Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррбДата23.10.2018
Размер120.5 Kb.
ТипПрограма
ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

БЪЛГАРИЯІ РУМЪНИЯ

2007 – 2013

(Пълният текст на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на МРРБ)

Оперативна програма за европейско териториално трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 с бюджет 256 милиона евро ще бъде финансирана от държавния и местните бюджети и ще бъде съфинансирана от Европейския Фонд за Регионално развитие/ Приносът на Европейския Съюз ще представлява 85% от публичните разходи.Избираемият район по Програмата е втората най-дълга международна граница, вътре в Европейския Съюз, след тази между Испания и Португалия.

Границата се разпростира на 610 км дължина, от които 470 км. са демаркационна линия, която се образува по течението на река Дунав.

Избираемият район по Програмата е разположен в северната част на България и в южната част на Румъния по протежението на държавната граница, която се простира от Сърбия до брега на Черно море. Състои се от 7 румънски окръзи и осем български области, разположени директно по протежението на държавната граница. Тези 15 административни единици / ниво NUTS III / принадлежат към 6 региона /ниво NUTS II /, както следва:


 • Окръзите Мехединци, Долж и Олт, които съставляват Югозападния район за развитие /Олтения/ на Румъния;

 • Окръзите Телеорман, Гюргево и Кълъраш, които формират част от Южния район за развитие на Румъниs /Мунтения/;

 • Окръг Констанца, принадлежащ към Югоизточния район за развитие на Румъния;

 • Областите Видин, Вратца, Монтана и Плевен, които съставляват по-голямата част от Северозападния район за планиране на България;

 • Областите Велико Търново, Русе, Силистра и Разград, които формират част от Северния централен район за планиране на България;

 • Област Добрич, която представлява Североизточния район за планиране на България.

В допълнение на гореспоменатите области, използвайки правилото за гъвкавост в чл. 21(1) на Регламента за Европейския фонд за регионално развитие, област Разград е включена като избираема област по програмата. Съгласно правилото за близост, общият разход на проектите в тази област няма да надвиши 20% от общите разходи на програмата.

Цели

Стратегията цели да се занимае със специфичните нужди на Българо-румънския пограничен район, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план и да подкрепи всеобщата стратегическа цел:

О
Да се сближат хората, общините и икономиките на граничния район, за да участват в съвместното развитие на един коопериран район, използвайки неговите човешки, природни и на околната среда ресурси и предимства.
бщата цел на програмата със съществените елементи на стратегията произлизат от
SWOT анализа и заедно водят до формулиране на следните специфични цели:


 • Специфична цел No. 1: Подобрен достъп до транспортната инфраструктура вътре в избираемите области, за да се улесни мобилността на стоките и хората.

 • Специфична цел No. 2: Подобрена наличност и разпространение на информация за съвместните възможности в граничния район;

 • Специфична цел No. 3: Устойчивост на истинската стойност на природните ресурси на района чрез разумно използване и ефективна защита на крехката околна среда.

 • Специфична цел No. 4: Устойчиво икономическо развитие на граничния район чрез съвместни инициативи за определяне и насърчаване на относителни предимства и намаляване на недостатъците.

 • Специфична цел No. 5: Социално и културно сближаване, подсилено от кооперативни действия между хора и общини.


Приоритетни оси на Програмата

Програмата се състои от 3 приоритетни оси и една хоризонтална приоритетна ос /Техническа помощ/. Приоритетите, които съставят стратегията се реализират посредством няколко ключови области на интервенция.   4.1. Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура

Основни цели

 • Да се постигне кохерентна транспортна инфраструктура, която предлага подобрени поток на трафика, достъп и мобилност през целия избираем район.

 • Да се направят селектирани подобрения на транспортната структура на района, което ще доведе до трансгранично въздействие.

 • Да се подобрят фериботните и пътни пропускателни пунктове и асоциираната инфраструктура, за да се допусне увеличен поток от хора и товари през р. Дунав.

 • Да се развиват разбираеми трансгранични връзки като рамка за общи инициативи за сътрудничество.

Парите отпуснати за този приоритет ще бъдат използвани за подобряване на ключовите условия на съвместното развитие в зоната на сътрудничество. Това включва развитието на транспортната и комуникационна инфраструктура, както и обществените транспортни средства на района, които служат като средство за улесняване на трансграничния пътник и превоза на товари и точния поток на информация.
Ключова област 1 – Подобряване на трансграничния сухопътен и речен транспорт

Цели

 • Да се подобрят трансграничните транспортни потоци и трансграничната мобилност и да се сътрудничи в областта на пътническия и товарен трафик

 • Да се подобрят съществуващите условия за трансграничен транспорт на ниво трансграничен район

 • Да се свърже инфраструктурата като база, която създава идентичността на района като интегриран трансграничен район

Ключова област 2 – Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в трансграничния район

Цели

 • Да се подобри техническата и комуникационна инфраструктура, за да се даде възможност за ефикасен редовен обмен на информация и данни от трансгранично значение.

 • Да се подобри достъпа до и използване на информация от общ интерес за развитието на трансграничния район
   4.2. Приоритетна ос 2: Околна среда – Разумно използване и защита на истинското качество и стойност на значимите природни ресурси на района.

Основна цел

 • Да се постигне устойчиво социално-икономическо развитие на пограничния район като се защитава неговата разнообразна природна околна среда и неговите ресурси от природни и предизвикани от човека рискове, и да се осигури ефективен и бърз отговор на спешните и бедствени ситуации.
Ключова област 1 – Развитие на съвместни системи за управление за опазване на околната среда

Цели

 • Да се осигури ефективна защита и използване на природните активи на района чрез координирани съвместни системи за управление.

 • Да се подобри информацията засягаща защитата на природното наследство на района, замърсяването на околната среда и вредните въздействия за здравето

Ключова област 2 – Развитие на съвместна инфраструктура за намаляване на въздействието от природни бедствия и предзвикани от човешка дейност кризи

Цел

 • Да се защити местното население, бизнеса, околната среда и инфраструктурата от потенциални бедствени последици от природни и предизвикани от човека кризи, чрез съвместни превантивни действия из целия граничен район.
   4.3. Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и насърчаване на относителните предимства на района

Основна цел

 • Да се засилят икономическите и социални връзки за да се рекламира изцяло един икономически конкурентен район

Това изисква интервенции и дейности за засилване на връзките и сътрудничеството между различните действащи лица в областите, където може да се установи взаимен интерес, и които могат да насочат усилия зад съвместното развитие на трансграничния район.

Ключова област 1 – Подкрепа на транграничното бизнес сътрудничество и популяризиране на идентичността и имиджа на района

Цели

 • Да се подпомогне развитието и промоцирането на бизнес-инфраструктурата в региона

 • Да се съдзаде положителна идентичност и имидж на района

 • Да популяризира трансграничните туристически мрежи и да разнообрази съществуващите трансгранични туристически услуги в района

 • Да насърчи връзките между университети, научноизследователски центрове и бизнеса в сферата на развойната дейност и иновациите

 • Съвместен маркетинг и популяризиране на трансгранични продукти


Ключова област 2 – Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – съвместно развитие на умения и знания

Цели

 • Да се стимулира трансграничната обмяна на информация за възможностите за наемане на работа

 • Да се развиват специфични услуги по обучение за наемане на работа във връзка с нуждите на пазара

 • Да се развиват трансгранични връзки и обмен между центровете за убочение в региона


Ключова област 3 – Сътрудничество от типа „Хора за хора”

Цел

 • Да се засили социалното и културно сближаване и сътрудничество сред местните хора и общините в програмния район
   4.4. Приоритетна ос 4: Техническа помощ

Основни цели

 • Да се насърчи качеството и сцеплението на действията в рамките на Програмата

 • Да се гарантира пред Властите на държавите членки и Европейската комисия, че помощта е правилно управлявана, наблюдавана и осчетоводена

 • Да се осигури най-доброто и по-ефективно използване на помощта чрез ефективно и ефикасно изпълнение

 • Да се гарантира, че се дава гласност за помощта по такъв начин, който повишава осведомеността и помага на развитието на Програмата, подкрепя равенство на достъп до помощта и информира цялата общественост за постиженията на Програмата


Ключова област 1 – Подкрепа за изпълнението и цялостното управление на ОП


Цели

 • Да се покрият разходите по управление, мониторинг и изпълнение и по осигуряване на правилен финансов контрол на помощта

 • Да се подкрепи работата и дейностите на Мониторинговия и Управляващия Комитет

 • Да се подкрепи всекидневната работа на Съвместния Технически Секретариат

 • Да се осъществят и да се публикуват проучвания, анализи и изследвания по общите и специфични проблеми, засягащи граничния район

Ключова област 2 – Информационни и комуникационни дейности по програмата

Цели

 • Да се подкрепят дейности свързани с информацията и публичността на програмата, като по този начин се осигури високо качество на публичността и информираността за програмата

 • Да се популяризира програмата

 • Да се подкрепят потенциалните кандидати/бенефициенти на програмата

Бенефициенти – потенциални бенефициенти в рамките на тези приоритети са: • Общински/областни/местни публични администрации и агенции за развитие

 • Агенции за защита на околната среда

 • Регионални дирекции на горите

 • Гранични отдели за водите

 • Администрации на погранични природни паркове, резервати и защитени зони

 • Местни групи по интереси (защита на историческите места и паметници, и т.н.) – юридически лица

 • Пограничните университети и изследователски институти

 • Органи за управление на речните и крайбрежни води

 • Общински/областни инспекторати за извънредни ситуации

 • Пожарна и други служби за спешност

 • Институции за защита на общественото здраве

 • Регионалните агенции за развитие

 • Институти по метеорология и хидрология

 • Неправителствени организации и организации с нестопанска целКаталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница