Програма за регионално развитие, което е предпоставка за тяхното финансиране. Плащането на местни проекти от външни източници зависи от факта, дали са част от планов документ, по който има обществено съгласие



страница1/8
Дата11.03.2018
Размер1.5 Mb.
#61819
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8

Програма за управление на Община Септември 2011-2015 година

___________________________________________________________________






П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

2011 – 2015 ГОДИНА

1.3. ВЪЗДУХ 8

5.1. АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ. 47





І. УВОД
1. ВЪВЕДЕНИЕ. ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Плана за развитие на община Септември се разработва на основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА. Създаването му е подчинено на изискванията произтичащи от Закон за регионалното развитие, Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 год., Областна стратегия за развитие на област Пазарджик 2005-2015 год. Частично се явява актуализиран план за развитие от периода 2007-2013 год. и носител на нови идеи. Съобразяването му с посочените нормативи има за цел да осигури включването на планираните програми и дейности в Националната програма за регионално развитие, което е предпоставка за тяхното финансиране. Плащането на местни проекти от външни източници зависи от факта, дали са част от планов документ, по който има обществено съгласие.

Процесът на подготовка, разработка и финализиране на програмата се реализира при спазване Методически указания за разработване на общинските планове за развитие и ползването опита и методологията на проект на DFID/Department for International Development/, по който са разработени успешно стратегиите на немалко общини.

Програмата за управление на община Септември през периода 2011-2015 година е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритетите за тяхното постигане. Той е естествено продължание на Стратегията за развитие на община Септември 2007-2013 година. В нея са заложении приоритетите от предизборната платформа на кмета, източник на очаквания и доверие от страна на избирателите. Основен метод на разработване е разкриване фактическото състояние в Общината и очертаване на тенденциите в нейното развитие. Той е и документ, с помощта на който ще се измерва, оценява и контролира извършеното.

Програмата за управление е основа за мобилизиране усилията на общинското ръководство и всички жители, представители на местния бизнес, институции, социални групи и политически сили за създаване на по-благоприятни условия за живот на територията на Общината. Пред община Септември стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейска интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони. Ще се предприемат фактическите дейности за постепенното реализиране на стратегическите цели за развитие на общината от периода 2005-2015 г.; очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления на регионалното развитие и институционалното осигуряване на стратегията; даде ориентири при формулиране и провеждане на различни политики и заложи основата за координация на развитие с останалите политики, подлежащи на планиране; даде рамка на плановите и програмните документи на съставните общински нива; осигури съгласуване между политиките за регионално развитие и териториално устройство с оглед постигане на балансирано териториално развитие; приобщи всички заинтересовани страни към изпълнението на политиките, заложени в плана.

По-конкретно задачите, които стоят пред Програмата за управление на Септември са:

- Определяне приоритети, по които ще се работи за периода 2011-2015 год.;

- Набележи основните цели, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на мероприятиятията;

- Послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на целите;

- Мобилизира местните и централни ресурси, за привличане на външни инвестиции;

- Повиши гражданската активност;

- Интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и разширяване на социалната основа на стратегическото планиране.


2. ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на общината разполагаше със сравнително кратък срок, в който трябваше да подготви плана с оглед спазването на тримесечния срок по чл.44, ал.5 от ЗМСМА. Най-общо разработването на общинската програма за управление премина през четири фази, а именно:

- анализ на съществуващия документ;

- събиране на изходна информация;

- анализ и разработка на аналитична част;

- създаване плановата част на програмата.

Тази дейност беше обхваната в два основни етапа.

Първият етап - времето на месец декември 2011 год. представлява набиране на изходна информация и нейната обработка. Като основни източници се използваха наличните данни и анализи на общината, документи на различни институции, плановете и стратегиите на национално и областно ниво за регионално развитие през 2005-2015 год.

Вторият етап - месец януари 2012 год. и включваше формулирането на визия, цели, подцели/приоритети/ мерки за тяхното осъществяване, обсъждане, съобразяване, включване на позитивните мнения в плана.

Подходът за оценка цялостното общественно-икономическо развитие на общината се основава на специфичните особенности и адаптиране възможностите на SWOT-анализа. Методологията на този анализ включва взаимообвързана оценка на вътрешните за дадена организация силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на външните възможности (Opportunities) и заплахи (Threats).



Силните страни представляват специфичен ресурс, умение, достижение, потенциал или друго преимущество, което притежава общината.

Слабите страни представляват определени обективни или субективни ограничения, недостиг на ресурси, умения или способности, които по един или друг начин са възпрепятствали развитието на общината до сега и могат да повлияят отрицателно и върху бъдещето и развитие. Важен елемент на плана е да се имат предвид тези слаби страни и да се ограничи тяхното влияние.

Възможностите включват благоприятните елементи на външната среда за сегашната и бъдещето социално-икономическо и обществено развитие на общината.

Заплахите включват неблагоприятните сегменти на външната среда, които поставят бариери пред сегашното и бъдещето развитие на общината.
3. РЕЗЮМЕ

От позиция на Националната регионална политика Септември не е район за целенасочено развитие.

Септември има добро местоположение, много добри природо-климатични условия за развитие на зеленчукопроизводство и лозаро-винарство, богато културно-историческо наследство и чиста околна среда.

Основните принципи при разработването на програмата са: партньорство, откритост и доброволно участие на всички страни, включване на гражданството, надпартийно сътрудничество, съгласуване, допълване, реалистичност.

Под ръководството на кмета на община Септември се сформира работен екип за подготовка и организиране разработването на програмата. Подготовката на плана беше осъществена с помощта на представители от общински съвет, общинска администрация, бизнеса, експерти от държавни учреждения и младежи.

В процеса на работа на групите бяха осъществени:

- Проучвания и анализ на наличните планове, програми и стратегии на община Септември;

- Справки и осигуряване на информация от Териториалното статистическо бюро на Национална статистика;

- Справки и осигуряване на информация от звената на общинските и държавни структури по сфери на дейност;

Общинската програма за управление на Септември беше публично обсъдена и част от мненията и предложенията се отразиха в настоящият проект за превръщането му в основен инструмент през периода 2011-2015 год., осигуряващ постигането на икономически растеж, подобряване условията на живот и превръщане на общината в привлекателно място за трудов, културен, спортен и социален живот.

Посоченото ще даде възможност на общината да продължи работата за придобиване Визията на желаното и очаквано бъдеще, както е записано в приетата стратегия:

«Извеждане икономиката на Септември в състояние, позволяващо позитивна промяна в жизнения статус на хората, за тяхното благоденствие и достойно съществуване.»

Като се ръководим от основната стратегическа цел на съществуващата програма да постигне максимално използване на природните, климатични дадености и богато културно-историческо наследство, да създаде условия за икономическа стабилизация и растеж за повишаване заетостта и доходите на населението, през периода на управление 2011-2015 год., ще се насочим към подобряване живота на хората в община Септември.

На тази база ще се реализират:

ОСНОВНА ЦЕЛ: Превръщането на община Септември в предпочитано и любимо място за живеене, за да останат децата ни тук, в родния край и продължат традициите.

ПРИОРИТЕТИ:

1.Европейско здравеопазване, гарантиращо достъп на всеки до качествено и навременно лечение, пълна информираност на хората за здравните им права и възможности за лечение.

2.Развитие на здравната мрежа – съдействие за разкриване на училищни здравни кабинети и осигуряване на медицински персонал към училища, социални и детски заведения.

3.Привличане на инвестиции – реализиране на проекти по европейски програми за обновяване и развитие на община Септември, разкриване на нови работни места.

4.Изграждане на модерно тържище с хладилна база за реализация на земеделската продукция.

5.Разумна социална политика – подпомагане на хора в неравностойно социално полажение, изграждане на дневни центрове за нуждаещите се.

6.Съвременна инфрастуктура – асфалтиране на улици, ремонтиране на ВиК мрежи.

7.Осигуряване на редовен общински транспорт.

8.Създаване на нови и модернизиране на съществуващите общински обекти.

9.Реконструкция и пълно обновяване на гробищните паркове.

10.Създаване на обществен фонд за подпомагане на културните институции.

11.Защита и развитие на общинската собственост, на общинските предприятия и услуги.

12.Лична сигурност и обществен ред. Права, свободи, задължения. Недискриминация.

13.Чрез възстановяване и поддържане на богатството от множество уникални културно-исторически паметници да се превърне общината в център за туризъм.

14.Повишаване нивото на образованието сред подрастващите, привличането им в дейността на Младежкия дом.

15.Оптимизиране дейността на общинската администрация.

16..Разработване на програма и реализация на мерки за енергийна ефективност в обекти с общественно значение.

Основната цел на Програмата за управление и нейните приоритети отговарят на приоритетите и целите, формулирани в Областната стратегия и Регионалния план за развитие.

Програмата има аспекти на несигурност поради липсата на достатъчно собствени финансови ресурси и зависимост от външни фактори. Тя е разработена съгласно Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Общински планове за развитие до 2015 г.

ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
1. ПРИРОДОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РЕЛЕФ

Община Септември е разположена в Южна България и граничи с община Лесичово – на север, с община Пазарджик - на изток, с община Белово - на запад и с община Ракитово - на юг. Територията на община Септември включва части от Горнотракийската низина, Родопите и Средна гора.

Географското разположение на общината обуславя предимно равнинния релеф на района. Климатът е преходно-континентален в равнинните части и предпланински по склоновете на планините. Средногодишната температура е 12.2 oС.

През територията на община Септември протича р. Марица – най-голямата водна артерия в региона и най-пълноводната река в страната. В близост до гр. Септември текат водите на реките Бистрица и Чепинска, десен приток на р. Марица. Дял във водния баланс на общината имат и микроязовирите Ветрен, Карабунар, Славовица и Семчиново, чийто води се използват при напояване. Районът е богат на термоминерални води - в околностите на с. Варвара и с. Ветрен дол има термоминерални извори.

Почвите са разнообразни и са представени от канелено-горски, делувиално-алувиални, оподзолени, леко песъчливи и глинести почви.

Районът е беден на рудни полезни изкопаеми. От находищата на нерудни полезни изкопаеми от значение е кариерата за инертни материали при с. Ветрен дол, обект на която е речното корито на р. Чепинска. Кариери за добив на гранит има в землищата на гр. Ветрен и с. Виноградец. В землището на гр. Ветрен, в близост до съществуващото депо за отпадъци се намира неизчерпана кариера за добив на габро.

Селскостопанският фонд на община Септември е 207 474 дка (над половината от общинската територия), от който 172 131 дка е обработваема земя. От общата територия на общината над 96 989 дка е заета с гори. Използването на територията на област Пазарджик за земеделска дейност е доста различно за отделните й съставни общини. По данни на Министерство на земеделието и горите - БАНСИК 2000, община Септември е сред общините с използваемост на земите от 61% до 73%.

На територията на общината обявените защитени обекти са:

- Защитена местност “Св. Марина”;

- Защитена местност “Св. Георги”.

Територията на община Септември обхваща площ от 348,9 кв.км и съставлява 7,8% от площта на Пазарджишка област.

Административен център на общината е гр. Септември, който отстои на 19 км от областния център Пазарджик. В административно-териториалните граници на общината са включени 15 населени места – 2 града (Септември и Ветрен) и 13 села - Бошуля, Варвара, Ветрен дол, Виноградец, Горно Вършило, Долно Вършило, Злокучене, Карабунар, Ковачево, Лозен, Семчиново, Симеоновец и Славовица.


1.2. КЛИМАТ

Климатът е преходно-континентален в равнинните части и предпланински по склоновете на планините. Средногодишната температура е 12.2 oС. Характеризира се с наличието на четирите сезона. В последно време най-силно проявление със своите специфични характеристики имат лятото и зимата.




Каталог: str prioriteti
str prioriteti -> 1. Значение и обхват на общинския план за развитие 6
str prioriteti -> Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 2015 година
str prioriteti -> Политика за привличане на инвестиции на Община Септември за периода 2014-2020 година
str prioriteti -> План за действие на община септември/2013-2014
str prioriteti -> 1. Значение и обхват на общинския план за развитие 6
str prioriteti -> Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната характеристика
str prioriteti -> Програма за реализация на плана за развитие на община септември за период 2007-2013 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница