[Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]Дата11.05.2017
Размер211.32 Kb.

<[Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]>
Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта е основен документ на Община Брацигово, който анализира състоянието и очертава тенденциите за развитието на спорта с цел подобряване здравето и физическото развитие на гражданите на община Брацигово.

Физическото възпитание и спорта включват всички видове занимания с физически упражнения и спорт като свободна и спонтанна дейност за укрепване на здравето и утвърждаване на здравословен начин на живот. Тези занимания са достъпни за всички и се осъществяват чрез доброволно сдружаване по възможности и интереси на местно, регионално или национално ниво (секции, клубове, съюзи, асоциации и др.). За практикуването им се изисква елементарна, но функционално годна материална база, чието изграждане и поддържане е задължение на общините.

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта общините: 
 • Създават условия за спорт, като приоритет в социалната политика;
 • Реализират местна политика в областта на спорта във взаимодействие с ДАМС и националните спортни федерации;
     

 • В общите и подробните устройствени планове определят зони и терени за отдих, спорт и физическо възпитание;
     

 • Изграждат, подържат и модернизират спортни обекти;
     

 • Насърчават инвестициите в спорта, като предоставят терени за изграждане на спортни обекти и съоръжения на СК и други юридически лица при облекчени условия, а в някои случаи и на концесия;
     

 • Водят публични регистри на спортните бази, определят техния статут и реда и условията за ползване и разпореждане с тях;
     

 • Насърчават развитието на физическото възпитание и спорта, като приемат нормативна уредба, разработват и финансират програми за развитие на местна спортна дейност;
     

 • Създават специални фондове за развитие на спорта;
     

 • Подпомагат финансово спортните организации и насърчават тяхната общественополезна дейност при условия и ред определен от общинските съвети;
     

 • Предоставят безплатно общинската спортна база на спортисти инвалиди;
     

 • Съдействат за организирането на спортни състезания на територията на общината;
     

 • Откриват и подпомагат талантите в спорта.   

През последните години в резултат на икономически и социални фактори системата за физическо възпитание и спорт изпадна в криза, която се изразява в: • Ограничаване обхвата на децата, младежите, възрастните и хора в неравностойно положение в практикуване на физически упражнения и спорт;

 • Стесняване на дейността на спортните клубове;

 • Закриване на клубове.

Настоящата програма за развитието на физическото възпитание и спорта на общината през периода 2013-2015г. показва, че е осъзната необходимостта от създаване на нова политика на базата на ясно определени приоритети. В нея се обобщава състоянието на физическото възпитание и спорта в Община Брацигово и се предлагат действия за развитие им и издигането им на по-високо ниво. Тя е съобразена с традициите на спорта в общината, с новите социално-икономически условия и с тенденциите за развитие на спорта в страната, очертани с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2020 год. на Министерството на физическото възпитание и спорта.

Спортната инфраструктура на Община Брацигово се състои от следните обекти- общинска собственост:ЧЛ.98 АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНАТА БАЗА

УЧИЛИЩЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО,ОБЩИНА,ОБЛАСТ,

ТОЧЕН АДРЕС

БРОЙ УЧЕНИ

ЦИ

БРОЙ

МЕСТА

СПОРТНА БАЗА

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ОТКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА

ДРУГИ

/плувен басейн, зала ОПФ,фитнес зала, салон за тенис на маса/


нормален

Приго

ден


Разме

ри


размери

Обща площ

В

И

Д
размери

Застроена площ

1

СОУ”Народни будители”

обл.Пазарджик,общ.Брацигово гр.Брацигово; ул.”Трети март” №14

232

да
243 м2

770 м2

770 м2

-

-

-

2

НУ”Васил Петлешков”

обл.Пазарджик,общ.Брацигово гр.Брацигово; ул.”В.Петлешков” №54

156

не

да

50 м2

500 м2

500 м2

-

-

-

3

ОУ”Отец Паисий”

обл.Пазарджик,общ.Брацигово,с.

Равногор


0

да

не

100 м2

600 м2

600 м2

-

-

-

4

ОУ”Васил Априлов”

обл.Пазарджик,общ.Брацигово, с.Козарско

0

да

не

360 м2

600 м2

600м2

-

-

-

5

ОУ”Христо Ботев”

обл.Пазарджик,общ.Брацигово, с.Бяга

98

не

не

-

700 м2

700 м2

Спортна зала

45/15

675 м2

6

ОУ”Христо Ботев”

обл.Пазарджик,общ.Брацигово;

с.Исперихово204

не

не

10/20 м2

220м2

220 м2

-

-

-

7

ПГСА

Обл.Пазарджик, общ.Брацигово

Гр.Брацигово


8

Стадион – Брацигово

Обл.Пазарджик, общ.Брацигово

Гр.Брацигово39 дк

230 м2


9

Стадион – Бяга

Обл.Пазарджик, общ.Брацигово

Гр.Бяга


254 м2

254 м2


10

Спортна зала - Бяга

Обл.Пазарджик, общ.Брацигово

Гр.Бяга


660 м2

660м2


11

Стадион Козарско

Обл.Пазарджик, общ.Брацигово

Гр.Козарско20,642 дка

154м2


12

Стадион - Исперихово

Обл.Пазарджик, общ.Брацигово

Гр.Исперихово20,393

дка


117 м2

 

Спортните съоръжения и спортните обекти на територията на община Брацигово са достатъчни, но повечето са морално остарели и имат нужда от реконструкция. Липсват спортни съоръжения за игра на открито в междублоковите пространства и селата в общината.

Въпреки това в последно време се забелязва положителна нагласа от страна на местната власт за подобряване състоянието на спортните площадки и съоръжения, изграждане на нови детски площадки и търсене на начини за инвестиране в изграждането на съвременни спортни бази.


1.1. Закрита спортна зала „Олимп”- Използва се за тренировки на клубовете, както и за провеждането на състезания по различни видове спорт. След направения през 2010 г. ремонт залата беше частично обновена, но се изискват още средства за привеждането й във вид, отговарящ на европейските изисквания и стандарти. Най-големият проблем там е липсата на отопление през зимния сезон, което е предпоставка за отлива на деца от тренировките през зимните месеци.


1.2. Градски стадион  - Съоръжението е с капацитет

1.3. Тренировъчна фитнес зала - намира се в сградата на Младежки дом. Предоставена е за ползване на „Спортен карате клуб –

1.4. Открит тенис корт – намира се в централна градска част,

1.5. Спортни и детски площадки - На територията на общината има детски и спортни площадки, както в централната градска част, така и в новия квартал, където децата могат свободно да играят през свободното си време.


     

Развитието на спорта в училище се сблъсква с редица проблеми. Един от тях е морално остарялата спортна база, а на места тя въобще липсва. В повечето общински училища и професионалната гимназия има физкултурни салони за провеждане на учебните занятия по физическо възпитание, в дворовете им са обособени игрища, предимно по баскетбол, хандбал и волейбол.

Средствата, които училищата и детските градини получават по ПМС №129/2000 г., са крайно недостатъчни за модернизиране и оборудване на наличната спортна база и провеждането на достатъчно спортни прояви.

Положителните тенденции, които трябва да бъдат отчетени, са, че в последните години по различни проекти към МОМН и други донорски организации се организират повече спортни извънкласни дейности, в които учениците могат да практикуват различни видове спорт според своите желания и интереси. Негативна тенденция е намаляване броя на участващите отбори в ученическите спортни игри. Детско-юношеският спорт извън училищата се развива в спортните клубове на общината.


В община Брацигово има 5 спортни клуба, развиващи тренировъчна и състезателна дейност по отделни видове спорт, предимно футбол, които са регистрирани в обществена полза. Главен проблем при тях е финансовото обезпечаване на дейността и липсата на добра спортна база за провеждане на тренировките.  Не във всички спортни клубове активно се работи с деца и ученици, което е предпоставка за ограничено развитие на детско-юношеския спорт. В повечето от клубовете треньорите и преподавателите работят на обществени начала, но въпреки това през последната година те постигнаха забележителни успехи на различни състезания.

Дейността на Туристическото дружество е замразена. Липсват ентусиасти за организиране на масов социален туризъм, а и липсват финансови средства. Настъпилите социално-икономически промени в страната затрудняват организирането на повече и масови туристически прояви.

Разработен е проект Реконструкция и доизграждане на Спортен комплекс и Мултифункционално игрище гр.Брацигово, реконструкция на спортна зала с.Бяга, община Брацигово, ремонт и реконструкция на спортна зала "Олимп", гр.Брацигово.

към МЗХ, Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция", на стойност 5864669.39, като се предвижда да се изгради цялостно нова спортна база, с модерна и функционална визия, предлагаща възможности за практикуването на различни видове спорт от различни възрастови групи.

Програмата си поставят следните цели:

1.Увеличаване броя на хората практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм.

2.Извеждане на преден план на физическото възпитание и спорта в училище и утвърждаването им като средство за здравословен начин на живот и като превенция на зависимости сред подрастващите.

3.Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.

4.Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства за физическо възпитание, спорта за всички и социалния туризъм.

5.Оказване подкрепа и помощ на спортните и туристическите клубове на територията на общината.   


Мерки за постигане на целите:

1.Рационално използване на спортните бази, съоръжения и възможностите за туризъм на територията на общината и приобщаване на широки слоеве от населението, особено на децата и младите хора към активен двигателен режим и здравословен начин на живот.

2.Развиване на система за информираност на гражданите за възможностите за спортуване - като спортна база, спортни изяви и туристически прояви.

3.Спортните клубове ползващи и стопанисващи общински спортни имоти да създадат условия, да оказват помощ и да осигурят свободен достъп на гражданите желаещи да се занимават със спорт.

4.Ежегодно изготвяне на общински спортен календар, съобразен със спортните календари на училищата и спортните клубове, за провеждане и участие в общински спортни състезания и мероприятия.

5.Системен контрол и взискателност от страна на училищните ръководства за ефективно използване на часовете от учебните програми определени за физическо възпитание, спорт, туристически прояви, излети сред природата, както и недопускане на заменянето им с други занимания.

6.Разработване на целеви програми за превенция на зависимости чрез спорт и популяризиране на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.   

7.Осигуряване на подходящи условия за учебно-тренировъчна дейност в спортните бази на спортните клубове.

8. Мотивиране на спортните клубове за осигуряване на условия за масовост и популяризиране на спорта в община Брацигово.

9.Методическо подпомагане от страна на Община Брацигово за участие на спортните клубове в проекти и програми от страна на ДАМС, МФВС и европейските фондове за подпомагане на дейността им и подобряване на материално-техническата база.

10.Осигуряване на условия и оказване на съдействие на спортните клубове при организиране, провеждане и участие на различни спортни прояви.

11.Подпомагане на дейността на спортните клубове от страна на Община Брацигово и популяризиране на постиженията на спортните клубове чрез публикации в медиите.

12.Ежегодно в бюджета на Община Брацигово да се предвиждат средства за поддръжка на общинските спортните обекти и съоръжения.

13.Инвестиране от страна на общината в реконструкция на съществуващите спортни бази и създаване на нови и модерни спортни бази.

14.Подпомагане и насърчаване на спортните клубове и граждани при желание за инвестиции в спортни бази и съоръжения.

15. Подпомагане и поощряване на спортните организации за организиране на състезания и тренировъчен процес за хора в неравностойно положение, деца и младежи със специални потребности и хората от третата възраст.

16.Стриктен контрол за използване на спортните обекти и съоръжения съобразно тяхното предназначение.

17.Повишаване ефективността на надзора върху дейността и начина на отчитане на разходване от спортните организации на общински финансови средства..

18. Осъществяване ефективен контрол от общинска администрация върху условията за безопасност, на която трябва да отговарят съоръженията за детски и спортни площадки.
ЦЕЛ: Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт на всички и социален туризъм

 


ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

1. Спортните клубове и Туристическото дружество да организират дни на отворените врати, в които деца, ученици, младежи и граждани да може да се запознаят с различните видове спорт, практикувани в общината.

Община Брацигово,

Спортни клубове

 

 

  

 

  

Периодично по определен график, съгласуван със спортните клубове

 

  

 

  

*

2. Провеждане на информационни кампании за повишаване на двигателната активност и осигуряване на здравословен начин на живот.

Община Брацигово,

Други институции

 

 

  

 


По повод дати, свързани с българския спорт

 

  

 

 Общински бюджет
Информационни материали от различни институции

 

  

 


3. Разработване на Календар за спортно-туристическите прояви в Община Брацигово

 

  

 


Община Брацигово
Спортни клубове
Училища 

Ежегодно

 

  

 

  

 


Общински бюджет,

 

  

 

  

4. Изграждане на младежки клуб към Туристическото дружество за популяризиране на туристическите традиции в общината

 


Община Брацигово
Туристическо дружество
НПО, работещи с млади хора

 

 2013-2014 г.

 

  

 

  

*

5. Чрез Младежки информационно-консултантски център проучване и анализ на потребностите на младите хора от занимания със спорт през свободното им време

Община Брацигово,

Младежки информационно-консултантски център

 

 

  

2013 - 2014 г.

 

  

 

  

*

 

 

ЦЕЛ: Утвърждаване на физическото възпитание и спорта в училищата като средство за здравословен начин на живот и превенция срещу негативните явления в обществото

 

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

1. Създаване на училищни спортни секции и клубове със съгласието на директора на училището под ръководството на учители по ФВС или треньори с професионална квалификация по съответния вид спорт

Общинска администрация
Училищни ръководства
Училищни настоятелства
Спортни клубове

 

 


 

 Постоянен

 

  

 

  

 

 Държавен бюджет

 

  

 

  

 

 2. Ремонт, поддръжка и модернизиране на училищната спортна база

 

  

 

 Общинска администрация
Училищни ръководства
Училищни настоятелства

 


 

 

 Постоянен

 

  

 

  

 


Общински бюджет
Бюджети на училищата
Допълнителни средства по проекти

 

  

3. Използване на допълнителните часове по ФВС за излети и походи по екомаршрути

 

 Община Брацигово

Училищни ръководства


РИО на МОМН 

 


Постоянен

 

  

 

 Държавен бюджет

 

  

 

 4. Организиране и провеждане на общински етап от Ученическите спортни игри с участието на отбори от всички училища в общината

 

 Общинска администрация
Училищни ръководства

 

  

 


Съгласно сроковете в Правилата за организиране и провеждане на Ученическите спортни игри

 

  

 


Общински бюджет

 

  

 

  

 


5. Разкриване на нови спортни секции към според интересите и желанията на учениците в общината

 

 6. Целесъобразно използване на средствата по ПМС № 129/2000 г.Общинска администрация
Училищни ръководства

 Училищни ръководства

 

 


2013-2014 г.

 

 

  
 

След превеждане на средствата

 

Общински бюджет

 

 

  
 

 Държавен бюджет

 

 


 

 

ЦЕЛ: Разширяване и модернизиране на спортната база и привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с международните стандарти и изискванията на Европейския съюз

 

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

1.Общинските спортни обекти да се ползват по предназначението им съобразно нуждите, за които са предоставени. По изключение може да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда спортната дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти

Общински съвет

Община Брацигово

 

 

  

 

  

 

  

 


Постоянен

 

  

 

  

 

  

 

  

*

2. Насърчаване на инвестициите за развитието на спорта и социалния туризъм чрез предоставяне при облекчени условия на терени за изграждане на спортни и туристически обекти на спортни организации

Общински съвет

Община Брацигово

 

 

  

 

  

Постоянен

 

  

 

  

 

 *

3. Поетапно реализиране на ремонтни и възстановителни дейности по подобряване на общинската спортна база и адаптирането й за хора с увреждания

Община Брацигово

 

  

 

  

Декември 2015 г.

 

  

 

  

Общински съвет

Средства по проекти и програми

 

 

  

4. Модернизиране на старите и изграждане на нови спортни и детски площадки

Община Брацигово

 

  

Декември 2015 г.

 

  

Общински съвет

Средства по проекти и програми

 


5. Маркиране, поддържане, ремонт и обезопасяване на туристическите маршрути и пътеки в общината, обслужващи социалния туризъм

Община Брацигово

Други институции


 

 Постоянен

Общински съвет

Средства по проекти и програми

 

 

  

 

ЦЕЛ: Увеличаване източниците за финансиране и подпомагане дейността на спортните клубове за развитие и утвърждаване на спортните традиции в общината

 

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

1. Изработване на ясни правила за разпределение на финансовите средства от общинския бюджет за насърчаване развитието на спорта

Община Брацигово

Спортни клубове

 

 

  

2013 г.

 

  

 

 *

2. Популяризиране постиженията на спортисти от клубовете в общината чрез средствата за масова информация

Община Брацигово

Спортни клубове

Средства за масова информация

 


Постоянен

 

  

 


*

3. Осигуряване на подходящи условия и оказване съдействие на спортните клубове при провеждането на спортни прояви, включени в календарите на съответните федерации

Община Брацигово

Спортни клубове

 

 

  

 

 Постоянен

 

  

 

  

 


Съгласно средствата, заложени в спортния календар

 

  

 

 4. Оказване съдействие на СК при изработването на проекти по програми на МФВС и други донорски организации за набиране на допълнителни средства за пълноценно осъществяване на тренировъчната и състезателна дейност

Община Брацигово

Спортни клубове

 

 

  

 

  

Постоянен

 

  

 

  

 

 МФВС
Други донорски организации

 

  

 


 

 

 1. Предизвикване на интерес и създаване на мотивация в учениците, младежите и гражданите на общината за практикуване на физически упражнения и спорт.

 2. Подобряване на физическата дееспособност на учениците, разнообразяване и осмисляне на свободното им време, като противодействие на негативни явления в обществото.

 3. Мотивиране на спортните специалисти и треньорите в спортните клубове и пълноценното им включване за реализиране на програмата.

 4. Ефективно стопанисване и модернизиране на спортната база в общината.

 5. Подобряване координацията и взаимодействието между партньорите ангажирани с реализацията на програмата.


1.Общински съвет

2.Общинска администрация

3.Кметове по населени места

4.Училища

5.Детски градини

6.Спортни клубове

7.Фирми и институции

8.Неправителствени организации


 • Средства от общинския бюджет

 • Средства от бюджети на училищата и спортните клубове

 • Средства от донори по проекти и по програми

 • Спонсорство и дарения

 • Други източници

***Настоящата програма е разработена в съответствие със: Закона за физическото възпитание и спорт и Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България. Изпълнението на настоящата програма изисква наличието на развито гражданско общество. Това означава, че усилията на държавата и общината не са достатъчни, необходима е активна позиция и по-голяма инициативност от страна на отделните граждани, на спортните организации и на всички учебни и детски заведения на територията на общината. Само обединените усилия на всички, съпричастни към физическото възпитание и спорта ще доведат до създаването на условия за тяхното развитие.
Каталог: doc obs
doc obs -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc obs -> Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020) съдържание I. Въведение 6 II. Обща характеристика на община брацигово 11
doc obs -> Решение №76/31. 03. 2016 год. Тарифа
doc obs -> Отчет информация за дейността
doc obs -> Телефонна информация за общините в Република България
doc obs -> Н а р е д б а за организацията на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – Брацигово
doc obs -> Програма на културните събития през 2017 година
doc obs -> Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г. Гр. Брацигово


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница