Програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „



Дата23.10.2018
Размер288.81 Kb.
#93032
ТипПрограма


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културата

З А П О В Е Д

РД 09………………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М
Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Народно пеене“, специалност код 2120302 „Народно пеене от професия код 212030Музикант-вокалист от професионално направление код 212 Музикални и сценични изкустваза придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.



Боил Банов

Министър на културата

Приложение



МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ПО СПЕЦИАЛНОСТ - НАРОДНО ПЕЕНЕ

ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

за VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас

(теория)

Утвърдена със Заповед № ……………………………

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 2120302 „Народно пеене”


ПРОФЕСИЯ:

код 212030 „Музикант-вокалист”



ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 212 „Музикални и сценични изкуства”


София , 2017 година

 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебната програма е предназначена за специфична професионална подготовка на ученици от VІІIдо XII клас за вокалното обучение / специалност Народно пеене / в училищата по изкуствата. Изградена е върху основата на постигнатия минимум в предходния клас и е съобразена с възрастовите особености и възможности на учениците във всеки следващ клас.

Ученикът е поставен в центъра на образователния процес, зачита се неговото право на личен избор и изява на предпочитанията.

Учебната програма предоставя възможност за отчитане на регионални особености в цялостния музикално-възпитателен процес и е продължена във връзката й с други учебни предмети.

Усвоените теоретични знания са основа за овладяване на практически умения и навици. Основните теоретични познания върху вокални компетенции, знания за умения и навици в цялостния учебен процес, както и за цялостното историческо развитие на фолклорно –певческия стил , съчетани с практическите умения ще доведат до по-качествено усвояване на учебния материал и по-високи резултати в обучението.


 1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ


Основна цел на дисциплината Народно пеене е да подготвя характерни изпълнители, владеещи знания и умения за българското певческо майсторство, носители на многовековният певчески опит и традиционният изпълнителски стил.

Постоянна цел в процеса на целия курс на обучение е непрекъснатото овладяване, усъвършенстване и надграждане на изпълнителски и вокално-технически умения в конкретен маниер на изпълнение:

Основна задача е постигането на неподправеност при изпълнението на народните песни от всеки ученик чрез:


 • възпитаване на любов и вкус към народната песен;

 • формиране на умения и навици за системна самостоятелна работа;

 • разбиране и осмисляне на поетичния текст, без което е трудно постижимо художественото изпълнение на песента;

 • недопускане на подражание в изпълнението, несвойствено за стила на фолклорната област, чийто представител е ученикът;

 • съхраняване на най-характерното и ценното, което носи всеки ученик като индивидуалност и изпълнител.

Като участници в общия вокално –педагогически процес е необходимо:




 • учащите се да получат знания за устройството на гласовия апарат, както и за условията на неговото съхранение;

 • за особеностите на речта при пеене;

 • да овладяват механизми на звукоизвличане, вокалообразуване;

 • да овладеят рационално певческо дишане;

 • да познават спецификата на вокалните компоненти – тембър, регистри, вибрато, опора на тона, орнаментика и проч.;

 • да се обучават в основни етапи на учебния процес по Народно пеене.

 • да са участници в различни подходи и методи на организация и съвременни креативни форми на изява;



 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

VІІІ клас – 36 учебни седмици х 1,5 учебни часа = 54 учебни часа годишно;

IХ клас - 36 учебни седмици х 1,5 учебни часа = 54 учебни часа годишно;

Х клас - 36 учебни седмици х 1,5 учебни часа = 54 учебни часа годишно;

IХ клас - 36 учебни седмици х 1учебни часа = 36 учебни часа годишно;

ХІІ клас - 29 учебни седмици х 2 учебни часа = 58 учебни часа годишно.





 1. КРАТКИ МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Настоящата програма дава теоретичните познания, необходими за осъществяване на основните задачи на дисциплината. Тя цели развитие, което да позволи най-цялостна изява на музикалните личностни и индивидуални качества на учениците, като предпоставка за постигане на цялостно и хармонично развитие на младия изпълнител. Важен момент в процеса на обучението представлява балансираното овладяване на теоретичния и практически материал. Теоретичните знания, които ученикът придобива в процеса на обучение трябва да намерят музикално-естетическо приложение и осмисляне в художественият репертоар.

Посочената програма за различните класове е ориентировъчна. Всеки педагог може да използва и друг материал, като се съобразява със съответните основни изисквания.

Структурата на учебното съдържание е по раздели и теми. За всеки раздел в програмата са записани препоръчителен брой учебни часове и теми, които могат да варират в процеса на обучение в зависимост от изучавания технически и художествен материал.



Предложената учебна програма е примерна и в никакъв случай не бива да спира инициативата на преподавателя.

За всеки раздел в програмата са записани препоръчителен брой учебни часове и теми. Учителят разпределя броя на часовете, предвидени по учебен план и по учебната програма в личното си годишното разпределение, като конкретизира броя на учебните часове за всяка тема в зависимост от изучавания технически и художествен материал в часовете по учебна практика.

За постигане целите на обучението учителят разпределя учебните часове за нови знания, упражнения и контрол.
V. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ:
VIII КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове




Раздел I. Актуализация на знанията

8 часа


1.

Възникване и историческо развитие на фолклорното пеене в България.




2.

Характерни особености в различните области. Видни изпълнители към тях. Заучаване на популярни пвсни от съответните области.







Раздел II. Основни вокални навици.

6 часа

1.

Певческа стойка- изисквания. Положение на тялото.

Система на упражнения за овладяването им.



2.

Разпяването. Основни изисквания .

Вокални примери .




3.

Певческо дишане. Специфични особености .

Видове упражнения за овладяване на рационалното певческо дишане.







Раздел III. Изграждане, запазване и усъвършенстване на певческия маниер от съответният фолклорен стил.

9 часа

1.

Знания за гласовият апарат. Видове фонаторни органи и функциите им при пеене. Хигиена на гласовият апарат. Дефекти на звука.



2.

Знания за начините и маниера на пеене в съответната фолклорна област.

Заучаване на стилен репертоар.




3.

Знания за „откритото пеене”. Прилики и разлики на звукоизвличането с останалите певчески механизми.

Начини за овладяване и затвърждаване на фолклорното звукоизвличане.



4.

Певческа атака. Видове. Цели и задачи при работа.






Раздел IV. Овладяване и усъвършенстване на вокални умения и сръчности.

19 часа

1.

Представяне на учебният репертоар. Запознаване с диалектните / вокални и речеви/ особености, съдържание и форма на песента.




2.

Вокална техника. Специфика на орнаментите във фолклорно певческият стил. Видове упражнения за усъвършенстването им.




3.

Характерни особености на мелодията. Опорни тонове.Музикална форма и съдържание.




4.

Певческа фраза. Фразиране при хороводните и безмензурните песни.




5.

Интонация. Интониране и опора на звука.

Система от упражнения за овладаване на точно интониране.




6.

Спецификата на вокалните компоненти – тембър, регистри, вибрато, опора на тона, орнаментика и проч .




7.

Вокална дикция. Диалектни форми на певческия звук.




8 .

Слушане на изпълнения на стилово представени образци на традиционни български песни от фолклорната област на ученика.







Раздел V. Изграждане на навици за самостоятелна работа

4 часа

1.

Самостоятелната работа. Организация на самостоятелната работа.




2.

Повторението, упражнение и затвърждаването – методи за овладяване на вокална техника.




3.

Реализиране на интердисциплинарни връзки между музикално-теоретичните дисциплини и специалният предмет -Народно пеене. Затвърждаване на създаваните професионални компетенции у учениците и реализирането им в музикалната практика.







Раздел VI. Сцена. Проблеми на сценичната изява.

8 часа

1.

Знания за специфичните психофизични сценични умения.




2.

Знания за преодоляване на сценична “треска”.Възпитание на

антистресов тип поведение






3.

Фонаторни заболявания. Знания за преодоляване на състояние на умора и възпитание към активна почивка на младия певец.




4.

Годишен преговор на теоретичният материал.







Общ брой часове

54



IX КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове




Раздел I. Актуализация на знанията

2

1.

Разпяването като основна вокална дейност . Разпевните упражнения включващи разширяване на диапазона в рамките на 1–2 тона в низходяща и възходяща посока.




2.

Преодоляване на възникнали проблеми







Раздел II. Усъвършенстване на технически умения. Основни вокални техники на изпълнение и начини за тяхното овладяване.

10

1.

Знания за усвояването на видовете орнаментика–форшлази, морденти, групето




2.

Заучаване по слуховоподражателен метод и солфежиране та песни от различни сборници и песни от областта на ученика, народни песни в равноделни и неравноделни размери с различните орнаменти - форшлази, морденти и групето.




3.

Задължително овладяване на правилен процес на певческо дишане




4.

Овладяване на твърдата атака за постигане на певческа опора




5.

Цели и задачи при работа с вокализите и вокално-орнаменталните фрази . Работа върху конкретен проблем на вярно интониране; метроритмичен усет; овладяване на орнаментика и музикална форма;







Раздел III. Работа върху художествен материал

34

1.

Представяне на изучавана песенна форма. Запознаване със стил и характерности на изпълнението. Слушане на изтъкнати образци.




2.

Определяне на период на създаване, тематичен жанр и функция на изучавания песенен репертоар.




3.

Характерни особености на диалекта.




4.

Знания за музикалната форма – лад , опорни тонове и звукоред.




5.

Наизустяване на репертоара. Овладяване на начини . Песенна декламация.




6.

Анализ на техническите проблеми и начините за тяхното разрешаване чрез практическо онагледяване на изучаваната песен.




7.

Песенни варианти и видове интерпретация.




8.

Усъвършенстване на паметта по време на изпълнение.







Раздел IV. Изграждане на навици за самостоятелна работа

6

1.

Създаване на умения за самостоятелна работа върху музикалното произведение. Решаване на технически и интерпретационни проблеми.




2.

Организация на самостоятелната работа







Раздел V. Сценична изява

2

1.

Начини за преодоляване на сценичното вълнение. Търсене на начини за преодоляване на конкретни проблеми, възникнали по време на концертна изява.







Общ брой часове

54



X КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове




Раздел I. Актуализация на знанията

2

1.

Основни изисквания за самостоятелната работа на ученика.




2.

Преодоляване на възникнали проблеми







Раздел II. Усъвършенстване на технически умения

10

1.

Нотиране и дишифриране на народните песни, Овладяване на начини за нотиране и дешифриране на заучените по слухово-подражателен метод песни в равноделни и неравноделни размери.




2.

Овладяване на технически похвати, свързани с конкретния художествен материал




3.

Работа със стилен инструктивен материал –вокализи и технически вокални модели . Комбинирани упражнения.




4.

Задължителното постигане на основните вокални изисквания , отговарящи на стила на ученика - /дишане, атака, опора, правилна стойка на тялото, маниер на изпълнение, владеене на гласа по време на пеене/




5.

Заучаване на правилно подражание, орнаментиране, звукоизвличане и словесна редукция и недопускане на несвойствени за стила интерпретации.







Раздел III. Работа върху художествен материал

38

1.

Представяне на изучавана песенна форма. Запознаване със стил и характерности на изпълнението. Слушане на изтъкнати образци.




2.

Определяне на период на създаване, тематичен жанр и функция на изучавания песенен репертоар.




3.

Характерни особености на диалекта.




4.

Знания за музикалната форма – лад , опорни тонове и звукоред.




5.

Умения за самостоятелно дешифрирането на хороводните песни, а през втория срок да започне дешифриране и на безмензурна песен под ръководството на учителя.




6.

Анализиране на техническите проблеми и начините за тяхното разрешаване чрез практическо онагледяване на изучаваната песен.




7.

Основна задача е стиловото изграждане и усъвършенстване на ученика с песенни образци от фолклорната му област, като през II-я срок започне запознаването и овладяването на песни от друга фолклорна област,съседна или близка по стил на ученика.




8.

Обогатяване на изразните средства и разнообразяване на тембровите възможности на ученика.




9.

Усъвършенстване на изпълнението наизуст







Раздел IV. Изграждане на навици за самостоятелна работа

2

1.

Създаване на трайни навици за самостоятелна работа върху учебният материал. Решаване на технически и интерпретационни проблеми.




2.

Развиване на навиците за самостоятелна работа с цел постигане на оптимални резултати.







Раздел V. Сценична изява

2

1.

Начини за преодоляване на сценичното вълнение




2.

Усъвършенстване на сценичното поведение.







Общ брой часове

54

XI КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове




Раздел I. Усъвършенстване на технически умения

6

1.

Усъвършенстване на техническите умения




2.

Овладяване на технически похвати, свързани с конкретния художествен материал




3.

Добиване на необходимите знания и умения за подходяща професионална реализация.




4.

Цел и задачи за прилагане в самостоятелните си образователни занимания достиженията на съвременната компютърна и музикална техника и програми Подреждане на концертна програма.




5.

Умения за ясно структуриране на знанията .Умения за самостоятелно търсене и намиране на нужната информация по определени теоретико–практически въпроси;







Раздел II. Работа върху художествен материал

26

1.

Представяне на изучаваното произведение. Запознаване със стил и период на създаване, жанр и синкретика на песенния репертоар..




2.

Интерес за търсене на исторически причини и факти за създаване на конкретна изучаваната песен и нейните варианти.




3.

Характерни особености на творческо отношение и усъвършенстване на стила и интерпретацията.




4.

Уточняване на изисквания за постигане верността на стила при изработване на песенни варианти




5.

Анализ на музикалната форма. Съставяне на песенни варианти.




6.

Изграждане на умения за споделяне и вникване в различните гледни точки по даден въпрос, свързан с проблемите на музикалната практика, обучение, творчество.




7.

Изграждане на усет за творческа интерпретация по време на изпълнение .







Раздел III. Изграждане на навици за самостоятелна работа

2

1.

Създаване на трайни навици за самостоятелна работа върху музикалното произведение. Решаване на технически и интерпретационни проблеми.




2.

Развиване на навиците за самостоятелна работа със съпровод.







Раздел IV. Сценична изява

2

1.

Усъвършенстване на сценичното поведение и издържливост.







Общ брой часове

36


XII КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове




Раздел I. Усъвършенстване на технически умения

4

1.

Основни техники на изпълнение и начини за тяхното усъвършенстване




2.

Овладяване на технически похвати, свързани с конкретния художествен материал




3.

Умения и демонстриране на компетенции и способности в подходящите случаи.




4.

Постигане на необходимите знания и умения за подходяща професионална реализация.







Раздел II. Работа върху художествен материал

50

1.

Представяне на изучаваното произведение. Запознаване със стил и период на създаване, жанр и синкретика на песенния репертоар..




2.

Намиране на исторически причини и факти за създаване на конкретна изучаваната песен и нейните варианти.




3.

Характерни особености на творческо отношение и усъвършенстване на стила и интерпретацията.




4.

Мелодичен строеж. Анализ на музикалната форма




5.

Подреждане на лично издирен автентичен репертоар.




6.

Анализ на техническите проблеми и начините за тяхното разрешаване чрез практическо онагледяване на изучаваната творба




7.

Стилистични и интерпретационни проблеми в в песенният репертоар.




8.

Решаване на конкретни проблеми в изпълнението на песента.




9.

Провокиране на творческия потенциял на ученика. Създаване на условия за диалог и обсъждане на проблемите в процеса на работа.







Раздел III. Изграждане на навици за самостоятелна работа

2

1.

Създаване на трайни навици за самостоятелна работа върху музикалното произведение. Решаване на технически и интерпретационни проблеми.




2.

Развиване на навиците за самостоятелна работа с цел оптимизирането и.







Раздел IV. Сценична изява

2

1.

Уточняване на оптимална вокална издръжливост при сценично представяне на концертна програма. Готовност за самостоятелен концерт.







Общ брой часове

58



VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Спецификата на изучаваната професия предполага тясна връзка между теория и практика. В края на обучението учениците трябва да притежават теоретични познания, необходими за пълноценната работа като музикант–вокалист:

 • да владее и правилно управлява своя глас;

 • да има теоретични познания върху структурата на фолклорната песен, стил, период на създаване, историческата истина в песента, за единството на формата и съдържанието, да има теоретични познания върху музикалните изразни средства;

 • да познава основния инструктивен и художествен репертоар;

 • да осъществява междупредметни връзки в процеса на работа с цел постигане на високи резултати;

 • да има теоретични познания върху основните методики на обучение, използвани в практиката;

 • да умее да използва различни източници и справочна литература.

В края на своето обучение, ученикът да бъде изграден изпълнител, носещ в себе си изпълнителски вкус и знания за народнопесенното изкуство. Той трябва да владее минимум 20 песни /бавни и хороводни/, с които да представя оригинален собствен стил; репертоар, който му позволява да изнесе самостоятелна сценична изява /самостоятелен концерт/, или да запише в музикален албум.



Теоретико-практическа литература:
Букурещлиев, Михаил. 1971.“Народният детски хор“. София: Народна просвета.

Дафов, Анастас. 1978. .” Народно-песенният изпълнителски стил и неговите вокално- педагогически проблеми”. София: Музика.

Джиджев, Тодор.1969. „ Проблеми на музикалната фолклористика“.----.БМ.

Жекова, Калина. 2001. ”Практическа вокална методика”.----. МАФК.

Карапетров, Константин. 1991. .”Вокална методика”. София: Музика.

Максимов, Иван. 1983.“ Основи на фонеатрията“. ----.ИФМ.

Максимов, Иван. 1993. ”Вокална фонология–наука за гласа”. София: Музика.

Органов, Петър.1955. „Гласът на певеца и методика на неговата постановка“. София: Наука и изкуство.

Спасова, Василка. 1994. Теоретични и художествено–аналитични проблеми при работа със женски народен хор”. Пловдив.----.

Калудова–Станилова, Светла.2011. .“Методика на обучението по народно пеене“. Пловдив.----.

Кушлева, Анка.1996. „Звукоизвличане и орнаментика при народното пеене. Методи за тяхното овладяване”. Пловдив: УИ.

Кушлева, Анка. 2000. ”Постановъчни проблеми при развитието на гласа на народния певец от детска възраст до високия професионализъм“. Пловдив: УИ.

Орукин, Елена. 1963. „ От нешколувания тон до високото певческо майсторство“.София: Наука и изкуство.
П.П.

Програмата е синхронизирана с цялостно разработени предложения на колегия от преподаватели по Народно пеене :



Елка Недялкова – гл. учител в НУИ „ П. Пипков” – град Плевен, 2010г;

Галя Грозданова–Радева– ст.учител в НМУ „Л. Пипков”– град София, 2010г;

Сашка Ченкова– Петрова - гл. учител в НУФИ „Филип Кутев” – град Котел, 2010- 2012 г.

Изработена е на основание на Типов учебен план по специалност код 2120302”Народно пеене” от професия код 212030 ”Музикант –вокалист”от професионално направление код 212 „ Музикални и сценични изкуства”- Трета квалификационна степен, който влиза в сила от учебната 2017/2018 година.


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница