Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощстраница1/5
Дата24.07.2016
Размер0.52 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
Програма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ


Въпроси и отговори по първата покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ, получени до 10 ноември 2009г.
Въпрос

Отговор

1.

Как да тълкуваме "Number of linkages between different institutions created" - напр. създаването на мрежа като 1 връзка ли се отчита или като примерно 50, колкото са учстниците в мрежата? По същия начин стои въпросът за образователни/бизнес партньорствата?

Индикаторите са формулирани по начин такъв че да са измерими в количествено отношение – напр. брой създадени връзки, брой участници. В конкретния пример, който цитирате се има в предвид брой създадени връзки между различни институции, като същите би следвало да са участници в дадена мрежа обект на вашия проект. 

2.

Ако община от Сърбия е само партньор, а водещ партньор е НПО от България, необходимо ли е да се прилага решение на Общински съвет за участие в проекта, при положение, че се кандидатства по ос 2?

Приложение B5 – решение на Управителен съвет/Общински съвет отнасящо се за разработването и изпълнението на проектното предложение се прилага от всички партньори участващи в проекта независимо от приоритетната ос, по която се кандидатства.

3.

Има ли предвидена възможност 15 % собствен принос на сръбски партньор да се поеме от Сръбската държава?

В Насоките за кандидатстване т.2.2.2 е посочено че задължителните дейности по проекта за сръбските кандидати трябва да включват 85% принос от ЕС и задължително 15% собствен принос (за кандидати от Сърбия), т.е сръбските организации трябва да осигурят задължителен собствен принос от 15 % от общите допустими разходи.

4.

Финансовите документи (В2), както и документите за данъчна регистрация (В3), които се прикрепят към формуляра за кандидатстване следва ли да са преведени на английски?

Необходим ли е легализиран превод на английски на официалните документи (удостоверение за актуален статут – В1, удостоверение, че не се дължат данъци – В4)Всички подкрепящи документи на партньорите, които не са на английски език в оригинал, следва да бъдат подадени на оригиналния език, придружени от превод на английски език на онези релеванти части, които касаят допустимостта на партньорите (в случая с финансовите документи не е необходим превод на всички отчети за приходи и разходи, в превод следва да се представи счетоводния баланс). Преводът следва да бъде извършен от лицензирана организация/институция/фирма за извършване на преводачески услуги. Не се изисква оторизиран/легализиран превод на документите

5.

Какъв документ В1 следва да се представи от страна на партньор – сръбска община?

Сръбските общини представят копие от Закона за териториалното устройство (Kopija Zakona o teritorijalnoj organizaciji) в което се упоменава правния статут на организацията/институцията. Този документ се представя в нотариално заверено копие придружен от превод на английски език.

6.

Въпросът ми е свързан с Приоритетна област 1, Ключова област на интервенция 2 - Инфраструктура свързана с опазването на околната среда. Тя позволява създаването на посетителски центрове за туристи. Включва ли това закупуване на необходимото обзавеждане и техническо оборудване или само строителните дейности?

Инвестиционните дейности по Приоритетна област 1, Ключова област на интервенция 2 включват строителни дейности и закупуване на необходимо оборудване. Разходите за строителство и оборудване следва да се бюджетират в бюджетна линия 6 и следва да формират поне 70% от стойността на проекта.

7.

Във връзка с плануваните от нас по проекта инфраструктурни дейности, ние разполагаме с работен проект и уведомление от РИОСВ за същите дейности, които са изготвени преди обявяване на процедурата.

Поради тази причина тези документи носят различно наименование, за целите на съгласуването, от наименованието на настоящият ни проект.

Въпросът ми е - задължително ли е работният проект да носи наименованието на настоящият проект?

Ако да, трябва ли отново да се изпрати и уведомление за инвестиционно намерение до РИОСВ във връзка с ОВОС, с наименованието на настоящият проект?В Насоките за кандидатстване няма посочено изискване наименованието на работния проект на инвестиционното ви намерение да съвпада с името на вашето проектно предложение. Във формуляра за кандидатстване следва да бъде упоменато наименованието на инвестиционното ви намерение така както е залегнало в одобрения работен проект.

8.

Допустим ли е следният партньор от сръбска страна:

- местна структура, представител на централен публичен орган, при положение, че самата местна структура се намира в рамките на допустимия по програмата регион, но нейната централна организация действа на национално ниво и е регистрирана и разположена в столицата Белград т.е. извън допустимия за програмата регион?Според Насоките за кандидатстване, секция 2.2.1 – Допустимост на кандидатите е записано, че кандидатите „трябва да бъдат местни/регионални/национални власти или подчинени структури на местни/регионални/национални власти. Ако местната/регионална/ структура не е юридическо лице и не може да бъде такова, нейната централна организация, която е юридическо лице, следва да бъде партньор по проекта”. В този смисъл ако тези две условия са налице то структурата регистрирана като юридическо лице в Белград може да кандидатства.

9.

Допустимо ли е ако само административни разходи се извършват на територията на област София – град, а всички други разходи да бъдат на територията на останалите партньори в проекта – в останалите допустими области?

Насоките за кандидати не посочват ограничения за вида на допустимите разходи в съседна област.

10.

Моля потвърдете дали разходите за консултантски услуги за изработване на проектно предложение, договорени и/или платени преди крайния срок за подаване на предложенията, са допустим разход?

В съответствие с член 2.2.3 на Насоките за кандидати в бюджетен раздел 7 – Други разходи, подраздел „ Подготовка на проекти” могат да се заложат разходи за подготовка на проекта (срещи между партньори, консултации, изследвания) или други разходи свързани с подготовката на проекта и разходвани преди подписването на договор за финансиране. Тези разходи са допустими при условие че проектът е одобрен за финансиране и дейностите са изпълнени в съответствие с процедурите за поддоговаряне валидни за програмата – конкретно, Практическото ръководство за възлагане на договори за външни действия на ЕО.

Моля обърнете внимание че разходите за подготовка на проекта не могат да надхвърлят 5 % от общите разходи по проекта!11.

Необходимо ли е да се правят тръжни процедури за разходи за подготовка на проект по Практическото ръководство, както е посочено в Насоките за кандидати: “възлагането трябва да се извърши чрез прозрачна тръжна процедура съгласно условията на Регламент на ЕС 718/2007, член 121, а именно съгласно Практическото ръководство за възлагане на договори за външни действия на ЕО."), или следва да се съблюдава националното законодателство за обществени поръчки т.е. Закон за обществените поръчки или ПМС No 55/12.03.2007?

Всички тръжни процедури, включително и тези отнасящи се до разходи за подготовка на проекта трябва да се проведат по разпоредбите на Практическото ръководство за възлагане на договори за външни действия на ЕО (ПРАГ).

12.

Проектното предложение трябва да обхваща само една ключова интервенция, комбинации са забранени. Ключова област на интервенция 1 на приоритет 1 допуска поне 70% инвестиционни разходи. Останалата част очевидно може да бъдат „меки мерки”. Меките мерки могат ли да бъдат някои от мерките посочени в приоритет 2 ключова област 1?

Според Насоките за кандидатстване, инвестиционните компоненти се отнасят за приоритетна ос 1, ключова сфера на интервенция 1.1 и 1.2, като изискването е разходите за инвестиционни дейности по тези ключови сфери на интервенция да формират поне 70% от общите разходи по проекта.

В допълнение към инвестиционните разходи вие може да предвидите и меки мерки, като същите следва да са тясно свързани и да кореспондират на целите на проекта, предвидените инвестиционни разходи и да са необходими за постигане на планираните резултати.13.

Приложенията към формуляра за кандидатстване т. 3.2, Приложения (В), В1 данни за актуалния правен статут на всеки от партньорите (документ, издаден не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване), оригинал или нотариална заверка. Моля прецизирайте как се прилага това изискване в случай на партньор община или областна управа, които се създават с нормативен акт (указ), издаден през 70те и 90 те години и ако се иска копие от съответния държавен вестник или указ, трябва ли да се прави нотариална заверка?

За публичните институции – общини, областни администрации – в част „документи удостоверяващи актуален правен статут”, се прилага оригинал или нотариално заверено копие на нормативен акт/указ/декрет за създаването им или извадка от официален вестник на държавата регламентиращ създаването на институцията.

Същите документи се подават придружени с превод на английски на онези части от тях, които се отнасят до допустимостта на кандидатите в настоящата покана.14.

Формулярът за кандидатстване, част 2 (идентификация на проекта), точка 3.2 (цели на проекта) дава указание да се опишат общите цел(и) и специфичната цел. Същото нещо се подчертава и в презентациите от обучението за попълване на формуляра: проектът има само една конкретна цел. Сигурно ли е, че няма някаква грешка? Обикновено всички проекти до момента (и по програма ФАР, и по оперативните програми) имат една обща и няколко специфични цели. Ако погледнете и самата програма за ТГС по ИПП, там също има една обща и няколко конкретни цели. От къде идва тогава изискването за една конкретна цел по проекта и как да процедираме при попълването на формуляра?

Във формуляра за кандидатстване, раздел 3.2 на секция „Идентификация на проекта” всеки кандидат попълва обща/общи цели за които неговия проект ще допринесе и една или повече конкретни цели което проектното предложение ще постигне.

Няма поставено ограничение да се посочи само една специфична цел в случай че кандидатът смята чрез изпълнението на проекта да постигне няколко конкретни цели.

Моля имайте предвид че прекаленото амбициозно залагане на повече на брой конкретни цели и постигането им само в рамките на проектното предложение може да постави кандидата в невъзможност да постигне заявеното в проекта.15.

Имаме проект разработван в защитени зони в допустимите области на ниво NUTS III по настоящата покана, дейностите се извършват в тези зони, нашето питане е: Допустима ли е нашата организация за участие по поканата като Водещ партньор или партньор, като е регистрирана в Белград, въпреки че всички предвидени дейности ще се извършат в допустимите области  NUTSIII в Сърбия и България?

В Насоките за кандидати секция 2.2.1 – Допустимост на кандидатите са посочени типовете организации допустими за участие – това са: юридически лица, които се намират в допустимия трансграничен район на България и Сърбия.

Белград е извън посочения в програмата допустим район, и според Насоките за кандидати организациите регистрирани извън допустимата област не могат да участват нито като Водещ партньор, нито като партньор в настоящата покана за предложения.16.

Дали е допустимо Водещия партньор в проекта да е регистриран в административна област София - град като се спазва изискването за 20 % ограничение на разходите в тази област?


Насоките за кандидати не налагат ограничения за броя на партньорите в проекта регистрирани на територията на София град.

Според Насоките “При надлежно обосновани случаи финансирането предоставено от Общността може да се използва за финансиране на разходи, направени за провеждането на операции или части от операции в размер до 20% от сумата на приноса на Общността за трансграничната програма в райони с ниво NUTS 3 или, при отсъствие на класификация по NUTS, еквивалентни области, съседни на допустимите области за тази програма”. На проектно ниво, в изключителни случаи, разходите направени извън проектната област като упоменатите по-горе са допустими, в случай че проектът може да постигне целите си единствено с тези разходи.

Област София-град, определена като съседна област, следва да изпълни операции до 20 % от сумата на приноса на Общността и националния принос.”


17.

Ако Водещия партньор в проекта е регистриран в административна област София - град, допустимо ли е проектните дейности да се извършват не на територията на съседната област, а само на територията на останалите партньори в проекта – в останалите допустими области?

Всички дейности по проекта следва да се извършат в допустимия граничен регион като се спазват ограниченията посочени в предишния параграф.


18.

Как точно трябва да разбираме (тълкуваме?) следният текс от Споразумението за партньорство (образец А.3):

„Every Partner is obliged to provide quarterly Progress Report pertaining to the tasks provided for the Partner in the Application Form as well as certificate of expenditures issued by the national controller in accordance with the procedures specified within………… [1] days."


Моля Ви да дадете ясно тълкуване на този текст:
- за кои точно процедури става въпрос?
- в рамките на .... дни от кое събитие се има предвид?

Цитираният от Вас текст от Споразумението за партньорство е свързан с процедура по докладване изпълнението на проекта, искане за верифициране на разходите и в последствие искане за сертифициране на разходите, детайлно описани в Договора за субсидия:

Член 4 ал.11 „ The Lead Partner may file a request for an interim payment not earlier than 3 months after receiving of the advance payment or after the start of the project in case there was no advance payment requested. The Lead Partner should file requests for interim payments (second, third etc.) on the quarterly basis.  The interim payment requests should be accompanied by a Progress report consisting of an operational (narrative) and financial section to the Managing Authority/Joint Technical Secretariat.

и

Член 5 ал.1 „The Lead Partner has to submit progress reports to the Managing Authority on quarterly basis accompanying with request for payment. Each regular progress report should include an operational (narrative) and financial section and should be presented not later than 30 days after the end of each quarter.”Моля имайте предвид, че договорът за субсидия се сключва с Водещия партньор, който в последствие е отговорен пред Управляващия орган за докладване изпълнението на проекта (представя обобщено докладите за напредък на всички партньори) и искането за сертифициране на разходите на всички партньори.

Имайки  предвид сроковете за предаване на докладите за напредъка по проекта и искането за сертифициране на разходите упоменати в договора за субсидия, всички партньори следва да уточнят вътрешните си срокове за извършване на работата свързана с докладване напредъка на проекта и исканията за верификация и сертификация на разходите.19.

В случай на проекти, в рамките на които се кандидатства за инвестиционни дейности, за които е необходим работен проект:

- необходимо ли е, освен работния проект, да се представи и разрешително за строеж?  

- възможно ли е да се извади разрешително за строеж в рамките на изпълнение на проекта и съответно да се предвиди като дейност по проекта?


На етап кандидатстване не е задължително да представите разрешително за строеж. Разрешението за строеж може да се издаде едновременно с одобряването на инвестиционния проект, ако това е поискано в заявлението. Одобреният инвестиционен проект е неразделна част от разрешението за строеж.

Разходите за издаване на разрешителни, становища, касаещи строителни работи или доставки по проекта, издадени от съответните национални власти са допустими в случай че отговарят на критериите за допустимост на разходите – секция 2.2.3 от Насоките за кандидати.

 

Следва да се има в предвид, че ако в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти не се направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие!20.

В случай на евентуално одобрение на проекта, разходите платени на външен консултант за подготовка на проектното предложение, от авансовото плащане ли се възстановяват или от първото междинно плащане?


Управляващия орган превежда авансово плащане на бенефициентите, с което те следва да оперират при изпълнението на проекта. След изтичане на първото тримесечие от изпълнението, бенефициентите могат да поискат верификация на извършените разходи, на база на която да им бъде извършена сертификация на разходите. Разходите за подготовка могат да бъдат възстановени от авансовото плащане, но същите следва да бъдат предмет на верификация при следващи междинни плащания

21.

Имам притеснение относно ключовата област на интервенция, към която трябва да адресирам проекта ни. Той е насочен към изграждане на мрежа между социални организации и институции. Същевременно област на интервенция 2.1., която изглежда подходяща за случая, има проверими индикатори в апликационната форма, които не звучат съвсем адекватно на целевата ни група. Акцентът е поставен на бизнес и образователни мрежи - напр. "брой на образователни/бизнес партньорства", докато нашата не е точно такава. Значи ли това, че въпреки че изграждаме мрежа, проектът е по-подходящ за друга ключова област на интервенция?

Всеки кандидат по настоящата програма избира в коя от посочените приоритетни оси/ ключови сфери на интервенция от Програмата да съобрази своето проектно намерение и в тази връзка да подготви предложение за кандидатстване.

Ключова област на интервенция 2.1. е насочена към изграждане на връзки и мрежи между институционалните, бизнес и образователни нива.

Посочените индикатори във формуляра за кандидатстване са съобразени с целта на съответната ключова област на интервенция и са източник на проверка за постигане целите на Програмата и очакваното въздействие в целевия регион.В допълнение всеки кандидат има възможността да допълва индикатори свързани с конкретната специфика на всеки отделен проект.

УО не може да ви даде конкретен отговор на въпроса в коя приоритетна област следва да ви бъде проекта, тъй като това е обусловено от множество фактори – цел на проекта, как проекта кореспондира с целите на програмата, проблеми в региона, целева група, дейности, очаквани резултати и т.н. Посоченият факт, че вашият проект е насочен към „изграждане на мрежа между социални организации и институции” е достатъчно обширна формулировка за да бъде отнесена към всяка една област или сфера на интервенция – може да бъде създадена мрежа за подобряване на социална инфраструктура, за развитие на туризъм, за устойчиво използване на природните ресурси и т.н. И в зависимост от спецификата да бъде насочена към различни сфери на интервенция и съответно да бъде измервана с различни индикатори. Всеки кандидат сам следва да прецени на база на съществуващите проблеми какво иска да постигне/реши и коя е най-подходящата интервенция за това.22.

В случай на проекти, в рамките на които е предвидено да се организират културни събития, фестивали и конкурси:

- допустими ли са разходи за награден фонд за победители в конкурс? 

- ако да, къде трябва да се отнесат в бюджета на проекта ако са парични, и къде ако са материални?  

- допустими ли са разходи за хонорар (възнаграждение) на членовете на жури в даден конкурс? 
Моля вижте в Насоките за кандидатстване – секция 2.2.3 – Допустимост на разходите – списък на недопустими разходи – „недопустими са дейности които включват главно индивидуално спонсориране/стипендии за участие в работни маси, семинари, конференции, конгреси, обучения”. В този смисъл разходът за награди (парични) са вид индивидуално възнаграждение/стипендия за участие и попада в смисъла на посоченото ограничение. Материалните награди за участия в състезания и конкурси са допустими, но те трябва да имат символичен характер – напр. шапки, тениски, плакети, грамоти и т.н.

Разходите за хонорар на членове на жури са допустими и следва да бъдат третирани като външна услуга

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница