Програма за реформи 2011-2015г., Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г и Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 2020 гДата24.10.2018
Размер91 Kb.
ТипПрограма


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ЙОАН ЕКЗАРХ” – ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2016 ГОДИНАВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за развитие на ГПЧЕ „Йоан Екзарх” се основава на принципите и насоките на ЗНП, ППЗНП, Стратегията на ЕС - „Европа 2020” и спецификата на училището. Тя е изработена в съответствие с изискванията на чл. 150, ал1, т.1 от ППЗНП.

Самата стратегия е резултат от осъзната необходимост от промяна и отговор на реалностите и предстоящите промени в българското образование и желанието на училищната ни общност да осигури висок рейтинг на гимназията сред училищата в страната.

При разработване на стратегията сме се водили от общоприетите ценности и идеите, заложени в Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание 2006-2015г., Националната програма за реформи 2011-2015г., Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. и Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 – 2020 г.

В унисон с посочените документи в нашето училище поставяме в центъра на образователно-възпитателния процес детето с неговите заложби, инте­реси и потребности, както и възрастовите и социалните промени в живота му. Наш приоритет е и учителят, с неговия статут и професионално развитие. Настоящата стратегия е подчинена на и отразява заложеното в Мисията и Визията на училището.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА

Училището се намира в третия по големина град в България, град с добре развита икономическа и туристическа инфраструктура. В последните години се наблюдава тенденция на миграционен поток от младо население към големите градове. Посочените фактори, както и извоюваният престиж на училището, способстват за добра пълняемост на паралелките. Училището осъществява адекватен на социо-демографските характеристики на населеното място прием.СИЛНИ СТРАНИ

Училището осъществява отлична подготовка, благодарение на която много наши ученици заемат призови места на национални и международни конкурси, състезания и олимпиади.

В ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ всички учители са с висше образование и притежават необходимата квалификация.

В последните три години се постига почти стопроцентово заместване на отсъстващите учители.

В работата на педагогическата колегия се прилагат иновативни практики.

Гимназията поддържа активни контакти и партньорски взаимоотношения с редица външни институции.

Учениците имат възможност да участват във вътрешноучилищни, национални и международни проекти.

Като цяло възпитанието, което възпитаниците на гимназията получават в семействата си, е в дух на уважение и респект към училището, учителите и образователния процес. В работата си със семействата, училището разчита и получава в голяма степен подкрепата на родителите и осъществява диалог, който дава най-добър резултат за развитието на учениците.

Училището прилага политика за подкрепа личностното развитие на младите хора и училищна програма за противодействие на тормоза и насилието.

Налице са въведени трайни практики, свързани с ритуализацията на училищния живот, както и установени традиции.

Училището разполага с добра материално-техническа база.

СЛАБИ СТРАНИ

Наблюдава се тенденция за по-слаба и незадълбочена подготовка на учениците, при която с по-малко усилия и повърхностни знания се постигат положителни резултати. Увеличава се делът на ученици със занижена мотивация за учене.

Възможностите на материалната база ограничават част от дейностите и инициативите, които биха поставили училището в по-благоприятна позиция спрямо други конкурентни училища.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Работим с остаряла нормативна база.

Социално-икономическите промени в обществото доведоха в последните години до появата на повече случаи за работа с деца в риск, което изисква придобиване на нови компетенции.

Все по-често работим с родители, които търсят правата си, но пренебрегват задълженията си.БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА

Утвърденото добро име на гимназията на локално и национално ниво, високите постижения на нашите ученици и тяхната професионална реализация, добрата квалификация на учителския екип, използването на иновативни практики създават благоприятна основа за реализиране на разнообразни дейности и инициативи, които да доведат до постигане целите на стратегията.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Поддържане и усъвършенстванеи на педагогически екип, който да осигури усвояването и формирането на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и творческите заложби, стимулиране евристичното мислене на учениците с цел постигането на трайни знания, умения и отношения.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” като водещо сред профилираните гимназии във Варна и страната училище, способстващо за придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум, утвърждаването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да открива и насърчава развитието и реализацията на силните страни и заложби на всеки ученик, да формира устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ”

 • Качество на образователните дейности

 • Устойчиво развитие на училището

 • Утвърждаване на училището като водещо сред профилираните гимназии във Варна и страната

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, КОИТО ОТРАЗЯВАТ ПРИОРИТЕТИТЕ

 1. Провеждане на образователни дейности, отговарящи на потребностите на учениците и на нормативните изисквания и стандарти:

 • Запазване на високото ниво на прием

 • Провеждане на учебен процес, водещ към престижни резултати на външно оценяване и успешна реализация на учениците след завършване на средното им образование

 • Пренасяне на акцента от оценката на знанията към оценката на развитието на уменията

 • Стимулиране на интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие на всеки ученик

 • Осигуряване условия за допълнително обучение на учениците, съобразно индивидуалните им интереси и потребности, с цел развиване на способностите им, инициативността и предприемчивостта им

 • Целенасочена работа с изявени ученици в съответствие с потребностите, способностите и интересите им

 1. Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора:

 • Цялостната работа на педагогическата колегия с учениците, пряко и косвено, е насочена към възпитаване на следните:

Ценности:


 • Свобода на мисленето

 • Толерантност и уважение към другия

 • Честност, откритост, добронамереност

 • Родолюбие

 • Респект към институцията

 • Принадлежност към училището

 • Любов към природата

Качества:


 • Достойнство

 • Отговорност и самодисциплина

 • Организираност, съобразителност

 • Емпатия

 • Целенасоченост

 • Любознателност

 • Инициативност

Социални и личностни умения:


 • Свободно и обосновано да изразява позиция

 • Да общува и работи в екип

 • Концентрация

 • Самооценка и самоконтрол

 • Взимане на решения

 • Решаване на конфликти

 • Лидерски умения

 • Следване на училищните политики за ненасилие и сътрудничество, кариерно развитие и насърчаване на здравословния начин на живот

 • Стимулиране на добрите практики във възпитателната дейност

 1. Повишаване на образователните постижения и превенция на отпадането от училище:

 • Осигуряване на позитивна образователна среда, с ясно дефинирани права, задължения и отговорности на участниците в образователния процес

 • Развитие на подкрепяща среда чрез: подкрепа и мотивация на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията, стимулиране на екипната работа, индивидуална подкрепа на личностното развитие

 • Подобряване на взаимодействието в училищната система

 1. Повишаване на мотивацията и квалификацията на педагогическите специалисти:

 • Създаване на условия за обмяна на добри практики за повишаване на качеството на педагогическата дейност

 • Прилагане на стимули за привличане и задържане на квалифицирани и подготвени кадри

 • Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация и за кариерно развитие на преподавателите

 1. Развитие на социалния диалог семейство – училище:

 • Активизиране на взаимодействието родител-ученик-училище по значими за развитието на детето въпроси

 • Активно включване на родителската общност при формиране на училищното настоятелство

 • Привличане на родителската общност в подкрепа и съдействие при осъществяване на планирани дейности

 1. Активизиране на взаимоотношенията на гимназията с НПО, бизнес, образователни и културни институции

 • Водене на политика на училището за осъществяване на трайни контакти с институциите

 • Реализиране на съвместни проекти

 • Улесняване достъпа на учениците до информация и консултация за кариерно развитие и условията на пазара на труда

 1. Подобряване и естетизиране на материално-техническата база

 • Осигуряване на условия в училищната сграда за подготовка и отдих на учителите

 • Привличане на допълнителни средства за обогатяване и модернизиране на материално-техническата база

 • Продължаване на традициите за обогатяване на фонда на училищната библиотека

 • Търсене на съдействие от Училищното настоятелство за решаване на възникнали проблеми по материално-техническата база

 • Повишаване на инициативността на учителите да търсят възможности за подобряване на условията на труд и учене

 1. Активно популяризиране на успехите и дейностите на гимназията

 • Стимулиране на учениците и педагогическите специалисти за участия в публични изяви

 • Популяризиране на постижения и резултати в общественото пространство

 • Редовно отразяване на постиженията в медиите

На основата на тази стратегия всяка година се приема годишен план за дейностите с конкретни срокове и отговорници.

Тази стратегия е гласувана на заседание на Педагогическия съвет на 12.09.2014г.

Срокът за изпълнение й е края на учебната 2015-2016 година.Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното образование.

ГАЛИНА ГЕРМАНОВА

Директор на ГПЧЕ „Йоан Екзарх”-Варна
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница