Програма за трансгранично сътрудничество „интеррег гърция България 2014 2020 г. Съществуващо положение за цялото трасе и обща характеристика на ипстраница1/5
Дата08.09.2016
Размер0.94 Mb.
#8431
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване на необходимостта от извършване

на ОВОС за инвестиционно предложение

Път ІІ-86 „Асеновград-Чепеларе-Смолян-Рудозем“:участък 1 от км.125+727.46 до км.129+660 – реконструкция;

участък 2 от км.129+660 до км.132+920 – рехабилитация;

частък 3 от км.132+920 до км.135+530 - Обходен път на

гр. Рудозем по съществуващи улици и ново трасе

І.Информация за контакт с инвеститора:
1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

гр. София

ЕИК 000695089


2. Пълен пощенски адрес.

Гр. София 1606, бул. „Македония” № 3


3.Телефон, факс и e-mail.

тел.: 02/ 9173295; факс: 02/952 14 84


4.Лице за контакти:

инж. Виктор Лебанов; тел.: 02/ 9173295

Гр. София 1000, бул. „Македония” № 3

ІІ.Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение(ИП) предвижда основен ремонт - рехабилитация, реконструкция и ново строителство в три участъка от път II-86, част от Републиканската пътна мрежа, обединени в един обект, който Агенция „Пътна инфраструктура” ще реализира със съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Гърция - България" 2014 - 2020 г.


1.1.Съществуващо положение за цялото трасе и обща характеристика на ИП:
Път II-86 „Асеновград-Чепеларе-Смолян-Рудозем” в разглежданите участъци, е с влошени експлоатационни и технически характеристики (стеснен габарит на места, както и елементи в план и в профил, неотговарящи на класа на пътя). В перспектива се очаква увеличаване на транспортните потоци и социалната значимост на направлението Рудозем - границата с Р Гърция, предвид плануваното изграждане на ГКПП „Рудозем -Ксанти” и прокарването на нов път по същото направление от гръцка страна, които ще осигурят връзка България - Гърция през Родопа планина (проходът „Елидже"), включително и за тежкотоварния транспорт. Всичко това налага извършването на рехабилитация, реконструкция и ново строителствo.
Проектното трасе е разделено на следните участъци, предвид характера на строителните работи:
Участък 1 от км 125+727.46 до км 129+660 - реконструкция

Участъкът се намира на територията на област Смолян, разположен в землищата на гр. Рудозем, община Рудозем и с. Средногорци, община Мадан. Началото му е при км 125+727.46 - край на регулационните граници на с. Средногорци, до където е изпълнена рехабилитация на пътя в периода 2008 - 2011 г. Краят на участъка е при км 129+660.

Съществуващият път е в лошо състояние - има хоризонтални криви с малки радиуси, осигуряващи скорост 30-40 км/ч. Покритието е асфалтобетоново с дебелина 4-5см, амортизирано с множество дупки, положено върху основа от каменни материали с дебелина 20-35 см. Настилката в по-голямата си част е изградена върху изкуствен насип от несортиран трошен камък или баластра. Пътят е с лошо отводняване. Окопите са затрупани. Има изградени малки съоръжения с отвори 0,50-1,00м, със затлачени и затрупани вток и отток. Скатовете са от изветрели и напукани скали, които се обрушват.

Техническия проект за този участък е разработен през 2002г. Проектът е утвърден през 2002г., заедно с процедиран ПУП-ПП. Изготвен е нов ПУП поради предвидените ситуационни изменения в участъците от км 126+050 до км 126+250, км 127+329 до км 127+818 и от км 128+127 до км 128+486, при които се налага уширение в ляво към реката, и поради необходимостта от предзпазни окопи над изкопните откоси.


Участък 2 от км 129+660 до км 132+920 - рехабилитация

Участъкът е разположен изцяло в регулационните граници на гр. Рудозем. Началото му (км 129+660) е от началото на изпълнен бордюр в кв. „Койнарци". Краят му (км 132+920) е на 62,5 м преди триклонно кръстовище за „Рудметал" АД („Горубсо"), пред лицето на бензиностанция „Петрол".

Трасето преминава през регулацията на гр. Рудозем от кв. Койнарци до централната градска част.

Теренът е хълмист до почти равнинен, поради факта, че трасето се движи успоредно на речното корито на р. Арда.

Пътят почти през цялата си дължина преминава в населена част като частично отдясно към застройката има тротоари в добро или лошо състояние, а отдясно към реката тротоарите са на отделни места. Пътят е с лошо отводняване. На места има ревизионни и дъждоприемни шахти почти изцяло затрупани или без капаци. Има изградени водостоци със затлачени втоци и оттоци. Скатовете са от изветрели и напукани скали, които се обрушват.

Съществуващите габарити в участъка са променливи, като пътната настилка варира от 6.50 м до 9.50 м с банкети и тротоари от 1.50 – 2.00 м. Бордюрите са в сравнително добро състояние. Предвижда се подмяна или ремонт на тротоарите, поради лошото им състояние на повечето места.


Като цяло настилката е в задоволително състояние. Необходимост от усилване има само в участъка от км 129+660 – 129+770 – 4 см, а в участъка при км 129+915 – с дължина 15 м се изисква фрезоване 10 см. Настилката има много лоша равност затова се предвиждат изравнителни пластове за възстановяването й.

Отводняването е повърхностно и се извършва посредством берми, бетонови бордюри, улеи, водостоци и напречни отводнители. Съществуващите малки съоръжения са:

- тръбни водостоци с отвори Ф 80 и Ф 100 – 4 броя;

- плочести водостоци с отвор 0,9 м и 1,50 м – 5 броя;

- комбинирани – 4 броя;

-напречни отводнители ф30 – 14 броя с почти навсякъде запушени дъждоприемни шахти.

Състоянието на водостоците не е добро. Част от тях се нуждаят от почистване, има и съоръжения, които са изцяло компрометирани и се нуждаят от ремонти по крилата, челните стени, подмяна на тръби и др.

В разглеждания участък има дъждоприемни шахти, нуждаещи се от почистване, и подмяна с нови както и недовършени при строителството шахти.


В участъка има зидани и бетонови подпорни и укрепителни стени. Общото състояние на стените е добро. Единични стени се нуждаят от торкретиране и укрепване на зидарията. В участъка от км 131+154.35 до км 131+179.49 след края на съществуща подпорна стена има силно свличане и подровен откос, което изисква нова попорна стена.

В участъка няма големи съоръжения. Има само един сводов водосток с отвор 6,5 м над дере при км 131+618, под насип в добро състояние.


Участък 3 от км 132+920 до км 135+530 - Обходен път на гр. Рудозем по съществуващи улици и ново трасе.

В настоящият момент път II – 86 преминава по цялата главна улица на гр.Рудозем, което създава сериозни проблеми за нормалният живот на населението. В последните 500 м пътя се развива отдясно на р.Чепинска по регулацията на града и се свързва с реконструираният вече път до границата.

Проученото ново трасе като обходен път на града е по крайна паважна улица извън централната градска част, през свободните терени на ликвидираното предприятие „Горубсо”. Продължава по пътя покрай сградата на „Рудметал” АД и складовете за строителни материали на „СЕПАЛ“ ООД и се включва в съществуващият път ІІ-86 при км 134+700. Оттам до края на участъка трасето е реконструкция съобразно действащата регулация.

Новото трасе е по паважната улица – след моста при км 133+052 с минаване покрай сградите на „Горубсо”, пресичане на р. Чепинска с нов кос мост и включване в път II-86 в края на основната част на застройката на града. Трасето завършва при км 135+530.

Съществуващите габарити в участъка по павираната улица от kм 133+085.9 до kм 134+130 са променливи, като пътната настилка варира от 6.00 м до 7.50 м с банкети и тротоари от 1.00 – 2.00 м.

Участъка след включването в път II – 86 е с габарит около 6,5 с тротоари с променлива ширина отдясно към застройката и банкет около 1,5 м отдясно към реката.


Отводняването е повърхностно и се извършва посредством, бетонови бордюри, улеи, водостоци и напречни отводнители. Съществуващите малки съоръжения са:

- тръбни водостоци с отвори Ф 50;

- плочести водостоци с отвор 2 и 3 м – 2 бр;

- напречни отводнители – 4 бр и дъждоприемни шахти – запушени


1.2.Проектно решение Участък 1

Участък 1 е км 125+727.46 до км 129+660 - реконструкция.

Технически проект за този участък е разработен през 2002г. съгласно Протокол от 15 септември 2000г., утвърден от Изпълнителния Директор на ИАП. Проектът е утвърден през 2002г., заедно с процедиран ПУП-ПП.

С настоящето ИП с цел подобряване на трасето са разработени технически и ситуационни промени в участъци от км 126+050 до км 126+250, от км 127+329 до км 127+818 и от км 128+127 до км 128+486.

Проектното решение при тези ситуационни промени преминава по съществуващото трасе с уширение на съществуващия габарит наляво към реката до получаване на проектния габарит Г/10.5. Също така за съществуващите пътни съоръжения в тези участъци - при км 126+117 и км 128+340, не се налага изграждането на нови, а се предвижда само тяхното уширяване до проектния габарит. • от км 126+604.65 до км 126+742.76

Проектното решение е с преминаване на трасето чрез тунел, за да се запази цялостта на черния път при км 126+670, осигуряващ единствен достъп до земеделски и горски имоти в местности към с. Средногорци. При това решение не се излиза от обхвата на влезлия в сила ПУП-ПП, като се запазват проектното ситуационно и нивелетно положение от 2002 г., както и приетия габарит. За осигуряване на връзка между съществуващото и проектното трасе в участъка, са оформени триклонни кръстовища при км 126+500 и км 126+800, като първото ще се използва за осигуряване на достъп до черния път на км 126+670, а второто - в случаите на необходимост от провеждане на движението по съществуващото трасе на републиканския път при затваряне на тунела.

Рагледан е втори вариант за преминава в участъка чрез дълбок траншеен изкоп с дълбочина достигаща 25 м, прекъсващ съществуващия черен при км 126+670, осигуряващ единствен достъп до земеделски и горски имоти в местности към с. Средногорци. Този вариант налага излизане от обхвата на влезлия в сила ПУП-ПП, поради непредвиждането в проекта от 2002 г. на предпазни окопи, както и необходимостта от по-полегати откоси, съобразно геоложкото проучване към настоящата разработка. Този вариант е с повече недостатъци от екологична, техническа и експлоатационна гледна точка.


Технически параметри

 • Клас на пътя - II;

 • Проектна скорост - 60 км/ч /по изключение 50 км/ч/;

 • Характер на терена - планински;

 • Минимален радиус на хоризонтална крива – 120 м /по изключение 80 м/;

 • Максимален надлъжен наклон - 7%;

 • Минимален радиус на вертикална крива:

 • Изпъкнала - 2 400м;

 • Вдлъбната - 750м

 • Напречен наклон в прав участък – 2.50%;

 • Габарит на пътя Г-10.5 включващ:

  • Извън населено място

 • Ленти за движение - 2 х 3.75 м;

 • Банкети - 2 х 1.50м;

- В участъци в изкоп - ригола с широчина 0.75 м и берма с ширина 1 м;

 • Конструкция на настилката - асфалтобетонова с износващ пласт тип “В1” с набити фракции .

 • Категория на движението - “тежко";Ситуация

Начало на участъка – км 125+727.46 край на с. Средногорци – /изпълнената реконструкция/.

Край на участъка - км 129+660 - начало бордюр двустранно, в чертите на населеното място кв. „Койнарци“ на гр.Рудозем.
Пътят е проектиран с максимално използване на съществуващия път и с подобряване на съществуващата ситуация. С оглед на тези изисквания и на необходимото уширение до проектния габарит пътя почти изцяло минава в скатен изкоп или в траншеен. На места се излиза към реката, като се предвиждат подпорни стени.
Надлъжен профил

Нивелетата на пътя е проектирана с прави и вертикални криви със следните технически елементи: • Минимален надлъжен наклон – 0.24% /в участъка с изградена настилка/ и 0.552% - в останалата част от обекта;

 • Максимален надлъжен наклон – 3.703%;

 • Минимален радиус на вертикална крива:

 • Изпъкнала - 3 000м;

 • Вдлъбната - 4 000м;


Тип напречен профил

Типовете напречни профили са разработени при следния габаритът на пътя:Извън населеното място: Г-10.50 м и включва

 • две ленти за движение х 3.75м /вкл. и водеща ивица / - общо 7.50 м;

 • два стабилизирани банкета с широчина х 1.50 м - общо 3.00 м;


В населено място:

 • две ленти за движение х 4.00 м, ограничени с бетонови бордюри 18/35 - общо 8.00 м;

 • два тротоара с широчина х 1.68 м


Конструкция на настилката

Съществуващата настилка има много добра носимоспособност. Установени са само на три места по-ниска носимоспособност • при км 127+045, - изисква се фрезоване – 9 см

 • при км 127+245 – изисква се фрезоване 8 см

 • при км 128+860 - изисква се фрезоване – 16 см

Настилката ще е със следната конструкция.: • Асфалтобетон плътен – 4 см

 • Асфалтобетон неплътен – 4 см

 • Битумизиран трошен къмък – 12 см

 • Несортиран трошен камък – 36 см

като преди това се изпълнява следното:

 • Разкъртване на съществуващата асфалтобетонова настилка до съществуващата пътна основа.

 • Допълване на несортиран трошен камък до ниво пътна основа т

- За износващ пласт се предвижда тип В1 с набити фракции
Пътни връзки и пресичания с други пътища

За целия участък са предвидени следните пътни връзки и зауствания: • Пътна връзка за с. Рустан при км 128+321. Проектирана е като кръстовище от I-ви тип без подобряване на съществуващата му геометрия.

 • За осигуряване на връзка между съществуващото и проектното трасе в участъка на предвиденото тунелно решение са оформени триклонни кръстовища при км 126+500 и км 126+800, с които ще се осигурява достъп до селскостопанския път на км 126+670 /минаващ над тунела/, и като резервен път в случаите на затваряне на тунела.

За тези кръстовища се предвижда само рехабилитация с асфалтови пластове на дължина до селскостопанския път:

 • Заустване на черни пътища – в участъка има общо девет с.ст.пресичания:

125+928.12 ляво

126+564 ляво

126+751.56 ляво

127+105.17 дясно

127+702 дясно

127+735 ляво

127+840 ляво

128+989.62 дясно

128+470 дясно

Отводняване

Отводняването на пътното платно се осъществява повърхностно чрез надлъжните и напречните наклони, отвеждащи водите в окопи, риголи, водостоци, мостове, напречни отводнители и колектор в участъка км 126+554 - км 126+605 /начало тунел/.

Предвидени са общо 43 бр. напречни отводнители Ф 50. Те събират стичащата се по настилката вода и я отвеждат до най-близкото съоръжение.

Риголата отвежда водата чрез дъждоприемни шахти и напречни отводнители ф50 см извън пътното тяло.

За провеждане на водите от деретата, пресичащи пътя, са предвидени тръбни водостоци Ф100 и Ф150 и мостове с отвори 3,4 и 5м.
Отчуждения – парцеларен план

Процедурата по отчужденията по техническия проект от 2002г. е напълно завършена. С предвидените ситуационни изменения по настоящото ИП в участъците от км 126+050 до км 126+250, км 127+329 до км 127+818 и от км 128+127 до км 128+486, при които се налага уширение в ляво към реката, и поради необходимостта от предзпазни окопи над изкопните откоси се налага корекция в процедирания парцеларен план. Изготвен е нов ПУП, с нови парцеларни планове. В т. II.6 и в приложените регистери на засегнатите имоти са посочени площите на всички новозасегнати терени. Прилежащите земи от поземления фонд са в землищата на гр. Рудозем и с. Средногорци, а от горският фонд - към Държавни лесничейства с. Смилян и гр. Златоград.Големи съоръжения

Разработени са следните големи съоръжения: 1. Мост над дере при км 126+117

 • Съществуващо положение

Мостът е едноотворно съоръжение с отвор 24.2м - триставен свод с плътни челни стени.

Габаритът между стоманените парапети е 7.60м и включва: • пътно платно - 6.70м;

 • 2 бр. тротоарни блокове по 0.65м

 • Ремонтни работи

Предвижда се едностранно уширение вдясно посредством 4 бр. правоъгълни главни греди.


 1. Сводов водосток при км 126+959

  • Съществуващо положение

Мостът е едноотворно съоръжение с отвор 4м – запънат стоманобетонов свод с челни стени и долно строене от каменна зидария.

Габаритът между парапетите от каменна зидария е 7.60м и включва: • пътно платно - 6.80м;

 • 2 бр. челни стени по 0.4м

  • Ремонтни работи

Проектното предложение предвижда двустранно уширение с конзолни краища.


 1. Сводов водосток при км 127+616.67

  • Съществуващо положение

Мостът е едноотворно съоръжение с отвор 5м – запънат стоманобетонов свод с челни стени и долно строене от каменна зидария.

Върху съоръжението има само стоманени предпазни огради. Габаритът включва: • пътно платно - 6.30м;

 • 2 бр. тротоарни блокове по 0.5м

  • Ремонтни работи

Проектното предложение предвижда двустранно уширение с конзолни краища.


 1. Мост над дере при км 128+340

  • Съществуващо положение

Мостът е едноотворно съоръжение с отвор 6 м – запънат стоманобетонов свод с челни стени и долно строене от каменна зидария.

Габаритът е 8.48 м средно и включва: • пътно платно - 8.05 м средно;

 • 2 бр тротоарни блокове - ляв с ширина 1.5 м (допълнително конзолно уширяван от стоманобетон) и десен - с ширина 0. 4 м.

Върху тротоарните блокове са изпълнени съответно: дясно - стоманен парапет, ляво - СПО.

  • Ремонтни работи

Проектното предложение предвижда двустранно уширение с конзолни краища.


 1. Мост над дере при км 129+404,56

  • Съществуващо положение

Ситуационно пътя в обхвата на моста е в хоризонтална крива с радиус R = 80 м, а нивелетно е в права с надлъжен наклон 0,30%, и косота на пресичане под ъгъл 84,67.

Пътното решение в района на съоръжението предвижда новото трасе да се измести в дясно от съществуващото, което съответно налага уширение на съществуващия мост.
Предвижда се изпълнението само на връхната конструкция- стоманобетонна плоча с дебелина 45 см от бетон C 25/30 и изпълнение на тротоарните конзоли.


 1. Мост над дере при км 129+614

  • Съществуващо положение

Съоръжението е в кв. Койнарци на гр. Рудозем. След 1987 г. съоръжението е уширявано, но работите по него не са завършени - не е изпълнявана пътната плоча.


  • Ремонтни работи

Предвижда се широчинният габарит на моста да се съобрази с широчинния габарит на пътя на това място.


  • Разваляне, демонтаж:

 • разваляне на съществуващата настилка и хидроизолация до разкриване на горната повърхност на пътната плоча;

 • разваляне на съществуващите тротоари, вкл. демонтаж на стоманените парапети
 • Ремонтни работи:

 • Изпълнение на нова пътна плоча от бетон C30/37, с цел оформяне на проектния наклон на настилката за полагане на нова хидроизолация, както и за осигуряване на съвместната работа на двете връхни конструкции.

 • Изграждане на нови тротоарни блокове от бетон клас С30/37.

В левия и десен тротоарен блок ще се монтират общо 6 бр. PVC тръби Ф110 мм за кабели. Окончателната дебелина на тротоарните блокове ще бъде уточнена след отстраняване на пътната настилка до ниво „горен ръб пътна плоча”;

 • Полагане на хидроизолация, предложена от Изпълнителя и съгласувана с Възложителя, както и премахване на фугите при опорите;

 • Изпълнение на фуги “закрит” тип при устоите и стълба;

 • Полагане на пластове от плътен асфалтобетон с обща дебелина 10см

 • Монтиране на нов стоманен парапет с височина 110см

 • Отстраняване на констатирани дефекти по долно строене и връхна конструкция

 • Почистване и оформяне на речното дъно;


Малки съоръжения

Съобразно хидроложкото оразмеряване, са решени общо 11 бр. водостоци Ф100, 1 бр Ф150 като съществуващите с отвори, по-малки от Ф80, са заменени с минимум Ф100.

Подпорни стени

Предвидени са общо 9 бр. подпорни стени:

Бетонови – 6 бр.

км 126+477.08 - км 126+540.36

км 126+819.57 - км 126+877.95

км 127+328.87 - км 127+384.69

км 127+510 - км 127+567.28

км 127+947.28 - км 128+010.26

км 128+498.37 - км 128+616.35

Стоманобетонови - 3 бр.км 125+748.25 - км 125+903.25

км 128+284.03 - км 129+396.44

км 128+787.61 - км 128+863.38

Укрепителни стени - 8 бр. с височина от 5 до 6 м.


Принадлежности на пътя

При всички опасни места по пътя са предвидени предпазни еластични огради.


Съоръжения на други ведомства.

  • Стоманен водопровод Ф 530 – собственост на експлоатационно дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Смолян –район Мадан.

В целия участък в близост до пътя има голям стоманен водопровод Ф530, осигуряващ водоподаването към Мадан и Рудозем. Реконструкцията му се предвижда да се изпълни посредством ПЕВП тръби DN500 PN10 PE 100 и стоманени обсадни тръби в следните участъци:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница