Програма за регионално развитие на Румъния за 2007-2013гстраница1/5
Дата30.11.2018
Размер0.71 Mb.
#106920
ТипПрограма
  1   2   3   4   5СПИСЪК С ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ
Методическо ръководство

към
Основен курс:

Интеграция на проблемите на околната среда в регионалното планиране и териториалното устройство в България”Приложение 1. Примерни казуси. Екологична оценка (ЕО) на оперативната програма за регионално развитие на Румъния за 2007-2013г1.
1. Произход

Процесът на планиране на оперативните програми на Румъния започва през 2005 г., след като Румънската национална стратегическа референтна рамка (РНСРР) е завършена. Регионалната оперативна програма на Румъния за периода 2007-2013 г. (РОП) е разработена от Министерството на европейската интеграция на Румъния (от управляващите органи). Тя се придържа към тематичния приоритет, определен от Националната стратегическа референтна рамка, целяща „насърчаване на балансираното териториално развитие”. РОП определя целите, приоритетните оси и ключовите сфери за намеса, в рамките на които ще бъде възможно да се представят проектните заявления за съфинансиране от кохезионния фонд на ЕС. РОП има стандартна структура с ключови елементи: анализ на настоящата ситуация; SWOT (силни и слаби страни, възможности и заплахи) анализи; стратегия; финансов план и изпълнение (което включва оценка и мониторинг).


ЕО на ОП в Румъния са осъществявани като част от проекта „Ex-ante оценяване”, което само по себе си е процес, целящ да предостави преценка и препоръки от независими експерти и да подобри и засили заключителното качество на разработвания стратегически документ. Експертите, които са работили по ex-ante оценяването, са се фокусирали върху икономическото и социалното основание на ОП, тяхната съгласуваност/последователност, ефективност, административна и финансова осъществимост, докато ЕО е била концентрирана изключително върху екологичните въпроси. Това подкрепя извода, че интегрираното оценяване за устойчивост не е било осъществено нито с помощта на използваната методология, нито от координирането на дейности от експертните екипи на ex-ante и ЕО.
Проектът „Ex-ante оценяване”, включващ ЕО (като част от него), официално продължи до средата на 2007 г., но поради крайния срок за предоставяне на ОП с приложимите ЕО документи на ЕС за одобрение в началото на 2007 г., разполагаемата навременност за ЕО завърши през януари 2007 г. с представяне на окончателните екологични доклади на органите по околна среда за одобрение. Процесът на оценяване, включващ задължителната фаза за консултиране, от 45 календарни дни се проточи общо 5.5 месеца. Разполагаемото време за оценка преди процеса на консултиране бе 3.5 месеца.

Анализът за разработването на РОП установи, че процесът, който е започнал след 1990 г., е причинил нарастващите икономически и социални неравенства сред регионите на Румъния, като несъответствието между най-силно развития регион (Букурещ – Илфов) и най-слабо развития (Североизточния), от гледна точка на БВП/ глава от населението, е почти три пъти. В същото време се наблюдаваха нарастващи неравенства между регионите, разположени в западната част на страната (Северозападен, Централен, Западен), като по-силно развити, и в източната част (Североизточен, Югоизточен, Южен и Югозападен) - като по-слабо развити. Изпълнението на РОП се състоеше в подкрепата на изоставащите региони, стимулираща използването на специфични регионални ресурси, които не са били изцяло експлоатирани преди, за да се ускори икономическият растеж на по-слабо развитите региони.

РОП целеше мерките да бъдат изпълнявани от регионалните власти и органите, които са установени с цел да се прилагат мерките, планирани от РОП. Въпреки че беше взето решение за разработването на отделна ОП за регионалното развитие, съществуваха няколко дейности, които в противен случай биха могли да бъдат осъществени в обсега на ОП за околна среда (такива като управление на отпадъците и водите) или транспортната ОП (регионална транспортна инфраструктура).
2. Навременност


 1. Разработването на РОП

Управляващите органи започнаха да разработват ОП през 2005 г., като първите чернови на документите се появиха в края на 2005 г. и началото на 2006 г. Въпреки това едва през август 2006 г. експертите получиха официалните чернови на ОП за тяхното оценяване и разрешение за действие.


 1. Scoping” среща на ЕО - септември 2006 г.

Съдържанието и обхватът на оценяването бяха определени по време на “scoping” срещата с работните групи, установени за целите на ЕО от управляващите органи. Консултациите с властите по тези въпроси бяха наречени „scoping meeting”, но това не означаваше, че екипът по ЕО се появи там неподготвен. Екипът представи рамката за ЕО-обхвата и я обсъди на срещата.


 1. Процесът на оценяване: септември 2006 г. - януари 2007 г.

Още със стартирането на проекта бе достъпна работна версия на РОП от април 2006 г. за екипа на ЕО и след това процесът продължи паралелно с измененията, представени за РОП от управляващите органи поради последващото оценяване, консултации с акционерите и препоръките по ex-ante оценяването.

През ноември управляващите органи предоставиха втората чернова версия на доклада, която съдържаше някои модификации. Екологичният доклад рефлектира върху последната чернова на РОП. Априлската версия беше основният обект на оценяване и след това експертите по ЕО разгледаха представените през ноември изменения, като по този начин направиха двойна проверка на формулирането на целите, ключовите сфери на намеса и някои други въпроси. Въпреки това новата версия не съдържаше много изменения. Тя беше завършена на 16 ноември.


Консултации: ноември 2006 г. – януари 2007 г.

РОП и проектният екологичен доклад бяха достъпни за публични консултации в края на ноември 2006 г. Отворените консултации със засегнатите акционери и обществото продължиха 45 дена по изискванията на националния закон. Заключителното публично разискване бе проведено на 18 януари 2007 година.
 1. Заключителна версия на екологичния доклад – януари 2007 г.

Базирано на искането на Министерството на финансите, желаещо да затвърди факта, че ЕО разглежда алтернативни опции, друга версия/чернова на РОП бе предоставена на екипа на ЕО на 19 януари 2007 г. Консултативната задача на екипа на ЕО бе завършена. Те предоставиха резюме на обществените коментари на Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие. Министерството на околната среда трябваше да публикува изявлението относно интеграцията на публичните коментари в програмата.


3. Какво направи екипът на ЕО?

Според директивата за ЕО, ЕО означава „разработването на екологичен доклад, провеждането на консултации, съобразяването с екологичния доклад и резултатите от консултациите в процеса на взимането на решения и предоставянето на информация, свързана с решението съгласно чл. 4 – 9.” (чл. 2 (б)). В този случай разпределението на отговорностите беше: • разработването на екологичния доклад бе уговорено/свързано с международен консорциум от компании;

 • ЕО-консултациите бяха ръководени от консорциума със съдействието на националните управляващи органи;

 • съобразяването с екологичния доклад и резултатите от консултациите бе извършено от управляващите органи;

 • националните органи по околна среда публикуваха решението за приемането на екологичния доклад и информираха обществото как екологичният доклад и консултативните резултати са били взети под внимание.


4. Методология
Обхват на проучване

Референтната рамка за ръководенето на ЕО е била наборът от съответните екологични цели, одобрени по време на „scoping”срещата, спомената по-горе. Целите са били определени след анализирането на съществуващите национални и международни стратегически документи (стратегии, планове и програми) и актуалното състояние на екологичните въпроси, свързани с околната среда и фокуса на РОП. Заключителният набор от екологични цели е включвал също така и свързани с това въпроси, отнасящи се до човешкото здраве, както и специфични въпроси по отношение на околната среда и опазването на биоразнообразието (в рамките на НАТУРА 2000).


„Ръководството ЕО за Кохезионната политика 2007 – 2013 г.” (ЗПРР, 2006 г.) предостави информация, източници и процедурно упътване за изпълняването на ЕО за програмните документи на кохезионната политика. Ръководството препоръча основните седем стъпки за процеса на ЕО.
Първа стъпка: Определяне на обхвата на ЕО (scoping)

Стъпката включваше установяването и затвърждаването на: • ключови екологични въпроси за програмните документи, основани на въпросите, засегнати от ОП и базирани на сбора от цели за постигане от правителството;

 • съответстващи екологични цели за всеки установен екологичен въпрос;

 • фокусирани въпроси или индикатори за ръководене на оценяването.

Тази стъпка установи основната сигурност на екипа, ангажиран с програмирането и органите на околната среда, че ЕО ще се фокусира върху ключовите въпроси по време на оценяването.
Втора стъпка: Оценяване на екологичния контекст

Тази стъпка включва формулирането на: • минали тенденции за всеки ръководен въпрос или индикатор;

 • бъдещо развитие за тези тенденции, ако програмният документ не е изпълнен (т.е. като се има предвид ОП в процеса на разработване и всякакви други бъдещи развития);

Тази стъпка може да бъде осъществена чрез анализирането на контекста на развитие – изследвайки бъдещи заплахи/ограничения и възможности от гледна точка на околната среда. В случая на оценяването в Румъния тенденции са описани след като ситуацията за произход е била установена и основните проблематики и ръководни въпроси са били посочени като такива.
Трета стъпка: Оценяване на целите на развитие и приоритетите на програмния документ

Първата стъпка по оценяването позволи да се установят ключовите противоречия и синергии със съответстващите екологични проблематики и цели. Като резултат от стъпката бяха изработени препоръки за нагаждане/приспособяване на предложената ориентация на програмния документ и предложения за развитието на приемливи мерки/ действия.


Четвърта стъпка: Оценяване на предложените мерки/ действия

Стъпката включва формулирането на: • позитивни и негативни ефекти на съответните екологични проблематики и цели;

 • естество на обяснените въздействия (директно, индиректно, продължителност, обратимост, трансграничен характер и др.).

Значимите резултати от набора са препоръките за приспособяването на мерките/ действията и предложения за критериите на подбор или предварителни инструкции за ОВОС относно специфични дейности.

Дейностите в РОП са планирани в рамките на приоритетните оси и са наречени ключови зони за намеса (КЗН). Резултатите от оценяването са обобщени за всяка КЗН и преформулирани, ако някои от тях са били предоставени в края на оценъчните таблици.


Пета стъпка: Оценяване на кумулативните въздействия на цялостния програмен документ

Тази стъпка включва формулирането на кумулативни въздействия на всички мерки относно специфичен екологичен въпрос или цел и разглежда очакваните бъдещи основни тенденции по всеки въпрос, както е установено във втората стъпка. Резултатът от стъпката бяха заключителните предложения за мерките за смекчаване и усилване. Оценките за всяка индивидуална КЗН са обобщени и сортирани, основавайки се на ефектите върху съответните екологични цели. Както позитивните, така и негативните кумулативни ефекти са резюмирани, но само значимите от тях са изтъкнати и са предложени мерки за смекчаване.


Шеста стъпка: Оценяване на предложената система за ръководство на изпълнението

Тази стъпка включва формулирането на екологичните критерии за подбор, диаграми с екологичните резултати (предварителни или официални) за дейности, които ще изискват финансиране, и ролите на органите на околната среда по време на изпълнението на програмния документ.

Екологичното оценяване на проектните предложения е представено на два етапа: 1) предпроектно екологично оценяване по време на разработването на проекта, и 2) официално екологично оценяване в рамките на официалните подборни процедури.

В начален стадий проектните кандидати са получили възможността да предприемат екологично оценяване по време на разработването на техните проектни предложения. Това трябваше да им позволи да изменят проекта така, че той да получи възможно най-доброто оценяване, що се касае до неговите въздействия върху околната среда.


Официалното екологично оценяване на проектни предложения трябва да бъде осъществявано като интегрирана част от подборните процедури, касаещи отпускането на субсидираща подкрепа. Формите на екологично оценяване трябва да бъдат представени от проектния кандидат с проектното предложение и преразгледани – в рамките на всебхватно оценяване от специалистите по околна среда в комисията по оценяване (теоретичен представител на екологичните власти). Това преразглеждане ще анализира качеството на предоставената екологична оценка и може да предложи изменения в проекта и/или условията за неговото изпълнение. Основавайки се на този преглед, комисията за подбор ще определи, измежду други неща, задължителни условия за отпуснатите средства.

Седма стъпка: Оценяване на предложената мониторингова система

Стъпката включва дали оценката се фокусира върху ключовите екологични въпроси, дали е реалистична и лесна за използване и дали данните от таблиците с екологичните резултати и официалния мониторинг могат да бъдат използвани.

Екологичният мониторинг трябва да измерва действителното въздействие на програмните документи върху съответните екологични въпроси и цели. Списък с индикатори е предоставен за всяка екологична цел. Екологичните индикатори трябва да бъдат интегрирани в цялостната мониторингова система на изпълнението.
5. Консултации

Екологичният доклад е консултиран с управляващите органи. Консултации с други засегнати органи (министерства и агенции) са осъществени с помощта на работните групи (РГ), създадени за целите на ЕО. Целта на РГ е да следи качеството на ЕО и да предоставя сътрудничество в процеса на екологичното оценяване. Организирани са два семинара с РГ по време на ЕО: „scoping”среща и консултантска среща. Поканените органи в РГ са били определени заедно с Министерството на околната среда и управлението на водите. Представени са само академичните и правителствените органи. Екипът на ЕО въведе електронна страница в обсега на управляващите органи, където са публикувани работните документи на ЕО и друга свързана с това информация (www.mie.ro). Посетителите на сайта са имали възможността да коментират черновите документи на ЕО в процеса на разработването и, регистрирайки се, да участват в публични дебати, проведени през януари 2007 година.


Регионалният екологичен център (РЕЦ) е създал електронна страница за „ex-ante оценяването” на своя сайт (www.recromania.ro), която съдържа документите, разработени по време на ЕО на РОП. Публичният дебат е бил организиран след официалното представяне на РОП, включително този екологичен доклад, за органите на ЕО (Министерството на околната среда и водите) и отворения период за консултации от 45 дни с други засегнати акционери и обществото, както се изисква от националния закон.

Коментарите и предложенията, повдигнати по време на консултантския период и публичния дебат, са взети предвид в заключителната версия на екологичния доклад и РОП. Екипът на ЕО е трябвало да отговори на всеки коментар в таблицата и, разбира се, под формата на коментари да го помести в екологичния доклад.

(РЕЦ за КЕЕ на Румъния 2007 г.)
6. Резултати

Екипът на ЕО е използвал набор от съответстващи екологични цели за оценяването на отделни части и предложения на РОП, за да подчертае връзката с целите на устойчивото развитие, определени от Стратегията за устойчиво развитие на ЕС (Гьотеборг 2001 г. и подновената в Брюксел 2006 г.) и Стратегията за устойчиво развитие на Румъния (1999 г.). Допълнително той предлага да засили препоръките, направени за нуждата да се подкрепя публичния транспорт, като една от предпоставките за устойчиво развитие на транспорта. Екипът на ЕО предлага да се внесат поправки в РОП относно въздействието на туризма върху околната среда и културното наследство и да се позове на действията, предприети от страната, за да се осигури устойчиво развитие на туризма, да се затвърди и разшири анализът на екологичната ситуация като цяло и както се отнася до всеки регион, подкрепян от РОП; да прибави SWOT анализа по екологичните въпроси; да допълни и измени общите и специфичните цели, за да се благоприятства устойчивото развитие; да модифицира формулирането на някои от ключовите зони за въздействие с цел да се засили потенциалният прогрес в посока на устойчивото развитие на предвижданите действия.


По време на оценяването е определено, че осъществяването на целите и приоритетните оси на РОП ще има някои значими екологични ефекти върху околната среда. Възможно е някои съществени негативни ефекти да заемат място в приоритетните оси 1 и 3.

Докладът препоръчва следните изменения на ключовите зони за намеса (КЗН), маркирани в червено:

КЗН 3.1: Развитие на устойчиви структури, подкрепящи бизнеса.

КЗН3.2:Рехабилитация на индустриалните зони и възстановяване на общественополезната инфраструктура в урбанизираните територии.

КЗН 5.2: Развитие на устойчива бизнес среда.

За останалите 11 КЗН не са предложени промени.


Друг важен резултат от оценяването е предложението за мониторинг на екологичните ефекти при изпълнението на РОП и предложението за екологична система за подбор, която ще подпомогне оценяването на екологичните постижения на проектите, предложени за финансиране в рамките на РОП. Направено е предложение мониторингът на екологичните ефекти на програмата да може да бъде ръководен от набор от екологични индикатори (съгласуван с националните индикатори за екологичен мониторинг, както и със сбора от индикатори на ОВОС). Въвеждането на екологичните критерии и индикаторите за мониторинг в общата системата за изпълнение и мониторинг на РОП ще позволи фокусирането на финансовата подкрепа на фондовете на ЕС към тези дейности.
Освен това, предложено е мониторинговата система да се свърже със системата за оценяване и подбор на проекти, като се използват екологични критерии, а резултатите от мониторинга редовно (поне веднъж годишно) да бъдат публикувани. Мониторингът трябва да бъде подсигурен с достатъчен капацитет от персонал и професионалисти в сферата на околната среда в рамките на и при въвеждането на Министерството на околната среда и управлението на водите в дискусиите за цялостната система за мониторинг, и особено за начина на включването на екологичните въпроси в цялостната система преди тя да бъде стартирана.

Ключовите мерки за смекчаване, препоръчани за изпълнението на РОП, са свързани с това, че проектите трябва да бъдат прегледани внимателно относно ОВОС и това дали ОВОС е проведена. Специално внимание трябва да се отдаде на смекчаването на възможни негативни въздействия върху НАТУРА 2000, раздробяването на естествената среда и развитието на зелените зони. Всички проекти за развитието на туризма трябва да преминат ОВОС, за да е възможно въвеждането на алтернативни решения за всяко вредно за околната среда въздействие (като например при развитието на “Carpathian Super-ski”). Препоръчително е да се въведе екологична система за подбор (критерии) в цялостната система за подбор на проекти, както и индикаторите за екологичен мониторинг, предложени в доклада.


По време на проектния подбор е препоръчано да се отдаде предимство на развития, които насърчават и реализират най-добрите налични технологии и инвестиции в бивши индустриални зони, в сравнение със зелените площи; това спомага за минимизирането и съкращаването на енергийната производителност и търсенето на енергия чрез повторното използване на отпадъците. Проектът трябва директно да се занимава с публичния транспорт, но също - и с помощта на други мерки на РОП - и да цели производство и заместване на горивата, основани на полезни изкопаеми, с биогорива; да насърчава енергийната ефективност, услугите на околната среда в сферата на туризма, но също и туристически дейности като екотуризъм, селски туризъм и др.; да има „зелен” подход към естествената среда и екосистемите, като например рехабилитация на някогашните индустриални зони или залесяване и развитие на зелени територии/ зони.
7. Трудности (затруднения):

„Класическите” затруднения, изникващи в процеса, са закъснялото стартиране на оценяването, липсата на време и недостатъчното публично участие.Всички оперативни програми (ОП) на структурните фондове в по-голямата си част са основани на целите, одобрени от Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), която не се подлага на процедурата ЕО. Това представляваше пречка за процеса на ЕО, тъй като по-голямата част от препоръките и предложенията за подобряването на целите на ОП, от гледна точка на (устойчивата) околната среда, са били отхвърлени, като се доказва, че тези цели вече са били одобрени в предела на НСРР и затова не могат да бъдат променени.Заглавие на проекта


Въздействие на проекта върху съответните екологични цели на РОП


Съответстващи екологични цели на РОП


1


0


-1

Кратко пояснение за

мащаба и характера на въздействието


Поддържане и подобряване на качеството на заобикалящия атмосферен въздух в границите, определени от законовите норми

Минимизиране на въздействията върху качеството на атмосферния въздух на селско и градско равнище

Ограничаване на замърсяването на водите от точкови и дифузни източници на замърсяване

Ограничаване на точкови и дифузни замърсявания на почвата и подпомагане на опазването на почвите от водна и ветрова ерозия

Намаляване на емисии, причиняващи климатични промени

Опазване и подобряване на условията и функциите на сухоземните и водните екосистеми срещу антропогенно унищожаване, хабитатно раздробяване и обезлесяване

Запазване на естественото разнообразие на фауната, флората и хабитати в защитените територии и потенциалните зони на НАТУРА 2000

Благоприятстване на подобряването на здравословното състояние на хората чрез изпълнението на мерките, насочени към предотвратяване на замърсяването и смекчаването на стари вредни въздействия (напр. пестициди, бивши индустриални зони, минни отпадъци и др.)

Опазване и подобряване на условията за отстраняване на вредните последици от транспорта, особено на шума и вибрациите

Засилване на опазването на популациите от рискове, свързани с природни бедствия и индустриални произшествия

Ограничаване на използването на изчерпаеми природни ресурси

Съкращаване отделянето на отпадъци, увеличаване и подпомагане на рециклирането на отпадъци

Осигуряване на защита за естествените и култивираните територии чрез възобновяване на бивши индустриални зони и защита на естествените хабитати от раздробяване в следствие на прокараните транспортни коридори

Запазване, защита и рехабилитация на румънската крайбрежна зона на Черно море, като се осигурява опазването на природното (вкл. сухоземни и водни екосистеми) и културното наследство, за да се постигне устойчивото развитие на региона

Подобряване на енергийната ефективност и потреблението на енергийни изтоници

Насърчаване на производството на енергия от възобновими източници

Подобряване на екологично отговорното поведение на обществото чрез участие в разрешаването на екологичните въпроси/ проблеми

Подпомагане на щадящия околната среда транспорт и развитието и използването

на обществен транспортНасърчаване на туризъм, който предпазва до голяма степен околната среда

Общо


Приложение 2. Минимално съдържание на доклада “ЕО” (директива за ЕО, Анекс 1)

(a) схематично изложение на съдържанието, основните цели на плана или програмата и връзката с други планове и програми;

(b) съответстващите аспекти на настоящото състояние на околната среда и възможното оценяване без изпълнението на плана или програмата;

(c) екологичните характеристики на областите, които вероятно могат да бъдат значително засегнати;

(d) съществуващи екологични проблеми, които са свързани с плана или програмата, включително и по-специално тези, отнасящи се до зони от особено екологично значение, като например територии, оформени съобразно директивата 79/409/EEC и 92/43/EEC;

(e) целите за опазване на околната среда, установени на международно равнище, на равнището на Европейската общност или на страна членка, които са свързани с плана или програмата, и начина, по който тези цели или други екологични съображения са били взети предвид по време на разработването;

(f) възможните съществени въздействия върху околната среда, включително относно въпроси като биоразнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, атмосферен въздух, климатични фактори, материални предимства, културно наследство (вкл. архитектурно и археологично наследство), естествена среда и взаимовръзката между посочените фактори;

(g) мерките, предвидени да предотвратят, съкратят или - до колкото е възможно - да компенсират възможни съществени вредни въздействия върху околната среда при изпълнението на плана или програмата;

(h) схематично изложение на причините за подбора на алтернативи и описание как оценяването е било проведено, включително и затрудненията (такива като технически недостиг или липсата на ноу-хау), които са възникнали при събирането на изискваната информация;

(i) описание на предвижданите мерки, касаещи миниторинга, съгласно чл. 10;(j) нетехническо резюме на информацията, предоставена в по-горните подразделения.

Приложение 3. Матрица за оценка: преценка на планове за развитие за нуждата от оценка за съответствие
Проучвателна фаза (комбинирана с ЕО)

Първа стъпка Определяне на географския обхват на плана.

Втора стъпка Определяне на всички европейски територии, които могат да бъдат засегнати. Това може да изисква разглеждане на териториите извън границите на плановата зона, включвайки както морски, така и сухоземни територии. Ако съществува съмнение, че някоя европейска територия може да бъде засегната, трябва да се усвои предпазлив подход и съответната територия трябва да бъде включена в оценяването. ШПН (Шотландско природно наследство) може да даде съвет.

Трета стъпка Разглеждане на окачествяващите интереси и консервационни цели за всяка европейска територия, която може да бъде засегната, в контекста на стремежите и целите на плана. Да се има предвид, че засегнатата местност трябва да бъде извън границите на плановата зона. ШПН може да даде съвет.

Четвърта стъпка Обмисляне на смисъла на стремежите, целите, предложенията и политиките в обсега на плана и предвижданите промени, касаещи засегнатата територия при неговото изпълнение. Преценяване на вероятната степен, продължителност, местоположение и обхват на въздействията на тези промени, доколкото те могат да бъдат разумно предвидени на този етап. Трябва да се има предвид, че засегнатата територия може да се разпростира извън границите на плановата зона.

Пета стъпка Определяне на елементите на плана, които могат да окажат съществено въздействие - директно или индиректно - върху даден интерес/особеност на някоя от европейските територии, включително и в комбинация с други проекти или планове. Европейската територия или територии, които могат да бъдат засегнати, трябва да бъдат изрично посочени в тестовете. Оценката може да бъде приложена като указателна или ограничаваща част от нормалния процес на ЕО или в отделна процедура.

Шеста стъпка Ако плановите органи установят, че не се очаква планът да има значим ефект върху европейските територии, той може да премине към одобряване, или в случай на структурни планове - към представяне на шотландското министерство за одобрение, без да се изисква съответстващо оценяване. Трябва да се съхранява официален писмен документ за оценяването и аргументите относно последното решение, като се осигури използването на терминологията на директивата за хабитатите.

Седма стъпка За всеки вероятен значим ефект трябва да се обсъди (консултирайки се с ШПН или друго отговорно тяло) дали друга опция или алтернативен подход в плана, включително и тези, които преди може да са били отхвърлени, са в състояние да избегнат такъв ефект върху международната територия и, в същото време, да постигнат стремежите и целите на плана. Ако такива модификации отстраняват вероятността за значим ефект върху европейска територия, планът може да бъде подложен на оценяване или представяне на шотландските министри за одобрение. Трябва да се съхранява официален писмен документ относно направените изменения, тяхното оценяване и аргументите за взетото решение.

Съответстваща фаза на оценяване (специфична за СО)

Осма стъпка: В случай че значим ефект върху европейска територия остава вероятен, се изисква провеждането на съответстващо оценяване (СО). Трябва да се съгласуват методите и обхвата на СО с ШПН и други засегнати акционери (като ЕЗПЕ; ПУС).

Девета стъпка: За всеки вероятен ефект, самостоятелно или в комбинация, се предприема СО на намесите за съответната територия, като се имат предвид нейните консервационни цели, използвайки най-добрата налична информация, научни методи и техническо ноу-хау (наредба 48 (1)). Плановите органи трябва да се сдобиват с допълнителна информация, която може да се намери на този етап и да послужи за оценяването (наредба 48 (2)). Оценяването трябва да бъде изпълнимо, доколкото е възможно, бидейки пропорционално на йерархичното ниво и детайлите на плана.

Десета стъпка След официална консултация с ШПН (наредба 48(3)) и други акционери, които имат информация или познания, за да съдействат на СО (наредба 48(4)), плановите органи трябва да определят възможните въздействия върху европейски територии, действия, с които те могат да бъдат избегнати или смекчени, или ограничения, които ще позволят тяхното предприемане. Плановите органи трябва да се уверят, че планът няма да въздейства вредно върху целостността на дадена международна територия (наредба 48(5)). Заедно с това трябва да се установи връзката с начина, по-който ще бъдат предложени и осъществени, и да се обмислят възможни ограничения или изменения, на които планът може да бъде подложен, за да се постигне това (наредба 48 (6)).

Единадесета стъпка Ако може да се установи, че планът няма да въздейства вредно върху интегритета на дадена европейска територия, с или без ограничения или изменения, които се отнасят до идентифицирани потенциални ефекти, той може да бъде подложен на одобрение. При одобряването на план от по-високо равнище, който ще е предмет на по-нататъшно детайлизирано оценяване, е важно условията и ограниченията при одобряването му да осигурят задължението по-нататъшното оценяване да установи със сигурност, че целостността на дадена европейска територия няма да бъде неблагоприятно засегната. Трябва изрично да се посочи в плана, че всеки последващ план или проект ще бъде съобразен с предишния план при подобни обстоятелства.

Дванадесета стъпка Ако не може да се установи със сигурност, че планът няма да въздейства вредно върху интегритета на дадена европейска територия, плановите органи могат да продължат с него, само ако той отговаря на необходимите тестове за наложителни причини от първостепенен обществен интерес, при отсъствието на алтернативи и наличието на съответни компенсиращи мерки (наредба 49). Това трябва да бъде съгласувано с шотландските министри. Може да се изисква допълнителна консултация с Европейската комисия.

Източник: Съвет на Уелс за селските области, Природата на Англия, Агенция за околната среда, Кралско дружество за опазване на птиците. 2004. Стратегическа екологична оценка и биоразнообразие: Наръчник за практикуващи (http://www.environment-agency.gov.uk)

Приложение 4. Казус «Оценка за съвместимост с екологичната мрежа НАТУРА 2000 на Плана за управление на отпадъците на графство Съри (Великобритания)»

Тези извадки са взети от доклада Оценка за съвместимост на Плана за управление на отпадъците на град Съри. Черновата на плана на графство Съри за управление на отпадъците (нататък представен като „Планът”) съдържа политики и предложения за изграждането на съоръжения за управление на отпадъците за периода до 2016 година. Планът предоставя стабилна планова рамка за устойчиво управление на отпадъците и за реконструкцията на съоръжения в Съри. Планът не определя кои технологии за управлението на отпадъците трябва да бъдат използвани и не съществуват специфични или подробни предложения за развитие на териториите. Докладът по оценката за съвместимост представя заключенията на СО на плана относно посочените европейски територии, значими за консервирането на природата.

Всички територии на НАТУРА 2000 първоначално са били идентифицирани от графството Съри, но тези, които няма да бъдат засегнати от плана, са изключени по време на проучвателния процес (виж фиг. 1). В последователните стъпки останалите територии са разгледани по-нататък и оценени спрямо директивата за хабитатите. Териториите по НАТУРА 2000 и Рамсарската конвенция, които са потенциално засегнати от разпределението на териториите за управлението на отпадъците в Съри, са представени в таблицата по-долу.

Оценяването определя следните потенциални източници на въздействие върху интегритета на територии, които могат да възникнат от изграждането или функционирането на съоръженията, предложени в плана: • изземане на земя;

 • газообразни емисии от пътния трафик и емисии от комини (включително прах);

 • шум от пътния трафик и функционирането на фабриките;

 • оттичане на води;

 • пестициди;

 • смет; и

 • човешко присъствие.

Потенциалните въздействия от заобикалящи предприятия също са били разгледани в Доклада за оценка за съвместимост и са резюмирани както следва:

„Счита се, че основният потенциал за въздействие ще се прояви като резултат от атмосферните емисии от термично функциониращите съоръжения. От оценяването, основано на голямо и хипотетично изгарящо съоръжение, е станало ясно, че не може да се направи заключение за отсъствието на вредни въздействия върху интегритета на териториите на НАТУРА 2000 и Рамсарската конвенция от изчислените емисии от такива предприятия, като тези, разположени в Heather Farm, Martyrs Lane и Wisley. Като последствие от това, препоръчително е тези територии да бъдат отстранени от предоставения чернови план на Съри за развитието на съоръжения за термично манипулиране на отпадъци.

Също така оценката стига до заключение, че като резултат от развитието, предположените емисии от трафика от всички свързани с отпадъците предприятия няма да окажат отрицателен ефект върху интегритета на териториите на НАТУРА 2000 и Рамсарската конвенция.

Що се отнася до емисиите от прах, предложените предприятия могат да бъдат заобиколени от сгради, които ще удържат емисиите, така че те да могат да бъдат „смекчени” още от самия източник. Като допълнение към това, чрез използването на стандартни оперативни мерки, включвайки техники за потискането на праха, е направо заключението, че вредни въздействия върху интегритета на териториите на НАТУРА 2000 и Рамсарската конвенция няма да възникнат от праха от предприятията на териториите на Heather Farm, Wisley или Oak Leaf Farm.

Повечето от разработените територии са разположени близо до главни пътища и нарастването на трафика от направените предложения ще е незначително. Отрицателни ефекти върху интегритета на териториите по НАТУРА 2000 и Рамсарската конвенция от причинения от трафика шум не са предвидени да възникнат. В Heather Farm не се очаква биологичните видове, пораждащи интерес, да бъдат представени в зони, тясно засегнати от нарастването на шума.

При разглеждането на въздействията от изземането на земя, оттичането на води; от пестициди и хищници, от смет и от човешко безпокойство заради свързани с отпадъците предприятия е направен изводът, че няма да има отрицателни ефекти върху интегритета на териториите на НАТУРА 2000 и Рамсарска конвенция.”


Приложение 5. Основни теми за устойчивото регионално развитие по проекта „Региони за икономическа промяна”

Тема 1: Превръщането на Европа и нейните региони в по-атрактивно място за инвестиране и работа

Идея

МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЯНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Подобряване на качеството на атмосферния въздух

1) Технологии за пречистване и системи за управление на околната среда, намаляващи емисиите от атмосферни замърсители:

• Нехомогенизирани вещества, NO2 и CO от транспорта и индустрията; популяризиране на алтернативни горива;

• Други атмосферни замърсители (такива като SO2, озон, тежки метали, въглеводороди и летливи органични съединения).

2) Интегрирани планове и стратегии за качеството на въздуха:

• Интегрирани подходи на локално/регионално ниво за различни източници на замърсяване.


Преминаване към нисковъглеродна икономика

1) Отопление и охлаждане на малки и средни предприятия и обществени сгради:

•Подобрена енергийна ефективност: ековъведения, екологични технологии и система за управление, намаляващи парниковите емисии; съпроизвеждане, квартално отопление;

• Възобновима енергия: повишено производство и използване на възобновими енергийни източници (слънчеви, биомаса, изгаряне на отпадъци).

2) Интегрирана енергийна ефективност, планове и стратегия за възобновима енергия:

• Интегрирани подходи на локално/регионално ниво, основани на енергийната ефективност и използването на възобновими енергоизточници (ВЕИ), например: • в урбанизирани територии (съпроизвеждане, квартално отопление);

 • в селски територии (малки електроцентрали, използващи биомаса – продукти и отпадъци от лесовъдството).

• Отстраняване на стеснения на трансграничната инфраструктура може също така да бъде включено в тези подходи.


Енергийно ефективни жилищни комплекси

1) Технически и нетехниески бариери и иноватини решения за подобряването на енергийната ефективност на съществуващите жилищни сгради:

• Най-добрите практики на диагностични методи (енергийна характеристика на сградите, удостоверяване, проверка на енергийната ефективност);

• Решения, които трябва да бъдат оценени по критерии (като например рентабилност, приходи от енергийната ефективност, допринасяне за устойчивото развитие, местно одобрение и др.);

• “Пасивни къщи” или “климатични къщи”;

• Подобряване на уменията на снабдителите на услуги;

• Разработване на критерии за мониторинг на резултатите и тяхното приложение.2)Подобряване на информираността на крайните потребители, собствениците на къщи, местните власти чрез обучения:

• Перманентни структури за разпространяването на информация

и подсилването на индивидуалните умения;

• Начини за насърчаването на индивидуалните собственици да подобряват енергийната характеристика на техните жилищни комплекси;

• Развитие или подобряване на координацията между акционерите – местните власти, жилищните собственици/сдружения, банковия сектор;

• Размяна и опит от най-добрите практики в Европа;

• Намаляване на административните пречки.

3) Интегрирани планове за действие за устойчиви и енергийно ефективни жилищни комплекси на местно/регионално ниво:

• Обзор на дългосрочно развитие на пазари и оценяване на количествените и качествените нужди;

• Оценяване на разполагаемите финансови ресурси;

• Идентифициране на най-добрите практики за предоставяне на проектно финансиране и приспособяването им към местните условия;

• Насърчаване на сътрудничеството между собствениците (например жилищни сдружения);

• Засилване на сътрудничеството между други ключови акционери (например снабдителните компании, финансовите институции);

• Развитие на публично-частните партньорства;

• Развитие на критерии за мониторинг на резултатите и тяхното приложение.
Градски транспорт

1) Интегриран общ транспорт в градските зони и предградията, като ж.п. връзки, Park & Ride съоръжения и пътнически терминали;

2) Планове за устойчива градска мобилност, която покрива градските зони и предградията, като се разглеждат цялостно потоците пътници и товарният транспорт;

3) Успешно координиране на политиката за мобилност с планирането на експлоатирането на земя и строителството в градските зони и предградията;

4) Използването на незамърсяващи превозни средства и алтернативни горива в градския транспорт.
Подобряване на мониторинга на околната среда, сигурност от и за регионите

1) Интегриране на пространство и земя/море, базирани на геопространствени данни за разработването по поръчка на информационни системи в различни области:

 • трансгранично пространствено планиране (за транспортна инфраструктура, туристическо развитие, мониторинг на земята);

 • реакции при спешен случай (фокусирани върху често срещаните рискови зони като планинските региони, трансгранични реки и др.).

 1. Развитие на иновативни фирми в индустриите за високотехнологични услуги и създаването на трансгранични геопространствени интероперативни решения.


Тема 2: Подобряване на знанието и иновативността за растеж

Подобряване на възможностите на регионите за проучвания и нововъведения

1) Определяне на възможностите за развитие и използването на регионалния потенциал за RTD;

2) Интегриране на способности за проучвания и нововъведения в стратегиите за устойчиво развитие;

3) Създаване на ефикасни регионални иновативни системи, основани на анализа на регионалните проучвателни способности, промишлената структура и тази на заетостта, човешките ресурси, инфраструктурата (вкл. виртуалното пространство), финансовия пазар, образованието и средствата за обучение, услугите за поддържането на бизнеса и иновациите и др.;

4) поощряване на клъстерите за отлични постижения;

5) Подобряване на достъпността на регионалната RTD наличност за фирми, особено малките и средните предприятия (МСП);

6) насърчаване на развитието на ИКТинфраструктурата за повишаването на регионалните проучвателни способности и за благоприятстването на сътрудничеството.По-експедитивно доставяне на иновативните идеи до пазара

1) Иновативни услуги за поддръжка на МСП, такива като състезания за търговска спекулация и тренировъчни семинари за иновативните МСП;

2) Клъстери, мрежи, инкубатори и „живи” лаборатории, сближаващи университети, изследователски институции, предприятия и общности на крайния потребител на регионално и местно ниво;

3) Поддръжка на иновативни новооткрити предприятия в сферата на интензивно познавателните услуги.Каталог: devedu -> resources
resources -> Спин (синдром на придобитата имунна недостатъчност)
resources -> Жените в политиката: за и против квотния принцип
resources -> Спад на детската смъртност с 60% за 40 години
resources -> По данни на Световната здравна организация (сзо), маларията е една от най-разпространените заразни болести в световен мащаб
resources -> Поколение без хив: Елиминиране на предаването на хив от майка на дете до 2015 г
resources -> Конкурс "Можем да победим бедността"
resources -> Опазване на биологичното разнообразие в българия национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие
resources -> Петнадесета специална закрила на някои категории работници и служители раздел II


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница