционната баница”Баница вита, два пъти превита”, Общински кукерски празник, „Тунджа пее и танцува” и др., които да допринасят за развитието на туризма;

4.2 Формиране и реализиране на анимационни продукти – дефиле на елховската носия, възстановки на събития, етюди от различни епохи, модни дефилета и дефилета на бит и обичаи;
  1. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината

5.1 Разработване на Стратегия и план за устойчиво развитие на туризма в община Елхово 2014 – 2020;

  1. Разработване на план за оползотворяване потенциала на река Тунджа;

5.3 Изготвяне на цялостен план за пешеходни и веломаршрути на територията на община Елхово свързани с различните важни туристически обекти, както и между селищата;


  1. Реклама на туристическия продукт на общината, включитилно участие на туристически борси и изложения

6.1.Отпечатване на имиджова туристическа брошура на Елхово на български и английски език;

6.2.Публикуване на рекламни карета във внимателно подбрани печатни издания;

6.3.Публикуване на рекламни банери във внимателно подбрани уебсайтове;

6.4.Изработване на атрактивен дизайн на информационен щанд за представяне на Елхово на туристически изложения и борси;

6.5.Участие в туристическата борса „Холидей и СПА ЕКСПО 2015” през месец февруари в гр. София;

6.6.Провеждане на тематични семинари и експедиентски пътувания в Елхово за туроператори и туристически агенции (със съдействието на Бургаска регионална туристическа асоциация);

6.7.Реализиране на тематични пресконференции и срещи с журналисти;

6.8.Публикации на положителни тематични статии за туристическа дестинация Елхово в авторитетни вестници и списания, както и излъчването на филми по авторитетни телевизионни канали;

6.9.Разработване на проект за каталог с добри практики в туризма, съобразени с туристическите дадености на община Елхово;

6.10.Разработване на проект за туристически пътеводител на община Елхово- 500 бр. Х 32 стр.;

6.11. Изработка и издаване на албум на елховската традиционна носия;

6.12. Отпечатване на брофури:

1. Етнографско-археологически музей Елхово и етнография.

2. Археологическа изложба и история на региона

3. Резерват „Долна Топчия” и биологичното разнообразие на

Региона


6.13. Изработване на рекламни материали за община Елхово- кукли с традиционни носии, магнитчета и др.


  1. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната за управление на туристическия район

7.1.Изработване на система за ефективно партньорство между Община Елхово и туристическия бизнес в името на качеството на туристическия продукт;

7.2. Участие на община Елхово в организацията за управление на туристическия район;

7.3. Провеждане на инициативи в областта на публично частните парньорства за привличане на инвеститори в туризма;

7.4. Разработване на проект за обмяна на опит между община Елхово и развити туристически дестинации със сходни туристически ресурси;
  1. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти

8.1.Създаване на система за квалификация и преквалификация на ръководни и обслужващи кадри в сферата на туризма;

8.2.Иницииране на диалог между община Елхово и местни жители с цел производство на сувенири с акцент върху автентични за Общината символи, които да се предлагат на туристите. Да се популяризира политиката на общината за развитие на местните занаяти и да се стимулира желанието на местните творци да произвеждат ръчно изработени сувенири. Да се проведе конкурс за туристически символ на община Елхово;
 1. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2014 г.

А. Приходна част на програмата за развитие на туризма в гр. Елхово за 2014 г.

1. Средствата за развитие на туризма в общините се набират съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за туризма: • Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;

 • Средства, събрани от туристическия данък;

 • Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения , когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет;

Б. Разходна част на програмата за развитие на туризма в гр. Елхово за 2014 г.:

2. Съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗТ средствата за развитието на туризма се разходват само за мероприятията: • Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;

 • Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

 • Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;

 • Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;

 • Провеждане на проучвания , анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;

 • Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;

 • Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;

 • Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти;

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

към Годишна програма за развитите на туризма в Община Елхово за 2014 г.

Остатък от 2013 г.: 9924 лв.

Очаквани приходи за 2014 г.: 10000 лв.

Общо за 2014 г.: 19924 лв., разпределени, както следва:


по ред

ДЕЙНОСТ

ЗАБЕЛЕЖКА

СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

1

2

3

4

5

I.

Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти.


1.1.

Социализиране на културно-историческия туристически обект „Тракийска колесница” край с. Борисово. Да се направи план за действие за социализиране на обекта.

изграждане на път, защитна постройка, тоалетни, отабеляване

900 000 лв.

ПТГС БГ-ТР4

1.2.

Поддръжка на еко-пътеки „Дрънчи дупка”, „Гьол бунар”и тракийски долмени с.Голям Дервент.

Почистване, маркиране, табели

1000 лв.

ОбБ

II.

Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите


2.1

Поставяне на информационни табла до тр. светилище „Мочукови камъни” и до тр. долмени в земл. на с. Голям Дервент и други културно-исторически и природни туристически обекти

Поставяне на информационни табла


800 лв.

ОбБ

2.2.

Създаване на указателна маркировка от центъра на град Елхово до началото на екопътека „Долна Топчия” (пешеходния мост на р. Тунджа)

Почистване, маркиране

Дейността е предвидена в проектно предложение на Туристически център Елхово пред МИГ Елхово100лв.

ОбБ

2.3

Изработка на художествени информационни табели за гр.Елхово и част от селата в общината отразяващи особеностите на населените места-природни, исторически и др.

Изработка и поставяне на информационни табели за гр.Елхово, с.Бояново, с.Маломирово, с.Мелница

2000 лв.

ОбБ

III.

Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината


3.1

Разработване на план за повишаване атрактивността на Етнографско-археологически музей- Елхово

Работа по проектно предложение от община Елхово ”Създаване на атрактивни експозиции в унисон със съвременните практики, чрез ново пространствено художествено оформление” към МИГ Елхово

66 180 лв

ПРСР 2007-2013 г.

3.2

Обособяване на място в централната част на града за любителско творчество на откритоЕФ, ОбБ

3.3

Разработване на проект за създаване на Военен музей – Елхово

Работа по създаване на постоянна експозиция с работно заглавие» Безсмъртният Елховоски полк»
ЕФ, ЧС

3.4

Ремонт покрив на Етнографско археологически музей-Елхово и хижа „Старият мост”.
3274лв

ОбБ

3.5

Почистване и презентиране на някоя от крепостите в община Елхово- «Разделското кале», «Мелнишкото кале» и пресъздаване на тракийска селищна могила.ЕФ, ОбБ

IV.

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма


4.1.

Иницииране и развитие, съвместно с читалищата на традиционни събития свързани с автентични за града и общината обичаи, като коледуване, лазаруване и др., утвърждаване на традиционни празници например- празник на традиционната баница “Баница вита, два пъти превита”, Общински кукерски празник , „Тунджа пее и танцува” и др., които да допринасят за развитието на туризма.
1250 лв.

ОбБ

4.2

Формиране и реализиране на анимационни продукти – дефиле на елховската носия, възстановки на събития, етюди от различни епохи, модни дефилета и дефилета на бит и обичаиОбБ,ЕФ, ЧС

V.

Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината


5.1

Разработване на Стратегия и план за устойчиво развитие на туризма в община Елхово 2014-2020ЕФ, ЧС

5.2

Разработване на план за оползотворяване потенциала на река ТунджаЕФ, ЧС

5.3

Изготвяне на цялостен план за пешеходни и веломаршрути на територията на община Елхово свързани с различните важни туристически обекти, както и между селищатаЕФ, ЧС

VI.

Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения


6.1

Отпечатване на имиджова туристическа брошура на Елхово на български и английски език
600 лв

ОбБ

6.2.

Публикуване на рекламни карета във внимателно подбрани печатни изданияЕФ, ОбБ

6.3.

Публикуване на рекламни банери във внимателно подбрани уебсайтове-
.

ЕФ, ОбБ

6.4.

Изработване на атрактивен дизайн на информационен щанд за представяне на Елхово на туристически изложения и борси
1 000 лв.

ОбБ

6.5.

Участие в туристическата борса „Холидей и СПА ЕКСПО 2015” през месец февруари в гр. СофияЕФ, ОбБ

6.6.

Провеждане на тематични семинари и експедиентски пътувания в Елхово за туроператори и туристически агенции
700 лв.

ОбБ, хотели и ресторанти в Об Елхово

6.7.

Реализиране на тематични пресконференции и срещи с журналисти
700 лв.

ОбБ, хотели и ресторанти в Об Елхово

6.8.

Публикации на положителни тематични статии за туристическа дестинация Елхово в авторитетни вестници и списания, както и излъчването на филми по авторитетни телевизионни канали-
500 лв.

ОбБ

6.9

Разработване на проект за каталог с добри практики в туризма, съобразени с туристическите дадености на община ЕлховоЕФ, ЧС

6.10

Разработване на проект и изпълнение на туристически пътеводител на община Елхово.
3000лв.

ОбБ

6.11

Изработка и издаване на албум на елховската традиционна носия
3000лв.

ОбБ

6.12

Отпечатване на брофури:

1. Етнографско археологически музей-Елхово и етнография.

2.Археологическа изложба и история на региона.

3.Резерват „Долна Топчия” и биологичното разнообразие на регионаДейността е предвидена в проектно предложение на Туристически център Елхово пред МИГ Елхово
ЕФ, ЧС

6.13

Изработване на рекламни материали за община Елхово- кукли с традиционни носии, магнитчета и др.
2000лв.

ОбБ

VII .

Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район


7.1.

Изработване на система за ефективно партньорство между Община Елхово и туристическия бизнес в името на качеството на туристическия продукт
---

ЕФ, ЧС

7.2.

Участие на община Елхово в организацията за управление на туристическия районЕФ, ЧС

7.3.

Провеждане на инициативи в областта на публично-частните партньорства за привличане на инвеститори в туризма
---

ЕФ, ЧС

7.4.

Разработване на проект за обмяна на опит между община Елхово и развити туристически дестинации със сходни туристически ресурсиЕФ, ЧС

VIII

Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти


8.1.

Създаване на система за квалификация и преквалификация на ръководни и обслужващи кадри в сферата на туризма
---

ЕФ, ЧС

8.2.

Иницииране на диалог между община Елхово и граждани с цел производство на сувенири с акцент върху автентични за града символи, които да се предлагат на туристите. Да се популяризира политиката на общината за развитие на местните занаяти и да се стимулира желанието на местни творци да произвежадт ръчно изработени сувенири. Да се проведе конкурс за туристически символ на община Елхово.ОбБ, ЕФ, ЧС


Приложение 2

СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ИЗВОДИ ЗА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО

Година

Легла (бр.)

Стаи (бр.)

Реализирани нощувки (бр.)

Пренощували лица (бр.)

Приходи от нощувки (бр.)

Общо

от българи

от чужденци

Общо

от българи

от чужденци

Общо

от българи

от чужденци

2007

32

18

1 232

650

582

796

545

251

27 377

13 251

14 126

2008

23

13

736

561

175

484

384

100

17 160

12 150

5 010

2009

71

31

2 400

2 072

328

1 015

854

161

63 995

51 565

12 430

2010

63

28

2 790

2 468

322

1 310

1 121

189

46 049

35 514

10 535

2011

98

44

3 834

3 507

327

1 966

1 790

176

93 295

84 095

9 200

2012

103

49

3 253

2 861

392

1 107

922

185

78 187

63 838

14 349

2013

308

176

24 694

24 505

189

1 924

1 822

102

493 880

488 210

5 670

Таблица 2 Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в община Елхово за периода 2007 – 2013 година


Фигура 1 Реализирани нощувки в община Елхово за периода 2007 – 2013 г.

Година

Легла (бр.)

Стаи (бр.)

Реализирани нощувки (бр.)

Общо

от българи

от чужденци

2007

20

9

1 123

566

557

2008

16

7

606

449

157

2009

43

18

2 275

1 957

318

2010

43

18

2 660

2 338

322

2011

35

14

2 557

2 281

276

2012

61

28

2 789

2 487

302

2013

61

28

9 343

9 195

148

Таблица 3 Хотели в община Елхово за периода 2007 – 2013 г.


Година

Легла (бр.)

Стаи (бр.)

Реализирани нощувки (бр.)

Общо

от българи

от чужденци

2007

12

9

109

84

25

2008

7

6

130

112

18

2009

28

13

125

115

10

2010

20

10

130

130

-

2011

63

30

1 277

1 226

51

2012

112

64

3 459

3 361

98

2013

247

148

15 351

15 310

41

Таблица 4 Други места за краткосрочно настаняване в община Елхово за периода 2007 – 2013 г.Година

Посещения на Етнографско-
археологически музей - Елхово


2007

11 050

2008

10 100

2009

10 980

2010

9 710

2011

8 900

2012

9 050

2013

8 750

Таблица 5 Информация за броя посетители на ЕА музей-Елхово за периода 2007 – 2013 г.Фигура 2 Информация за броя посетители на ЕА музей-Елхово за периода 2007 – 2013 г.


Изводи от проведения статистически анализ на дейността на средствата за подслон и местата за настаняване на територията на община Елхово за периода 2007 – 2013 г.


 1. Нарастваща обща тенденция на развитие на туризма в община Елхово – през наблюдавания период има нарастване, както на броя места за настаняване, легла и стаи за посрещане на гости, така и на броя на посетителите на община Елхово. В съответствие на общата тенденция на развитие на туризма в България и тук се наблюдава нарастване, но в много по-малки измерения. За да може района да се възползва от общата за страната нарастваща тенденция в този сектор на икономиката следва да се проведе целенасочена политика в областта на туризма.

 2. През периода на наблюдението броя на хотелите почти не се променя, но се наблюдава нарастване на другите места за краткосрочно настаняване, което е важен показател за устойчивото развитие на туризма в общината, насочено към съществуването на по-малки места за настаняване от гледна точка на това да има все повече заети хора от местното население в областта на туризма.

 3. 2013 година е сравнително успешна за развитие на туризма в община Елхово, което се дължи основно на работата на всички заинтересовани страни – местни власти, туристически сдружения, културни институции и туристически бизнес, но и на непланирано увеличение на нощувки в града, свързани със охраната на Българо-Турската граница .

 4. Преобладаващата част от броя на пренощувалите лица и броя на реализираните нощувки в община Елхово са от български граждани. Това е показател, който предопределя насочването на маркетинговите и рекламни инструменти към привличане на посещения от български граждани, като не бива да се пренебрегва и привличането на чуждестранни граждани, защото приходите от нощувки от тях са по-големи в сравнение с приходите от нощувки от българи.

 5. Броя на реализираните нощувки е един от най-достоверните показатели за развитието на туризма в даден регион. Цялостната тенденция на този показател в община Елхово е нарастваща. Тук отношение имат от една страна средствата за подслон и местата за настаняване, които следва да подобрят атрактивността на предлаганата услуга, а от друга страна развитието на съществуващите туристически обекти и допълнителните услуги, които се предлагат в дестинацията, в резултат на което да се увеличи престоя на гостите на общината.

 6. Капацитета на местата за настаняване в община Елхово е в голяма степен използваем през 2013 г.

 7. Наблюдава се нарастване на интереса на хората в областта на туристическата индустрия и конкретно в предлагането на основната туристическа услуга – настаняване.

1 Анализа е изготвен въз основа на “Характеристиката и структурата на община Елхово като туристическа дестинация”, достъпна на електронен адрес www.elhovo.org/opisanie2013.pdf

2 Пак там, с. 32

3 Към туристическата суперструктура се отнасят сградите, обзавеждането и оборудването на средствата за подслон, местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечение, посредническите фирми и търговските обекти.

4 Използвани съкръщения:

ОбБ – Общински бюджет

ПТГС БГ-ТР – Програма за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Турция

ЕФ – Европейски фондове за подпомагане

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013

ЧС – Частен сектор
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница