Програма за реализация на плана за развитие на община трявна за периода 2014 2020


ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Гстраница3/3
Дата25.10.2018
Размер0.61 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

7.Визия за развитие на община Трявна до 2020 г.


Дефинирането на съответстваща на нуждите и желанията на местната общност Визия за развитие на община Трявна е основа за определянето на адекватна стратегическа и планова рамка на Общинския план за развитие.

Визията за развитие на община Трявна кореспондира със заложените параметри в стратегическите документи от по-високо йерархично равнище в европейски, национален и регионален аспект.

Формулираната в Областната стратегия за развитие на област Габрово 2014-2020 г. визия гласи: Към 2020 година област Габрово е област в растеж, с конкурентноспособна икономика, модернизирана инфраструктура и подобрено качество на живот.

Отчитайки така възприетата визия за развитие на област Габрово и дефинираните сравнителни предимства и основни проблеми на община Трявна в социално-икономическия анализ, в рамките на проведено обществено обсъждане са идентифицирани варианти на визия за развитие на общината в периода 2014- 2020 г. Основните акценти от това обсъждане са свързани с необходимостта от акцентиране върху традициите на общината, желанието на хората за развитие на икономиката за осигуряване на повече и по-качествени работни места, които да задържат младите хора, развитието на туризма в разнообразни форми, удобна жизнена среда, постигната чрез подобрената инфраструктура, както и за важността на доброто управление за осъществяването на формулираните визия и цели на развитието на общината.

Въз основа на направените проучвания и обсъждания е формулирана следната визия за развитие на община Трявна в периода 2014- 2020 г.:

Трявна – устойчиво развиваща се община, с конкурентна икономика, възродени традиции и добро управление, осигуряваща високо качество на живот и привлекателна за младите хора.

Формулираната визия се основава на основните акценти от проведените проучвания и обсъждания, а именно:

необходимостта от акцентиране върху традициите на общината,

присъствието на хората във визията,

желанието на хората за развита местна икономика, осигуряваща добро заплащане и възможности за реализация на образованите млади хора;

важността на доброто управление за осъществяването на развитието на града.


8.Стратегия за постигане на визията за развитие на община Трявна до 2020 г.


Предложената Стратегия за развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. се основава на формулираната Визия за развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г., а именно: Община Трявна – с възродени икономика и традиции и добро управление, осигуряваща високо качество на живот и привлекателна за младите хора.

Предложената стратегия е обоснована чрез изводите от изготвения преглед на социално-икономическото развитие на общината и изготвения SWOT – анализ. Отчетени са стратегическите цели на актуалните и проектни стратегически и планови документи на национално, регионално и областно ниво за периода 2014 – 2020 г.

На първо място е разгледана възможността за прилагане на стратегия, която да осигури развитието на общината като център за осъществяване на активна икономическа политика и иновации. Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. отрежда на град Трявна място сред градовете от 4-то ниво (малки градове с микрорегионално значение за територията.

Избраният модел на урбанистично развитие за перспективния срок - “умерен полицентризъм”, разглежда град Трявна като малък град, който чрез използване на специфични местни ресурси и традиции, се развива успешно като центрове със значение за група общини и играе роля в укрепване развитието на периферните райони.

В същото време, обаче са отчетени неблагоприятните тенденции в развитието на общината през последните години, които разкриват необходимост от значими инвестиции за преодоляване на насложени проблеми, чрез които да бъде осигурено очакваното от населението качество на живот в града, вкл. осигуряване на минимален стандарт на предлаганите публични услуги – тези в областта на техническата инфраструктура, рехабилитация на градските системи за обитаване (градска среда, зелена система, транспортна система, състояние на сградния фонд за предоставяне на публични услуги и др.).

Възприетият подход следва стратегия, която чрез решаването на съществуващи основни проблеми на инфраструктурата и обслужването ще създаде добра възможност за развитие на общината и стабилизирането на град Трявна като център от 4-то ниво, осигуряващ възможности за приближаване на градски услуги до селските райони.

Основните области, върху които попада фокуса на идентифицираните приоритети и мерки за развитие са свързани с:

подобряване на бизнес средата и възможности за развитие на предприемачеството;

повишаване на енергийната ефективност и преодоляване на последствията от промените в климата;

подобряване на средата на обитаване;

подобряване качеството и развитието на публичните услуги, предоставяни в рамките на града.

Стратегията поставя специфичен фокус върху областите на действие, свързани с развитието на икономиката, енергийната ефективност и преодоляване на последствията от промените в климата. Като такива области могат да се разглеждат всички мерки в обхвата на:

подкрепа на предприемачеството и привличане външни инвеститори;

Насоките за подкрепа на икономиката са свързани с разширяване на уменията на населението, подкрепа на активното предприемачество и намаляване уязвимостта на местната икономика от влиянието на глобалните пазари.

Данните от анализа показват, че възстановяването на местната икономика все още е крехко и тя ще се нуждае от специална подкрепа през периода до 2020 г.

От съществена значение за постигане целите на плана е повишаването на икономическата активност и жинеспособност на общината. Като важни се разглеждат наличието на достатъчно работни места на разумно разстояние от мястото на обитаване, както и съпътстващата търговска инфраструктура.

Основните проблеми, за чието разрешаване трябва да се търсят подходящи мерки в средносрочен план са:

ясно очертания конфликт между търсенето и предлагането на работни места в общината;

От една страна е налице търсене на качествени работни места или работни места с добро заплащане и перспективи за професионално развитие. От друга страна е налице икономическата логика за интереса на бизнеса от инвестиции и развитие поради ниската цена на труда. Възможни решения на този проблем са свързани с развитие на икономическите дейности в посока на производство на продукт с по-висока добавена стойност – внедряване на нови технологии, прилагане на иновации, намаляване разходите за производство чрез повишаване на енергийната ефективност, повишаване ефективността на използване на човешкия ресурс чрез повишаване на квалификацията му и обвързването й с нуждите на бизнеса.

висока безработица вследствие на ограничено предлагане на работни места в рамките на общината;

Подходящо е планиране на мерки за подкрепа на съществуващата активна ежедневна трудова мобилност в посока съм другите общински центрове в областта или извън нея. Подобни мерки ще съответстват и на приоритета за засилване връзките между градските и селските райони на всички нива чрез подобряване на достъпността и възможността за работа, изведен н „Териториалния дневен ред на ЕС 2020” (2011).

Основна цел при разработване на мерки с икономическа насоченост е разнообразяването на местната икономика и недопускане на поява на зависимост от едно или две големи предприятия. В отношение икономиката на община Трявна е в много добра позиция чрез устойчивото развитие на три подсектора на сектор Промишлено производство - производството на текстил и облекло, дървопреработка и производство на мебели и машиностроене. Изпълнението на мерки, подкрепящи развитието на туризма и свързаните с него услуги ще допринесе за разнообразяването на икономиката и създаване на възможности за задържане на младите хора в общината.

рехабилитация на сграден фонд;

Рехабилитацията на сградния фонд в рамките на град Трявна и град Плачковци, както и в малките населени места предоставя много голяма възможност за подобряване на неговата енергийна ефективност. Тя също така предоставя възможност и за подобряване на условията на обитаване.

мобилност, щадяща околната среда;

Реорганизацията и оптимизацията на транспортните маршрути, реорганизирането на паркоместата, оптимизацията на системите за обществен транспорт и подобряване на пътищата и създаване на мрежи от велосипедни алеи води до осигуряване на мобилност, щадяща околната среда.

модернизация на техническата и енергийната инфраструктура;

По отношение на техническата инфраструктура са налице значителни възможности за подобряване на енергийната ефективност, като напр. събирането и обработката на отпадъци, уличното осветление и др.Общата цел на Плана за развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. е постигане на балансирано устойчиво развитие и повишаване качеството на живот чрез ефикасно и ефективно управление на потенциала на общината.

Планът за развитие е изграден върху мерки, интегриращи оползотворяването на:

наличните местни ресурси:


  • квалифицирана работна ръка,

  • активно предприемачество,

  • възстановяваща се икономическа активност,

  • устойчив туристически интерес,

  • запазено културно-историческо наследство,

  • наличие на възможности за териториално развитие на населените места,

  • висок потенциал на природните ресурси;натрупан административен капацитет и капацитет за планиране и управление на проекти и

привличане на външни ресурси, свързани с:

  • осигуряване на финансиране за основни инфраструктурни и социални проекти, свързани с развитието;

  • привличане на външни инвеститори за развитие на чисти и иновативни икономически дейности, допринасящи за разнообразяване на местната икономика;

  • координация на мерките за развитие на надобщинско, областно и национално ниво за преодоляване на общи проблеми и нужди;

  • оползотворяване на създадените контакти и ползотворни отношения с местни власти от държави – членки на ЕС за проучване и въвеждане на добри практики за управление.

Стратегическите цели и приоритети на Плана за развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. са насочени в няколко основни области на въздействие:

Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – насърчаване на предприемачеството и привличане на инвестиции, подкрепа за развитието на промишлеността, селското стопанство и туризма за осигуряване на по-високи заетост, доходи и жизнен стандарт;

Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със специална грижа към младите хора – осигуряване на възможности за създаване на качествени работни места, професионално образование, ориентирано спрямо нуждите на бизнеса, проникване на информационните технологии в средата на обитаване, управление и бизнес, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за живот и работа в общината.

Подобряване на средата на обитаване – по-добра свързаност - вътрешна между населените места в общината и външна – с общинските центрове от областта и съседните общини, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство;

Подобряване на управлението и административния капацитет.

Въз основа на тези области на въздействие са дефинирани четири стратегически цели, насочени към постигането на приоритетите в различни сфери на развитието на общината.Всяка стратегическа цел ще бъде изпълнявана чрез съвкупност от дейности, които са обобщени в Програмата за реализация на Плана за развитие на община Трявна за периода 2014-2020 г. под формата на приоритетни проекти, обезпечени с човешки, финансов, времеви ресурс и съобразени с капацитета и възможностите на община Трявна за управление и съфинансиране. Планираните финансови ресурси са обвързани с най-важните потребности на общината, така че да доведат до значителен ефект.


8.1.Стратегическа цел 1: Насърчаване на икономическия растеж и конкурентоспособността на местната икономика8.1.1.Приоритет 1.1: Дейности за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и създаване на устойчива заетост

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към:

насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на местната икономика вкл. привличане, задържане и разширяване на високотехнологични инвестиции; използване на потенциала на наличните иновационни центрове в ТУ – Габрово и Великотърновския университет;

подобряване на условията на основната инфраструктура на икономиката - технологично обновление, модернизация, иновации и енергийна ефективност;

подобряване ефективността и конкурентоспособността на селското и горско стопанство, постигане на неговото устойчиво развитие;

развитие и подпомагане на публично – частните партньорства с цел постигане на по-висока ефективност на използване на ресурсите и по-високо качество на предоставяните публични услуги на територията на общината.

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1.1 включват:

устройствено отреждане на площадки за чисти производства и маркетиране на площадки за привличане на инвеститори;

осигуряване на информация и подкрепа за обучение за подготовка и осъществяване на проекти за иновации и технологично обновяване на МСП. Провеждане на информационни кампании и информационни събития относно възможностите за финансиране от фондовете на ЕС;

изграждане на офис център с работно пространство за споделено ползване (coworking space), в което всеки упражняващ свободна професия може да наеме работно място за ден, седмица, месец или за колкото време му е необходимо;

осигуряване на информация и подкрепа за обучение за подготовка и осъществяване на проекти за създаване на стопанства на млади фермери за биологично земеделие, развитие на малки земеделски стопанства, създаване на организации и мрежи на производители; осигуряване на постоянен достъп до специализирани съвети в планинското земеделие;

популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;

изграждане на общински пазар на производителите;

прилагане на стратегия на местно развитие на територията на общините Трявна и Дряново;

осъществяване на публично - частни партньорства, вкл. за почистване и реконструкция на изоставени индустриални терени бивши производствени предприятия;

изграждане на широколентова инфраструктура за достъп до интернет.

8.1.2.Приоритет 1.2: Развитие на устойчив туризъм на основата на природните дадености, културно - историческо наследство и съхранени традиции

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към:

подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура;

създаване на нови и промотиране на вече съществуващите атракции и възможности за ангажиране на свободното време на туристите;

ефективно използване на местния природен и културно исторически потенциал за устойчиво развитие на туризма. Насърчаване на съпътстващите услуги, подпомагащи развитието на туризма;

развитие и промоциране на туристическия продукт, маркетинг и реклама

развитие на мрежата за селски туризъм.

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1.2 включват:

реставрация и благоустрояване на обекти от Националния архитектурен и исторически резерват „Старинна част на град Трявна”;

реставрация и благоустрояване на музейни обекти - Марангозова къща, къща – музей Ангел Кънчев;

изграждане на необходимата инфраструктура за включване на археологическите обекти от тракийската епоха в културните маршрути - консервация- възстановяване външния облик на светилището; изграждане на паркинг; изграждане на туристическа пътека до археологическите разкопки- подравняване, насипване, стълби и парапети; изграждане на паркова зона с пейки, информационни табла, защитен покрив над светилището; създаване на постоянна експозиция към Специализирания музей; реконструкция на обредни практики чрез представяне на съвременни аудио – визуални средства;

изграждане на занаятчийски работилници и художествени ателиета за запознаване на туристите с богатството на тревненската зографска и резбарска школа;

възстановяване на оригинални произведения на тревненската строителна, зографска и иконописна школа чрез реставрация на православните храмове от епохата на българското възраждане в селата Нейковци, Белица, Фъревци, Скорци, Енчовци, Станчов хан. Реставрация на иконостасите и стенописите. Основен ремонт на покривните конструкции и смяна на дограмата, огради, дворни пространства;

реконструкция и модернизация на съществуващия спортен хотел в гр.Трявна;

реконструкция на общежитие в гр.Плачковци в спортен хотел;

изграждане на туристически и еко-пътеки. Създаване на мрежа от екопътеки и коридори за велотранспорт и ски бягане, панорамни площадки, места за отдих:

гр. Трявна – с. Боженци – м. Сечен камък – вр. Мъхченица – вр. Бедек – вр. Караджова кула ( по трасето на някогашния Верейски друм);

гр. Трявна – с. Боженци – през с. Генчовци и м. Пропастите;

с. Белица – с. Престой – вр. Килимявката – кв. Божковци – с. Енчовци – вр. Улеите – кв. Априлово (по пътя на четата на Капитан дядо Никола и тревненските въстаници през май 1876 г.)

в Природен парк Българка

кратки туристически маршрути в околностите на гр. Трявна

устройване на места за къмпингиране в района на Трявна и Плачковци;

съвременна адаптация на музейните ценности, реставрация на предмети от музейните фондове и осъвременяване на експозиционна дейност;

утвърждаване на събитийния културен календар като туристическа атракция - национални и международни културни прояви, способстващи за съхраняване и популяризиране на местната и регионална културна идентичност - включва поетични конкурси, литературни четения, театрални постановки ,музикални и фолклорни фестивали, възпроизвеждане на местни обреди и обичаи;

създаване на обучителен център за кадрите от туристическата инфраструктура;

надграждане и разширяване на проект ”Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт в общините Габрово, Севлиево Трявна”;

изграждане пътна връзка Трявна - с. Боженци;

развитие на системата за „взаимно рекламиране” – напр. информационни пакети за майсторите на художествените занаяти, които да бъдат на разположение в музейните обекти и места за отдих и обратно;

изграждане на единна информационна база и резервационна система на туристическото предлагане; създаване и поддържане на обща Интернет страница, представяща туристическото предлагане и реализиране на единна програма за визуална информация, ориентация и реклама на туристическото предлагане в района.

развитие на здравен туризъм чрез довършване на корпус от сграда – общинска болница и превръщането му в център за профилактика и рехабилитация

8.2.Стратегическа цел 2: Устойчиво и балансирано развитие на територията8.2.1.Приоритет 2.1 Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура, осигуряваща условия за устойчив растеж и заетост

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към:

осигуряване на плановата обезпеченост на територията;

изграждане, рехабилитация и модернизация на транспортната инфраструктура;

рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова ВиК мрежа;

изграждане на газоснабдителна и газоразпределителна мрежа;

подобряване на енергийната ефективност и развитие на възобновяеми енергийни източници;

подобряване на информационната свързаност и телекомуникации;

превенция на риска, чрез изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища и предпазване от наводнения.

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2.1 включват:

изработване на общ устройствен план на община Трявна;

изработване на концепция за пространствено развитие на община Трявна;

рехабилитация на пътна връзка ІІІ-552 Трявна - Габрово;

разработване и изпълнение на проект, свързан с основен ремонт и рехабилитация на път III-552 Вонеща вода – Белица – Трявна;

разработване и изпълнение на проект, свързан с основен ремонт и рехабилитация на път III-609 Кръстец – Трявна – Царева ливада – Дряново;

възстановяване на пътна връзка Дряново – Трявна - Плачковци – Мъглиж;

изграждане, основен ремонт и реконструкция на общински пътища - Станчев хан -Мръзевци - Бъзовец; III - 609 -х. Българка;

изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки, вкл. прилежащите им съоръжения и системи за предупреждение и изграждане и реконструкция на съществуваща инфраструктура за отводняване;

поетапно реализиране на разработения през 2008 г. проект за организацията на движението в гр. Трявна от експерт на SES;

ограничаване на възможностите за движение с високи скорости на територията на гр. Трявна чрез поетапно реализиране на проекта за изграждане на кръгови кръстовища в гр.Трявна, разработен от експерти на SES.

реконструкция и основен ремонт на улична мрежа в гр. Трявна и гр. Плачковци, вкл. изграждане на градски велоалеи;

завършване строителството на язовир Нейковци и пречиствателната станция за питейни води гр.Трявна;

разширение на канализационната мрежа в гр. Трявна - кв. "Украйна”, кв. Божковци, кв. Хитревци; кв. Тепавици

изграждане на водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Трявна от водоизточник „Змеева дупка”;

рехабилитация на ВиК мрежа в гр. Трявна;

изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения в селата в т.ч. резервоари, помпени станции,локални пречиствателни станции за отпадни води, дъждоприемни резервоари за поливни нужди;

изграждане и внедряване на енергоефективно улично осветление;

изграждане на локални инсталации за производство и пренос на зелена енергия;

присъединяване на община Трявна към националната газопреносна мрежа и изграждане на газоразпределителна мрежа - разработване инвестиционен проект за транспортиране на природен газ и за газоразпределителната мрежа за енергийно осигуряване на промишленото и битово потребление;

изграждане на малки електроцентрали с фотоволтаични модули в ОУ „П.Н.Райков” и МБАЛ „Д-р Т. Витанов;

планиране и осъществяване на ИКТ инфраструктурни проекти;

изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други ВЕИ топлинна или електрическа енергия;

внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния сектор.


8.2.2.Приоритет 2.2 Ефективно управление на природните ресурси и опазване на околната среда

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към:

изграждане и рехабилитация на екологичната инфраструктура и превенция на рискове;

подобряване на системата за управление на отпадъците и възстановяване на нарушени терени;

запазване на биологичното разнообразие и управление на защитените територии.

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2.2 включват:

приключване изпълнението на проект „Довеждащ колектор и ПСОВ гр. Трявна“;

проектиране и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ – гр. Плачковци;

създаване на мобилен център за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, система за събиране и оползотворяване на отпадъците при източника /компостиране, строителни отпадъци, остатъци от растениевъдство и оборска тор / и прилагане на концепцията „ нулев отпадък”;

закупуване на техника за сметосъбиране и сметоизвозване;

изграждане съоръжения на реки и дерета за предпазване на прилежащите терени от наводнения и почистване на речни корита - р. Тревненска в гр. Трявна, кв. Божковци р. Късовска и р. Радевска в гр. Плачковци; Стояновско дере, Качунско дере и дере в кв. Светушка;

укрепване на свлачища;

планиране и осъществяване на съвместни проекти с ПП Българка за запазване на биологичното разнообразие в съответствие с Плана за управление на парка;

залесяване и създаване на горски масиви и поддръжка в територии общинска собственост с висок и среден риск от ерозия и с ниска лесистост;

дейности, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми;

предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития.

8.2.3.Приоритет 2.3 Подобряване условията на живот и качеството на жизнената среда в общината

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към:

обновяване и благоустрояване на селищната среда, реконструкция и изграждане на обекти за широко обществено ползване /площади, паркинги, паркове, зелени площи, спортни обекти, детски площадки и др.;

обновяване и изграждане на жилищни сгради, социални жилища и енергийна ефективност на сградния фонд;

обновяване, рехабилитация и реконструкция на материалната база на културните обекти. Развиване и разширяване на атракциите при представянето на културното наследство;

изграждане и рехабилитация на спортната инфраструктура.

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2.3 включват:

изпълнение на проект ”Подобряване на центрове за предоставяне на културни услуги в Община Трявна - Народно Читалище ”Пенчо Славейков 1871” гр. Трявна и Народно Читалище „ Пробуда - 1924” гр. Плачковци”, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.;

основен ремонт на част от улична мрежа на гр. Трявна с подобекти: ул. «Александър Стамболийски» и ул."Иван Вазов";

основен ремонт на част от улична мрежа на гр. Трявна с подобекти:

ул.«Христо Ботев»; ул. « Лясков дял»; ул. "Бръшлянска"; ул. "Шаховец";

ул."Пейчева ливада"; ул."Кубра"; ул. "Украйна"; ул. "Хаджи Димитър";

ул. "Стефан Караджа";ул. "Белновръх"; ул."Кавалджийска"; ул. "Васил Левски"; ул. "Захари Петров"; ул. "Уста Иван" и ул. "Иглика“

изграждане на “Парк за отдих и забавления УПИ ХІ – спорт и атракции кв.65а гр. Трявна”;

осъществяване на проект „Подобряване на селищната среда чрез рехабилитация на обществени зелени площи и детски площадки – инвестиция днес, залог за бъдеще”:

изграждане на 7 броя детски площадки в гр. Трявна с подобекти: детска площадка в УПИ І-за жилищно строителство, кв. 115, по плана на гр. Трявна; детска площадка в УПИ ІV-озеленяване; кв. 42 по плана на гр. Трявна; детска площадка в УПИ ІІ – озеленяване в кв. 93 гр. Трявна; детска площадка в УПИ ІІ-жилищно строителство, кв. 126, по плана на гр. Трявна; Детска площадка в УПИ VІІІ-озеленяване, кв. 25 по плана на гр. Трявна; детска площадка в УПИ XV-озеленяване и трафопост, кв. 83 по плана на гр. Трявна; детска площадка, кв. 1 по плана на гр. Трявна.

Изграждане на 4 броя детски площадки в гр. Плачковци с подобекти: детска площадка, кв. 20 по плана на гр. Плачковци ; детска площадка, кв. 34 по плана на гр. Плачковци; детска площадка в УПИ І-озеленяване, кв. 20 по плана на гр. Плачковци; детска площадка в УПИ ІІ-комплексно жилищно строителство, кв. 30 по плана на гр. Плачковци

изграждане на зони за отдих в междублокови пространства: в УПИ ІІ -жилищно строителство и баня, кв.73, гр.Трявна, в УПИ І-жилищно строителство и търговия, кв.62, гр.Трявна в кв.70, по плана на град Трявна в УПИ ІІІ - за жилища, кв.74, по плана на град Трявна в УПИ І-жилищно строителство, кв.80, гр. Трявна.

зона за отдих и спорт в кв. Божковци – Божковска поляна

зона за отдих и спорт „Езерото”- гр.Трявна”

спортно-развлекателен комплекс, кв.61 по плана на гр.Трявна;

зона за отдих и спорт – УПИ І–за озеленяване и хижа, кв.31, гр.Трявна;

реконструкция на читалищни сгради на територията на общината, вкл. мерки за енергийна ефективност - средища на културен живот и съхранени традиции (с. Станчов хан, кв. Божковци, с. Престой, с.Кисийци);

надграждане на проект ”Подобряване на центрове за предоставяне на културни услуги в Община Трявна - Народно Читалище ”Пенчо Славейков 1871” гр. Трявна и Народно Читалище „ Пробуда - 1924” гр. Плачковци - Модернизация на театрален салон, енергоефективно отопление и др. ;

изграждане на закрити многофункционални спортни зали в гр. Трявна и гр. Плачковци;

изграждане на открита зимна пързалка в гр.Трявна;

реконструкция на общински плувен комплекс в гр. Трявна;


8.3.Стратегическа цел 3: Висок жизнения стандарт, заетост, устойчиви, качествени и достъпни публични услуги8.3.1.Приоритет 3.1 Подкрепа за заетост и активно включване на пазара на труда

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към:

развиване на системата на професионално образование и обучение, отговаряща на изискванията на пазара на труда;

разширяване на възможностите за трудова реализация.

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 3.1 включват:

осъществяване на Проект „Подкрепа за заетост”- по национални, регионални програми ОПРЧР;

насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност за лица до 29 г. и подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност - популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения; предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост; предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и др.;

подобряване на знанията и уменията на заети лица над 54 г. и подобряване на знанията и уменията на заети лица със средно и по-ниско образование;

подкрепа на предприятията за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни отрасли, вкл. за заетост на „зелени” работни места;

подобряване на условията на труд и организацията на труда в предприятията с акцент върху микро-, малки и средни предприятия;

8.3.2.Приоритет 3.2 Конкурентоспособно образование и обучение, устойчиви, качествени и достъпни услуги и насърчаване на културния живот и спорта

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към:

подкрепа и инвестиции в сферата на образованието;

поддържане, обновяване и модернизация на материално техническата база на социалните и здравни заведения и достъп до качествено здравеопазване и социални услуги;

запазване и развитие на културните традиции като част от националното и европейското културно разнообразие;

подкрепа за развитие на спортно – рекреационните дейности на територията на общината.

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 3.2 включват:

проект Интегрирани услуги и гъвкаво обучение за насърчаване на ученето през целият живот и заетостта сред уязвими групи;

модернизация на сградния фонд, подобряване на енергийната ефективност и закупуване на ново оборудване на МБАЛ и сградата на поликлиниката;

разширяване на материално-техническата база на заведенията за социални услуги;

ефективна образователна инфраструктура в ОУ ”Проф.П.Райков”в град Трявна (в това число саниране, оборудване за образователния и възпитателния процес, достъпна среда, спортни площадки);

ефективна образователна инфраструктура в СОУ”П.Р.Славейков”в град Трявна (в това число оборудване за образователния и възпитателния процес, достъпна среда, спортни площадки);

ефективна образователна инфраструктура в ОУ”В.Левски” в град Плачковци (в това число саниране, паспортизация, оборудване за образователния и възпитателния процес, достъпна среда, спортни площадки);

обновяване на дворните пространства на ОДЗ „ Калина” и ЦДГ ”Светлина”;

преустройство на съществуваща сграда в център за социални контакти, намираща се в УПИ VІ – 1157, кв. 61 по плана на гр. Трявна”;

осигуряване на устойчивост на социално предприятие по проект: „Нова възможност за обществена солидарност” – социално предприятие за обществено хранене - Трявна” – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

осигуряване на устойчивост на социално предприятие, създадено по проект „Център за услуги в домашна среда – Трявна”, по процедура „Помощ в дома” на ОП „Развитие на човешките ресурси”;

изпълнение на проект „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Трявна”по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013.

подкрепа на спортните клубове в общината за развитие на детско-юношеския спорт и високото спортно майсторство;


8.4.Стратегическа цел 4: Развитие на управленския и административния капацитет на община Трявна за ефективно формулиране и изпълнение на местните политики за развитие8.4.1.Приоритет 4.1 Управленски и административен капацитет на община Трявна

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към:

развитие на организационния капацитет на общинската администрация за ефективно изпълнение на целите на местното икономическо и социално развитие, включително механизмите за вътрешна и междуинституционална координация и информационно осигуряване на административните дейности;

повишаване на ефективността на управлението на човешките ресурси и развитие на експертния потенциал на служителите в общинската администрация;

създаване на интегрирана рамка за програмиране на местното развитие, отчитаща както политиките за развитие на национално и териториално ниво, така и местната специфика.

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 4.1 включват:

усъвършенстване на общинската нормативна уредба;

подготовка и въвеждане на програмно бюджетиране в община Трявна;

интегрирана рамка за стратегическо планиране и програмиране в цялостната дейност на общинската администрация;

оптимизиране на процедурите за предоставяне на услуги за гражданите и юридическите лица;

актуализиране на политиката за управление на човешките ресурси;

подобряване на работата на служителите от общинската администрация за разработване и реализиране на ефективни местни политики чрез прилагане на различни форми за повишаване на квалификацията;

разработване и прилагане на политика за управление на ИКТ в съответствие със стратегическите и оперативните цели на общината и общата рамка за въвеждане на електронното правителство;

създаване на управленска информационна система – за управление, съхранение и оценка на информацията и знанията в общинската администрация;

подобряване на комуникацията с гражданите чрез привличане на структурите на гражданското общество в работата на общинската администрация и общинския съвет;

проучване, анализ и внедряване на нови електронни услуги за административно обслужване на гражданите и бизнеса;

изграждане и внедряване на ГИС системи за целите на управлението.


8.4.2.Приоритет 4.2 Развитие на сътрудничество за европейско териториално сближаване

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към:

участие в транснационални/междурегионални мрежи за обмен на опит и добри практики;

изграждане на ефективни партньорства за работа в мрежа - Сдружение ДУЗЛАЖ;

осъществяване на проекти за партньорство в рамките на програмите на ЕС.


ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.


Програмата за реализация на плана за развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. обхваща идентифицираните проекти за постигане на определените приоритети и цели на плана.

Програмата включва поименен списък на проекти за изпълнение до 2020г., необходимите финансови средства за планово осигуряване, приоритетност на проектите, основни източници за финансиране, отговорна структура.

Индикативната финансова таблица представя необходимото финансиране по приоритети, източниците на финансиране и техния дял

Общият бюджет на ОПР Трявна 2014 – 2020 г. е в размер на 162 375 000 лева. В тази сума са включени всички проекти, чието проектиране и изпълнение е в обхвата на държавни органи, вкл. Министерствата на регионалното развитие, Агенция Пътна инфраструктура, както и частните инвестиции.

Общата сума на бюджета, опериран от община Трявна е 108 745 000 лева.

За целите на ефективното планиране е извършена приоритизация на идентифицираните проекти. Общата сума на бюджета, опериран от община Трявна за приоритизираните проекти е 74 585 000 лева.

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА


Целта на наблюдението и оценката на регионалното развитие, дефинирана в чл. 30 от ЗРР е постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за регионалното развитие.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие има за цел да осигури ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща съставните му елементи.

Системата за наблюдение и оценка на ОПР на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. включва следните основни елементи:

система от индикатори за наблюдение и оценка;

документи, представящи проследяването на изпълнението и изводите и препоръките от наблюдението и оценката;

органи, отговорни за прилагането на системата за наблюдение и оценка


ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ


Предложената структура за управление, наблюдение и контрол на ОПР на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. осигурява процедура за прилагане на принципа за комуникации, координация и партньорство със заинтересованите страни чрез участието на представители на тематичните експертни групи на заинтересованите страни в Работната група за управление, наблюдение и контрол на ОПР на община Трявна за периода 2014 – 2020 г.

Така, представителите на заинтересованите страни имат възможността да участват в следните основни задачи, свързани с управлението, наблюдението и контрола на ОПР.Едновременно с работата си по тези задачи е предвидена дейност на Работната група по организиране на представяне на напредъка по изпълнението на ОПР на обществени обсъждания и дискусии (два пъти в годината).

1 Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.

2 Приет с ПМС № 216 от 2.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 97 от 8.11.2013 г.

3 одобрени със Заповед № РД-02-14- 2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

4 Приета с Решение №2 от 04.09.2013 г. на Областния съвет за развитие

5 приет с Решение № 461 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.

6 приета с Решение № 696 на Министерския съвет от 24.08.2012 г.

7 приета с Протокол № 47.61 на Министерския съвет от 19.12.2012 г.

8 Проект „Трявна – градът, в който се ражда красота“, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

9 за периода януари – декември 2011 г.

10 Виж Национална стратегия за регионално развитие 2014 – 2020 г.

11 Съгласно Решение№ 659 на МС от 1 ноември 2013 година за приемане на актуализиран списък със защитените училища в република България

12 проект № А10 -13 – 15/ 30.11.2011 г. „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

42Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница