Програма за реализация на общински план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите 29страница1/7
Дата18.06.2017
Размер0.61 Mb.
#23847
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7


СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

2014-2020 г.

Май, 2014СЪДЪРЖАНИЕ

1. Цели и приоритети за развите на община Златица за периода 2014-2020 г. 5

2. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на ОПР община Златица 2014-2020г. 10

3. Индикатори за наблюдение и оценката на плана 13

4. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на общинския план за развитие 18

5. Описание на необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност 24

6. Програма за реализация на общински план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите 29

7. Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече настъпили промени 45
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АПИ – Агенция пътна инфраструктура

БВП – брутен вътрешен продукт

ВЕИ- Възобновяеми енергийни източници

ГРАО- Гражданска Регистрация и Административно Обслужване

ЕЕ – Енергийна ефективност

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕС- Европейски съюз

ЕК – Европейска комисия

ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЕФМДР – Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЗРР – Закон за регионалното развитие

ИКТ – Информационни и комуникационни технологии

КФ – Кохезионен фонд

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МСП – малки и средни предприятия

НДЕФ – Национален доверителен еко фонд

НПО – Неправителствени организации

НСИ – Национален статистически институт

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие

ООС – опазване на околната среда

ОП – оперативни програми

ОПАК- Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПР – Общински план за развитие

ОПРР – Оперативна програма регионално развитие

ОПРЧР – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

ОСР – Областна стратегия за развитие

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води

ПЧП – публично-частно партньорство

РПР – Регионален план за развитие

ЮЗР – Югозападен район

NUTS – класификация на териториалните единици за статистически цели в ЕС/ по Евростат/

SWOT – Силни/слаби страни, Възможности/заплахи


1. Цели и приоритети за развите на община Златица за периода 2014-2020 г.


Целите и приоритетите, които се определят в Общинската стратегия за развитие на община Златица през следващия планов период 2014-2020 г., отразяват общите очаквания и предизвикателства пред бъдещото прилагане на местната политика в България и ЕС и отговорностите и капацитета на местните власти и партньорите за ефективно планиране, координация, наблюдение и оценка на развитието на общината през този период.

Определянето на стратегическите цели в средносрочен до дългосрочен период отговаря на общите критерии за специфичност, измеримост, постижимост, и реалистичност съобразно ресурсите.

Целите и приоритетите за устойчиво интегрирано развитие на община Златица са разработени, като е заложен стремеж за постигане на вътрешна и външна съгласуваност и взаимодействие на планираните действия. Особено значение има съобразяването на стратегическата рамка за развитие с политическия контекст и приоритети в сферата на местната политика на национално и европейско ниво, както и с условията за достъп до финансовите ресурси за подпомагане на местното развитие през следващия програмен период. По-конкретно целите и приоритетите на политиката за местно развитие на общинско ниво следва да бъдат фокусирани и да отразяват по специфичен начин приоритетите, залегнали в Стратегията „Европа 2020” и националните цели за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. През последните години община Златица е изправена пред предизвикателства и заплахи, които имат европейски, национален и регионален мащаб - демографски упадък, глобална конкуренция, негативни последици от климатичните промени, енергийната несигурност и зависимост, риск от значителни отрицателни въздействия върху околната среда, природното и културното наследство. Новите реалности, свързани с продължаващата финансова и икономическа криза, подсилват неблагоприятните ефекти на глобалните предизвикателства.

В този контекст визията за развитието на община Златица се базира на ясно определена стратегия за излизане от кризата и справяне с предизвикателствата, като се постигне икономически растеж чрез ефективно използване на ресурсите и специфичния и


ВИЗИЯ: Община Златица – общност с устойчиви икономически позиции, подобрена инфраструктурна среда, съхранено природно и културно наследство и повишено качество на живот.
кономически и човешки потенциал на общината.

Визията отразява прогнозите за постепенно намаляване на кризисните въздействия върху местната икономика, стабилизиране на публичните финанси, извършване на структурни реформи в икономическата и социалната и на целенасочени инвестиции за увеличаване на растежа, създаване на работни места и подобряване на бизнес средата. Общите усилия на местните партньори за прилагане на общинската стратегия за развитие ще допринесат и за подобряване на условия за живот в населените места в района на основата на устойчив, щадящ природната среда, и приобщаващ икономически растеж.

Стратегическата ориентация в развитието на общината през периода 2014-2020 г. включва следните стратегически цели и приоритети, които изцяло са съобразени със Специфичните препоръки на ЕК за България (COUNTRY SPECIFIC RECOMMENDATIONS FOR BULGARIA) за новия програмен период:

Стратегическа цел 1: Осигуряване на икономическа динамика и конкурентоспособност, създаване на благоприятна среда за живот и бизнес.

Прилагането на мерки за насърчаването на икономическата активност на бизнеса и привличането на инвестиции за подобряването на бизнес-инфраструктурата е в зависимост от извършването на структурни промени в някои отрасли на местната икономика. За повишаване на конкурентоспособността, създаването на устойчиви работни места и генерирането на растеж е необходимо прилагането на стимули за насърчаване на предприемачеството и внедряване на иновации в производството и услугите.Стратегическа цел 2: Осигуряване на по-добри условия за развитие на социалния капитал и човешките ресурси.

Стратегическата цел е насочена към адаптиране и модернизиране на трудовия пазар на територията на общината, като се развива трудовата мобилност, младежката заетост, професионално-образователните системи, формите за квалификация и преквалификация и учене през целия живот. Постигането на тази цел се свързва с укрепване на социалната интеграция, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на непривилегированите групи от населението. Доброто управление на териториалните икономически и социални системи в бъдеще все повече ще изисква конкретни мерки за развитие на административния капацитет, подобряване на координацията и модернизиране на институциите, изграждане на информационното общество, електронното управление, публичните електронни услуги и електронния пазар, както и осигуряване на широколентов достъп за хората и бизнеса.

В рамките на Стратегическа цел 1 стратегията за развитие на общината предвижда следните приоритети:

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика. (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 - 10 %)

Инвестиционните мерки следва да обхващат:1.1. Подкрепа и стимулиране развитието на бизнеса и бизнес услугите, включително в сектора на туризма, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

1.2. Улесняване на достъпа до финансиране за нововъзникващи, микро, малки и средни предприятия;

1.3. Насърчаване на иновациите и технологичното обновление на територията на общината чрез подпомагане сътрудничеството между образователните звена и бизнеса, транфер на нови знания, технологии, продукти и услуги.

Приоритет 2: Развитие на модерна инфраструктура и подобряване на физическата среда в населените места (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 – 32 %)

В по-конкретен план приоритет 2 ще включва:2.1. Рехабилитация, реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура – подобряване на пътно-транпортните връзки и свързаността на общината;

2.2. Разширяване на достъпа до съвременни ИКТ мрежи – изграждане на широколентови мрежи за достъп до информация и услуги;

2.3. Обновяване и изграждане на елементи на физическата среда в населените места, създаващи по-добри условия за живот и бизнес.

Приоритет 3: Опазване и подобряване на околната среда, устойчиво и ефективно използване на ресурсите. (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 - 36 %)

3.1. Насърчаване развитието на нисковъглеродна икономика и енергийната ефективност в публичния и частния сектор;

3.2. Подкрепа и привличане на инвестиции във водния сектор и управлението на отпадъци;

3.3. Подобряване управлението на защитените територии, ефективно използване на природните ресурси;

3.4. Адаптиране към климатичните промени, превенция и преодоляване на природните и технологичните рискове;

Стратегическа цел 2 ще бъде постигната чрез реализацията на следните приоритетни оси и инвестиционни мерки:
Приоритет 4: Създаване на устойчив пазар на труда, адаптиране на образователните политики и социално включване. (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 - 15 %)
Конкретните инвестиционни мерки обхващат:

4.1. Подобряване на условията за заетост на младите хора, на групите в неравностойно положение и трайно безработните, подкрепа на мобилността на рабтната сила;

4.2. Насърчаване на инвестициите в качествено образование, придобиване на умения и учене през целия живот, дуално професионално обучение;

4.3. Насърчаване на социалната интеграция и приобщаване, борба с бедността, подбряване на здравната, социалната и културната инфраструктура;

4.4. Развитие на физическата култура и спорта и изграждане на спортна инфраструктура.
Приоритет 5: Укрепване на административния и институционалния капацитет за добро управление. (Финансова тежест на приоритета в общия бюджет за изпълнение на ОПР 2014-2020 - 7 %)
Предвижданите мерки за насърчаване на инвестициите включват:

5.1. Развитие на ефективна публична администрация на местно ниво и изграждане на благоприятна за гражданите и бизнеса институционална среда (включително осигуряване на достъп до ИКТ мрежи, участие на гражданите и бизнеса в консултативни, регулаторни и контролни органи, засягащи техните интереси);

5.2. Насърчаване на електронното управление и фокусиране върху доброто управление и предоставянето на качествени публични услуги;

5.3. Развитие на териториалното сътрудничество с други общини и региони, включително с трансграничен характер, насърчаване на публично-частно партньорство и разширяване на достъпа до източници на финансиране.
Адекватното отразяване на националните и европейските цели и приоритети на местната политика на общинско ниво е ключова предпоставка за постигането на успех при реализацията на ОПР-Златица, тъй като по този начин ще се постигне изпълнение на няколко предварителни условия:

  • създаване на условия за синергичен ефект и по-широка политическа подкрепа на местните усилия за преодоляване на дефицитите и проблемите в развитието на общината, както и на предприетите структурни реформи за постигане на ускорено развитие и устойчивост на провежданите от общината политики;

  • осигуряване на по-добри възможности за търсене и получаване на безвъзмездно съфинансиране от национални и европейски източници и фондове на проектите с местно значение;

  • публичният и гражданският сектор, бизнесът на територията на общината трябва да получат стимули за развитие и мултиплициране на постигнатите резултати и позитивни ефекти, като им се даде възможност да ориентират и планират по-добре собствените си политики, финансови ресурси и дейност и извличат допълнителни ползи, знания и умения от натрупания опит при разработването и впоследствие при реализацията на ОПР.Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница