Програма за специфична професионална подготовка по учебен предметДата17.10.2018
Размер325.67 Kb.
#90640
ТипПрограма

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културатаЗ А П О В Е Д

РД 09………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет стенопис за професия код 211010 Художник –изящни изкуства от професионално направление код 211 Изящни изкуства за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

Боил Банов

Министър на културата

Приложение
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА

за специфична професионална подготовка

по

Стенопис”

Утвърдена със Заповед № РД ... ……………….2017 г.

ПРОФЕСИЯ:

код 211010 „ Художник -изящни изкуства”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 211 „Изящни изкуства ”


София, 2017 г.


 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по Стенопис е съобразена с изискванията, които определят предмета като СПЕЦИАЛНОСТ в художественото образование и учебното съдържание на средните художествени училища. Тя е една от изящните специалности. Обучението по специалността Стенопис запознава учениците последователно от VIII до ХІІ клас с основните видове монументално-декоративни техники – Сграфито, Мозайка, Витраж, Секо , Фреско, като включва проектиране и запознаване с технологията на различните видове техники .

Специалността Стенопис се изучава в НХГ “Цанко Лавренов” - Пловдив

От VIII до ХІІ клас. Учениците се запознават с основните закономерности на композицията в монументално-декоративните изкуства и връзката на художественото произведение с архитектурната среда. Учениците се запознават с етапите на проектиране и етапите на изпълнение в материал, като натрупват максимални познания - теоретични и практически, а така също се запознават и с основните технологични изисквания при реализацията на Сграфито, Мозайка, Витраж, Секо , Фреско.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

В резултат на обучението ученикът трябва да :

да знае и да може да :

- понятията и терминология засягащи специалността;

- възможностите на различните техники и живописни материали;

- етапите в изграждане на художествена творба;

- законите и принципите за изграждане на стенописната композицията;

- законите на цветознанието и формоизграждане ;

- Да анализира и проучва поставените задачи и да създава художествено произведение;. прилагане етапите в изграждане на художествена творба;

• Формиране на трайни навици за възприемане, пресъздаване, оценяване и творческо осмисляне на околната материална и духовна среда. Условията за това са: ясно поставена задача и съзнание за крайния резултат; задължително планиране на изобразителната дейност на всеки етап; постоянен контрол и самоконтрол в процеса на работа; задължителна оценка.

• Запознаване със спецификата, богатството и изразните възможности на различните материали и стенописните техники.

• Формиране на художествено-образно мислене, което предполага: естетическо възприятие и оценъчно разсъждение за изобразяваното; ясна представа за изобразявания обект и добре завършена стенописна творба; способност за синтез на представите в резултат на който се формира художествен образ.

Системното и последователно поставяне в постъпателна градация по сложност на стенописните проблеми е залог за убедителното им разрешаване от учениците.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Разпределението на часовете по стенопис в класовете от VІІІ до ХІІ клас е по следния начин:

VІІІ клас – 2 час седмично, 72 часа годишно

ІХ клас – 3 час седмично, 144 часа годишно

Х клас – 2 час седмично, 72 часа годишно

ХІ клас – 7 час седмично, 252 часа годишно

ХІІ клас –7 час седмично, 203 часа годишно


Формирането на общия брой часове по СПП от VIII до ХІІ клас става, както е регламентирано в учебния план:

VIII клас – 36 ч.СПП + 36ч.УП + 36 часа СИП - 108 учебни часа

IX клас – 36 ч.СПП + 108 ч.УП - 144 учебни часа

X клас – 36 ч. СПП + 36ч. УП + 36 часа СИП – 108 учебни часа

ХІ клас –36 ч. СПП + 216ч. УП – 252 учебни часа

ХІІ клас –29 ч. СПП + 174ч. УП – 203 учебни часаIV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Структурирането на учебното съдържание е по раздели и теми. Учителят конкретизира и определя броя на учебните часове за всяка тема в съответствие с посочените за раздела. Учителят разпределя броя на часовете, предвидени по учебния план и по учебната програма в годишното си разпределение. За постигане целите на обучението учителят разпределя учебните часове за нови знания, упражнения и контрол.

Последователността на учебните постановки с теоретичен материал и практическо приложение по години е следното:

ОСМИ КЛАС

В осми клас са залагат основните професионални знания и умения в областта на стенописта. Цел - запознаване със специалността ,,стенопис‘‘

Основни стенописни техники- Сграфито, Мозайка, Витраж /стъклопис/, Секо, Фреско. Историческо развитие,българско национално наследство в областта на стенописта, съвременни стенописи, връзка на техниките с архитектурната среда; проектиране и изпълнение в материал;

През цялата година се работи предимно на формат 35/50см. Към редовните часове по стенопис са добавени учебни часове по практика - Стенопис, в които се доразвиват и затвърждават теоретичните знания и професионалните умения по специалността.Теоретичните беседи и практическите занятия могат да се разпределят по следния начин:Наименование на раздели и теми

Брой часове
ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАПVIII клас – 36 ч.СПП + 36ч.УП - 72 учебни часа
1.

Въведение
1.1.

Тема–теория: Запознаване със специалността Стенопис. Исторически преглед-значими стенописни произведения по света и в България

6

1.2.

Тема теория: Запознаване с основните стенописни техники-сграфито ,мозайка, витраж, секо, фреско; основни понятия, проектиране, изпълнение в материал, бои, пигменти и др.

8

2.

Геометричен орнамент
2.1

Тема теория -Запознаване с геометричният орнамент. Произход и развитие. Учебна практика + СИП- Стилизиране, ритъм, баланс, център, цветова гама

10

2.2

Тема учебна практика + СИП - Стилизиране (геометрични форми)

12

2.3

Тема теория - Цветова гама (видове гами)

Учебна практика +СИП - разработване на цветови гами, работа с темперни бои

10

2.4

Тема учебна практика + СИП - копие на детайл от фриз, работа с темперни бои.

12

2.5

Тема учебна практика + СИП - фриз от геометрични форми (триъгълник/ окръжност), работа с темперни бои

14

2.6

Тема учебна практика +СИП - Проектиране-композиция от геометрични форми, ритъм, баланс, център, два цвята

14

2.7

Тема учебна практика + СИП - Проектиране-композиция от геометрични форми, ритъм, баланс, център-топла гама

14

3.

Годишен изпит: Изграждане на фризова композиция - геометричен орнамент. Цветно решение в два или три цвята.Формат 25/35. Темперни бои.

8

4.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците трябва да бъдат запознати с основните видове техники в стенописта и с геометричният орнамент


ДЕВЕТИ КЛАС
Програмата в ІХ клас дава възможност да се запознаят учениците с основните техники в специалност Стенопис. Продължаваме изучаването на орнамента и прилагането му в различни стенописни техники.

В IХ клас основен обект за изучаване по Живописен етюд- Раздел 1 е натюрморт и гипсова глава. В процеса на обучението се задълбочават и обогатяват технологическите познания и практическите навици и умения при работа с техника темпера и маслени бои. Главна цел е умелото композиране, конструктивното изграждане и моделиране чрез цвета, както и търсене на конкретна портретна характеристика. Всички постановки се онагледяват с конструктивното изграждане и моделиране чрез цвета, както и търсене на конкретна портретна характеристика. Всички постановки се онагледяват с подходящи класически и съвременен пример. Препоръчително е постановките да завършват с конферанс и оценки. Основният формат за работа е 46/55.

Акцента на обучение в ІХ клас пада върху изучаването на орнамента и орнаменталната композиция. – Раздел 2. Видове орнаменти. Видове композиции. Видове гами и изпълнението им в темперна техника.

Теоретичните беседи и практическите занятия могат да се разпределят по следния начин:

Наименование на раздели и теми

Брой часове
IX клас – 36 ч.СПП + 90 ч.УП -126 учебни часаПроверка на знаниата, въведение

4
Раздел 1. ЖИВОПИСЕН ЕТЮД – СТЕНОПИС
1.1

Тема теория - запознаване със спецификата и възможностите на темперната техника. Кратък исторически преглед. Материали: четки,пигменти,свързвател(яйчена емулсия). Подрежане на палитрата. Наименование и качество на темперните бои.

6

1.2

Тема теория и учебна практика –подготовка (рисунка върху платното). Начин на започване с темперни бои и практическа задача гризайл. Гипсова глава. Размер 46 / 55. Развитие на тоналната скала.

12

1.3

Тема теория и учебна практика –характеристика на цветовите гами и психологическо въздействие на цвета. Промяна на цветовете при изсъхване. Прилагане знанията за цветовите гами в темперната техника. Практическа задача-гипсова глава. Контрастна цветова гама. Принцип на смесване на бои.

12

1.4

Тема теория и учебна практика –етапи в изграждането на живописния етюд с темперни бои. Гипсова глава – мъжки модел. Близкородствена гама.

12

1.5

Тема теория и учебна практика –ролята на контраста за изграждане на четливи обеми, дозирано използване на рефлексите за тонално и цветово обогатяване на сянката и стремеж за третиране на модела в конкретната цветова гама. Практическа задача – гипсова глава – млад модел . Цветова хармония по избор.

12

1.6

Тема теория и учебна практика – Етюд на гипсова глава- модел по избор. Топла гама. Размер 46 / 55.

Етапи на работа:

- Конструктивна рисунка на гипсовата глава. Материал – молив, въглен. Вярна конструкция, максимално доближаване до характера на модела.

- Цветен вариант. Материал темпера.14
Раздел 2. Стенописна композиция
2.1.

Тема теория - История на Орнамента. Историческо развитие. Стилове. Характеристика. Посещение в пловдивска възрожденска къща. Анализ на възрожденските стенописи, алафранги и богато орнаментирани стени и тавани, външни фасади.

4

2.2.

Тема теория - Видове орнамент – линеарен, щампован, геометричен, растителен и др.

4

2.3.

Тема учебна практика -Рисуване на природна форма (листо, рапан). Формат 35/50;молив,въглен

6

2.4

Тема учебна практика-Стилизация на природна форма – листо. Декоративен мотив, орнамент. Графично и цветно решение. Формат 35/35. Темперни бои.

6

2.5

Тема теория - Декоративна композиция. Видове. Фриз.

2

2.6

Тема теория и учебна практика - Изграждане на фризова композиция - флорален орнамент. Графично и цветно решение. Формат 25/35. Темперни бои.

8

2.7

Тема теория- Декоративна композиция - флорален и животински орнамент.

2

2.8

Тема учебна практика - Изграждане на фризова композиция - зооморфен орнамент. Графично и цветно решение в два цвята.Формат 25/35. Темперни бои.

6

2.9

Тема теория - Богатство на църковния орнамент. Мястото на фризовата композиция в християнските църкви. Бачковски манастир. Църквите - “Свети Мина”, “Свети свети Константин и Елена” гр. Пловдив.

2

2.10

Тема учебна практика - Църковен орнамент – растителен, животински и геометричен. Отворена композиция. Изпълнение на декоративна композиция с темпера в три цвята. Формат 35/50.

8

2.11

Тема учебна практика – Проект за затворена композиция. Растителен или животински елемент. Изпълнение в три цвята с темперни бои. Формат 50/70. Условна цветност – топла, студена, контрастна гама.

6

2.12

Тема теория - Сграфито - въведение в новата техника.Чрез видеонагледяване се запознават теоретично с техника Сграфито.

- Посещение на съвременни архитектурни обекти с изпълнения на сграфито и запознаване с най-добрите образци.

- Целта на теоретичната част на програмата е по-подробно запознаване с техника Сграфито. Получаване на знания за различни видове Сграфито. Връзка на техника Сграфито с архитектурна среда, различни композиционни решения.

-Материали и инструменти за изпълнение на техника Сграфито.

-Разлеждане на различни композиционни решения и по-пълно усвояване на особеностите на техника Сграфито.


2

2.13

Тема учебна практика-Орнамент от националното художествено наследство (каменна пластика, дърворезба). Размер 46 / 55. Топла гама.

Цел на задачата: Проследяване опростяването и стилизарането на формата и подготвяне за техниката Сграфито.

Етапи на работа:

-Етюд на орнамент. Материал – молив, въглен.

-Опростяване – контурна рисунка.

-Чернобял вариант, ритъм и баланс на черните и белите петна, ясен и чист силует.

-Цветен проект - окончателен вариант.


8
ГОДИШЕН ИЗПИТ: Орнаментална композиция от растителен и животински орнамент за техника сграфито. Изпълнение в три цвята – темперни бои. Формат 35/50.

8
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците трябва да бъдат запознати с основните видове техники в стенописта. Да имат познания за различните видове орнамент, орнаментална композиция, темперна техника и основни цветови гами.


ДЕСЕТИ КЛАС

Чрез програмата се поставя задача да се запознаят учениците с техниките Сграфито и Мозайка. Проследява се целия творчески процес на проектиране и се запознават с техниката на изпълнение в материал. Чрез подбрани лекции и онагледяващ видеоматериал, учениците се запознават с характерните особености на всяка една стенописна техника. Посещенията на ателиетата по Сграфито и Мозайка, разглеждане на изпълнени сграфита и мозайки допълва техните теоретични познания и помага за по-лесно преминаване към практическите задачи.

Програмата проследява целия творчески процес за изпълнение на проект за Сграфито и Мозайка – от малки идейни варианти до окончателен пълноцветен проект. След проектирането се разглеждат и етапите на изпълнение в материал. Чрез лекции и практически упражнения, учениците получават технологически познания за техниките Сграфито и Мозайка. Запознават се с материалите необходими за тяхното изпълнение. Получават инструкции за техниката на безопасност. По време на учебната практика учениците имат възможност да допълнят и усъвършенстват знанията си за проектиране и да получават практически умения, чрез изпълнение в материал.
Теоретичните беседи и практическите занятия могат да се разпределят по следния начин:Наименование на раздели и теми

Брой часове
X клас – 36 ч.СПП + 36 ч.УП+36ч.СИП -108 учебни часаПроверка на знаниата, въведение

4
СТЕНОПИСНА КОМПОЗИЦИЯ
1.

Тема теория и учебна практика – Проект за Сграфито в два цвята. Етапи на работа:

-Етюд на глава (гипсов модел или по натура). Материал – молив, въглен.

-Опростяване – контурна рисунка.

-Чернобял вариант, ритъм и баланс на черните и белите петна, ясен и чист силует.

-Цветен проект в два цвята- окончателен вариант.


6

2

Тема теория и учебна практика – Изпълнение в материал. Фрагмент. Размер 46/ 55. Два цвята.

Запознаване на учениците с процесите и етапите за изпълнение в материал.

Технологическо познание за видовете основи – каменни, бетонни, тухлени, стари и нови. Степента на влажност на основите и начините за нейното отстраняване. Технологически познания за видовете мазилки – стари, нови, варови, циментови. Свойства на варта като свързвател. Бои за Сграфито – пигменти, светлоустойчиви и трайни при смес с варо-хоросанен разтвор. Видове инструменти за изпълнение на техника Сграфито. Скеле - монтиране и предпазни мерки.

Етапи на изпълнение:

- Изработване на работен картон по избрания фрагмент. Размер – мащаб 1:1.

-Направа на варно-хоросанена мазилка – първи пласт; втори пласт (първия пласт е с по-тъмния цвят). Дебелина на мазилките, влажност на мазилките, подходящ момент за работа.

-Полагане на картона върху вече положения пласт мазилка и откопиране на фрагмента.

-Изрязване на сграфитото – инструменти и начин на изрязване12

3

Тема теория и учебна практикаМозайка. Въведение в новата техника Мозайка. Чрез лекция и видеонагледяване учениците се запознават теоретично с техника Мозайка. Исторически преглед на възникване и развитие на Мозайката. Съвременна мозайка.

6

4

Тема теория - Посещение на ателието по мозайка и запознаване с особеностите на новата техника. Видове мозайки според набирането – византийска, венецианска. Класическа мозайка – строг набор, свободен набор, импресионистичен. Съвременна мозайка – модулна и комбинирана. Видове материали – камък, змалт, керамика и др.

4

5

Тема теория -Посещение на съвременни архитектурни обекти с изпълнена техника Мозайка. Запознаване на учениците с особеностите на композицията и характерното стилизиране на формата при техника Мозайка. Разглеждане и обсъждане на проблема : връзка на мозаечното пано с архитектурна среда. Идейни, композиционни и цветови решения

4

6

Тема теория и учебна практика –Стилизиране на ръка за техника мозайка в два цвята. Етапи на изпълнение:

-Етюд на ръка (гипсов модел или по натура). Материал – молив, въглен.

-Опростяване – контурна рисунка.

-Чернобял вариант, ритъм и баланс на черните и белите петна, ясен и чист силует.

-Цветен проект в два цвята- окончателен вариант.


10

7

Тема теория и учебна практика – Проект за мозайка в два цвята. Етапи на работа:

-Етюд на ходило (гипсов модел или по натура). Материал – молив, въглен.

-Опростяване – контурна рисунка.

-Чернобял вариант, ритъм и баланс на черните и белите петна, ясен и чист силует.

-Цветен проект в два цвята- окончателен вариант.


8

8

Тема теория и учебна практика – Проект за Мозайка. Етапи на работа:

-Етюд на глава (гипсов модел или по натура). Материал – молив, въглен.

-Опростяване – контурна рисунка.

-Чернобял вариант, ритъм и баланс на черните и белите петна, ясен и чист силует.

-Пълноцветен проект- окончателен вариант.


12

9

Тема теория и учебна практика – Проект за Мозайка за конкретна архитектурна среда.

Примерна тема: “Светлина”. Архитектурна среда: фасада на културен дом.

Размер на проекта 35/ 50. Запознаване на учениците с проектиране за конкретна архитектурна среда. Проблеми при връзката на мозайката с архитектурната среда. Естетическото въздействие на паното и връзката му със спецификата на сградата.

Етапи на проектиране:

-Разработване идейни композиционни варианти малък размер. Материал – молив, туш, въглен.

Подходящо набиране на композиционни елементи, помагащи и подчертаващи

разкриването на темата. Търси се нестандартно решение в композицията и оригиналност в темата. Затвърждаване на знанията по композиция.

-Избиране на най-сполучливия вариант и вдигане до размера на проекта. Доуточняване на композиционните елементи, нализане в детайла. Баланс между фигурация и фон.

-Монохромно изграждане на проекта. Материал – темпера. Графично и пластично въздействие на проекта. Светлосянъчно изграждане на композицията. Ритъм и баланс на светлите и тъмните петна. По-детайлно изграждане на фигурите. Композиционен център. Роля на светлината в композицията. Яснота на силуета.

-Пълноцветно изграждане на проекта Материал – темпера.

Ролята на цвета в мозайката. Цветови център.


12

10

Тема теория и учебна практика – Изпълнение в материал. Фрагмент. Размер 50 / 70. Запознаване на учениците с технологията и етапи на изпълнение на техника Мозайка. Технологични познания за видове основи – каменни, тухлени, бетонни; стари и нови. Технологични познания за видове свързватели – вароциментови, смолести и др. Материали и инструменти, необходими за изпълнението. Видове материали за мозайка – камък, змалт, керамика и др.

Позитивно, негативно и модулно изпълнение. Запознаване с техниката за безопасност.

Етапи на изпълнение (позитивна мозайка):

-Избиране на фрагмент.

-Направа на работен картон.

-Подготвяне на основата за работа (основа стена или подвижна плоскост с положена мазилка).

-Откопиране на картона върху вече подготвената основа.

-Редене на мозайката. Помощни материали – наковалня, чукче, свързвател, пигменти (при цветна фуга).

Начин на редене на мозайката. Видове набор -строг набор, свободен набор, импресионистичен набор. Ролята на фугата.


10

11

Тема учебна практика -Проект по зададена тема за конкретна архитектурна среда – Мозайка.

12

12

ГОДИШЕН ИЗПИТ: Проект на глава в техника (мозайка или сграфито по избор)

8
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Използване на познанията за техниките Сграфито и Мозайка. Създаване на проекти и практически умения. Търсене на оригиналност на композицията и нестандартно третиране на темата. Учениците трябва да покажат знания и умения за новите понятия и термини в технологичен план и успешното приложение в практиката за техниката Сграфито. Овладяване на основни композиционни и технологични принципи при техниката Мозайка.ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

В ХІ клас основен обект за изучаване е човешката фигура – облечена полуфигура. Като връзка с обучението по Живопис в Х клас през І срок се работи и глава по натура. Живописна техника - маслени бои. В процеса на обучението се задълбочават и обогатяват технологическите познания и практическите знания и умения при работа с тази техника. Основна цел в постановките е намирането на оригинални и убедителни решения, моделиране чрез цвета и фактурата и постигане на прилика и характер. Разработката на детайлите е важен етап от завършването и въздействието на учебния етюд. Всички постановки се онагледяват с подходящи класически и съвременни автори и школи. Към чисто живописните и конструктивни задачи има и добавена тема за разглеждане и разработване етапите на проектиране при стенописната техника Витраж.СТЕНОПИСНА КОМПОЗИЦИЯ


Чрез програмата се поставя задача да се дообогатят знанията на учениците за техника Мозайка и да се запознаят основно с техника Витраж. Проследява се целия творчески процес на проектиране и се запознават с техниката на изпълнение в материал. Чрез подбрани лекции и онагледяващ видеоматериал, учениците се запознават с характерните особености на стенописните техники. Посещенията на ателиетата по Витраж, разглеждане на изпълнени витражи допълва техните теоретични познания и помага за по-лесно преминаване към практическите задачи.

Програмата проследява целия творчески процес за изпълнение на проект за Витраж – от малки идейни варианти до окончателен пълноцветен проект. След проектирането се разглеждат и етапите на изпълнение в материал. Чрез лекции и практически упражнения, учениците получават технологически познания за техниката Витраж. Запознават се с материалите необходими за тяхното изпълнение. Получават инструкции за техниката на безопасност. По време на учебната практика учениците имат възможност да допълнят и усъвършенстват знанията си за проектиране и да получават практически умения, чрез изпълнение в материал.


Теоретичните беседи и практическите занятия могат да се разпределят по следния начин:Наименование на раздели и теми

Брой часове
XI клас – 36 ч.СПП + 216 ч.УП -252 учебни часаПроверка на знаниата, въведение

6
Раздел 1.Живописен етюдТема теория и учебна практика – изясняване на разликите между понятията цвят, тон, нюанс в контекста на третирането на едрите тонални стойности: торс, глава, фон.

Практическа задача – мъжки модел, близкородствена цветова гама.28


Тема теория и учебна практика – композиция и конструкция на облечена полуфигура - етапи на изграждане. Постигане характерния силует на модела. Онагледяване с постижения на техни връстници от музея на училището. Практическа задача – седнал женски модел в констрастна гама и драперия.

28
Тема теория и учебна практика- Етюд на глава – подготовка на проект за витраж .

Етапи на работа:

- Натурно рисуване на глава 46/55. Целта е да има приемстеност и естествено преминаване от задачите по Рисуване към проекта за Витраж.

- Опростяване и стилизиране на главата. Максимално доближаване на рисунката до изискванията за техника Витраж.

- Монохромен проект за витраж. Изпълнява се с темпера.Целта е да се намери най-удачния начин да се композират елементите - стъкла, шпросни. Да се подчертае силуетът на главата и да се намери ритамът на отделните петна , като се подчертаят спецификата и особеностите на техниката Витраж.


 • Полихромен проект за витраж. След като е уточнена графичната

композиция се преминава към пълноцветно изграждане на проекта. Избиране на подходяща гама и максимално доближаване до ефекта на Витража.

28

Тема теория и учебна практика – баланс и решения на едри цветни съотношения в композицията на облечена полуфигура. Практическа задача – женски модел. Размер 50/70. Топла цветова гама.


16
Тема теория и учебна практика – търсене на типаж и психологическа характеристика на модела – примери от творчеството на велики портретисти. Практическа задача – характерен модел с изразително лице.

16
Тема теория и учебна практика – характерни пропорции и тоналност в детския портрет. Използване на топла гама и търсене на изчистен силует. Практическа задача – млад модел с драперии.16
Тема теория и учебна практика – живописни проблеми в голото тяло (полуфигура):

локален тон и развитието на пространството, опит за завършване на детайлите, експониране на торса върху тъмен фон. Практическа задача – мъжки модел.
16
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Да се постигнат стабилни резултати в живописното моделиране на полуфигура.
СТЕНОПИСНА КОМПОЗИЦИЯТема теория и учебна практика – “Музика”; Архитектурна среда – концертна зала.

Целта на задачата е след натрупания опит от предходната година да се затвърдят знанията и да се премине към една по-усложнена композиция с допълнителен проблем – пластично решение . Тук съществена роля за въздействието на мозайката играе и различният ъгъл на осветеност на релефа на мозайката. Задачата има допирни точки със задачите от специалността Скулптура.

Етапи на работа :

- Уточняване размера на мозайката.

- Идейни и композиционни варианти (чернобели , малък размер).

- Избиране на сполучлив вариант и увеличаване до размера на проекта.

- Цветен вариант ( избиране на най-подходяща цветова гама).

- Пристъпване към изпълнение на проекта.32
Тема теория и учебна практика – Витраж (стъклопис)- Беседа – въведение в новата техника Витраж. Лекция и видеоонагледяване.

6
Тема теория и учебна практика – Изпълнение в материал. Фрагмент.

Целта на задачата е учениците да придобият практически опит и още по-правилно да осмислят и разберат същността на Витража(стъклопис). Необходимо е учениците да се запознаят с различните видове носещи кострукции (дограми) и материалите за изпълнение на Витраж(стъклопис). Видове стъкла – цветни, матови, релефни. Видове шпросни (по размери).Начини на спояване на стъкла и шпросни. Помощни средства – маса, чукче, калай, елмаз за рязане на стъкла и др. Етапи на работа:

- Избиране на подходящ фрагмент от готов проект.

- Вдигане на фрагмента в мащаб 1:1

- Откопиране с паус на отделните форми на стъклата по проект и прехвърляне върху картон. Изрязване на шаблони и номериране.

- Избиране на стъкла със цветове по проект. Налагане на шаблоните върху стъклата и изрязване с елмаз.

- Мерки за безопасност при рязане на стъкла.

- Върху масата се полага проекта (картона) с номерация мястото на стъклата.

- Изпълнение – полагане на стъклата в определения ред и свръзване то с шпросни. Запояване с калай.


32
Тема теория и учебна практика - Проект за Витраж(стъклопис) за конкретна архитектурна среда с включване на фигурална композиция.

Целта на задачата е след натрупания опит при проектирането и изпълнението в материал, да се навлезе в една по-сложна композиция с включване на човешка фигура.

Тема – “Спорт”; Архитектурна среда – Спортна зала.

Етапи на работа:

- Разработване на различни идейни и композиционни варианти (чернобели, малък размер).

- Избиране на най-подходящия вариант и вдигане до размера на проекта при зададен мащаб.

- Чернобял вариант – уточняване на композицията, ритъм и баланс.

- Цветен вариант – окончателен проект в зададен мащаб.22
Тема теория и учебна практика - Проект за витраж за усложнена архитектурна среда.

Свободна композиция за по-разчупена и нестандартна архитектурна среда.

Задачата се явява като един завършек на натрупаните знания опит през учебната година и мотивира учениците да подходят по-творчески към изпълнение на проекта.


24
ГОДИШЕН ИЗПИТ: Проект за Витраж/Стъклопис/. Размер на проекта 30 /50.

Задават се няколко теми и чрез жребий се определя темата и техниката за изпита. Тук учениците трябва да проявят творчество и оригиналност в третирането на темата и максимално техническо умение.
8
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Използване на познанията за техниките Мозайка и Витраж. Създаване на проекти. Търсене на оригиналност на композицията и нестандартно третиране на темата.

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС-203 часа

СТЕНОПИСНА КОМПОЗИЦИЯ

Чрез програмата се поставя задача да се запознаят учениците със стенописните техники Секо и Фреско. Проследява се целия творчески процес на проектиране и се запознават с техниките на изпълнение в материал. Чрез подбрани лекции и онагледяващ видеоматериал, учениците се запознават с характерните особености на стенописните техники. Посещенията на ателиета по Секо и Фреско, разглеждане на изпълнени пана в тези техники, допълва техните теоретични познания и помага за по-лесно преминаване към практическите задачи.

Програмата проследява целия творчески процес за изпълнение на проекти за Секо и Фреско – от малки идейни варианти до окончателен пълноцветен проект. След проектирането се разглеждат и етапите на изпълнение в материал. Чрез лекции и практически упражнения, учениците получават технологически познания за техниките Секо и Фреско. Учениците се запознават с приликите и разликите между двете техники. Запознават се с материалите необходими за тяхното изпълнение. Получават инструкции за техниката на безопасност. По време на учебната практика учениците имат възможност да допълнят и усъвършенстват знанията си за проектиране и да получават практически умения, чрез изпълнение в материал.
1. Тема - Стенописна техника Секо. Въвеждане в материала, предстоящ за изучаване. Лекция. 4часа


 1. Тема - Посещение на архитектурни обекти, изписани с техника Секо (църкви и манастири). 4 часа
 1. Тема - Посещение на съвременни обекти изписани с техника Секо (НДК, театри,банки и др.). 4часа
 1. Тема – Запознаване с материалите, необходими за изпълнение на техника Секо. Целта на задачата е да се запознаят учениците с различните видове основи, мазилки, бои и четки. 4часа

5. Тема - Теоретични и практични проблеми във фигуралната композиция при Секо. Лекция. 4часа.

Целта на задачата е чрез видиоонагледяване да се запознаят учениците с постиженията на съвременната българска стенопис.


 1. Тема - Проект за Секо за определена архитектурна среда. 12 часа

Избор на архитектурна среда – подходящ калкан. Тема: “Детски свят”, архитектурна среда – Детска градина. Размер 50 / 70. Материал – темпера.

Етапи на изпълнение на проекта:

- Обсъждане на различни идеи и разработване на малки варианти.

- Избиране на най-сполучливия вариант и вдигане до размера на проекта.

- Чернобял вариант – доуточняване на композицията, ритъм и баланс.

- Цветен вариант – топла гама.
 1. Тема - Проект за Секо за определена архитектурна среда. 12часа

Избор на архитектурна среда – подходящ калкан. Тема: “Движение”, архитектурна среда - Интернет клуб. Размер 50 / 70. Материал – темпера.

Етапи на изпълнение на проекта:

- Обсъждане на различни идеи и разработване на малки варианти.

- Избиране на най-сполучливия вариант и вдигане до размера на проекта.

- Чернобял вариант – доуточняване на композицията, ритъм и баланс.

- Цветен вариант – контрасна гама.
 1. Тема - Изпълнение в материал . 12часа

Целта на задачата е учениците да придобият практически опит и още по-ясно да разберат същността на техника Секо. Необходимо е учениците да се запознаят с различните видове основи- каменни , бетонни, тухлени. Възможност за тяхното опознаване, избиране на подходяща основа за работа. Мазилки – видове според състав и направа. Грундиране и изолиране в зависимост от техника и бои. Вдигане на детайл от проекта 1:1.

Етапи на работа:

- Подготовка на основа за изпълнение на задачата (тухлена стена; при невъзможност за намиране на стена – изпълнение върху фазер).

- Полагане на мазилка и грунд.

- Видове бои за Секо- темперни, акрилни, силикатни, казеинови.

- Изработване на картон .

- Откопиране на картона върху подготвената мазилка.


 • Изпълнение на проекта в материал.

9. Тема - Стенописна техника Фреско. Беседа – въвеждане в материала, предстоящ за изучаване. Особености при работа с техника Фреско. Прилики и различия между Секо и Фреско. 4часа


10. Тема - Посещение на архитектурни обекти , изписани с техника Фреско (църкви и манастири). Посещение на съвременни обекти изписани с техника Фреско ( театри,банки и др.). 4часа
11. Тема - Проект за Фреско за определана архитектурна среда. 18часа

Избиране на архитектурна среда. Тема: “Контакти”, архитектурна среда – Конферентна зала. Размер 50 / 70. Материал – темпера. Теоретични и практични проблеми на фигуралната композиция при техниката Фреско.

Проектиране, етапи на работа :

- Обсъждане на различни идеи и разработване на малки варианти.

- Избиране на най-сполучливия вариант и вдигане до размера на проекта.

- Чернобял вариант – доуточняване на композицията , ритъм и баланс. • Цветен вариант – завършване на проекта.

12. Тема - Изпълнение в материал - детайл от проекта в М 1:1. 14 часа

Целта на задачата е учениците да бъдат запознати с новата стенописна техника и на практика да приложат това, което са изучавали до този момент. Особености на Фреското. Избор на основа.

Етапи на работа :

- Подготовка на основа за изпълнение на задачата (тухлена стена).

- Полагане на мазилка . Изпълнява се върху мокра варова мазилка.

- Видове бои за Фреско- пигменти (земни, оксидни).Помощни материали – инструмент за откопиране, четки, варна вода.

- Изработване на картон (прехвърляне на рисунката от фрагмента върху хартия) .

- Откопиране на картона върху подготвената мазилка.


 • Изпълнение на проекта в материал.

13. Тема - Проект за Фреско за конкретна архитектурна среда. 12часа

Избиране на архитектурна среда. Тема: Подчинена на архитектурната среда – Банков офис. Размер 50 / 70. Материал – темпера. Затвърждаване на композиционни умения при проектиране. на фигуралната композиция при техниката Фреско.

Проектиране, етапи на работа :

- Обсъждане на различни идеи и разработване на малки варианти.

- Избиране на най-сполучливия вариант и вдигане до размера на проекта.

- Чернобял вариант – доуточняване на композицията , ритъм и баланс.

- Цветен вариант – завършване на проекта.


14. Тема - Проект за Фреско за конкретна архитектурна среда. 12часа

Избиране на архитектурна среда. Интериор или екстериор. Тема: Подчинена на архитектурната среда. Размер 50 / 70. Материал – темпера.

Затвърждаване на наученото. Свободна композиция, съобразена с избраната архитектурна среда. Задачата се явява като един завършек на натрупаните знания опит през учебната година и мотивира учениците да подходят по-творчески към изпълнение на проекта.

Проектиране, етапи на работа :

- Обсъждане на различни идеи и разработване на малки варианти.

- Избиране на най-сполучливия вариант и вдигане до размера на проекта.

- Чернобял вариант – доуточняване на композицията , ритъм и баланс.

- Цветен вариант – завършване на проекта.


ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ СТЕНОПИС: Проект за Секо или Фреско. Размер на проекта 50 / 70. Време за изпълнение – 8 часа.

Задават се няколко теми и чрез жребий се определя темата и техниката за изпита. Тук учениците трябва да проявят творчество и оригиналност в третирането на темата и максимално техническо умение.
ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС
ЖИВОПИСЕН ЕТЮД – СПЕЦИАЛНОСТ СТЕНОПИС

31 СЕДМИЦИ

Основен обект за изучаване по живописен етюд в ХІІ клас е човешката фигура – седнала и права. Като връзка с обучението по живопис В ХІ клас през І срок се работи облечена фигура. В процеса на обучението се обогатяват и задълбочават технологическите познания и практическите умения при работа с маслени бои. Основна цел в постановките е намирането на оригинални и убедителни решения, моделиране чрез цвета и фактурата и постигане на прилика и характер. Разработването на детайлите е важен етап от завършването и въздействието на учебния етюд.

В програмата са добавени теоритични и практични задачи за преминаване от етюда към техника Секо и Фреско.


 1. Тема – теория – портрет – видове: статичен, жанров, групов, психологически, официален. Историческо развитие и характеристики – мимика, израз, състояние. Практическа задача – млад модел в характерна за него поза в условен фон. 12 часа
 1. Тема – теория – еднофигурна композиция, инсперирана от предишната постановка, като всеки индивидуално решава задачата. Изборът на формат и мащаб – според оптималния вариант от няколкото предварителни композиционни решения. 12 часа

3. Тема - Етюд глава – подготовка за Секо. 15 часа

Целта на задачата е да се запознаят учениците с начина на проектиране за техниката Секо.

Етапи на работа:

- Натурно рисуване, размер 50/70. Материали – молив, въглен. Максимално доближаване до характера и типажа на модела.

- Опростяване и стилизиране на главата за техника Секо. Материали – молив, въглен.

- Монохромно изграждане на проекта – материал темпера. Силуетно изчистване, яснота на формата и светлосянката.

- Полихромен вариант – материал темпера. Топла гама.


4. Тема – теория – заостряне вниманието върху характерните особености на модела, индивидуална характеристика, чрез убедително завършени детайли – глава, китки и стъпала. Използване на светлинния лъч за създаване на композиционен и цветови център. Практическа задача – облечена човешка фигура с драперии. 12 часа
6. Тема - Етюд на глава – подготовка за Фреско. 12 часа

Целта на задачата е да се запознаят учениците с начина на проектиране за техниката Фреско.

Етапи на работа:

- Натурно рисуване, размер 50/70. Конструктивна рисунка с максимално доближаване до характера на модела. Светлосянъчно изграждане. Материал – молив, въглен.

- Опростяване и стилизиране на главата за техника Фреско. Материали – молив, въглен.

- Монохромно изграждане на проекта – материал темпера, акварел.

- Полихромен вариант – материал темпера, акварел. Краен вариант на проекта.
7. Тема – теория – проблемът за мащабността бързо пренастройване в различен мащаб във формат 50/70 и големина на петно на цветна маска, съобразена с големината на формата и детайлите. Практическа задача – цяла човешка фигура. 12 часа.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Да се постигнат стабилни резултати в живописното моделиране на седнала и права човешка фигура.БИБЛИОГРАФИЯ:


 1. “Съвременно българско монументално изкуство”, М. Киров, ДИ “Петър Берон” – София, 1986 г.

 2. “Казанлъшката гробница”. Людмила Живкова – Verlag aurel bongers recklinghausen 1975

 3. “Художественото наследство по българските земи” . Мара Цончева , “Наука и изкуство “– София,1971 г.

 4. “История на българското изобразително изкуство “– т.1 – Димитър Димитров, Милко Бичев, Васил Захариев (авторски колектив) , Издателство на БАН – София,1976 г.

 1. “Бачковски манастир” Алла Костова и Константин Костов, Наука и изкуство – София, 1963 г.

 2. “Боянска църква” (Die kirche in Bojana) – Akrabova- Shandova ,

Fremdsprachenverlag , София, 1960г.

 1. “Боянска църква и нейните стенописи”, Никола Мавродинов, 1963г.

 2. “Приноси в европейската цивилизация”, Атанас Божков, Издателство “Булвест 2000”, София

 3. “Стенописите на Роженския манастир”

 4. “Търновската средновековна художествена школа”, Атанас Божков, 1985г.

 5. “Смоленская живопись ХІІ-ХІІІ веков”, Н.Н. Веронин, Изкуство, Москва, 1977г.

 6. “ Torg Katgeb – Wilhem Fraender”- Drezden 1972

 7. “Италиански художници от ХVІ до ХХ век” , Издателство “Силвана” , Милано , Български художник, София

 8. Стенописта-проф.Олег Гочев

 9. „Орнамент“- проф. Илия Илиев

 10. “Hans Memlinc a Brvges” par Georges Grappe

 11. “Римска мозайка от Улпия Ескус”, Теофил Иванов, БАН – Археологически институт и музей, София, 1954г

 12. “Рафаело”, Никола Мавродинов, 1942г.

 13. „Стенописта – проблеми и предизивикателства“, проф. Олег Гочев, Издателство НХА, 2010 г.

 14. „стенно-монументалните изкуства в България, Европа и света“,Чулова-Маркова Даниела, „Авангарад Прима“, 2008 г.

 15. „Технологически и технически справочник на художника стенописец“, Тангра, София, 2002 г.

 16. „Стенописен орнамент“, Анна Рошковска, БАН, 1985 г.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница