Програма за развитието: ес изтъква ключовата роля на растежа, основан на търговиятаДата18.06.2018
Размер56.34 Kb.
#74034
ТипПрограма

Европейска комисия – Съобщение за медиите


Съвременната програма за развитието: ЕС изтъква ключовата роля на растежа, основан на търговията

Брюксел, 27 януари 2012 г. — Днес Европейската комисия представи серия от предложения за съгласуване на действията в областта на търговията и развитието, за да се намали действително бедността в световен мащаб. С предложенията се цели укрепване на търговския капацитет на развиващите се страни чрез включване на търговията в техните стратегии за развитието. За целта понастоящем ЕС разглежда възможностите за по-добро диференциране между развиващите се страни, за да могат най-бедните държави в света да получават най-голяма помощ от нас. В предложенията е изтъкната ролята на търговията като едно от основните средства за подпомагане на развитието, насърчаване на растежа и борба с бедността. Освен това, днес ЕС призовава всички развити страни да последват неговия пример по отношение на широкия достъп до пазара му, който имат развиващите се страни.

Докато ЕС вече предоставя повече свързана с търговията помощ за развитието, отколкото взети заедно всички останали страни в света, в съобщението „Търговия, растеж и развитие“ са разгледани основните бъдещи стъпки. Например понятието „развиващи се страни“, обозначаващо група държави, не е повече уместно предвид на напредъка на страните с бързо развиващи се икономики. Политиката в областта на търговията и развитието трябва да е по-целева и да не се свежда само до намаляване на митата, а да допринесе за решаване на основния проблем, а именно — подобряване на бизнес средата.

За целта в предложенията се подчертава, че е необходимо развиващите се страни да поемат отговорностите си. Те трябва да извършат национални реформи, за да се гарантира, че ползите от растежа на базата на търговията действително стигат до бедните хора.

Европейският комисар по търговията Карел де Гухт заяви:„ Напредъкът на страните с бързо развиващи се икономики, като Индия, Китай и Бразилия, показва, че развитието на базата на търговията е възможно и че отворените пазари са от основно значение за растежа. Изоставащите страни обаче имат нужда от помощ. Митата в световен план никога не са били толкова ниски и ЕС вече предоставя много изгодни условия за достъп до пазара си за бедните държави. Това, което ще бъде много важно да се направи в бъдеще, е решаването на въпросите във връзка с нетарифните аспекти — като стандартите, услугите, правата на интелектуална собственост, обществените поръчки, инфраструктурата и съоръженията за пакетиране. Действията по всички тези въпроси зависят от политическото ръководство.“

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Интегрирането на развиващите се страни в световната търговия крие много възможности за растежа и борбата с бедността, като през последното десетилетие то допринесе за това милиони хора да не са повече в редиците на бедните, и ще остане основен елемент от политиката ни по развитието.“ Той допълни също така: „Необходимо е да гарантираме, че помощта ни за търговията се насочва към най-нуждаещите се страни, като предоставяме още по-голяма подкрепа на нашите най-слабо развити партньори, подпомагаме укрепването на капацитета им и адаптирането на икономиките им, за да станат част от световната и регионалната икономика.“Комисията предлага набор от мерки за подобряване на ефективността на политиката на ЕС в областта на търговията и развитието, а именно:

 • реформиране на преференциалните търговски схеми на ЕС, като се постави по-голям акцент върху най-бедните страни;

 • ускоряване на преговорите по споразумения за свободна търговия с нашите партньорски развиващи се страни. При преговорите трябва да се разглеждат не само митата, но и действителните пречки пред търговията;

 • увеличено използване на инструментите на ЕС за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции, включително използването на целесъобразните разпоредби в споразуменията за свободна търговия за по-голяма правна сигурност, и съчетаване на безвъзмездните средства на ЕС със заеми или рисков капитал за подпомагане на финансовата жизнеспособност на стратегическите инвестиции;

 • създаване на по-благоприятни условия за износителите от развиващите се страни с оглед на достъпа до пазара на ЕС, по-специално за малките икономически оператори;

 • подпомагане на развиващите се страни за подобрение на бизнес средата им, спазване на международните стандарти в областта на качеството, труда и опазването на околната среда и по-голямо оползотворяване на търговските възможности, предоставяни от отворените и интегрираните пазари;

 • използване на търговските мерки за намаляване на последиците от природните бедствия и за отстраняване на причините за конфликтите, включително и в сферата на добивната промишленост.

Също така Комисията призовава страните с бързо развиващи се икономики да поемат повече отговорност за отварянето на пазарите си както за най-слабо развитите страни („НСРС“) чрез преференциални схеми, така и на недискриминационна основа за останалите държави — членки на СТО, от които четири пети са развиващи се страни. Едновременно с това ЕС предлага на страните с бързо развиващи се икономики по-разширено партньорство, което включва регулаторно сътрудничество и ангажиране по въпросите със световно измерение, които са от ключово значение за развитието, като продоволствената сигурност, устойчивото използване на природните ресурси, екологосъобразния растеж и изменението на климата.

Контекст

ЕС показва как може да се подпомага търговията на развиващите се страни:

 • ЕС внася повече стоки от тези страни, отколкото който и да е друг пазар. Той е и най-големият пазар в световен мащаб за износа на селскостопански продукти от развиващите се страни. Почти 70 % от общия внос на селскостопански продукти в ЕС е от развиващите се страни;

 • развиващите се страни се ползват от преференции на ЕС: митата за стоките им са премахнати или силно намалени (по т.нар. „Обща система за преференции“);

 • с инициативата „Всичко освен оръжие“ се предоставя достъп до пазарите ни без каквито и да е мита или квоти за НСРС по отношение на всички продукти, с изключение на оръжията, и това е най-благоприятният преференциален режим за внос в световен мащаб;

 • ЕС е начело в световните усилия за договаряне на пакет от мерки за НСРС при многостранните търговски преговори;

 • ЕС подкрепя националните реформи в развиващите се страни, които са необходими, за да може търговията да допринесе в пълна степен за развитието;

 • ЕС и неговите държави-членки са най-големият световен донор на помощ за търговията с цел подпомагане на партньорите си с оглед на развитие на търговски стратегии, изграждане на търговска инфраструктура и подобряване на производствения капацитет. Общият годишен размер на помощта на ЕС за търговията възлизаше на 10,5 милиарда евро през 2009 г., с което се запази рекордната стойност от предишната година;

 • наблюдаваше се и значително увеличение на свързаната с търговията подкрепа от страна на ЕС (която е част от помощта за търговията по стратегически търговски аспекти, като формиране на политиките, нормативната уредба или регионалната интеграция). Тя възлиза на близо 3 милиарда евро, което е много над заложената цел от 2 милиарда евро на годишна база за свързаната с търговията подкрепа от 2010 г. нататък; страните на юг от Сахара са основните бенефициери на свързаната с търговията подкрепа от страна на ЕС, като делът им от общия размер на свързана с търговията подкрепа от страна на ЕС се увеличи от 15 % на 28 % между 2008 г. и 2009 г.

За повече информация:

Информационна бележка с данни за контекста и цифри:Memo/12/48

Съобщение „Търговия, растеж и развитие: адаптиране на търговската и инвестиционната политика към най-нуждаещите се страни“:http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148992.htm

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm

Политиката на ЕС в областта на търговията и развитието

Политиката на ЕС в областта на развитието

Информация за помощта за търговията

Доклад на ЕС за 2011 г. за финансирането на развитието (приложението във връзка с помощта на ЕС за доклада за наблюдението на търговията за 2011 г.)

За контакти:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)IP/12/80

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница