Програма за специалност инфекциозни болести 2017г. ВъведениеДата10.02.2018
Размер210.18 Kb.
ТипПрограмаУТВЪРДИЛ: /П/ Дата: 09.01.2017г.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

2017г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование на специалността – Инфекциозни болести

1.2. Продължителност на обучението – 4 години

1.3. Изисквано базово образование за допускане до обучение по специалността – завършено висше образование по специалност „медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „магистър-лекар“

1.4. Дефиниция на специалността

Специалността Инфекциозни болести е комплексна медицинска специалност, включваща проблемите на заразните болести по отношение на тяхната диагностика, терапия и възможности за предотвратяването им. Специалистът по Инфекциозни болести трябва да бъде в състояние да диагностицира и лекува голяма част от заболяванията, свързани с различни органи и системи, причинени от микроорганизми и да притежава задълбочени познания в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, епидемиологията, клиничната микробиология, клиничната лаборатория и други сродни дисциплини.

Подготовката на специализантите по Инфекциозни болести е практическа и теоретична и обхваща всички основни раздели на специалността. По време на 4-годишния период на обучение се осъществява системен контрол на работното място и периодично чрез колоквиуми, предвидени след преминаване на определените за различните тематични раздели срокове, съобразени с времето на изучаване на конкретния раздел. Специализантите следва да участват в лекарски колегиуми, в изготвянето на научни доклади, в научни форуми и други образователни форуми.
2. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чрез изпълнението на програмата за специализация се цели да се изградят добре подготвени теоретично и практически специалисти, способни самостоятелно да извършват съвременна диагностика, лечение и профилактика на инфекциозните болести. Учебната програма определя начина, по който се извършва подготовката на специалиста, а също така обема и съдържанието на теоретичните и практическите умения, които следва да бъдат усвоени.


3. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО СПЕЦИАЛИЗАНТЪТ СЛЕДВА ДА ПРИДОБИЕ

В края на обучението си специализантът по Инфекциозни болести трябва да демонстрира следните знания и умения: 1. Достатъчен обем знания в областта на микробиологията, вирусологията, имунологията, патоанатомията, клиничната лаборатория, основни функционални и образни диагностични методи като основа на теорията и практиката по инфектология;

 2. Задълбочени познания в областта на общата и специална епидемиология, контрола и превенцията на вътреболничните и придобитите в обществото инфекции;

 3. Пълен обем знания за етиологията, патогенезата, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза и лечение на инфекциозните контагиозни и неконтагиозни заболявания;

 4. Съставяне на диференциално-диагностичен план и взимане на самостоятелно решение за терапевтично поведение при първа среща с пациент с инфекциозна болест;

 5. Владеене на диагностични и терапевтични манипулации (венепункция и венозни апликации на медикаменти; мускулни и подкожни инжекции, лумбална пункция, катетеризация на пикочен мехур, обработка на ранева повърхност, вземане на биологични материали за етиологична диагноза на инфекциозните болести, изследване на кръвногруповата принадлежност и кръвопреливане, стомашно сондиране и стомашна промивка, непряк сърдечен масаж, обдишване с АМБУ) и на инструментални и образни методи и техники за диагностика и лечение на инфекциозните болести;

 6. Способност за изграждане на клинична хипотеза при спешни състояния в областта на инфекциозните болести и при гранични на тях случаи от вътрешната медицина, педиатрията, неврологията, хирургията и използване на основните методи и алгоритми на спешната медицина при тях;

 7. Познаване на консенсусите за лечение на инфекциозните заболявания и познаване на стандарта по инфекциозни болести;

 8. Широки знания за особеностите на инфекциозните болести при рискови категории пациенти: възрастни, деца и бременни;

 9. Задълбочено познаване на инфекциите при болни с имунодефицитни състояния;

 10. Познания и умения за профилактиката, диагностиката и лечението на пациенти, свързани със съвременните миграционни процеси;

 11. Организационен и клиничен опит за поведение при особено опасни инфекции;

 12. Организационен и клиничен опит за поведение при инфекции, използвани като биологично оръжие;

 13. Диагностични познания и професионално поведение при пациенти с нови и нововъзникнали инфекциозни заболявания;

 14. Усвоени правила за имунопрофилактика на заразните болести;

 15. Познания за работа с нормативната база на НЗОК

В края на обучението си специализантът по Инфекциозни болести трябва да притежава следните качества и да е придобил следните компетенции:

 • Способност да взема решения и да поема отговорност и риск;

 • Да проявява адекватна комуникативност за работа в екип с други медицински и немедицински специалисти;

 • Адаптивност към:

 • изискванията на обществото като цяло и на работодателя конкретно;

 • динамичните промени в здравеопазната система;

 • промените в демографския профил и заболяемостта на населението;

 • нуждите на отделния пациент;

 • модификацията на изискваните теоретични познания и практически умения във връзка с развитието на дисциплината инфектология и новите технологии

 • Да участва активно в различните форми на продължаващото обучение през целия си професионален живот за усвояване на нови знания и умения и придобиване на допълнителни квалификации


4. ОБУЧЕНИЕ

4.1. Учебен план (наименование на разделите и тяхната продължителност)


по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛА

Срок на обучението по съответния раздел (в месеци)

1.

Инфекции на дихателната система

4

2.

Инфекции на гастроинтестиналния тракт

6

3.

Вирусни хепатити

6

4.

Инфекции на кожата и меките тъкани. Вирусни екзантеми.

2

5.

Инфекции, свързани с лимфните възли

1

6.

Инфекции при имунокомпрометирани. HIV-инфекция и СПИН.

3

7.

Зоонози

3

8.

Невроинфекции

6

9.

Основен курс

1

10.

Работа в специализиран кабинет по инфекциозни болести

2

11.

Вътрешни болести, от които:

 • Кардиология с интензивно отделение

 • Пулмология с интензивно отделение

 • Гастроентерология и ендокринология
1

1

2


12.

Детски болести

3

13.

Неврология

2

14.

Клинична микробиология

1

15.

Медицинска паразитология

1

16.

Епидемиология на инфекциозните болести

1

17.

Клинична лаборатория и клинична имунология

1

18.

Реанимация и интензивно лечение

1

Общо месеци:

48


4.2. Учебна програма:

Учебната програма обхваща изучаване теоретичните основи на инфектологията и сродни медицински специалности, както и добиване на практически навици и умения в ежедневната дейност на специалиста по Инфекциозни болести.

В раздела Обща инфектология се включват проблемите на общите закономерности на инфекцията, инфекциозния процес, инфекциозната болест. Въпросите на етиологията, единството между инфекциозен и епидемичен процес, патогенезата, патологоанатомичните промени при инфекциозните болести. Застъпени са клиничните форми на протичане на инфекциозните болести, тяхната диагноза, диференциална диагноза, усложнения.

От значение е познаването на клиничните и клинико-лабораторни синдроми при инфекциозните болести: фебрилен, токсикоинфекциозен, краниофарингеален, респираторен, диариен, дехидратационен, хепатоспленомегален, менингеален, енцефалитен, полиневритен, обривен, хеморагичен, лимфаденомегален, сепсис и септичен шок и други. Особено важно място в този раздел заема химиотерапията на инфекциозните болести (групи антимикробни, противовирусни и антимикотични средства, действие, принципи на етиотропна терапия и пр.) и имунотерапията на инфекциозните болести.

В раздела Специална инфектология се предвижда усвояването на най-важните за практиката нозологични единици по отношение на тяхната етиология, епидемиология, патогенеза, патологоанатомия, клиничните синдроми и протичане, диагностичните възможности, диференциалната диагноза, прогноза, лечение и профилактика. Конкретните нозологични единици са подбрани според тематичната програма с оглед изискванията на съвременната клиника, базирана на синдромния принцип, съобразен с инфекциозната патология на различни органи и системи в организма.

Във връзка с динамичните промени в биологията на микроорганизмите и промените в обществено-икономическите условия през последните години в специалната инфектология е включен отделен подраздел Инфекциозни болести при специфични групи пациенти, който третира някои съществени проблеми на инфектологията като: инфекция при имунокомпрометирани и неутропенични пациенти; нови и нововъзникнали инфекциозни болести; инфекциозни болести, свързани с миграционните и бежанските процеси; инфекциозните болести като биологична заплаха; контрол на вътреболничните и придобитите в обществото инфекции; профилактика и лечение на инфекциозни заболявания при лица, пътуващи или завръщащи се от различни географски райони и други.

По време на специализацията се предвижда изучаването на възлови теоретични и практически въпроси по други дисциплини, свързани с инфектологията: вътрешни болести, детски болести, неврология, микробиология, епидемиология, клинична лаборатория, реанимация и интензивно лечение в необходимия за инфекциониста обем и съдържание.
4.2.1. Теоретична част:

Теоретичната подготовка на специализанта включва задълбочени познания по въпросите на общата и специална инфектология, инфекциозни болести при специфични групи пациенти, както и основни познания в областта на други сродни дисциплини. Задължително е преминаването на основен курс с продължителност 1 месец.Обща инфектология:

 1. Инфекция и инфекциозен процес – видове инфекции. Свойства на инфекциозните причинители – инфекциозност, патогенност, вирулентност, контагиозност. Патогенеза и форми на инфекциозния процес – инфекциозна доза и входна врата на инфекцията, разпространение и локализация на микроорганизмите в макроорганизма, действие на факторите на патогенността, реакция на макроорганизма, протичане и изход на инфекциозния процес, форми на инфекциозния процес – екзогенна и ендогенна инфекция, първична инфекция, реинфекция, суперинфекция, вторична инфекция, локална и генерализирана инфекция, бактериемия и сепсис; заразоносителство.

 2. Инфекциозна болест – форми, видове, характеристика. Патогенеза на бактериалните, вирусните и гъбичните инфекции. Ролята на причинителя, макроорганизма, околната среда и социалните условия за възникването и развитието на инфекциозната болест – реактивност на макроорганизма, динамика на инфекциозния процес – инкубационен период, продромален период, период на развитие на основните клинични симптоми, реконвалесценция.

 3. Симптоми и синдроми при инфекциозните болести:

 • Токсиинфекциозен синдром – телесна температура – дефиниция, патофизиологични механизми, видове температурни криви;

 • Диариен синдром;

 • Иктеричен синдром;

 • Обривен синдром;

 • Хепатоспленомегалия при инфекциозните заболявания;

 • Лимфаденопатия при инфекциозните заболявания;

 • Респираторен синдром при инфекциозните заболявания;

 • Краниофарингеален синдром;

 • Хеморагичен синдром при инфекциозните заболявания;

 • Промени в устната кухина и гърлото (ангинозен синдром) при инфекциозните заболявания;

 • Менингеален синдроми при инфекциозните заболявания;

 • Енцефалитен синдром при инфекциозните заболявания;

 • Полирадикулоневритен синдром при инфекциозните заболявания;

 • Сепсис и септичен шок при инфекциозните заболявания;

 • Други често срещани синдроми при инфекциозните болести: ARDS, анафилаксия, остра чернодробна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, остри нарушения в дейността на ЦНС и ПНС

При всички синдроми се обсъждат етиологичните агенти, които ги предизвикват, патогенетичните механизми на развитие, клинични изяви, типични клинико-лабораторни находки. Посочват се нозологични единици със задължителна или факултативна проява на даден синдром. Обсъждат се диагностичните методи на изследване и диференциална диагноза при заболяванията, при които се установява конкретния синдром.

 1. Диагноза на инфекциозните болести:

 • Анамнеза;

 • Обективно изследване;

 • Диагностични методи при инфекциозните болести:

 • клинико-лабораторни изследвания;

 • инструментални и образни изследвания;

 • микробиологични изследвания;

 • вирусологични изследвания;

 • молекулярно-генетични изследвания

 1. Терапия на инфекциозните болести:

 • Основни принципи на лечение;

 • Етиологично лечение:

 • химиотерапия на инфекциозните болести: антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия;

 • имунотерапия на инфекциозните болести

 • Патогенетично лечение на критичните състояния при инфекциозните болести:

 • Остри водно-електролитни нарушения (видове дехидратация и терапевтично поведение, АКР и газов състав на кръвта – принципи на корекция), йонен баланс и др. Перорална и парентерална рехидратация;

 • Остра дихателна недостатъчност. Белодробен оток – приниципи на лечение.

 • Остра сърдечно-съдова недостатъчност – принципи на лечение;

 • Остра бъбречна недостатъчност – принципи на лечение;

 • Сепсис и септичен шок – принципи на лечение;

 • Мозъчен оток – принципи на лечение;

 • Остра чернодробна недостатъчност – принципи на лечение;

 • Лечение на остра кръвозагуба, уврежданията на хемопоезата и хемостазата;

 • Лечение с глюкокортикостероиди;

 • Режим, диетично хранене, мониторинг и грижи за болния

 • Симптоматично лечение на инфекциозните болести

Специална инфектология:

Отделните нозологични единици се изучават и представят чрез следните компоненти: определение, етиология, епидемиология, патогенеза, патологоанатомия, клиника, клинични форми, усложнения, лабораторни изследвания, диагноза, диференциална диагноза, лечение, профилактични мерки, прогноза. 1. Инфекции на горните дихателни пътища (фарингити, ларингит, синуит, среден отит):

 1. Инфекции на долните дихателни пътища:

 • Бронхити, бактериални пневмонии, вирусни пневмонии

 • Легионелози

 • Хламидиози

 • Заболявания, причинени от микоплазми

 1. Инфекции на сърдечно-съдовата система:

 • Ендокардит, миокардит, перикардит

 • Сепсис и свързани синдроми

 1. Инфекции на гастроинтестиналния тракт:

 • Салмонелози

 • Коремен тиф, Паратиф А, В и С

 • Хранителни токсикоинфекции

 • Ботулизъм

 • Шигелози

 • Чревни ешерихиози

 • Кампилобактериози

 • Йерсиниози

 • Холера

 • Clostridium difficile-асоциирана диария и колит

 • Вирусни гастроентерити

 • Диария на пътуващите

 • Листериоза

 • Диетично хранене при чревни инфекции

 1. Инфекциозни заболявания на черния дроб и жлъчните пътища:

 • Вирусни хепатити

 • Холецистит и холангит

 • Чернодробни абсцеси

 1. Инфекции на кожата и меките тъкани:

 • Бактериални инфекции на кожата и меките тъкани

 • Стрептококови и стафилококови инфекции на кожата и меките тъкани

 • Инфекции на кожата и меките тъкани, предизвикани от Грам-отрицателни и анаеробни причинители

 • Вирусни екзантеми и локализирани вирусни кожни инфекции (V и VІ болест, синдром крак-ръка-уста)

 • Морбили

 • Рубеола

 • Варицела и herpes zoster

 • Вариола

 • Инфекциозен еритем, внезапен екзантем, ентеровирусни екзантеми

 • Херпесвирусни инфекции

 1. Синдромиq свързани с лимфните възли:

 • EBV инфекция и инфекциозна мононуклеоза

 • СМV-инфекция

 • Инфекциозна лимфоцитоза

 • Болест на Kawasaki

 1. Инфекции при имунокомпрометирани пациенти:

 • HIV-инфекция и СПИН

 • Инфекции при имунокомпрометиран и неутропеничен пациент

 1. Зоонози:

 • Тетанус

 • Антракс

 • Бяс

 • Шап

 • Мелиоидоза

 • Чума

 • Туларемия

 • Лептоспирози

 • Бруцелоза

 • Псевдотуберкулоза

 • Рикетсиози: петнист тиф, болест на Брил-Цинсер, ендемичен петнист тиф, марсилска треска, петниста треска на Скалистите планини, японска речна треска, волинска Треска, Q-треска

 • Човешки ерлихиози и анаплазмози

 • Човешка гранулоцитна анаплазмоза

 • Бартонелози

 • Лаймска борелиоза,

 • Възвратен тиф, кърлежов възвратен тиф

 • Западнонилска треска

 • Кърлежов енцефалит

 • Зика-вирусна инфекция

 • Бабезиоза

 • Вирусни хеморагични трески, причинени от вируси от семейства: Arenaviridae (Южноамерикански ХТ, ХТ Lassa), Bunyaviridae (ХТБС, Hantavirus белодробен синдром, КХТ), Filoviridae (ХТ Ebola, ХТ Marburg)

 1. Инфекции на нервната система:

 • Гнойни менингити и менингоенцефалити – първични и вторични

 • Серозни менингити и менингоенцефалити – първични и вторични

 • Параинфекциозни менингити и менингоенцефалити

 • Вирусни полиоенцефалити (полиомиелит, ентеровирусни невроинфекции, бяс, кърлежово преносими енцефалити)

 • Постваксинални енцефалити

 1. Инфекциозни болести при специфични групи пациенти:

 • Неясно фебрилно състояние (температура с неизвестен произход)

 • Сепсис и септичен шок

 • Инфекциозни болести и бременност

 • Инфекциозните болести като биологична заплаха

 • Инфекция при имунокомпрометирани и неутропенични пациенти

 • HIV-инфекция и СПИН

 • Инфекциозни болести, свързани с миграционните и бежанските процеси

 • Нови и нововъзникнали инфекциозни болести

 • Профилактика и лечение на инфекциозни заболявания при болни, пътуващи и завръщащи се от различни географски райони

 • Контрол на вътреболничните и придобитите в обществото инфекции


Други сродни дисциплини

1. Вътрешни болести:

Инфекции на горните дихателни пътища – фарингити, ларингит, синуит, среден отит. Инфекции на долните дихателни пътища – бронхити, бактериални пневмонии, вирусни пневмонии.

Инфекции на сърдечно-съдовата система – ендокардит, миокардит, перикардит, исхемична болест на сърцето, хипертонична болест

Остра дихателна и остра сърдечно-съдова недостатъчност

Болести на храносмилателната система – болести на хранопровода, стомаха и дуоденума, болести на тънкото и дебелото черво. Болести на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса. Остър хирургичен корем. Диференциална диагноза на жълтениците. Остър панкреатит.

Захарен диабет – хипергликемична кома

ОБН, ХБН, възпалителни заболявания на бъбреците

Заболявания на кръвта и хемопоезата. Анемии, левкемии, тромбоцитопении. Хеморагична диатеза. ДВСК. Кръвни групи. Сплено- и миелограма. Остра кръвозагуба – диференциална диагноза. Остри хемолитични състояния.

Инструментални методи на изследване: ЕКГ, образни методики
2. Детски болести: Растеж и развитие на нормалното дете. Хранене в кърмаческа и ранна детска възраст. Болести на стомашно-чревния тракт. Диарии в детската възраст. Болести на черния дроб и жлъчните пътища. Жълтеници на новороденото и кърмачето. Невроинфекции в детската възраст. Спешни състояния в педиатрията.
3. Неврология: Снемане на неврологичен статус. Менингеален синдром. Ликвор – клинико-лабораторни изследване, ликворни синдроми. Възпалителни заболявания на нервната система. Съдови заболявания на НС. Церебрална кома.
4. Клинична микробиология: морфология, физиология, генетика на микроорганизмите, действие на химичните и физични фактори – дезинфекция и стерилизация. Взимане, съхраняване и транспортиране на биологични материали. Групи методи за микробиологично изследване:


 • микроскопски методи – светлинна и електронна микроскопия, имунофлуоресцентен метод;

 • методи за изолиране и идентифициране на патогенните микроорганизми (културелни, заразяване на опитни животни, инокулиране на кокоши ембриони, заразяване на клетъчни култури);

 • методи за серологична диагноза;

 • молекулярно-биологични методи за доказване на микроорганизми

Нормална микробна флора – значение, анатомична локализация. Роля на микроорганизмите от нормалната флора като причинители на опортюнистични инфекции.

Основни характеристики и класификация на вирусите. Роля на генетичните вариации в еволюцията на вирусите. Начини на взимане на материали за вирусологични изследвания, транспортиране и съхранение на материали.

Изолация на вирусите върху клетъчни култури, кокоши ембриони, опитни животни, цитологични методи. Електронна микроскопия, имунофлуоресценция и други методи за експресна диагностика. Серологични методи. Молекулярно-биологични методи за вирусологична диагноза.*

* От специалистите по инфекциозни болести се изискват задълбочени познания относно диагностичните възможности на отделните методики, както и интерпретация на получените резултати от тях при всеки конкретен болен.


5. Клинична имунология: обща характеристика, видове или форми на имунитета. Естествена резистентност – хуморални и клетъчни фактори. Възпаление – същност, етапи и биологично значение. Имунен отговор – обща характеристика; роля на мононуклеарната фагоцитна система и на главния комплекс на тъканната съвместимост; фази на имунния отговор; първичен и вторичен имунен отговор; имунологична памет; имунологична толерантност. Хуморален и клетъчномедииран имунитет. Имунен отговор при инфекциозните болести. Същност и възможности на имунопрофилактиката.
6. Епидемиология на инфекциозните болести: Епидемичен процес. Източник на зараза. Механизъм на предаване на инфекцията, фактори и пътища на разпространение. Възприемчивост на населението и формиране на постинфекциозен имунитет. Възможности за имунопрофилактика – имунизационен календар. Методи и средства за контрол – профилактични и противоепидемични мерки. Видове епидемии и тяхната характеристика. Карантинни и международни мерки в борбата със заразните заболявания. Епидемиология на заразните болести в условията на съвременните усилени миграционни процеси. ООИ. Изкореняване на инфекциозните болести. ВБИ.
7. Клинична лаборатория: Урина – общи свойства, начини на изследване, типични промени при инфекциозните болести. Общи принципи на хематологичните изследвания – особености на кръвната картина при инфекциозните болести. Морфология на клетките в костния мозък. АКР и газов анализ. Хемостаза – показатели и методи на изследване. Ферментни проби. Биохимични профили. Ликвор – клетки, белтък, глюкоза, имуноглобулини, електролити. Изследване на плеврален ексудат, асцитна течност, дуоденално съдържимо и други биологични материали. Функционални изследвания на черен дроб, бъбреци, дихателна функция.

От специалистите по инфекциозни болести се изискват задълбочени познания относно диагностичните възможности на отделните методики, както и интерпретация на получените резултати от тях при всеки конкретен болен.


8. Реанимация и интензивно лечение: диагностика и лечение на критичните състояния в инфекциозната патология: остра дихателна недостатъчност и респираторен дистрес синдром, остра сърдечно-съдова недостатъчност, остра чернодробна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, шокови състояния в инфекциозната патология, мозъчен оток
4.2.2. Практическа част:

Практическата подготовка на специализанта по Инфекциозни болести включва следните диагностични и терапевтични манипулации: • Венепункция и венозни апликации на медикаменти

 • Мускулни и подкожни инжекции

 • Лумбална пункция

 • Катетеризация на пикочен мехур

 • Обработка на ранева повърхност

 • Вземане на биологични материали за етиологична диагноза на инфекциозните болести

 • Изследване на кръвногруповата принадлежност и кръвопреливане

 • Стомашно сондиране и стомашна промивка

 • Непряк сърдечен масаж, обдишване с АМБУ


4.3. Задължителни колоквиуми и срокове за полагането им:

По време на обучението си специализантите полагат следните осем колоквиума: • Колоквиум № 1: Обща инфектология

 • Колоквиум № 2: Инфекции на дихателната система

 • Колоквиум № 3: Инфекции на храносмилателната система

 • Колоквиум № 4: Вирусни хепатити

 • Колоквиум № 5: Инфекции на кожата и меките тъкани, вирусни екзантеми. Инфекции, свързани с лимфните възли. Инфекции при имунокомпрометирани пациенти. HIV/СПИН

 • Колоквиум № 6: Зоонози

 • Колоквиум № 7: Невроинфекции

 • Колоквиум № 8: Специфични проблеми на инфекциозните болести


5. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

 1. Инфекция, инфекциозен процес, инфекциозна болест

 2. Микробиологична диагностика на инфекциозните болести

 3. Вирусологична диагностика на инфекциозните болести

 4. Лечение на инфекциозните болести с антибактериални средства

 5. Лечение на инфекциозните блести с противовирусни средства

 6. Лечение на инфекциозните болести с антимикотични средства

 7. Патогенетични механизми и лечение на инфекциозните болести, протичащи с дехидратационен синдром

 8. Патогенетични механизми и лечение на инфекциозните болести, протичащи с мозъчен оток

 9. Патогенетични механизми и лечение на инфекциозните болести, протичащи с ОБН и ОДН

 10. Иктерен синдром при инфекциозните болести – патогенеза, клиника, диагностични методи, диференциална диагноза

 11. Диариен синдром при инфекциозните болести – патогенеза, клиника, диагностични методи, диференциална диагноза

 12. Лимфонодуларен синдром при инфекциозните болести – патогенеза, клиника, диагностични методи, диференциална диагноза

 13. Хепатоспленомегален синдром при инфекциозните болести – патегенеза, клиника, диагностични методи, диференциална диагноза

 14. Грип, парагрип, риновирози, аденовирози, RS – вирози

 15. Скарлатина

 16. Морбили

 17. Рубеола

 18. Епидемичен паротит

 19. Дифтерия

 20. Инфекциозна мононуклеоза

 21. Херпесвирусни инфекции и варицела

 22. Легионелози

 23. Коклюш

 24. Менингококови инфекции

 25. Полиомиелит и други ентеровирусни инфекции

 26. Коремен тиф, паратиф А и В

 27. Шигелози

 28. Чревни ешерихиози

 29. Кампилобактериози, чревни йерсиниози

 30. Холера

 31. Ботулизъм

 32. Вирусни гастроентерити

 33. Лептоспирози

 34. Бруцелоза

 35. Вирусни хепатити тип А и Е

 36. Вирусни хепатити тип В и D

 37. Вирусен хепатит тип С

 38. Кримска хеморагична треска

 39. ХТБС

 40. Q – треска

 41. Марсилска треска

 42. Чума

 43. Туларемия

 44. Тетанус

 45. Антракс

 46. Лаймска болест

 47. Бяс

 48. HIV – инфекция

 49. Хламидийни инфекции

 50. Вторични бактериални менингити и менингоенцефалити

 51. Първични и вторични вирусни менингити и менингоенцефалити


6. ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА (БИБЛИОГРАФИЯ):

 1. Инфекциозни болести – под редакцията на проф. д-р Иван Диков, 2006г.

 2. Инфекциозни болести – под редакцията на проф. д-р Генчо Генев, 2009г.

 3. Инфекциозни болести – под редакцията на проф. д-р Майда Тихолова, 2008г

 4. Клинична вирусология – под редакцията на проф. д-р С. Дундаров, Ст.н.с. II ст. д-р Д. Дундарова, Ст.н.с. I ст. д-р Р. Аргирова и доц. д-р В. Русев, 2009г.

 5. Терапия на инфекциозните болести – под редакцията на проф. д-р Генчо Генев, 2011г.

 6. Зоонози при човека и животните – под редакцията на проф. д-р Св. Мартинов и доц. д-р Радка Комитова, 2012г.

 7. Грип от птиците към хората – под редакцията на доц. д-р Камен Плочев, 2006г.

 8. Симптоми и синдроми на инфекциозните болести – под редакцията на проф. д-р Генчо Генев, 2007г.

 9. Вирусни чревни инфекции – Ст.н.с. II ст. д-р Нели Корсун, 2007г.

 10. Ку-треска – подценена и недостатъчно позната – под редакцията на проф. д-р В. Сербезов и проф. д-р З. Кълвачев, 2008г.

 11. Ентеровирусни инфекции – Ст.н.с. II ст. д-р Нели Корсун, 2009г.

 12. Хронични заразни заболявания – под редакцията на проф. д-р Петър Георгиев, 2010г.

 13. Нозокомиални инфекции – проф. д-р Нели Рибарова, 2010г.

 14. Ръководство по инфекциозни болести за общопрактикуващи лекари – под редакцията на проф. Г. Генев и проф. Х. Бояджиян, 2001 г.

 15. Терапия на инфекциозните болести – под редакцията на проф. д-р Генчо Генев, 2011г.

 16. Биотероризмът: скритата война – проф. д-р Камен Плочев, д.м.н., 2012г.

 17. Инфекциозни болести за медици – под редакцията на доц. д-р Радка Комитова, 2014г.

 18. Коронавирусни инфекции, ТОРС и БИРС – доц. д-р Райничка МихайловаГарнизова, д.м., 2015г.

 19. Инфекциозни болести по време на военни мисии – доц. д-р Георги Попов, д.м., 2015г.

 20. Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход – д-р Магдалена Баймакова, д.м., 2016г.

 21. Клинична паразитология и тропическа медицина – под редакцията на проф. д-р Петър Петров и проф. д-р Росица Курдова, 2016г.

 22. Паразитология – под редакцията на доц. И. Ватев, 2007г.

 23. Практическа клинична инфектология – под редакцията на проф. И. Диков, 1999 г.

 24. Средиземноморска петниста треска – под редакцията на проф. Н. Попиванова,2006 г.

 25. Инфектология – под реакцията на проф. Б. Илиев, 2001 г.

 26. HIV-инфекция и СПИН-под редакцията на проф. И. Диков и проф. Н. Златков, 2002 г.

 27. Токсиинфекциозен шок-под редакцията на проф. И. Диков, 1989 г.

 28. Шокови състояния и интензивно лечение при инфекциозните заболявания = под редакцията на проф. М. Радев, 1982 г.

 29. Теоретична и приложна епидемиология на новопоявяващите се зоонозни инфекции-под редакцията на доц. Р. Константинов, 2011 г.

 30. Хронични заразни заболявания – под редаксията на проф. П. Георгиев, 2010 г.

 31. Салмонелози – под редакцията на проф. М. Стойчева, 2015 г.

 32. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases – John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser, editors. 8th Edition, 2015.

 33. Infectious Diseases – Jonathan Cohen, William G. Powderly, Steven M. Opal, editors. 4th Edition, 2016.

 34. Harrison’s Principles of Internal Medicine – Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo, editors. 19th Edition, 2015.

 35. Current Medical Diagnosis and Treatment 2016 – Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow, editors. 55th Edition, 2016.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница