Програма за реализация Прогноза на паричните потоцистраница1/4
Дата13.10.2018
Размер482 Kb.
#84772
ТипПрограма
  1   2   3   4
В този проект е представена фирма „Мери - Ан” ООД, която се занимава с производство на тестено-захарни продукти.

Целта на проекта е да се анализира настоящото състояние както на фирмата, така и на заобикалящата я среда както и да се конкретизират основните цели и стратегиите за тяхното постигане.

Основни точки от проекта са:

І. Бизнеспрофил на фирмата – представяне на фирмата с цел запознаване с нейната основна дейност и история до този момент.

ІІ. Аналитична част.

Тя включва: • ПИСТ анализ

 • Анализ на състоянието на отрасъла

 • Състояние на пазара и продуктите

 • Състояние на произдовдствената система

 • Състояние на системата за управление на човешките ресурси

 • Анализ на правната форма и организационно-управленската структура

 • Финансов анализ

 • SWOT-анализ

ІІІ. Конкретизиране целите на фирмата – тук се посочват стратегическите цели на фирмата, съгласувани с горните анализи.
ІV. Стратегии за осъществяване на целите:

 • Основни параметри на корпоративната стратегия

 • Маркетингова стратегия

 • Операционна стратегия

 • Финансова стратегия

 • Стратегия по управлението на персонала

 • Стратегия по качеството

 • Работна програма за реализация

 • Прогноза на паричните потоци

V. Заключителна част – в нея са посочени заплахите и шансовете пред фирмата и основните моменти, върху които трябва да наблегне в бъдещото си развитие.


 1. Бизнес профил на фирмата

Фирма „Мери – Ан” ООД e със седалище гр. Кърджали. Началото на фирмата е поставено през пролетта на 1991 година с решение на Окръжния съд – гр. Кърджали. Основният предмет на дейност на предприятието е производство на тестено - захарни продукти. Цехът е разположен в гр. Кърджали, в който се извършва производството по определени етапи.

Съвременното оборудване позволява поддържането на широк продуктов асортимент, който включва сладки с крем, баклавички, меденки със шоколад, меденки с кокос, слепени сладки, прасковки, скалички, наполеонки, торти. Цялата продуктова листа има гарантирано качество, специфичен вкус и приятен аромат.

Мисия на организацията: Фирма „Мери – Ан” ООД е динамично развиваща се фирма, която предлага разнообразие от висококачествени продукти.

Водещи принципи на фирмата са здравето и интересите на потребителя. Ето защо тя е взела редица мерки за осигуряване на благоприятни условия на труд и производство на качествени продукти. Осъществяването на строг входящ и изходящ контрол на суровините, опаковките и готовата продукция гарантират постоянно високо качество на хранителните продукти.

Организацията е изградена в йерархична система, като на най-високата степен е управителя, а на най-ниска обикновения работник.

Тя е устроена така с цел да се съсредоточи властта в ръцете на един човек. Създадени са обособени звена в зависимост от разделението на стопанската дейност. Те ръководят принадлежащия им персонал за постигането на конкретни изисквания. Управителя формулира целите и ги трансформира в конкретни задачи за изпълнение. Той определя сроковете за изпълнение и изискванията към резултатите от работата. Изискванията се поемат от звената. Те взимат решения и определят задачи в рамките на тяхната компетентност. Съгласуване се извършва между звена на еднакво стъпало в йерархичната пирамида.

Тази структура е избрана заради нейната простота и яснота. Подчинените не получават противоречиви разпореждания, тъй като те се дават само от един ръководител. Тази структура позволява бързо вземане на решения, пряк, лесен и бърз контрол.
 1. Анализ на настоящата ситуация

 1. Анализ на външната среда /ПИСТ анализ/
 • Анализ на политико-правната среда на организацията


Политическата обстановка е стабилна. От 01.01.2007г. България е равноправна страна членка на Европейския съюз. Външната политика на България продължава да бъде насочена главно към поетите ангажименти към ЕС от присъединяването на страната към ЕС. Като приоритетни цели на българското правителство за следващите три години са: повишаване на производителността и конкурентноспособността на българската икономика чрез активна политика за сближаване с ЕС по основните параметри, изложени в Лисабонската стратегия; активна социална политика, съобразена с критериите и постиженията на Европейския съюз; утвърждаване на българската национална идентичност; задълбочена реформа в съдебната система и активна и предвидима външна политика. Това на практика означава, че в България са създадени и продължават да се създадат реални предпоставки за развитието на икономиката на страната и работа на фирмите в един благоприятен бизнес климат, включително и за „Мери – Ан” ООД .
Данъчна политика - последните две правителства провеждаха последователна данъчна политика в посока намаление на преките данъци, увеличение на косвените данъци и подобрение на данъчната събираемост. Бизнесът оценява нивото на данъчно облагане като приемливо. Налице е и известно подобрение в нивото на обслужване от страна на данъчната администрация. Като сравнително високо се оценява нивото на социалната тежест. Правителството планира слабо и постепенно намаление на социалната тежест, дотолкова доколкото стабилността на социалната система би позволила.

От 2007 г. данъчната ставка за данък печалба бе намален на 10%. Тя е най-ниска в европейската общност. Този ход българското правителство направи, за да стимулира икономиката на страната, както и да се привлекат чужди капитали. Това на практика от една страна създава предпоставки за „Мери – Ан” ООД да отчита по-голяма печалба и оттам пренасочване на капитали към инвестиционни програми на дружеството, а от друга страна – навлизане на българският пазар на чужди фирми конкуренти.

Присъединяването на България е свързано с редица изменения в законовите и нормативните актове с оглед изпълнението на изискванията на ЕС. Основен проблем остава сертифицирането на продуктите и фирмите, без които те не могат да осъществяват своята стопанска дейност.

Правни фактори - Тъй като фирмата е в сферата на хранително- вкусовата промишленост, тя трябва да следва изискванията към храните и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране и представяне условията и реда за производство и търговия с храни. Правата и задълженията на лицата, които произвеждат или търгуват с храни са регламентирани по Закона за храните.

Чрез кодекса на труда се уреждат трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Цели се осигуряване свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения.

Неспазването на законовите норми могат да доведат до санкции от страна на държавните органи за регулиране и контрол на производството и търговията с храни и на Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (БАХПИ). Сериозни нарушения могат да доведат до парични санкции или прекратяване дейността на фирмата.

Действия в разрез на кодекса на труда могат да предизвикат недоволство от персонала на фирмата, а това ще се отрази неблагоприятно върху производството и социалната среда вътре в самата фирма.
 • Макроикономически фактори

Тъй като фирмата развива дейността си само на вътрешния пазар и най – ваче в градове като Кърджали, Момчилград и Джебел макроикинимическите фактори ще ги разгледам на национално равнище. Въпреки, че през последните години, България постигна значителен успех в превръщането си в конкурентна икономика, главно по отношение на връзките си със страните-членки на Съюза, брутния вътрешен продукт на страната все още е под 75% от средния брутен вътрешен продукт за ЕС. Това означава, че цялата страна се счита за регион по Цел Сходство съгласно новите регламенти, и ще може да получава подкрепа от структурните фондове по тази цел, включително и „Мери – Ан” ООД. 24 473,8 млн. лв. е брутният вътрешен продукт (БВП) през първото шестмесечие на 2007 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Той се е увеличил с 6,4% спрямо същия период на миналата година. Преизчислен в долари при среден за първите шест месеца валутен курс от 1,472045 лв. за долар БВП е 16625,7 млн. долара или 12513,2 млн. евро. На човек от населението се падат по 3178,8 лв. или по 2159,45 долара, или 1625,3 евро. Създадената от отраслите на националната икономика добавена стойност е 20141,6 млн. лв. Тя се е увеличила с 8,2 на сто спрямо същият период на миналата година.Индустриалният сектор създава 33,4% от добавената стойност на икономиката. Относителният дял на сектора нараства с 0,7 на сто в сравнение с първите шест месеца на 2006 г.Инфлация - Трайното овладяване на инфлационните процеси в страната през последните години се отразява положително и върху генерирането на реална норма на възвращаемост, като основен фактор за процеса на инвестиране. Така сравнително ниската степен на инфлационен риск в страната позволява на „Мери - Ан” ООД да генерират реални (а не инфлационни) доходи от дейността си, както и улеснява значително прогнозирането на крактосрочните и средносрочните бъдещи резултати.
Безработица - След достигане на изключително високите нива от близо 19% през 2000 г. в следствие на преструктуриране на икономиката, безработицата постепенно намалява в резултат както на съживяването на икономиката и засилване на частния сектор, така и на намаление на нерегистрираната заетост. В по - големите градове процента на безработните е много малък. Това дава възможност на фирмата да привлече повече клиенти, което води до по - голяма производителност. През втората половина на 2006 г. нивото на безработица беше около 9%. Нивото на безработица в България все още е високо в сравнение със средните стойности за ЕС.Заетост - В периода 2001 - 2007 се наблюдава тенденция на плавно увеличение на заетостта следвайки темпа на увеличение на заетостта в национален мащаб. Продължава тенденцията на нарастване броя на заетите лица в страната, докато броят на заетите в обществения сектор трайно намалява. Заетостта във възрастовата група 15-64 години е далеч под средната стойност за ЕС-25 и целта за заетост поставена от Лисабонската стратегия. В структурата на заетостта по икономически сектори не се наблюдават съществени промени. Наблюдаваното увеличение на заетите по икономически сектори е пропорционално на общото увеличение на заетостта. Нерегламентираната заетост намалява, но поради специфичния характер на изследването явление няма официален и надежден източник, въз основа на който да бъде изчислен броя на работещите, които не са декларирали своята трудова дейност. Известна представа за размера на нерегламентираната заетост се получава от показателя “брой наети без сключен договор”.

Инвестиции - Приватизацията на българските предприятия започна сравнително късно в сравнение с централноевропейските страни. По тази причина, ПЧИ привлечени чрез приватизация са ограничени. Според продуктовата ориентация на производството (Номенклатура А20 за икономически анализи и прогнози) най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2007 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (39.3%), с очакван ръст от 22.8% спрямо 2006 година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите (с 37.5% относителен дял) са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, които предвиждат нарастване с 10.1% спрямо миналата година. Следват отраслите, произвеждащи хранителни продукти и напитки и отраслите произвеждащи недълготрайни потребителски стоки с общо 16.5% относителен дял в очакваните инвестиции през 2007 г., като мениджърите от тези отрасли предвиждат свиване на инвестиционните програми спрямо 2006 година.
 • Социални и демографски фактори

Голямо значение за развитието на фирмата имат социалните фактори. Промяната във вкусовете на потребителите оказва отрицателно влияние върху потреблението на продуктите. За да бъде конкурентно способна фирмата въвежда нови, модерни технологии в производството. Развитието на технологията допринася за усъвършенстване на продуктите и на начина на тяхното производство.

Културна среда - Това е съвкупността от схващания, битови навици и предразсъдъци на населението. Те не оказват пряко влияние върху дейността на фирмата.

Природна среда - По отношение на опазване на околната среда, фирмата се стреми към използване на материали подлежащи на рециклиране, енергоспестяващи електро-уреди и машини, съвременни превозни средства с по-нисък разход на горива и отделяне на вредни емисии.

Запазването и поддържането на чистотата на въздуха, водите и почвите е изключително важен фактор, който всички фирми производителки, а и хората въобще трябва да съблюдават стриктно. Те трябва да съобразяват дейността си с изискванията по запазването на природните дадености и да осигурят необходимите материални предпоставки (оборудване, препарати, технологии и др.) за защита на природата.

През последните няколко години се наблюдава намаляване на броя на населението в България. Един от демографските проблеми е снижаването на раждаемостта , което представлява голяма опасност за фирмата, поради характера на целевия й пазар. Също така негативно се отразяват миграционните процеси , тъй като все повече млади семейства напускат страната.

Голямо влияние върху потреблението оказва и промяната в доходите на населението. Въпреки увеличаването на номиналната средно месечна заплата фактически тя се изяжда от инфлацията на постоянно повишаващите се цени на монополистичните стоки и услуги като топлоенергия, електроенергия, горива и др. През второто полугодие на 2006 г. номиналната средна работна заплата нарасна по-бързо (с 9.9%) в сравнение с предходните няколко години. Заплатите в частния сектор отбелязаха значително средно нарастване (12.2% номинално и 3.7% реално). България попада в групата от страни с най-ниски доходи в Европа. За периода от януари до юни 2007 г. средната работна заплата се повиши с почти 20% в номинално изражение, това е най-високата стойност на показателя от последните години. Въпреки че доходите от труд в страната се повишават през последните години, техният ръст е слабо обвързан с темпа на икономически растеж. Това води до закупуването на стоки, които не са само от първа необходимост. Макар и бавното увеличаване на доходите това оказва положително влияние върху потреблението на продуктите предлагани от фирмата.


 • Технологически фактори

Фирмата работи по проект за автоматизация и компютризация на производствения процес. Компютърните системи дават предимството за извършване на изчислителни операции, които биха отнели много време на човек за точно дозиране и калкулиране на използваните продукти. Проекта включва закупуването на тестомесачна машина и дозировъчна машина. За контрол на качеството фирмата въведе НАССР система, която се внедри в началото на годината. Това е система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки. Става въпрос за тези точки от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човешкия организъм. Ако контрола в тези точки не е достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите. Изградена, внедрена и сертифицирана HACСP осигурява това да не се случи.

Министерският съвет прие на 29.09.2005 г. проект на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара. Това е една възможност за внедряване на тази нова технология в ХВП и изпозването и за получаване на продукти с по-високо качество. Най-важните разпоредби за производители и потребители се съдържат в разпоредбите третиращи условията за пускане на пазара и етикетирането им.


 1. Състояние на хранително - вкусовия отрасъл

Наблюдаваният растеж на хранително - вкусови продукти в южния район е предпоставка за доброто развитие на отрасъла. Главна предпоставка за доброто развитие на този отрасъл са благоприятните почвени и климатични условия, както и наличието на образователни институции - Университет за хранителни технологии, Висш селскостопански институт гр. Пловдив, Катедра химия към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Продажбите на компании в бранша бележат постоянен тренд на нарастване от 5-6% годишно. По-голямата част от компаниите са частни като в пивоварната индустрия предприятията са модернизирани предимно с чуждестранни инвестиции. Освен да задоволява нуждите на потребителите в Южен район хранително-вкусовата промишленост (ХВП) изнася значителна част от от продукцията си. Компаниите от региона поддържат положителен търговски баланс и през 2001 износът превишава вноса почти два пъти.

През 2001 г. регионът изнася 42% от целия износ на хранителни продукти на България на основата на зърнени култури, 38% от зеленчуците и повече от 30% от износа на храните от плодове и зеленчуци, мазнини и масла.
Наблюдения върху хранително-вкусовия отрасъл в района:

- Слаби връзки с доставчиците на суровини;

- Транспортният сектор е неефективен;

- Липса на дългосрочни контракти със съседни индустрии;

- Относително нискo ниво на развитие на свързаните индустрии;

- Европейските стандарти са високи;

- Ниско качество на опаковки и етикети;

Наблюдения върху търсенето:

- Необходимо е добро познаване на потребностите на клиентите и техните изисквания както на вътрешния, така и на външните пазари;

- Голям външен пазар за качествени и диференцирани продукти;

- Много ограничен вътрешен пазар за качествени стоки;
 1. Състояние на пазара и продуктите

Пазара, на който действа дружеството е наситен от големи и малки фирми производители на тестено - захарни изделия. Един от основните конкуренти на фирмата е „БУТЕР” ЕООД. Разбира се мощни конкуренти се явяват всички цехове, които функционират и в по - големите градове. Наблюдава се тенденция към увеличаване на производството на тестено - захарни продукти, което от своя страна показва и увеличаване на търсенето и предлагането им.

На пазара на хранително-вкусовата промишленост присъстват много конкурентни фирми, някои от тях са чуждестранни и голям пазарен дял в гр. Кърджали заемат продуктите доставени от Турция на фирма Ulker. Много фирми се възползват от увеличаващото се търсене и предлагат своята продукция. На този развиващ се пазар може да се каже, че фирмата работи при съвършена конкуренция.

Тъй - като по голямата част от произведената продукция е предназначена за Кърджали и близките села конкуренти на фирмата в този район са само 2 фирми.

„Мери – Ан” ООД заема важно място сред конкурентите си.

Предимствата на фирмата са:

• Продуктите са насочени за всяка възрастова група, от малки до големи;

• Работят доказани ръководители и служители с дългогодишен опит.

• Използва се модерна техника в производството

Недостатъците спрямо конкурентната фирма „Бутер” ЕООД са следните: „Бутер” произвежда силно диференцирани продукти, които се явяват заместители на продуктите на „Мери - Ан” ООД и има собствено транспортно стопанство.

Силата на купувачите е много голяма, защото на пазара съществуват много стоки заместители на тестено - захарните изделия и така клиентите се ориентират към закупуването на стоки с по-ниски цени. Купувачи на продукцията е почти всяко домакинство в града и околните села. На всеки празник те са неизменна част от нашата трапеза.

Фирмата силно зависи от дистрибуторските си партньори. Това е така, защото чрез тях продукцията достига до всеки хранителен магазин, до всяко павилионче и от там до крайния потребител.

„Мери - Ан” ООД възлага на своите дистрибутори да позиционират правилно продукта според категорията на търговския обект; да подсигурят етикети с четливо изписана цена и описание на продукта, както и да подсигурят поставянето на промоционални плакати или обяви; да осигурят присъствието на цяла продуктова серия и на определения оптимален продуктов асортимент в зависимост от категорията на търговския обект; да осигурят условия за безпроблемно протичане на промоции (ценови промоции, дегустации и др.) в магазините, изисква се стриктно спазване на правилата за съхранение на продуктите на фирмата, за да се запазят непроменени техните качества и да се задоволят високите изисквания на клиентите.

Дистрибуторската мрежа е недостатъчно развита. Основните дистрибутори на фирмата са: ЕТ „ Хасан Ахмед” и ЕТ „Валери Хаджиев”. Чрез тях продуктите на фирмата достигат до всеки магазин за хранителни стоки. От голямо значение за фирмата е изграждането на транспортно стопанство. По - този начин тя ще транспортира продуктите си и няма да има зависимост от дистрибуторите и тъй като по – голямата част от персонала живеят в близките села фирмата ще може да осигурява и транспорта им.

Продуктите на нашата фирма се предвижват по следния канал: Производител – Търговец на дребно – Краен потребител.
Основните продуктови групи тестено – захарни изделия предлагани от фирмата са:


Група

Номер

Наименование на изделията

 

а

Сладки с крем

1

б

Баклавички

 

в

Меденки с шоколад

 

г

Меденки с кокос

 

а

Слепени сладки

2

б

Прасковки

 

в

Скалички

 

г

Наполеонки

 

а

Торти

3

б

за рожденни дни

 

в

за специални случаи

Цената представлява оценка за потребителната стойност на стоката от гледна точка на този, който я произвежда или заменя. Фирмата формира цената на продуктите на основата на себестойността плюс процент печалба.

С= М+РЗ+ОР/З

С - себестойност, М - материали, РЗ - работна заплата, ОР - общи разходи, З - брой продукти

Ще покажа формирането на цената на 1 кг меденки със шоколад:
Материали Общи разходи Брой продукти за 1 месец

300 гр. брашно*0,80лв/кг за ток, вода 2500 20 000

1 яйце*0,20 лв за заплати 6800

20 гр. захар *1,7 лв/кг за консумативи 2000

Мазнина 10 гр.*0,45 лв. Др. разходи 2000

Ванилия 5гр.*0,05лв.

Течен шоколад 20 гр *3,5 лв/кг

Общо: 2,33 14517

РЗ = раб. заплата за 1 месец на 1 раб. / кол. произведена продукция = 300 /20000 = 0,7

С= 2,33 + 0,7 + 14 517/20000= 3,78 лв.

През последните няколко месеца цената на продуктите се увеличиха поради поскъпването на основните съставки - брашно, масло, яйца. От 4,15 лв. за килограм се качи на 4,50 лв. за килограм меденки.

Наблюдава се ценово райониране на продуктите. Цената е различна в различните магазини за хранителни стоки, но разликата не е голяма. От 4,20 за килограм достигат до 4,50 в различните магазини.

Продуктите на фирмата се намират в третата фаза от жизнения си цикъл - насищането. Това означава, че фирмата формира реални печалби от дейността.

Приходите от продажби през първата и втората фаза от жизнения цикъл – въвеждането и нарастването отиват най - вече за покриване на разходите за иновации и инвестиции, за да се приема продукта от потребителите.


4. Състояние на производствената сиситема
Формата на организация на производството е предметна. Тя се характеризира с това, че се произвежда завършено готово, крайно изделие. Основава се на предметния принцип, съгласно който производствените звена се специализират по изготвянето на отделни готови детайли, възли, агрегати или машини. Предметната форма на организация се характеризира с подреждането на машините по хода на технологичния процес, което предполага оформянето на поток от оброботвани изделия и повишаване равнището на транспортно осигуряване между технологичните операции.

Предимствата на предметната организация на производството са свързани с подобряване на транспортопоглъщаемостта, съкращаване на производствения цикъл, по-добро използване на производствените ресурси, улеснено планиране, отчитане и контрол.

Недостатъците на предметната организация са свързани с трудното и скъпо преминаване към производство на нови изделия, влошаване социално-психологическите параметри на производствената среда (монотонност, еднообразие).

Производството на фирмата е средносерийно. Средносерийното производство има редица предимства, изразяващи се в по-малката номенклатура на произвежданите изделия и сравнително по-големия размер на сериите и партидите.


Производствената структура на обекта включва в състава си производствени подразделения (цехове, стопанства и т.н) и взаимните връзки между тях.

Основната структурна единица на предприятието е цехът. Той е производствено звено, представляващо съвкупност от производствени участъци, производствени линии и самостоятелни работни места. Голяма част от малките и средни предприятия се характеризират с цехова структура. При тях основната производствена единица е производствения участък.

Производствената структура на цеха представлява състава на неговите производствени подразделения и взаимни връзки между тях. В съответствие със структурата на прооизводствения процес се формират основни и спомагателни цехове и обслужващи стопанства .

Основни са цеховете, произвеждащи продукция, за която е създадено предприятието. Основният цех е свързан с обработващата фаза (свързана е с извличане на ценната съставка на суровините, обема на изпълнението й е възможно с промяна на състоянието на суровините, извършват се механични , физични, химични и други процеси), и заключителна фаза (свързана е с подготовка на готовия продукт за реализация, имаща процеси на опаковане и други).

Спомагателни са цеховете, осигуряващи необходимите условия за нормално протичане на производсвения процес в основните цехове. Те осигуряват необходимите инструменти, енергия и поддържането на оборудването и инструментите.

Към обслужващите стопанства се отнася складовото.

Цеховете се състоят от производствени участъци. Производствения участък е звено от цеха, където се изпълнява производството на продукцията. Производствения участък представлява съвкупност от работни места.

Помещението представлява работен цех, в който са разположени машините, съоръженията. Фирмата разполага със складово стопанство, във което се съхранява готовия опакован продукт в специални хладилници. В складовото стопанство има определено място и за съхраняване на изходните суровини.

Ремонтно – инструменталното стопанство на фирмата се състои от ремонтно – механична работилница. Работилницата е заета от стелажи , на които се поставят инструментите, необходими за правилното протичане на производствения поцес.
Технология на производство на дребни сладки
Етапи на технологичния процес

1. Подготовка на суровините

- пресяване на брашното

- разтегляне на маргарина

- разтегляне на брашното

- разтегляне на захарта

2. Приготвяне на тестото

- дозиране на суровините

- разбъркване на различни смеси

- замесване на тестото3. Обработка на тестото

- поставяне в шприцове

- шприцоване

4. Изпичане на сладките

- подготовка на пещта

- зареждане на пещта

- изпичане на сладките

- изваждане на сладките

- изстиване на сладките5. Залепване на сладките (ако има такова)

- обръщане на сладките

- мазане с мармалад

- слепване6. Шоколадиране на сладките

- с кафяв шоколад

- с бял шоколад

7. Изсъхване на сладките

8. Украсяване на сладките

9. Изсъхване на украсата

10. Събиране в тарелки

11. Претегляне на тарелките

12. Опаковане на тарелките

Необходими продукти за 20 кг.тесто

6бр. яйца

3,700 кг. маргарин

2,500 кг. пудра захар

20 бр. ванилия

0,500 литра олио

1 литър вода

7,500 кг. брашно

Начин на приготвяне


Яйцата, маргарина и пудрата захар се слагат в миксера и се бъркат най - малко 20 минути. След това се прибавят водата и ванилията. След като се получи хомогенна смес се прибавя бавно и олиото. Цялата смес трябва да се бърка най - малко 40 минути като се прибавя бавно и брашното. След това тестото трябва да се бърка още поне 10 минути. След като тестото е готово вече се шприцова като се правят различни формички (сърчица, пурички, цветчета) и се изпичат. След изпичането се оставят да поизстинат и се слепват с мармалад. Мармалада се закупува готов и преди използването му се разрежда и разбърква със сироп. Той се прави 1:1 захар и вода. Слепените вече сладки се шоколадират на половина с бял и на половина с кафяв шоколад. Шоколада ако е необходимо се разрежда с малко палмово масло.

Сърчицата и пуричките могат да се потопят в бял шоколад до половината и след това в бял или оцветен кокос, или в кафяв шоколад с бял кокос и така могат да се направят най- различни комбинации за по- добър естетичен вид.

След като изсъхнат се подреждат по най различен начин в тарелки от 250 гр., 300гр., 400гр., 500гр., 800гр., 1кг., 3кг. и т.н. Съответно подредените тарелки се претеглят и след това вече се опаковат и слагат в кашони.

В заготвителната фаза се включва подготовката на суровините,които се доставят от склада за материали. Това се извършва от 1 човек. В обработващата фаза се включва самото производство. Тук се включват етапите от приготвяне на тестото до изсъхване на украсата . В заключителната фаза се включва претеглянето и опаковането, както и съхранението им в хладилници.

Съвременното производство е почти изцяло механизирано и именно поради тази причина, за да се осъществи дейността са необходими различни машини. Броя на машините се влияе в зависимост от обема на работата, производителността на машините и сроковете за изпълнението на работата. Вида им се определя в зависимост от вида и характера на технологичните процеси и операции. Броят на машините се определя по формулата:

, където: МП - машинопоглъщаемост. Това е необходимото време на машината за извършване на определена работа или за изработването на определен обем продукция. Изразява се в машиночасове.

Фе - Ефективен фонд време. Определя се от режимния фонд време - Фр.

Фирмата разполога със следните машини:
Наименование

Брой

Габарити

Мощност

1

Миксер с програмно управление

1

Вместимост - 80 L

6.00kW

2

Шприц машина

2

1000x1000x1400

-

3

Ротационна пещ

24

Машина за шоколад

1

950x2015

18kW

5

Опаковъчна машина

2

-

1.8kW


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница